Print this page
Aug 2013 28

Južni tok – neposredni odjemalci zemeljskega plina. Nevarnosti pri uporabi gorljivih plinov in varstvo pred požari (Esvet)

Manj kot tri leta nas ločijo od izgradnje magistralnega plinovoda zemeljskega plina JUŽNI TOK skozi Slovenijo. Plinovod bo vstopil v Jeseniško občino in bo speljan skozi Jesenice in po Zgornje Savski Dolini do Trbiža. To je pomembnega plinskega vozlišča za Italijo, Avstrijo in Nemčijo. Plinski terminal v Severnem Jadranu bo priključen na to omrežje in bo vplinjal prekomorski plin iz plinskih nahajališč. Največje nahajališče je v emiratu v KATARJU.

V Zgornje Savski Dolini se upirajo plinovodu, ker jim bo uničil krajino. Plinovod nima široke trase. V letu dni se ne pozna ničesar več. Nanj spominjajo samo odzračevalne – varnostne cevi. Ko bodo spoznali korist najčistejšega goriva, bodo zamenjali drago tekoče gorivo s cenejšim plinskim gorivom.

OBČANOM KRANJSKOGORSKE OBČINE SPOROČAMO, DA JE ZEMELJSKI PLIN ZELO VARNO GORIVO – LAŽJE OD ZRAKA IN OKOLJU PRIJAZNO.

Gorljivi plini so začeli svoj pohod v mestih s plinarniškim plinom, ki je služil za razsvetljavo uličnih svetilk, pozneje pa tudi za hišno uporabo in kuhanje. Razvoj je bil počasen, plinske naprave pa so se upravljale ročno. Ker je bila glavna sestavina plinarniškega plina CO ogljikov monoksid je bil plin strupen in smrtno nevaren.

Vsaka malomarnost, odprt plin, ali če je plamen nekontrolirano ugasnil je bila posledica zastrupitev.  Vdihavanje ogljikovega monoksida dalj časa pa se je končalo tragično. Današnji gorljivi plini utekočinjeni naftni plin propan – butan in zemeljski plin so začeli svojo zmagovito pot po svetu v  Severni Ameriki – Združenih državah po letu 1930. Do današnjih dni so se razširili po celem svetu. Danes si brez gorljivih plinov ne moremo več predstavljati sodobne civilizacije. Saj služijo za tehnološke procese v industriji, obrti in gospodinjstvih. Spremenili so življenje v mestih in na podeželju.

Vse to pa zahteva izobražene upravljalce plinskih naprav. Znanje pomeni varnost in premaga strahove, ki so prisotni tudi še v jeseniški dolini.

GORLJIVI PLINI NISO NEVARNI PRI VESTNEM DELU IN KONTROLI. PLINI SO NEVARNI SAMO PRI MALOMARNEM RAVNANJU S PLINSKIMI NAPRAVAMI.

V izogib nevarnostim so za ravnanje z gorljivimi plini države sprejele predpise, ki se morajo upoštevati in se po njih ravnati. Predpisi v praksi zagotavljajo varstvo, če se jih upošteva.

VARSTVO PRED ZASTRUPITVAMI IN POŽAROM

Plin predstavlja za uporabnika zanesljiv in sorazmerno cenen vir toplotne energije, ki ima veliko tehnoloških prednosti. Plin je v tehnični praksi zelo čist vir energije, ki ga po svoji uporabnosti prekaša samo električna energija. Zaradi svojih fizikalnih in kemičnih lastnosti je plin priljubljen, ker omogoča precizno nastavitev moči kurišča. Vendar morajo biti plinske naprave tesne, proces zgorevanja pa kontroliran.

Vse varnostne naprave morajo delovati brezhibno. Če plin nekontrolirano izhaja je poleg vžiga nevarnost še zadušitve pri mestnem, generatorskem in koksarniškem plinu pa še zastrupitve.

Izhajajoči plin predstavlja tudi nevarnost eksplozije – plinsko zračne mešanice.

