Občina Jesenice

 
       PREDSTAVITEV OBČINE Zdravstvo in sociala Socialnovarstvene pomoči

Socialnovarstvene pomoči

Torek, 07. Junij 2011
Ocenite članek
(0 glasov)

Enkratne socialne pomoči

Občinski svet občine Jesenice je na 22. seji dne 23.12.2004 sprejel Odlok o socialni pomoči v občini Jesenice, na 34. seji, dne 30.03.2006 pa spremembe k temu odloku. Odlok določa upravičence do dodelitve socialne pomoči, kriterije za določitev višine socialne pomoči ter postopek uveljavljanja in dodelitev socialne pomoči.

Socialna pomoč je enkratna denarna pomoč, ki se upravičencem dodeli v gotovini ali funkcionalni obliki največ dvakrat letno. Višina pomoči se določi za vsak primer posebej glede na stopnjo materialne ogroženosti.

Občinska socialna pomoč je namenjena:

 • nakupu šolskih potrebščin in plačilu oz. sofinanciranju šolskih dejavnosti,
 • nakupu ozimnice in nujno potrebnih prehrambenih artiklov,
 • plačilu stroškov uporabe neprofitnega stanovanja (najemnine, ogrevanja, komunalnih stroškov in elektrike),
 • doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne in niso zagotovljene z obveznim zdravstvenim zavarovanjem,
 • doplačilu stroškov zdravljenja odvisnosti,
 • doplačilu nakupa pripomočkov ali naprav za invalidno osebo.

Upravičenec do občinske socialne pomoči je posameznik, ki izpolnjuje vse navedene pogoje:

 • stalno prebivališče ima na območju Občine Jesenice,
 • vsi neto dohodki in prejemki upravičenca ter oseb, ki z njim živijo v skupnem gospodinjstvu, za največ 60 odstotkov presegajo cenzus upravičenosti do denarne socialne pomoči,
 • mu je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč,
 • je v tekočem letu že uveljavljal možne državne socialne pomoči za rešitev stiske in
 • izpolnjuje druge pogoje, ki jih predvideva ta odlok.

Upravičenec do občinske socialne pomoči za plačilo stroškov uporabe neprofitnega stanovanja mora poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena izpolnjevati tudi vse naslednje pogoje:

 • je najemnik neprofitnega stanovanja na območju Občine Jesenice, za katerega je sklenil najemno pogodbo, vpisano v register najemnih pogodb pri Upravni enoti Jesenice,
 • velikost najetega neprofitnega stanovanja ustreza površinskim normativom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS št. 14/2004 in spremembe),
 • ni upravičen do subvencionirane najemnine ali zaradi utemeljenih okoliščin kljub subvenciji ne zmore poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine.

V primeru smrti v družini, hudi nesreči, naravni katastrofi in drugih izrednih okoliščinah se pogojev iz 1. odstavka 4. člena ne upošteva. O dodelitvi občinske socialne pomoči odloči strokovni delavec po prosti presoji na podlagi predhodnega pozitivnega mnenja strokovnega tima delavcev Centra za socialno delo Jesenice, najkasneje v roku treh dni od vložitve vloge.

Občinsko socialno pomoč bodo občani lahko uveljavljali na Centru za socialno delo Jesenice.

 

Enkratna denarna pomoč za novorojenčke

Občinski svet občine Jesenice na svoji 12. seji dne 22.11.2007 sprejel nov Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Jesenice, ki ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za vse novorojenčke v občini Jesenice. Višina denarne pomoči znaša 200 €, lahko pa se izjemoma dodeli v funkcionalni obliki na podlagi mnenja Centra za socialno delo Jesenice ali patronažne službe. Odlok prične veljati od 1.1.2008 dalje.

