Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj objavlja

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM (GORENJSKA RŠS) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014

Štipendije iz Gorenjske RŠS so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini, od šolskega/študijskega leta 2013/2014 dalje do zaključka izobraževanja po vpisanem programu, vendar najdlje do zaključka šolskega/študijskega leta 2014/2015. Dijaki in študenti, ki prejmejo kadrovsko štipendijo iz Gorenjske štipendijske sheme, se morajo po zaključenem izobraževanju, za katerega so prejemali štipendijo, zaposliti na območju gorenjske razvojne regije pri delodajalcu, ki jim je štipendijo sofinanciral, vsaj za toliko časa kot so prejemali štipendijo.

Višina štipendije se določa skladno z 28. členom Pravilnika RŠS, in sicer jo poleg osnove sestavljata tudi uspešnost pri šolanju ter dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča. Polovica štipendije, vendar do največ 30 % minimalne plače, se sofinancira v razmerju: 85 % namenska sredstva EU za kohezijsko politiko in 15 %  slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike, preostala sredstva pa zagotavlja delodajalec.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, prve razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, tretje prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

Rok za oddajo vlog je petek, 18. oktober 2013, do 14. ure. Upoštevane bodo le pravilno označene in pravočasno prispele vloge.

Vsa dodatna pojasnila glede razpisa štipendij RŠS lahko dobite na:
Regionalna razvojna agencija Gorenjske
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
Tel.: (04) 281 72 30, kontaktni osebi: Barbara Rupar in Janja Erjavec
Faks: (04) 281 72 49
e-pošta: info(@)bsc-kranj.si

Priloženi dokumenti

 Javni razpis štipendij za šolsko/študijsko leto 2013/2014 , pdf

 Vloga za štipendijo (OBR 2) , doc

 Navodila za izpolnjevanje vloge , pdf

 Pravilnik RŠS 27.6.2012 , pdf

 Zakon o štipendiranju , html

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je dne 29.3.2013 objavilo v Uradnem listu RS, št. 27, stran 1030, III. javni razpis za UKREP 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe na področju novih izzivov.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene prilagoditvam na nove izzive v kmetijstvu.

Podpora se dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam:

 • enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih naložb ne presega 50.000 EUR brez DDV,
 • zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 EUR brez DDV.

Cilj podpore posodabljanju kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu. Kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih posebnih ciljev:

 • uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav,
 • usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov Evropske unije, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu,
 • stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so nosilci dejavnih kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 8.000.000 EUR od tega:

 • 5.000.000 EUR za aktivnosti iz točke 2.2.5 javnega razpisa (Namen A),
 • 3.000.000 EUR za aktivnosti iz točk 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 in 2.2.4 javnega razpisa (Namen B).

Kolikor razpisana sredstva na Namenu A oziroma Namenu B, ne bodo porabljena se lahko ostanek sredstev dodeli ostalemu namenu iz javnega razpisa.

Rok: Javni razpis je objavljen od 29. 3. 2013 do vključno 15. 5. 2013 do 24. ure (zaključek javnega razpisa).

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 17. 4. 2013 do vključno 15. 5. 2013 do 24. ure.

Dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj objavlja

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM (GORENJSKA RŠS) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013

Štipendije iz Gorenjske RŠS so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini, od šolskega/študijskega leta 2012/2013 dalje do zaključka izobraževanja po vpisanem programu, vendar najdlje do zaključka šolskega/študijskega leta 2014/2015. Dijaki in študenti, ki prejmejo kadrovsko štipendijo iz Gorenjske štipendijske sheme, se morajo po zaključenem izobraževanju, za katerega so prejemali štipendijo, zaposliti na območju gorenjske razvojne regije pri delodajalcu, ki jim je štipendijo sofinanciral, vsaj za toliko časa kot so prejemali štipendijo.