ZEMELJSKI PLIN IN UTEKOČINJENI NAFTNI PLIN /L.P.G. kratica / NISTA STRUPENA STA PA POŽARNO IN EKSPLOZIJSKO NEVARNA.

Nevarnost plinske zadušitve

Se običajno pojavlja le v zaprtih prostorih v katerih je prišlo do nekontroliranega uhajanja plina. Uhajajoči plin nadomesti del zraka v prostoru, zato pride do pomanjkanja kisika in s tem do oteženega dihanja. Normalna reakcija človeka je, da zapusti prostor, kjer ne more dihati. Daljše tako delovanje na človeka pa lahko povzroči zadušitev. 

Nevarnost zastrupitve / z zemeljskim plinom in UNP /

Se pri uporabi zemeljskega ali utekočinjenega naftnega plina ni treba bati, saj lahko iz kemične analize vidimo, da sestavine plinov ne spadajo v grupo dušljivcev. Plina ne vsebujeta ogljikovega monoksida CO, ki lahko že v manjših koncentracijah predstavljata veliko nevarnost zastrupitve. Edina sestavina pri UNP na katero bi lahko leteli očitki je žveplovodik, ki pa ga je v UNP zelo malo. Rafinerije v atestih navajajo mejne vrednosti, ki ne presegajo 10 miligramov / kg plina, kar pa je manj kot je dovoljena mejna vrednost

v zraku na delavnih mestih / MAK – maksimalna koncentracija /.

Nevarnost plinske eksplozije

Se pojavi vedno, kadar so izpolnjeni trije pogoji:

 • prisotnost gorljivega plina v mešanici z zrakom ali kisikom v določenih koncentracijah.
 • Prisotnost vira vžiganja z minimalno potrebno vžigno temperaturo.
 • Možnost porasta pritiska med potekom kemijske reakcije zgorevanja / velja za industrijo ne za gospodinjstva eksplozija le v zaprtem prostoru /.

Gorljive pline je mogoče eksplozijsko vžgati le v primeru, da so v zraku prisotni le v čisto določenih koncentracijah. Poznamo spodnjo in zgornjo koncentracijo imenovano tudi mejo eksplozivnosti. Najvišjo možno koncentracijo plina v gorljivi zračno plinski mešanici imenujemo zgornjo eksplozijsko mejo. Eksplozijske meje so podane v volumskem procentu plina v plinsko zračni mešanici. Meja eksplozivnosti za utekočinjeni naftni plin je;

                                                                  propan                 butan

spodnja meja eksplozivnosti                     2,1 vol %             1,5 vol %

zgornja meja eksplozivnosti                      9,5 vol %             8,5 vol %

 

Za vžig plinsko zračne mešanice, ki je v koncentraciji med spodnjo in zgornjo eksplozijsko mejo je potreben vir vžiganja, to je odprti ogenj ali električna iskra. Zmes se vžge pri temperaturi cca 650 stopinj Celzija. Viri vžiga so lahko še; žerjavica, cigaretni ogorek – žareči, močno ogreti predmeti, obločni plamen, električna žareča spirala in reakcije s fosforjem ali magnezijem.

PREDPISI ZA SKLADIŠČENJE UNP PROPANA ALI PROPAN - BUTANA

Pri skladiščenju utekočinjenega naftnega plina se lahko pojavijo nevarnosti zaradi netesnosti – uhajanja plina iz rezervoarja. Te nevarnosti nastanejo zaradi poškodb inštalacije, zaradi močnega segrevanja rezervoarja, ki je lahko posledica požara ali močnega osončenja površine. Narasli tlak odpre varnostni ventil.

Pri puščanju plina ločimo:

Puščanje plinaste ali tekoče faze v okolico. Pri puščanju plinaste faze je nevarnost požara saj sta prisotna gorljiv plin in zrak. Za nastanek požara je dovolj samo še vžig plinsko zračne mešanice. Včasih so puščanja zelo majhna in jih težko ugotovimo.