Upravičenec do enkratne denarne pomoči po tem pravilniku je novorojenec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • da je državljan Republike Slovenije
 • da ima skupaj z enim od staršev oziroma skrbnikom (v primeru skrbništva) stalno bivališče v občini Jesenice

Vlogo za dodelitev denarne pomoči lahko vloži, kot zakoniti zastopnik, le eden od staršev novorojenca na podlagi medsebojnega dogovora obeh staršev novorojenca.
Če starša novorojenca nimata skupnega bivališča, vlogo vloži tisti od staršev, pri katerem živi novorojenec in ima bivališče v občini Jesenice.
Vlagatelji uveljavljajo enkratno denarno pomoč na podlagi pisne vloge, ki jo najkasneje tri mesece po rojstvu otroka vložijo na Občini Jesenice. Po poteku treh mesecev pravice do denarne pomoči ni mogoče več uveljavljati in se vloga šteje kot prepozna.

Vlogi je potrebno priložiti:

 • izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca,
 • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta starša, pri katerem novorojenec živi,
 • številko računa, naziv banke in davčno številko novorojenca,
 • akt pristojnega organa, s katerim je bil določen skrbnik (v primeru skrbništva)

Vlagatelji lahko vlogo dobijo v sprejemni pisarni Občine Jesenice, na Centru za socialno delo Jesenice, na internetni strani www.jesenice.si ali www.sociala-jesenice.net. Informacijo lahko vlagatelji dobijo na Občini Jesenice, tel. 586 92 39.

 

Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Sredstva za letovanje socialno in materialno ogroženih otrok se razdelijo na podlagi predlogov pristojnih institucij (osnovnih šol, VVO Jesenice, Centra za socialno delo Jesenice)

Upravičenci in kriteriji za dodelitev
Upravičeni do teh sredstev so otroci iz socialno ogroženih družin. V ugotovitvenem postopku se upoštevajo tako socialne razmere družine in kot tudi socialno depriviranost otrok. Pri dodelitvi se upošteva:

 • družina mora imeti stalno bivališče v občini Jesenice
 • družina je prejemnik denarne socialne pomoči
 • družinski dohodki za malenkost presegajo cenzus za dodelitev denarne socialne pomoči
 • družina ne zna poiskati vseh virov socialne pomoči, do katerih so sicer upravičeni
 • v primeru, če za otroke skrbijo stari starši z nizkimi dohodki
 • družina je trenutno brez dohodkov in čaka na ureditev socialnovarstvenih pomoči

Postopek za pridobitev:
1. Starši oz. skrbniki otrok posredujejo šolski svetovalni službi:

 • vlogo z obrazložitvijo razlogov za sofinanciranje
 • soglasje za pridobivanje podatkov
 • ustrezna dokazila za vse socialnovarstvene pomoči, ki jih prejemajo

2. Šolske svetovalne službe v šolah izvedejo naslednje aktivnosti:

 • vodijo postopek zbiranja vlog in ugotavljanja upravičenosti do sredstev za sofinanciranje v skladu s svojimi pristojnostmi in v skladu s strokovnimi zahtevami svetovalne službe. Podatki, pridobljeni v tem postopku, so zaupne narave in so pridobljeni v soglasju s starši oz. skrbniki otrok.
 • pred predložitvijo predloga morajo predhodno pridobiti ustrezno strokovno mnenje Centra za socialno delo Jesenice
 • na podlagi mnenja centra izdelajo končni predlog za sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin in ga posredujejo Občini Jesenice, ki sredstva nakaže na račun organizatorja letovanja.

Poleg navedenih socialnih pomoči Občina Jesenice zagotavlja tudi:

 • sredstva za regresirana kosila učencem iz socialno ogroženih družin in
 • sredstva za regresiranje obveznih dejavnosti učencev iz socialno ogroženih družin

Sredstva se podelijo na predlog šolskih svetovalnih delavcev.

