Skok na osrednjo vsebino

Novice

Ines Dvoršak

predstavnica Občine Jesenice za odnose z javnostmi
T: 04 586 92 34, E: ines.dvorsak@jesenice.si

V občini Jesenice že od leta 1998 deluje Lokalna akcijska skupina Občine Jesenice za preprečevanje odvisnosti. Vsako leto v novembru, mesecu boja proti odvisnosti, pripravi nabor aktivnosti, namenjene preprečevanju zasvojenosti, pri čemer sodelujejo tudi lokalna društva in organizacije, kot so Center za socialno delo Jesenice, Mladinski center Jesenice, Društvo Žarek, jeseniške osnovne in srednji šoli ter številni drugi.

Jesenice, 2. 11. 2015 – Vlada RS je danes v Kranju organizirala pripravljalni sestanek s predstavniki gorenjskih občin v zvezi s prihajajočim obiskom njenih predstavnikov na Gorenjskem. Sestanka se je v imenu občine Jesenice udeležil podžupan Miha Rebolj, ki je predstavnikom vlade predstavil 6 ključnih problemov, s katerimi se sooča občina Jesenice že dlje časa, med drugim problem Karavanške vode in obnove državne ceste skozi Jesenice.

 

Vlada Republike Slovenije v sklopu svojih regijskih obiskov v mesecu decembru načrtuje obisk Gorenjske, v ta namen pa je bil danes v Kranju sklican sestanek predstavnikov vlade RS, ki so se ga udeležili tudi sekretarji vseh ministrstev, ter predstavnikov gorenjskih občin. Namen pripravljalnega sestanka je bil seznanitev s ključnimi problemi, s katerimi se soočajo lokalne skupnosti. Sestanka se je v imenu občine Jesenice udeležil podžupan Miha Rebolj, ki je predstavnikom Vlade RS predstavil naslednjih 6 problemov: Karavanška voda – koncesija za komercialno rabo vode, obnova državne ceste skozi Jesenice – R3, prenos površin Mejnega platoja Karavanke na Občino Jesenice, potrebna sanacija plazu Potoška planina, obnova Srednje šole Jesenice in neuporabljene površine železniške infrastrukture.

Probleme, s katerimi se soočajo na svojih območjih, so predstavili tudi ostali predstavniki gorenjskih občin, na podlagi prejetih informacij pa bo za ministre in ostale predstavnike vlade sestavljen podroben program njihovega obiska v gorenjskih občinah. Datum vladnega obiska gorenjske regije naj bi bil po današnjih informacijah 11. 12. 2015.

 

Podrobneje o izpostavljenih problemih

 • Karavanška voda – koncesija za komercialno rabo vode

Pristojna ministrstva že vse od leta 2007 vodijo postopek podelitve koncesije za rabo vode za proizvodnjo pijač, na zahtevo vlagatelja gospodarske družbe Karavanška voda d.o.o., Jesenice. Postopek ni še niti v fazi priprave Uredbe, ki bi bila podlaga za nadaljnje upravne postopke podelitve koncesije. Izraba vodnega vira, ki se nahaja v predoru Karavanke, je za občino Jesenice vitalnega pomena. Predstavlja pomemben potencialni vodni vir za oskrbo prebivalcev s pitno vodo, hkrati pa zaradi količine vode, ki je na voljo v tem vodnem viru, dopušča tudi rabo pitne vode v komercialne namene. Ker se Občini Jesenice zaradi nemožnosti izrabe vodnega vira dela neposredna gospodarska škoda, apeliramo na državne organe, da aktivno sodelujejo pri reševanju nastale situacije, ter – kolikor je mogoče – pospešijo tek odprtih postopkov, katerih predmet je koriščenje pitne vode iz predora Karavanke.