Najlažje opazimo puščanje pri migotanju neenakomernem lomu svetlobe v zraku ob netesnem mestu. Puščanja, ki so pravočasno odkrita niso nevarna in se lahko odpravijo.

NASVET !

Svetujemo pregled rezervoarja vizuelni in občasno naredite kontrolo tesnosti z milnico. Mehurčki so znak netesnosti.

Pri puščanju tekoče faze sta dve nevarnosti, požarna in nevarnost omrzlin, če se dotikamo mesta, ki pušča. Pojav hitro odkrijemo, saj se pojavlja megla okoli netesnega mesta. Takoj ukrepati in odpraviti netesnost, nobenega ognja v bližini, nobenih opravil, ki bi povzročila požar.

Zaradi močnega osončenja lahko naraste tlak in odpre varnostni ventil. Ta pušča plin v okolico. Ukrepi so; paziti, da se uhajajoči plin ne vžge, hladiti rezervoar plina z vodo. Ko tlak pade se ventil samodejno zapre.

V primeru, da se plin vžge se ogenj prenese gotovo na izvor, to je na varnostni ventil. Plin tam gori. Ukrep je takoj pogasiti ogenj z gasilnim aparatom na prah ali CO 2 plinom.Pričeti hladiti rezervoar z vodo. Popraviti netesnost, oziroma varnostni ventil se po padcu tlaka samodejno zapre.

Če bi pustili varnostni ventil, da nemoteno gori izhajajoči plin, lahko pride do pregrevanja materiala – prežaritve. Prežarjena pločevina lahko popusti sprostijo se velike količine UNP. Stanja takrat ni mogoče več nadzirati.

 

Ukrepati je treba tako v začetku, da ne pride do kritičnih situacij. Veliko pomeni že prisebnost – mirna kri in ukrepanje preudarno tako kot smo vam opisali v članku..

Skrbno nadzorovane plinske naprave niso nevarne. Plin je nevaren samo v zelo malomarnih rokah, ki ne upoštevajo predpisov.

Zapomnite si za eksplozijo so potrebni trije faktorji:

 • Plin, ki izhaja zaradi netesnosti.
 • Okoliški zrak – plinsko zračna mešanica je tako pripravljena.
 • Ne sme biti tretjega faktorja, ognja ali vira toplote za vžig..

Pregledujte tesnost plinskih naprav rezervoarjev in plinskih jeklenk – tesnilke med jeklenko in regulatorjem tlaka.

PREDPISI ZA IZVEDBO PLINSKE INŠTALACIJE

Plinska inštalacija, ki je strokovno izdelana in preizkušena po veljavnih predpisih, redno in kvalitetno vzdrževana za okolico ne predstavlja večje nevarnosti. Ta trditev velja tako za zunanje, kot notranje plinske inštalacije, saj je plin plinotesno zaprt v plinovodnih ceveh in armaturah. V primeru, da pušča vkopana plinska inštalacija ni posebnih težav. Puščanje se ugotovi po padcu tlaka v plinovodu. V primeru puščanja nadzemne inštalacije pa predstavlja plin za okolico določeno nevarnost. Pri zunanjih plinskih inštalacijah se neizgoreli plin širi v okolico in se pri tem meša z okoliškim zrakom.

Obseg puščanja plina je običajno neznaten in za okolico pravzaprav ni nevaren pri zemeljskem plinu, ki je lažji od zraka in se dvigne v atmosfero.

Koncentracija plina v zraku že takoj pade pod stopnjo meje eksplozivnosti. V primeru, da pušča UNP – propan ali propan – butan je nevarnost zaradi teže plina, ker je težji od zraka večja. Izhajajoči plin se nabira pri tleh v jaških – jarkih in kanalih. Zato predstavlja določeno nevarnost za okolico. Potrebna je veliko večja previdnost, ker je večja nevarnost.

