Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Damjan Mladenović

Na tem mestu boš lahko spremljal/-a izvedbo izglasovanih projektnih predlogov participativnega proračuna.

Glasovanje je zdaj zaključeno, izglasovani projekti so znani. V projektu 'Jes odločam – participativni proračun Občine Jesenice' je bilo izglasovanih 21 predlogov, ki bodo izvedeni v letih 2022 in 2023. Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna Občina Jesenice. V tej fazi cikla participativnega proračuna bomo skrbeli za ažurno obveščanje o napredovanju projektov.

Izglasovani predlogi (21)

KS id Predlog Cena Status
Blejska Dobrava 125

Vzpostavitev "Cone 30" in ureditev javne razsvetljave na cesti med Sumido in pokopališčem 

7.000 € Čaka na izvedbo
    Asfaltiran cestni odsek občinske ceste med Sumido in pokopališčem Blejska Dobrava  (smer HE Kavčke) uporablja vedno več sprehajalcev (starejši ljudje, starši z otroci in otroškimi vozički, psi) in rekreativnih športnikov (kolesarji, tekači, rolerji), hkrati pa tudi vedno več tovornih in osebnih vozil. Mnogi od teh se ne držijo cestno-prometnih predpisov (prilagojena hitrost, bližina pešcev, hoja ob levem robu cestišča itd.) . Na omenjeni cesti se predlaga vzpostavitev cone 30 in ureditev javne razsvetljave ob objektu na naslovu Blejska Dobrava 117.    
Blejska Dobrava 181

Ureditev in preplastitev igrišča na Kočni

18.000 € Čaka na izvedbo
    Obstoječe igrišče je dotrajano in potrebno obnove. Na njem je nemogoče izvajati športne in družabne aktivnosti. Vrhnji sloj igrišča je trenutno iz žlindre in ga je potrebno zamenjati. Predlaga se odstranitev sloja žlindre (izkop in odvoz), vgraditev kamnitega drobljenca, utrditev podlage in ustrezna preplastitev.    
Blejska Dobrava 182

Namestitev svetlobnih opozorilnih tabel za merjenje hitrosti na Kočni

5.000 € Čaka na izvedbo
    Zaradi prehitre vožnje in povečane gostote prometa skozi naselje Kočna je ogrožena varnost krajanov. Predlaga se namestitev dveh svetlobnih merilnih tabel za merjenje hitrosti in opozarjanje na prehitro vožnjo na primerno mesto v naselju Kočna.    
Hrušica 162

Ureditev odvoda meteorne vode v naselju "Republika"

20.000 € Čaka na izvedbo
    Naselje "Republika" je bilo zgrajeno leta 1900 za potrebe gradnje železniškega predora. Treba bi bilo pričeti z urejanjem odvodnjavanja meteornih voda, kasneje pa dokončno urediti parkirišče. V okviru participativnega proračuna se predlaga ureditev meteorne kanalizacije od naselja "Republika" vzdolž ceste proti potoku Dobršnik ter celovita ureditev uvoza k blokoma na naslovu Hrušica 69 in 70.    
Hrušica 164