 • Državna cesta skozi Jesenice – R3

Državna/regionalna cesta, R3-637/0368 Hrušica – Javornik, je glavna prometna žila skozi mesto Jesenice. Na njej se odvija lokalni, mestni promet, delno tudi regionalni, cesta predstavlja glavno mestno ulico, kjer je zelo gosta poselitev in pozidava stanovanjskih, javnih in poslovnih objektov. Cesta je na splošno v slabem stanju in je neustrezno urejena z vidika prometne varnosti. Vozišče je močno poškodovano, na nekaterih mestih skoraj nevozno. Cesta ima sicer zgrajene hodnike za pešce, vendar so tudi ti v slabem stanju, robniki potopljeni in kot taki neurejeni. Odvodnjavanje cestišča ni urejeno, zato voda zastaja na vozišču in neenakomerno odteka. Rekonstrukcija ceste je nujna. Skozi naselje je treba predvideti poleg rekonstrukcije vozišča, križišč in priključkov tudi izvedbo pločnikov za pešce, ureditev odvoda površinskih in zalednih voda z vsemi potrebnimi objekti in napravami, novogradnjo mostu preko vodotoka Jesenica idr. Za namen rekonstrukcije ceste je že bila s strani države izdelana projektna naloga, ki jo je Občina Jesenice pregledala in potrdila ter leta 2009 potrjeno vrnila pristojnim državnim organom. Vse od takrat si Občina Jesenice prizadeva, da bi se nujno potrebna rekonstrukcija državne ceste izvedla, vendar v ta namen v proračunu države ni zagotovljenih sredstev. Apeliramo na pristojne državne organe, da se rekonstrukcija ceste uvrsti med prioritete RS na področju komunalne infrastrukture ter se zanjo zagotovi tudi sredstva v državnem proračunu.

 • Mejni plato Karavanke

S spremembami, ki so nastale kot posledica vstopa v EU, se zaradi opustitve carinskih obveznosti (ob izločitvi potrebnih površin za potrebe cestnega predora) namembnost Mejnega platoja Karavanke lahko spremeni in izkoristi predvsem za dejavnosti, povezane s turizmom, športom, rekreacijo, preživljanjem prostega časa, gostinstvom itd. Občina Jesenice si za prenos prostih površin na lokalno skupnost prizadeva že vse od leta 2008. S prenosom nepremičnin na Mejnem prehodu Karavanke, ki jih službe Republike Slovenije ne potrebujejo za svoje delovanje, bi bilo omogočeno, da Občina Jesenice izvede načrtovane programe na področju turizma, športa in rekreacije, ki so pomembni za občino. Hkrati bi ta prenos pomenil aktivno sodelovanje Občine Jesenice pri načrtovanju prostorskih rešitev, ki bodo v korist občini Jesenice in prebivalcem, ki tukaj živijo.

 • Plaz Potoška planina

Na območju zemeljskega plazu na Potoški planini nad naseljem Koroška Bela so bile že v preteklosti ugotovljene sledi premikov površja ter več dogodkov t. i. drobirskih tokov. Zemeljski plaz je aktiven, njegova trenutna hitrost pa je ocenjena kot »počasno drsenje«. Masni premiki bi lahko ogrozili prebivalce na vplivnem območju Koroške Bele. Na dosedanjih skupnih srečanjih s predstavniki URSZR ter ministrstev je bilo že ugotovljeno, da je treba glede na ugotovitve začeti s konkretnimi aktivnostmi za celovito rešitev problematike masnih premikov na območju Potoške planine. Seznanjeni smo bili, da je bila problematika plazu že predlagana za uvrstitev med sanacijo plazov velikega obsega, vendar za to ni bilo zakonske podlage. Financiranje izvajanja monitoringa v vseh letih na ravni države ni bilo zagotovljeno (monitoring se je izvajal samo v okviru projektov Geološkega zavoda, financiranih s strani EU). Sektor za odpravo posledic naravnih nesreč je pripravil program aktivnosti za izvedbo nujnih raziskav, vendar je na ravni države treba zanje zagotoviti tudi sredstva ter, glede na ugotovljeni obseg potencialne nevarnosti, pristopiti k sanaciji plazu, za kar je prav tako treba zagotoviti znatna sredstva.

Meritve premikov, globinskih raziskav in izvajanje monitoringa so izjemnega pomena za sprotno oceno ogroženosti prebivalce Koroške Bele, za izvedbo nadaljnjih aktivnosti in načrtovanje ter izvedbo kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov in posegov, da se s skupnimi močmi prepreči morebitna naravna nesreča večjega obsega, ki bi prizadela kraj Koroška Bela in občane občine Jesenice.