Višina štipendije se določa skladno z 28. členom Pravilnika RŠS, in sicer jo poleg osnove sestavljata tudi uspešnost pri šolanju ter dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča. Polovica štipendije, vendar do največ 30 % minimalne plače, se sofinancira v razmerju: 85 % namenska sredstva EU za kohezijsko politiko in 15 %  slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike, preostala sredstva pa zagotavlja delodajalec.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, prve razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, tretje prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

Rok za oddajo vlog je petek, 19. oktober 2012, do 14. ure. Upoštevane bodo le pravilno označene in pravočasno prispele vloge.

DOKUMENTACIJA

DODATNE INFORMACIJE

Vsa dodatna pojasnila glede razpisa štipendij RŠS lahko dobite na:
Regionalna razvojna agencija Gorenjske
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
Tel.: (04) 281 72 30, kontaktni osebi: Barbara Rupar in Janja Erjavec
Faks: (04) 281 72 49
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 Vir: http://www.bsc-kranj.si/index.php?t=razpisi&id=248

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
Ulica Viktorja Kejžarja 35
SI – 4270 Jesenice
Tel: 04 583 41 50
Fax: 04 583 41 52
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Splet: www.poldestrazisar.si

Osnovna_ola_Poldeta_Straiarja

Številka: 53/2012

Datum: 04. 07. 2012

Na podlagi 22. in 26. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in 46. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavljamo

Javno zbiranje ponudb za najem nepremičnega premoženja na osnovni šoli Poldeta Stražišarja Jesenice

 

1. Predmet najema

Predmet najema so pritlični deli Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice v skupni izmeri 237,24 m2,  v objektu na naslovu Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice. Izklicna cena najema znaša 4,50 EUR na m2 na mesec.

2. Podatki o nepremičnini

Nepremičnina, ki je predmet javnega zbiranja ponudb,je last Občine Jesenice in v upravljanju Osnovne šole Poldeta Stražišarja.

3. Pogoji za udeležbo na razpisu    

V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM  NEPREMIČNINE« v pisarno ravnatelja Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter e-mailnaslov pošiljatelja.

4. Potek razpisa in dodatne informacije

Rok za oddajo ponudb je sreda,22. 8.2012 do 14.00 ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do tega datuma so najemniki vezani na svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 22. 8.2012 po 14.00 uri, ne bodo upoštevane.

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja Jesenice, Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice pri ge. Andreji Kalan, poslovni sekretarki, tel. 04/5834-150. Cenitveno poročilo prostorov, ki so predmet tega javnega razpisa, je na vpogled dostopno v prostorih uprave OŠ Poldeta Stražišarja.

Gregor Skumavc, prof.def.

v.d. ravnatelja

Zaključeno

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

 1. Nepremičnina s parc. št. 2199/1, travnik v izmeri 985 m2, k.o. 2175 – Jesenice,
 2. Nepremičnina s parc. št. 2199/2 , njiva v izmeri 371 m2, k.o. 2175 – Jesenice.

Nepremičnini se prodajata kot celota - izključno skupaj.

Nepremičnini s parc. št. 2199/1 in 2199/2 k.o. 2175 – Jesenice sta stavbni zemljišči na območju naselja Slovenski Javornik – Strelska ulica. V njuni neposredni bližini potekajo javni komunalni vodi (vodovod, kanalizacija in plinovod) – komunalna oprema. Dostop (hoja, vožnja) na predmetni nepremičnini je omogočen neposredno iz javne ceste – Strelska ulica. Za priključitev bodočih objektov na javno komunalno opremo, zgrajenih na predmetnih nepremičninah, bo kupec poskrbel sam – na lastne stroške. V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice nepremičnini s parc. št. 2199/1 in 2199/2 k.o. 2175 - Jesenice ležita v območju J2/S15/1 – e, območje za stanovanja. Podrobnejša namenska raba: e – enodružinska zazidava.

Več med priloženimi dokumenti

Zaključeno

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje je nepremičnina s parc. št.:  429/31, travnik v izmeri 11 406 m2, k.o. 2172 – Hrušica.