Ureditev sredinskega otoka krožišča na Hrušici

5.000 € Čaka na izvedbo
    Mesto se ob glavni vstopni točki "predstavi" v našem primeru pa je ta predstavitev taka, da te pusti malodušnega. S tem predlogom bi izboljšali vtis "sivih Jesenic " in bolje je narediti prvi vtis prijeten, kot kasneje popravljati. Urejena krajina v krožišču ima lahko s stališča prometnega inženirstva tudi druge praktične prednosti, npr. bolj jasno opozorja bližajoča se vozila na približevanju krožišču, saj se je že večkrat zgodilo, da je kdo zapeljal  "čez krožišče ". Predlaga se krajinska ureditev sredinskega otoka (eventuleno tudi dveh manjših otočkov tik pred/za sredinskim). Ker krajinska arhitektura vsebuje značilnosti okolja, bi na sredino otoka krožišča postavili 2-3 večje skale izkopane iz tunela (že to bi bil  "avtohton souvenir"), te skale bi zložili v obliko soteske in s tem poustvarili  "Dobršnik". V to "sotesko" bi dodali nekaj klinov in jeklenico in s tem nakazali (+ manjša tabla v stilu) na bodočo ferato Dobršnik. Okrog bi posadili 3-5 smrek ( picea omorika pendula bruns). Gre za smreko, ki z habitatom ne spominja na običajno smreko, ampak je njena rast ozka, neenakomerna, slikovita, skulpturna in ne zahteva nobenega dodatnega dela. Okrog smrek bi nasadili resje, ki bi z leti zraslo v nizke grmovnice, travo bi zamenjali s peskom, ki bi ga dobili z mletjem kamenja iz tunela. Okrog bi vsejali narcise oz. ključavnice (in bi bil s tem poseg v okolje minimalen), ki so še posebaj značilne za ta okoliš.
Iz nezanimivega in slabo urejenega krožišča bi tako nastalo krožišče, ki bi bilo lahko ponos Hrušice in Jesenic, saj bi s krajinsko arhitekturo poudaril nekatere značilnosti okolice.
   
Hrušica 165

Ureditev dovozne ceste do kulturnega doma Hrušica

12.000 € Čaka na izvedbo
    Stanje dovozne ceste do kulturnega doma Hrušica je v katastrofalnem stanju. V preteklosti je bila že postavljena javna razsvetljava. Predlaga se delna ureditev brežine, odstranitev starega asfalta, ureditev podloge in ponovna preplastitev. S tem pridobimo novo kvalitetno dovozno pot do kulturnega doma in špotnih objektov, na katerih se zbira precejšnjo število krajanov z otroci. Varnost je na prvem mestu.    
Hrušica 195

Postavitev talnih označb na parkirišču ob progi (nasproti Hrušice 53)

2.000 € Čaka na izvedbo
    Trenutno se kot edino večje parkirišče na tem območju (ob železniški progi, nasproti Hrušice 53) uporablja površina, ki je v lasti Občine Jesenice in Slovenskih železnic. Ker pakririšče ni urejeno s talnimi označbami, se površina ne uporablja optimalno, saj bi ob primerni ureditvi tam lahko parkiralo več vozil.  Predlaga se izvedbo talnih označb, namesti se tudi označevalna tabla, da bo tudi obiskovalcem razumljivo, da gre za javno površino, kjer lahko parkirajo, če so namenjeni v stari del Hrušice, kjer je parkirnih mest malo. V kolikor bi se  v prihodnjev zpostavilo železniško postajališče tudi na Hrušici, bi to parkirišče lahko služilo kot parkirišče kjer lahko pustiš vozilo in se odpraviš na vlak.    
Javornik - Koroška Bela 114

Postavitev avtobusne nadstrešnice ob glavni cesti Koroška Bela-Kranjska Gora 

10.000 € Čaka na izvedbo
    Projektni predlog predvideva postavitev avtobusne nadstrešnice na obstoječem avtobusnem postajališču na Koroški Beli pod Črnim mostom ob regionalni cesti v smeri proti Kranjski Gori.    
Javornik - Koroška Bela 148

Preureditev degradiranih teniških igrišč na Kresu

20.000 € Čaka na izvedbo
    Koroška Bela z več kot 2.000 prebivalci danes razpolaga z enim funkcionalnim športnim igriščem, ki se nahaja za Oš Koroška Bela in enim otroškim igriščem pred TVD Partizan Javornik - Koroška Bela, za katerega je vsem dobro poznana zgodba na kakšen način je bilo zgrajeno. Omenjeni igrišči sta glede na število prebivalcev bistveno premalo za nemoteno in kvalitetno preživljanje športnih aktivnosti in prostega časa v kraju, kar pomembno prispeva h kakovosti bivanja prebivalcev in občanov.
Teniška igrišča na Kresu so degradirana, nefunkcionalna, neprimerna za uporabo in zelo kazijo izgled kraja in celotne občine.
Predlaga se obnova zahodnega zgornjega igrišča, in sicer dobava in vgradnja tampona s komprimiranjem, asfaltiranje podlage igrišča, označitev igrišča, postavitev dveh košev in dveh golov, dveh klopi in koša za smeti.
   