 • Obnova Srednje šole Jesenice

Celotna stavba je nujno potrebna temeljite obnove. Dijaki obiskujejo pouk v stavbi in opravljajo obvezni praktični pouk v delavnicah, ki za izvajanje učnega procesa niso več primerne. Občina Jesenice je že v letu 2011 pristopila k sofinanciranju izdelave projektne dokumentacije, saj je poleg same pomembnosti ustanove treba izpostaviti dejstvo, da je objekt nujno potreben obnove tudi iz energetskega vidika. Zemljiškoknjižno stanje je bilo v letošnjem letu po mnogo naporih s strani pristojnega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in tudi Občine Jesenice kot zainteresirane lokalne skupnosti, urejeno. Dani so pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja za izvedbo obnove in energetske sanacije stavbe. Seznanjeni smo, da je investicija »Energetska sanacija in rekonstrukcija Srednje šole Jesenice« med prioritetami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kar pozdravljamo, apeliramo pa na državo, da za izjemno nujno obnovo Srednje šole Jesenice že v letu 2016 nameni tudi sredstva za začetek investicije v šolo.

 • Neuporabljene površine železniške infrastrukture

Železniška postaja Jesenice predstavlja ogromno območje v samem središču mesta Jesenice in je z 21 tiri za sedanje razmere prevelika. Veliko število tirov, ki se ne uporabljajo, ter tudi nekaj drugih železniških objektov, ki ne služijo več svojemu namenu, preprečujejo povezavo dveh delov mesta ter formiranje mestnega središča na teh zemljiščih. Tudi samo stavbo železniške postaje je treba v vsebinskem in programskem smislu revitalizirati in povezati z dejavnostmi mestnega središča. Hkrati pa drugi opuščeni železniški objekti kazijo vizualno podobo občine Jesenice.

Veliko število opuščenih železniških tirov onemogoča vzpostavitev novih ali širitev obstoječih ureditvenih območij na območju celotne občine, predvsem gospodarskih, poslovnih in proizvodnih con, ki bi s pridom izkoristile železniško omrežje za razvoj svojih dejavnosti, hkrati pa bližina železnice ne bi pomenila motnje v prostoru kot jo npr. v stanovanjskih območjih.

Glede na to, da Jesenice danes hromijo prometna nepovezanost, pomanjkanje centralnih območij, nepopolno opremljene stanovanjske soseske blokov in stolpnic s previsoko gostoto ter hudo pomanjkanje mestnih zelenih in rekreacijskih površin, je treba neizkoriščene ali slabo izkoriščene površine industrijskih železniških tirov nameniti intenzivnejšim mestnim programom.

To seveda zahteva obsežne investicije, brez katerih pa se mesto ne more preobraziti. Mesto je že preučilo možnosti, ki so za prestrukturiranje na razpolago, od notranjih občinskih do državnih in evropskih. Samo tako korenite preobrazbe gotovo ne bo zmoglo, pa tudi prav ni, da se z obremenjujočo zapuščino državne preteklosti, ki mu je bila vsiljena, ubada samo. Zato tudi v tem segmentu pričakujemo pomoč države.

Jesenice  – Novembra se začenja projekt izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju Cesta v Rovte–Trebež. Gre za prvo fazo projekta, vredno preko 360.000 €, druga faza bo sledila v obdobju 2017–2018.

 

V začetku meseca novembra je predviden začetek izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju Cesta v Rovte – Trebež. Projekt v celoti financira Občina Jesenice, zaradi finančne obsežnosti pa je ta razdeljen v dve fazi. Letos je predviden začetek izgradnje prve faze, ki obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema v dolžini približno 500 m, obnovo vodovodnega omrežja in rekonstrukcijo ceste na trasi od križišča Ceste talcev s Cesto v Rovte do mostu preko vodotoka Javornik. Vrednost investicije znaša 363.897,68 € z DDV. Dela naj bi se predvidoma izvajala 180 dni oziroma do konca aprila 2016, izvajalec del pa je na javnem razpisu izbrano podjetje Garnol d.o.o. iz Kranja. Po končani prvi fazi projekta je predvidena še druga faza, ki prav tako obsega gradnjo kanalizacijskega omrežja in obnovo vodovodnega omrežja, in sicer na trasi od mosta čez potok Javornik do hišne številke Cesta v Rovte 11. Izgradnja druge faze je predvidena v obdobju 2017–2018.