 

Pomoč brezdomcem

V mesecu aprilu leta 2006 smo v Logu Ivana Krivca 11 s pomočjo Društva Sile, postaviti tri kontejnerje in s tem omogočiti bivanje brezdomcem. Iz proračuna zagotavlja Občina Jesenice sredstva za kritje stroškov nastavitve enega obroka hrane tistim osebam, ki jih v to kategorijo občanov predlaga Center za socialno delo. Upravičenost nastanitve posameznega brezdomca ugotavljajo strokovni delavci CSD Jesenice in Občine Jesenice. Število nameščenih brezdomcev se spreminja, saj smo v začetku prvega polletja imeli 4 brezdomce, trenutno pa sta nameščena dva. Poleg prehrane krije Občina Jesenice tudi stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, stroške pogodbenega dela oskrbnika zavetišča ter ostale materialne stroške, povezanih z nastavitvijo brezdomcev v kontejnerje.

 

Subvencije najemnin za stanovanja

Subvencija za sofinanciranje stanovanjske najemnine je finančna pomoč, ki se namenja najemnikom neprofitnih stanovanj, namenskih najemnih stanovanj ali bivalnih enot, ki zaradi težkih materialnih razmer ne zmorejo plačevati stanovanjske najemnine. Subvencija se določi za vsakega najemnika posebej, glede na njegovo socialno in premoženjsko stanje.

Najemniki neprofitnih stanovanj, namenskih najemnih stanovanj ali bivalnih enot, na območju Občine Jesenice, lahko kadar koli med letom vložijo vlogo za subvencioniranje najemnine. Obrazec vloge za subvencionirano najemnino je na voljo v sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice ter na internetni strani Občine Jesenice.

Vlogi je potrebno priložiti naslednje PRILOGE (vlagatelja in ostalih družinskih članov):

 • Potrdilo o prejetih dohodkih in prejemkih v zadnjih treh mesecih pred mesecem vložitve vloge, za vsak mesec posebej, oz. v drugih obdobjih; (predložiti je potrebno fotokopije izpiskov plačilnih listov ter izpiske iz TRR - bančnega stanja, za prejemnike denarno socialne pomoči je potrebno priložiti fotokopijo odločbe Centra za socialno delo);
 • Potrdilo o prejetem regresu oziroma rekreaciji upokojencev (prejetih v zadnjih 12. mesecih pred mesecem vložitve vloge)
 • Potrdila o občasnih dohodkih - prejetih v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve vloge (odpravnine, jubilejne nagrade, dividende, dediščine, dobiček od kapitala, dohodki iz avtorskih in drugih pravi)
 • Registrirano najemno pogodbo;
 • Zapisnik o ugotovitvi vrednosti stanovanja po 116. členu stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03)
 • Zadnje potrdilo o plačilu najemnine;
 • Številko transakcijskega računa lastnika oz. njegovega pooblaščenca, na katerega se nakazuje razlika v najemnini in davčno številko;
 • Potrdilo o šolanju za otroke starejše od 18 let;
 • Dokazilo o prejeti oz. izplačani preživnini
 • Fotokopijo prometnega dovoljenja;
 • Podpisano izjavo o privolitvi za pridobivanje podatkov na Davčni upravi Jesenice - od vseh polnoletnih družinskih članov (nahaja se v vlogi)

Posamezni vlagatelj vloge za subvencijo, bo v roku 30 dni od vložitve popolne vloge prejel odločbo o upravičenosti in o višini subvencije (le v primeru, da je upravičen do subvencije). Odločba se bo izdala za dobo 1 leta. Za izračunani znesek subvencije bo lastnik stanovanja znižal najemnino najemniku, lastniku pa bo ta znesek povrnila Občina Jesenice.

Zadnja sprememba Sreda, 08 Junij 2011 14:43

Vaš komentar


Nahajate se v PREDSTAVITEV OBČINE Zdravstvo in sociala Socialnovarstvene pomoči
 • Občina Jesenice

  Cesta železarjev 6
  4270 Jesenice

  T: +386 (0)4 5869 200
  F: +386 (0)4 5869 270
  E: CLOAKING
  I: www.jesenice.si

  Uradne ure

  Pon, Tor: 8:00 - 14:30
  Sre: 8:00 - 16:30
  Pet: 8:00 - 12:30

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabljamo piškotke. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate. Podrobnosti so pojasnjene v pravnem obvestilu, kjer si lahko tudi preberete, kako uporabo piškotkov kadarkoli onemogočite.