V primeru, da bi se izhajajoči plin vžgal in da gori na mestu izhajanja plina je najboljše, da plin pustimo goreti in ga kontroliramo.

Poiščemo in zapremo dovodni plinski ventil, plamen takoj sam ugasne. Takojšnje gašenje priporočamo le v primeru, če bi obstajala nevarnost vžiga gorljivih snovi v okolici plinskega požara – preskok ognja. Tudi v primeru takojšnjega gašenja je treba zapreti predventil in nato strokovno popraviti plinsko inštalacijo.

V primeru puščanja notranje plinske inštalacije pa so nevarnosti zaradi puščanja večje, kot pri puščanju zunanje plinske inštalacije.

Puščanje plina na notranji inštalaciji je treba odkriti takoj in zapreti požarno plinsko pipo na fasadi. Notranjo plinsko inštalacijo je treba pogosto pregledovati in redno skrbno vzdrževati. Kje lahko plin pušča je težko predvideti, so pa to mesta navojnih spojev, prirobnična, pri ventilih, armaturah in merilni opremi – mamometrih.

Količina plina, ki spušča je običajno tako majhna, da ne predstavlja nevarnosti za okolico. Vendar tudi tako puščanje ni zanemarljivo, potrebno je popravilo tesnosti. Vsako odlašanje s popravilom je nedopustno, pa čeprav je treba izključiti ogrevalno napravo. Varnost je čez vse in je absolutna prioriteta.

NEPOPOLNO ZGOREVANJE IN STRUPENE SNOVI V DIMNIH PLINIH

UNP je mešanica ogljikovovodikov, ki se dobijo pri destilaciji nafte ali pri čiščenju zemeljskega plina na plinskih poljih. Pri segrevanju ogljikovodikov se tvori vodna para H2O in ogljikov dioksid CO2. Pri nepopolnem zgorevanju / pomanjkanje zraka / pa se lahko tvori tudi plin CO ogljikov monoksid, ki je za ljudi življenjsko nevaren.

UKREPI ZA PREPREČITEV NEVARNOSTI PRI PLINSKI INŠTALACIJI – VARNO OBRATOVANJE

Plin lahko  uhaja iz inštalacije zaradi;

mehanske poškodbe, poškodbe zaradi korozije, zaradi netesnosti spojev ali zato, ker je vzdrževanje nestrokovno. Materiali in elementi za plinsko inštalacijo so odporni proti kemijskim vplivom transportnega plina. Cevi in armature, elementi so pri proizvajalcih preizkušeni s tlačnim preizkusom, ki ga je treba narediti po končani montaži.

Za gradnjo plinske inštalacije se pri manjših dimenzijah cevi do DN 200 uporabljajo brezšivne cevi. Zelo pomembna je protikorozijska zaščita, podzemni del plinovoda mora biti zaščiten s pasivno zaščito.

Ta obsega čiščenje plinovoda, premaz s tekočim osnovnim premazom, ter dvokratno povijanje s protikorozijskim trakom. Prvi povoj je iz polietilenskega nosilnega sloja z nanešenim adhezivnim slojem iz butyl kavčuka. Na zaščitni sloj se povije še trak, ki služi predvsem, kot mehanska zaščita spodnjega izolacijskega sloja.

Nadzemni plinovod iz brezšivne jeklene cevi mora biti proti koroziji barvan z osnovno temeljno barvo in nato še z dvakratnim premazom s pokrivno rumeno barvo.

Postopek barvanja in priprave je natančno predpisan. Skupna debelina premazov je najmanj 135 mikronov.

Pri nadzemnih plinskih inštalacijah uporabljamo sledečo barvno skalo:

 • rumena barva – vsi cevovodi in armature
 • modra barva – postavki in podpore
 • črna barva – odzračevalni vodi, ročice in ročna kolesa.

Tesnjenje spojev inštalacije je treba narediti s kvalitetnim tesnilnim materialom. Tesnjenje prirobnic se izvede s trdo tesnilno ploščo 2 milimetra debeline. Cevne spoje se tesni s teflonskim trakom, delno pa z elastično tesnilno maso »kliber« uporaba prediva iz konoplje ni dovoljena.