Na omenjeni trasi prve faze je predvidena popolna zapora ceste. Izvajalec gradbenih del bo zagotavljal peš dostop do stanovanjskih hiš in, če bo to mogoče, tudi dostop z avtomobilom. V času gradnje bo moten promet na obravnavanem območju in občasno oskrba s pitno vodo. Občina Jesenice se vsem občanom že vnaprej zahvaljuje za razumevanje in upoštevanje prometne ter ostale signalizacije na gradbišču.

Občanom je za dodatne informacije v zvezi s projektom na voljo kontaktna oseba, ga. Urša Zakrajšek, po telefonu (04/5869-294) ali po elektronski pošti (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Občane občine Jesenice v zvezi z izgradnjo kanalizacije za komunalno odpadno vodo in obnovo vodovodnega omrežja na Prosvetni cesti obveščamo, da se bodo predvidoma od jutri, 3. 11. 2015, izvajala dela pred mostom čez potok Bela. Promet bo oviran, vendar pa bo dostop preko mostu zagotovljen. Prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije in navodil izvajalcev na gradbišču.

V sklopu projekta ANIMA SANA na Zgornjem Gorenjskem še vedno delujejo 3 brezplačne psihoterapevtske svetovalnice (Kranjska Gora, Jesenice, Lesce), v mesecu novembru pa bomo nadaljevali z izvedbo brezplačnih programov/delavnic za širše ranljive ciljne skupine.


Ponovno vabimo k sodelovanju na drugem sklopu 7 brezplačnih delavnic na temo duševnega zdravja ter razvijanja kreativnega razmišljanja in inovativnosti. Delavnice so še posebej primerne za brezposelne in tiste, ki razmišljajo o spremembi poklicnih poti. Med drugim bomo spoznavali vlogo zdrave samopodobe, kako premagovati stres in izboljšati samozavest, kako stiska vpliva na naša življenja in kaj lahko v tem primeru storimo, kako razviti kreativno razmišljanje ter se posvetili reševanju težav v 5 korakih. Delavnice bodo potekale v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske med 13. 11. in 26. 11. 2015 (večinoma v dopoldanskem času).

V mesecu novembru bomo organizirali tudi brezplačno delavnico na temo obvladovanja stresa na delovnem mestu. Enodnevni dogodek bo potekal v sodelovanju z Inštitutom za produktivnost d.o.o. Udeleženci bodo deležni številnih nasvetov na temo prepoznavanja in obvladovanja stresa v službi, organizacije časa za večjo uspešnost pri delu, z manj stresa, poleg tega pa bodo posamezne tehnike sproščanja lahko preizkusili že v času delavnice. Delavnica bo potekala v torek, 24. 11. 2015, od 9.00 do 14.00 v konferenčni dvorani Kolpern na Jesenicah.

Zaradi omejenega števila mest so predhodne prijave na vse delavnice obvezne. Zbirali jih bomo preko elektronske pošte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in telefonske številke 04 581 34 17 (Urška Železnikar).


Vse aktivnosti v sklopu projekta ANIMA SANA so popolnoma brezplačne.
Projekt je financiran iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014, del sredstev pa zagotavljajo tudi Občine Bled, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora, Jesenice, Radovljica in Žirovnica.
Nosilec projekta je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, kot projektni partnerji pa sodelujejo še društvo Pot svetlobe, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Fakulteta za zdravstvo Jesenice in Skupnost centrov za socialno delo.

Več informacij o projektu ANIMA SANA lahko najdete na spletni strani projekta www.animasana.si oz. FB profilu Projekt ANIMA SANA.


Nihče ne prizna rad, da potrebuje pomoč, še težje se odloči, da jo dejansko poišče. Poskrbite za svoje duševno zdravje, naredite prvi korak pravočasno!