Javornik - Koroška Bela 190

Nova igrala ob domu na Pristavi

10.000 € Čaka na izvedbo
    Že v preteklosti so bila na tem mestu igrala, v letu 2021 so bila odstranjena, trenutno ni niti enega otroškega igrala na tako pomembni in obiskani točki, ni ga niti v vasi Javorniški Rovt. Predlaga se postavitev otroških igral (gugalnice, tobogan, trampolin ...) ob Domu Pristavi, ki je idealna lokacija, ker se na tem kraju zadržuje veliko otrok. Igrala se postavijo na mesto, kjer so bila prejšnja, zato posebna gradbena dela ne bi bila potrebna.    
Planina pod Golico 128

Postavitev prireditvenega nadstreška pod Gasilskim domom

20.000 € Čaka na izvedbo
    V Planini pod Golico trenutno ni urejenega prireditvenega prostora, pod gasilnim domom pa je primerna lokacija, ki se je pred časom že uporabljala za tovrstne namene. Tudi vsa infrastruktura je v bližini. V letošnjem letu bodo začeli gasilci urejati dvorišče, v okviru projekta pa se predlaga izgradnja prireditvenega lesenega nadstreška.
S tem bi se pridobilo pokrit prireditveni prostor, ki bi ga lahko uporabljala različna društva pri svojih prireditvah, dobili bi tudi vaško jedro, ki ga trenutno ni.
   
Planina pod Golico 172

Asfaltiranje makadamskega odseka na Prihodih iz smeri transformatorja proti Prihodom 32

18.000 € Čaka na izvedbo
    Predlaga se asfaltiranje lokalne makadamske ceste na Prihodih iz smeri transformatorja proti Prihodom 32. Predlaga se ureditev in preplastitev terena oz. omenjenega odseka v dolžini 180 m in širini 2,75 m (dobava in vgradnja tampona v debelini 30 cm ter planiranje in asfaltiranje). Z ureditvijo posledično ne bo več potrebnega vzdrževanja tega makadamskega odseka. Predlaga se tudi postavitev prometnega znaka za omejitev vožnje na cca. 30 km/h.    
Plavž 46

Ograje okrog igrišč Pika Biba in Tim

20.000 € Čaka na izvedbo
    Projektni predlog predvideva ograditev najbolj izpostavljenih delov otroških igrišč na Plavžu z namenom zagotovitve večje varnosti in reda na in v okolici igrišč. Močna lesena ali kovinska ograja bo zavarovala otroke pred tekom na cesto, preprečila igro med avti, uporabo koles na igriščih, zmanjšala prisotnost psov na igriščih in preprečila morebitne poškodbe avtomobilov.    
Plavž 121

Kolesarski poligon - pumptrack

20.000 € Čaka na izvedbo
    Pomanjkanje rekreativnih in športnih površin za otroke starejše od 8 let na Plavžu. Otroci na najbolj naseljenem območju Jesenic praktično nimajo površin za preživljanje prostega časa. Edino igrišče je igrišče pri Oš Tone Čufar, tri otroška igrišča so pa za starostno skupino cca od 10 navzgor neprimerna (namenjena so mlajši populaciji). Predlagana je postavitev kolesarskega poligona - pumptracka na občinskem zemljišču v neposredni bližini balinišča "Baza", ki je v upravljanju Zavoda za šport Jesenice.    
Podmežakla 134

Dopolnitev drogov ulične razsvetljave na Cesti 1. maja s konzolnimi nastavki za zastave

3.000 € Čaka na izvedbo
    Ob praznikih se ob regionalni cesti skozi Jesenice izobesi slovenske zastave. Predlaga se, da se z namestitvijo konzol na drogove javne razsvetljave in nabavo zastav (10-15) to zagotovi tudi na Cesti 1. maja. S tem se poveča občutek pripadnosti in spoštovanje določenih praznikov, pričara se tudi praznično vzdušje.    
Podmežakla 140

Osvetlitev in označba Hermanovega mostu

5.000 € Čaka na izvedbo
    Hermanov most izgleda čudovito, neka osvetlitev sicer je, a se predlaga postavitev še kakšnega reflektorja, ki bi bili nameščen tako, da bi oddajal lep snop svetlobe, s katerim bi ta most zasijal.
Hkrati se predlaga tudi označba imena mostu na samem mostu.
 