Po končani montaži se plinsko inštalacijo preizkusi. Preizkus se izvede pred korozijsko zaščito. Pred preizkus se izvede z zrakom ali inertnim plinom, tlak je 1 bar, čas pa 2 minute, cevi rahlo obtolčemo, da se sprostijo napetosti. Glavni preizkus se izvede z dvojnim delavnim tlakom. Inštalacija je tesna, če tlak ostane po 10 minutah konstanten še nato 10 minut. Merilni instrument je kontrolni manometer. Preizkusna mesta namažemo z milnico.

Visokotlačne inštalacije rezervoarji za propan – butan, ki imajo delavni tlak do 16 bar preizkušamo z zrakom pri tlaku 20 bar. Pri tem se testira vse spoje in armature s penečim sredstvom. Inštalacija je tesna, če se nikjer ne pojavijo mehurčki.

PREPREČITEV UHAJANJA PLINA V NEPRIŽGANO PLINSKO NAPRAVO

Plinski kotli sodijo v skupino odprtih kurišč. Gorilnik mora biti opremljen z zaščitnimi napravami:

 • ročna zaporna krogelna pipa
 • elektromagnetni ventil
 • vžigalna elektroda
 • elektroda za kontrolo prisotnosti plamena /ionizacijska/
 • avtomatika za kontrolo delovanja gorilnika
 • transformator za vžiganje gorilnika
 • prekinjalo vleka

UKREPI ZA ZAGOTOVITEV POŽARNE VARNOSTI IN EKSPLOZIJSKE

Plinske naprave je treba vzdrževati in periodično kontrolirati. To je pogoj za varno obratovanje:

Kontrolo naj izvede strokovnjak ali usposobljeni upravljalec.

Pregled obsega;

vizuelni pregled inštalacije 1 x na teden
čiščenje prezračevalnih odprtin       2 x na leto
kontrola regulacije in varnostnih naprav 1 x letno
kontrola zapiranja plinskih pip – ventilov

1 x letno

čiščenje gorilnikov

1 x letno

pregled vžigalnih naprav in kontrola plamena

1 x letno

kontrola tlaka pred šobami

1 x letno

kontrola naprav za odvod plinov

1 x letno

preizkus tesnosti z milnico

1 x letno

 

ZA KONEC

Pri vseh izdelkih v trgovini dobite navodila za uporabo – sestavo.

Pri plinski inštalaciji izvede zagon izkušeni monter. Navodil za delovanje sistema običajno ni. Strokovnjak naj vam naredi shemo z oznakami armatur ventilov in obratovalnimi navodili. V času digitalne tehnologije – fotografirajte inštalacije, pri vzdrževanju vam bo to prišlo prav. Z leti spomin zbledi – fotografija pa ostane.

GORLJIVI PLINI SO NEVARNI SAMO PRI MALOMARNEM DELU IN PRI NEUPOŠTEVANJU NAVODIL IN PREDPISOV. Z ZNANJEM SE PREMAGA STRAH PRED PLINI – POSTANEJO SLUŽABNIK UPORABNIKA.

Brezplačne informacije in nasvete dobite v Energetsko svetovalni pisarni Jesenice ENSVET, Cesta Cirila Tavčarja 3 B. V stolpnici – pritličje levi vhod, poleg Krajevne skupnosti Plavž in Lekarne Plavž. Uradne ure so v torek in četrtek od 15 – 18 h. Ob vsakem času deluje avtomatski telefonski odzivnik – telefonska številka 04 / 586 39 87.

Nasveti in pisna poročila so brezplačni.

 

ENERGETSKA SVETOVALNA PISARNA ENSVET – JESENICE

ENERGETSKI SVETOVALEC: AVRELIJ RAVNIK

Read 5358 times Last modified on Tuesday, 22 March 2016 19:02