Predmetna nepremičnina predstavlja stavbno zemljišče, ki leži v območju Plavškega travnika II, med avtocesto Lipce-Hrušica in Savo Dolinko, v neposredni bližini bivšega mejnega prehoda Karavanke, tik ob cesti, ki vodi preko avtoceste na deponijo Mala Mežaklja - naselje Hrušica.

Dostop na predmetno nepremičnino je mogoče urediti iz kategorizirane javne ceste, Hrušica-Spodnji Plavž, št. 653611. Za priključitev predmetne nepremičnine na komunalno opremo bo kupec poskrbel sam – na lastne stroške.

V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice leži nepremičnina s parc. št. 429/31 k.o. 2172 -  Hrušica v območju J1/T1/2 - OPPN, podrobnejša namenska raba: F – območje med Savo in avtocesto (območje urejanja z OPPN).

III. VRSTA PRAVNEGA POSLA:

Prodaja nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki.

IV. IZHODIŠČNA CENA

Izhodiščna cena za nepremičnino:    s parc. št. 429/31 k.o. 2172 - Hrušica znaša  399.210,00 EUR.

V izhodiščno ceno ni vključen 20 % davek na dodano vrednost (DDV), ki bremeni izbranega ponudnika oziroma kupca.

Več o razpisu v priloženih dokumentih

ZAKLJUČENO

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010) in 30. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem-zemljišča s stavbami, v lasti Občine Jesenice, za leto 2012, št.  478-63/2011, sprejetega 24.11.2011, objavlja 

 

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

 1. Nepremičnina s parc. št. 988/1, stanovanjska stavba v izmeri 102 m2, in dvorišče v izmeri 319 m2, k.o. 2175 - Jesenice, ki predstavlja:
  - stanovanjsko stavbo na Cesti Toneta Tomšiča 21j, Jesenice (stavba je prosta oseb), številka stavbe 1252, s pripadajočim zemljiščema, in
  - pomožni objekt – lesena lopa, neto tlorisne površine 15,90 m2, številka stavbe 1261,
 2. Nepremičnina s parc. št. 988/2, garaža v izmeri 20 m2, sadovnjak v izmeri 271 m2 in njiva v izmeri 72 m2, k.o. 2175 - Jesenice, ki predstavlja:
  - pripadajoče zemljišče k stanovanjski stavbi na Cesti Toneta Tomšiča 21j, Jesenice in
  - pomožni objekt – zidana garaža, neto tlorisne površine 15,20 m2, številka stavbe 1257.

Nepremičnini se prodajata kot celota - izključno skupaj.

Preko severnega dela nepremičnine s parc. št. 988/2 k.o. 2175 - Jesenice poteka javni komunalni vod – vodovod (v dolžini cca 9m), za katerega si bo Občina Jesenice izgovorila služnost v javno korist in sicer brezplačno trajno služnostno pravico vzdrževanja (dostop na nepremičnino s parc. št. 988/2 k.o. Jesenice v času vzdrževanja ter redno in izredno vzdrževanje vodovoda), ki se bo vpisala v zemljiško knjigo v javno korist in na ime Občine Jesenice. V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice ležita nepremičnini s parc. št. 988/1 in 988/2 k.o. 2175 - Jesenice v območju J2/S12/1 –e, območje za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Podrobnejša namenska raba: e – enodružinska zazidava.

VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE:

Javna dražba bo potekala dne 9.5.2012 ob 15.00 uri v sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

Več o razpisu v priloženih dokumentih.


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
internet: http://www.jesenice.si

 

Na podlagi 10. člena Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 70/05 in spr.) in sklepa župana občine Jesenice, št. 360-2/2012, z dne 06.03.2012 Občina Jesenice objavlja

JAVNI RAZPIS

za dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice

1. Rok za predložitev vloge

Rok za predložitev vloge je od 26.03.2012 do vključno 20.04.2012.

Izpolnjen obrazec vloge in zahtevana dokazila se oddajo v času od 26.03.2012 do vključno 20.04.2012 na Občini Jesenice, in sicer v Sprejemno - informativni pisarni v času uradnih ur - osebno, ali priporočeno po pošti na naslov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, s pripisom Energetska sanacija 2012.