   
Podmežakla 152

Šport za zabavo

20.000 € Čaka na izvedbo
    V zadnjem obdobju prihaja do upada gibanja otrok in naraščanja prekomerne teže otrok zaradi omejitvenih ukrepov gibanja v času epidemije Covid-19. Otrokom je treba dati možnost, da v enem ali dveh letih preizkusijo več različnih športov brezplačno. Na ta način se otrokom približa gibanje in šport na zabaven in predvsem netekmovalen oziroma rekreativen način. Predlaga se izvedba preventivnih projektov na način , da bi vsak mesec imela ena/dve športni panogi preko lokalnih društev/klubov/izvajalcev športa, brezplačne gibalne dneve/dneve odprtih vrat za otroke. Možne so različne športne panoge v Občini Jesenice: košarka, nogomet, hokej, drsanje, odbojka, plezanje, borilne veščine, floorball, plavanje, kolesarstvo, curling, tekwondo, judo, atletika, strelstvo, tenis, ples, badminton, funkcionalne vadbe,...). Na ta način bi bilo možno doseči več pozitivnih učinkov, kot so  razvoj športa in rekreacije, povečanje gibalnosti otrok in izboljšanje njihovega zdravja, podpora/promocija lokalnih športnih izvajalcev. K projektu bi bilo treba pritegniti izobraževalne ustanove in ostale organizacije v občini, ki se ukvarjajo s športom in zagotavljanjem javnega zdravja (Zavod za šport Jesenice, osnovne šole, Mladinski center, športni klubi in društva, zdravstvene ustanove,...). Projekt bi se izvedel pod okriljem Zavoda za šport, bodisi v športnem parku Podmežakla ali na drugih primernih lokacijah in različnih primernih oblikah.
 
   
Podmežakla 186

Pot na Špico

10.000 € Čaka na izvedbo
    Na vrhu Mežakle (špica) je narejena razgledna ploščad. Obisk Mežakle se je zelo povečal. Na vrh do špice je vodila pot iz pod kamnoloma oziroma iz naselja pri kisikarni, ki je zapuščena. Predlaga se obnova te poti. Bila bi izziv mnogim Jeseničanom in rekreacijska pot. V sklopu projekta bi bilo treba označiti pot, postaviti signalizacijo ter namestiti kline in jeklenice, saj se zadnji del poti nahaja v živi skali. Z obnovljeno in zavarovano potjo bi dobili še eno pohodno pot takoj iz mesta, ki bi bila tudi del poti Potep po Mežakli oziroma poti Po poti meteorita.    
Sava 110

Obnova južne fasade Gledališča Toneta Čufarja

20.000 € Čaka na izvedbo
    Gledališče Toneta Čufarja je kulturno srce Jesenic in celotne zgornje gorenjske regije. Kljub temu denarja za prepotrebno obnovo njegovega skoraj stoletega pročelja ni.
Čeprav je dogajanje v stavbi živahno, pa je njena fasada opomnik, da smo v lokalno lastnino vlagali premalo. V Gledališču so tako že leta 2018 organizirali dobrodelni dogodek, kjer so zbrali del sredstev za obnovo in takrat zamenjali okna in prenovili del fasade.
Projektni predlog predvideva obnovo južne, še neobnovljene fasade.
   
Sava 144

Talne igre na Trgu Toneta Čufarja

7.500 € Čaka na izvedbo
    Trg Toneta Čufarja je eno največjih mest za druženje v našem mestu. Ljudje so tega mesta navajeni, ob sončnih dneh posedijo na klopicah, otroci pa se malo poigrajo, družijo, skačejo, se gibajo. Gre za dodatno motivacijo za igro, razvoj gibanja in tudi sicer povečanje gibanja. Predlaga se, da se na trgu zarišejo talne igre, s tem pa se trgu, ki je eno največjih mest za druženje v našem mestu, doda še dodatne aktivnosti za druženje otrok in mladostnikov.    
Sava 147

Urbane klopce na  Čufarjevem trgu 

10.000 € Čaka na izvedbo
    Na Čufarjevem trgu se zbirajo občani vseh starostnih skupin od najmlajših do najstarejših občanov. Ni dovolj klopi za počitek starejših občanov in za preživljanje prostega časa na zraku in druženje, otroci pa se prav tako radi gibajo na trgu. Čufarjev trg je priljubljen med občani, dostopen in tudi na sončni legi ob zeleni površini ni optimalno izkoriščen. Na njem se predlaga se postavitev urbanih modernih klopi. Urbane klopi prispevajo h kakovosti bivanja občanov vseh starostnih skupin in oblikovanje odprtih javnih prostorov; pospešili bi se socialni stiki in komunikacija ter krepitev vezi med meščani in mestom; zagotovili bi prostor za počitek, posledično pa izboljšanje zdravja občanov. Z urbanimi modernimi klopmi lahko na cenovno nizek in enostaven način občutno vplivamo na povečanje urejenosti, identitiete in prepoznavnosti mesta in ga naredimo privlačnega tudi za turiste.     

 

Pravno podlago za sprejem Programa ravnanja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice posredno predstavljajo določbe ZLS, ZSPDSLS, Uredbe, pristojnost za sprejem programa pa občinskemu svetu Občine Jesenice daje Statut Občine Jesenice (UL RS št. 101/2015), ki določa, da občinski svet kot najvišji
organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine sprejema odloke in druge občinske akte.

Namen programa ravnanja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice, naj bi odražal vizijo dolgoročnega razvoja občine na tem področju. Program ravnanja s poslovnimi prostori sam po sebi ne more razrešiti nakopičenih problemov, ki so v prvi vrsti povezani s finančnimi instrumenti. Vendar pa samo sprejeta vizija, podprta s prostorskimi dokumenti in ukrepi, ter rednim pritokom finančnih sredstev dolgoročno omogoča izboljšanje stanja in uporabe poslovnega fonda v občini Jesenice. S programom se na podlagi načel ZLS in ZSPDSLS konkretizira politika upravljanja s poslovnimi prostori občine.

Občina Jesenice obvešča, da je predlog proračuna občine Jesenice za leto 2023 od 5. 10. 2021 do 20. 10. 2021, do 12.00, v javni razgrnitvi. Predlog proračuna se nahaja v prilogah, v času javne razgrnitve pa lahko vsi zainteresirani svoje pripombe podajo na sedežih krajevnih skupnosti, v avli Občine Jesenice ali pa jih posredujejo na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice oz. po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Občina Jesenice obvešča, da je predlog proračuna občine Jesenice za leto 2022 od 5. 10. 2021 do 20. 10. 2021, do 12.00, v javni razgrnitvi. Predlog proračuna se nahaja v prilogah, v času javne razgrnitve pa lahko vsi zainteresirani svoje pripombe podajo na sedežih krajevnih skupnosti, v avli Občine Jesenice ali pa jih posredujejo na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice oz. po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Danes se je začel Evropski teden mobilnosti 2021 (ETM 2021), ki bo trajal do naslednje srede, 22. septembra, že osmič zapored pa se mu pridružujemo tudi na Jesenicah.

Slogan ETM 2021 "Živi zdravo. Potuj trajnostno." se opira na raziskave mobilnostnih navad, ki kažejo močno korelacijo med potencialom za spreminjanje potovalnih navad in zdravjem.