Vse nepravočasne vloge se ne bodo upoštevale ter bodo s sklepom zavržene.

2. Kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo od 26.03.2012 do konca razpisa v Sprejemno informativni pisarni, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice v času uradnih ur ali na spletnih straneh Občine Jesenice http://www.jesenice.si, v rubriki Razpisi.

3. Dodatne informacije

Vse dodatne informacije so interesentom na razpolago na Občini Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, soba P8 – kontaktna oseba Katarina Haus, ( 04 5869-246, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ).

Številka: 360-2/2012

Več o razpisu si preberite v priloženih dokumentih.


OBČINA JESENICE
Oddelek za okolje in prostor

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 304 / fax: 04 58 69 213 / e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
internet: http://www.jesenice.si

Številka: 352-2/2011

Datum: 18.10.2011

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/2010) in  44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011) ter 24. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25.11.2010 objavlja  Občina Jesenice naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO  NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JESENICE

1. Predmet prodaje so:

 1. Stanovanje št. 2 v skupni izmeri 55,54 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 76, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 32.460,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.
 2. Stanovanje št. 25, v skupni izmeri 40,15 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 76, Jesenice. Izklicna cena znaša 23.046,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.
 3. Stanovanje št. 35 v skupni izmeri 76,30 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 45, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 48.900,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.

2. Podatki o nepremičnini:

Nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb so last Občine Jesenice. Najemniki predmetnih stanovanj imajo predkupno pravico.

3. Pogoji za udeležbo na razpisu:          

V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako » NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ODKUP  NEPREMIČNINE – STANOVANJA (Z NAVEDBO NASLOVA IN ŠTEVILKE STANOVANJA) « na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko , ter e-mail pošiljatelja.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v  javni ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti  varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira  ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.:01241-0100007593, sklic 18  75400-2001004-00000011 s pripisom » varščina  za nakup stanovanja (z navedbo  stanovanja)«. Plačana  varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15. dni od dneva odpiranja ponudb.

4. Potek razpisa: 

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o stanovanju in številka stanovanja, ki je predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, na Oddelku za okolje in prostor, pisarna št. P10, vsak delovni dan, od dne objave javne ponudbe dalje.

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek 14.11.2011 do 15.00 ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci vezani na svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 14.11.2011 po 15.00 uri ne bodo upoštevane.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.

 Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija Lah, tel. 04/ 5869 304.

Pripravila:

Marija Lah, mag.

Predsednik strokovne komisije

Marko Markelj

ZAKLJUČEN


OBČINA JESENICE
Oddelek za okolje in prostor

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 304 / fax: 04 58 69 213 / e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
internet: http://www.jesenice.si

Številka: 352-2/2011

Datum: 03.10.2011

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/2010) in  44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011) ter 24. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25.11.2010 objavlja  Občina Jesenice naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO  NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JESENICE

1. Predmet prodaje so:

 1. Poslovni prostor št. 31, v skupni izmeri 45,91 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 18, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 32.500,00 EUR.

ZAKLJUČENO

POPRAVEK JAVNEGA RAZPISA ZA DODELITEV POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE V LETU 2011

Popravek Javnega razpisa za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice v letu 2011 (št. 430-5/2011) se nanaša na Ukrep št. 4 v III. točki, in sicer se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Višina:

-    sofinanciranje upravičenih stroškov notranje opreme za ureditev sob pri sobodajalcih do 50% vrednosti, vendar največ do 1.500 EUR na upravičenca.«

 Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Datum: 16.09.2011

Številka: 430-5/2011


Na podlagi 9. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2011 (Ur. list RS, št. 107/2010), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/2007 in spremembe) ter na podlagi soglasja Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči (št. priglasitve: M002-5874335-2007) Občina Jesenice objavlja

Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti (Ur. list RS, št. 110/2010 z dne 31.12.2010 - prečiščeno besedilo), sprejemam naslednji