Potreba po gibanju na prostem je zaradi posledic pandemije lani izdatno narasla, odločitev za aktivne oblike mobilnosti pa prinaša izjemne koristi za posameznike. Z njimi ne prispemo le do cilja poti, temveč hkrati pokrijemo dnevno potrebo po gibanju, izboljšamo možganske funkcije ter krepimo kondicijo in imunski sistem.

Zaradi korona razmer letos na Jesenicah ne bo organiziranih zunanjih dogodkov za širšo javnost, kljub vsemu pa tudi letos v okviru ETM ozaveščamo in vzpodbujamo tako otroke in odrasle k uporabi trajnostnih potovalnih načinov, kot so hoja, kolesarjenje in uporaba javnega potniškega prometa. V ta namen bo tudi letos v sklopu ETM organiziran brezplačni avtobusni prevoz, ki ga financira Občina Jesenice, in sicer v sredo, 22. septembra 2021. Za uporabo le-tega je, skladno z veljavnim državnim odlokom, potrebno izpolnjevati pogoj PCT.

O ETM 2021 in na splošno o trajnostni mobilnosti piše tudi župan Blaž Račič v svojem aktualnem županovem kotičku.

Juliana bike je nov turistični produkt, s katerim nadgrajujejo zelo dobro sprejeto pohodniško pot okoli Triglavskega narodnega parka, ki so jo poimenovali Juliana trail. Danes so pred Planinskim muzejem v Mojstrani uradno odprli kolesarsko pot Juliana bike. Otvoritve se je poleg Maje Pak, direktorice Slovenske turistične organizacije, Jožeta Rovana iz Planinske zveze Slovenije in številnih drugih predstavnikov lokalnih skupnosti in turizma udeležil tudi župan občine Jesenice Blaž Račič.

»Občina Jesenice je stopila na pot razvoja turizma in veseli smo, da ena od treh pristopnih etap do trase Juliana bike poteka tudi skozi Občino Jesenice in da se na ta način v naši občini vključujemo v širše, regionalne projekte povezovanja in sodelovanja na področju turizma. Verjamem, da se s tem tudi na področju kolesarstva za nas odpirajo nove priložnosti«,

je dejal župan Blaž Račič (na fotografiji levo, v družbi Maje Pak, Jožeta Rovana in kolegov županov).

Opis predlaganega znaka-grba občine Jesenice

Grb Občine Jesenice je enak grbu mesta Jesenice, predstavljen pa je na temno modrem ščitu, na katerem je v srebrni barvi upodobljen srednjeveški znak za železo.

Njegovo motiviko pojasnjuje avtor:

Po vojni je skušalo več slovenskih občin pridobiti svoj grb. Nekatere ga še niso imele, druge so ga spreminjale iz ideoloških razlogov. Na misel mi prihajajo občine: Nova Gorica, Kranj, Tolmin, Brežice, Grosuplje, Novo mesto... Kljub profesionalnosti nekaterih rešitev novih grbov, se večina njih ni »prijela«; niso se vklopili v zbirko ostalih tradicionalnih grbov slovenskih mest in občin. Kot, da sodobnejša motivika in moderni grafično-oblikovalski prijemi niso primerni za ta namen. Zato sem se odločil, da pri zasnovi jeseniškega grba naredim tako, da bo predlagana rešitev »utopljena« v strukturo ostalih grbov slovenskih mest, bila naj bi del tradicionalne heraldične sporočilnosti. Kot oblikovalsko izhodišče sem prevzel znak za ŽELEZO iz zbirke srednjeveških znakov za takrat znane elemente. V tem znaku za železo sem razbral tudi črko »J« kot Jesenice in črko »H« kot hokej. Vse troje je temeljna konstituanta življenja v jeseniški občini.

g. Janez Suhadolc, avtor grba občine Jesenice

Osnovne barve grba občine Jesenice so:

temno modra:

  • CMYK - C: 100%; M: 80%; K: 10%
  • RAL 5003

srebrna:

  • Pantone 877C

Za uporabo grba občine Jesenice je potrabno pridobiti dovoljenje Občine Jesenice. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..