Urška Železnikar

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

tel: 00386 (0)4 581 34 17

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Na seji Sveta Krajevne skupnosti Plavž, ki je bila sklicana 21. 10. 2015, je bila osrednja točka obravnave komunalni plan za leto 2016. Člani Sveta KS so bili uvodoma seznanjeni z realiziranimi komunalnimi deli v letu 2015, nato pa so, glede na razpoložljiva sredstva in po predhodni uskladitvi s komunalno direkcijo Občine Jesenice, potrdili naslednje aktivnosti za leto 2016:

 • ureditev parkirišča na opuščeni zelenici on zgradbi Tavčarjeva 3/b in parkirnega prostora na neizkoriščenem delu zemljišča na zahodni strani zgradbe C. revolucije 3,
 • ureditev posedenega cestišča in opornega zidu na Žerjavcu,
 • ureditev celotnega prostora pred cerkvijo,
 • sanacija opornega zidu pod Murovo št. 20,
 • ureditev plazovitega terena na dovozni cesti do naselja Zg. Pejce,
 • sanacija stopnic, ki vodijo od Cerkve proti koritu na Murovi,
 • ureditev meteornih voda pred objektom Ceste revolucije 1,2, 3, pred Tavčarjevo 1/a, Tavčarjevo 9 in Kurilniško ulico – ureditev odtokov meteorne kanalizacije,
 • izgradnja nadstreška na avtobusni postaji v Centru II,
 • izvajanje rednih vzdrževalnih del na področju cest, elektrifikacije, zelenic in parkov ter dreves (posebej je bila izpostavljena ureditev kapelice v Spominskem parku, obnova odsevnikov po celotni Murovi in sanacija jaška kanalizacije ob zgradbi Murova),
 • sanacija celotne infrastrukture na Murovi,
 • živahna razprava je pa je potekala tudi okoli ureditve večjega otroškega igrišča na Plavžu, saj je na tej lokaciji največja gostota prebivalstva in tudi največje število otrok, pri čemer so otroška igrišča v najslabšem stanju v občini. Člani sveta so predlagali, da se večje igrišče uredi na prostoru otroškega igrišča Rožle.

 V nadaljevanju so člani Sveta KS obravnavali osnutek finančnega plana KS, se seznanili s prejeto pošto ter z odgovori strokovnih služb na posredovana vprašanja.

Člani Sveta KS so ugotovili, da je med nerešenimi zadevami ostala še pritožba krajanov Murove na preglasno cerkveno zvonjenje, opozorili pa so tudi na poškodovano Rudno pot in kapelico sv. Barbare. 

 

Predsednica KS Plavž

Ivanka Zupančič

Spoštovani novinarji in predstavniki medijev,

ob koncu letošnjega leta se zaključuje projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop (na kratko: projekt GORKI), v okviru katerega so občine Radovljica, Žirovnica, Jesenice in Bohinj skupaj zgradile več kot 30 kilometrov novih kanalizacijskih vodov, nadgradile in rekonstruirale obstoječo ter zgradile novo čistilno napravo. Skupna vrednost projekta v vseh štirih občinah znaša čez 15 milijonov evrov (brez DDV), sofinancirali pa so ga Kohezijski sklad EU, Ministrstvo RS za okolje in prostor in sodelujoče občine.

Ob zaključku projekta vas vabimo na skupno novinarsko konferenco, ki bo v sredo, 4. 11. 2015, ob 13. uri v Kolpernu na Stari Savi. Podprojekte posameznih sodelujočih občih vam bodo predstavili župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Bohinj Franc Kramar, župan občine Radovljica Ciril Globočnik in župan občine Žirovnica Leopold Pogačar. Vabilo prilagamo v priponki.

Po zaključku novinarske konference vas vabimo tudi na voden ogled Centralne čistilne naprave Jesenice z začetkom ob 14. uri, ki mu bo sledilo še uradno odprtje le-te in kanalizacije Podmežakla z začetkom ob 14.30. Tudi vabilo na odprtje prilagamo v priponki.

Zaradi lažje organizacije samega ogleda čistilne naprave vas vljudno prosimo, da vašo prisotnost na novinarski konferenci in/ali na ogledu čistilne naprave potrdite na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oziroma na telefonsko številko(04) 586 92 34 do torka, 3. 11. 2015.

Novembra se na Jesenicah zaključuje projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop (na kratko projekt GORKI). V okviru projekta je Občina Jesenice rekonstruirala in nadgradila Centralno čistilno napravo Jesenice in izgradila 6 kilometrov kanalizacijskega omrežja skozi naselje Podmežakla, vrednost projekta pa znaša preko 8,5 milijonov evrov brez DDV.


Ob zaključku projekta vas v sredo, 4. novembra, vljudno vabimo na odprtje tako Centralne čistilne naprave Jesenice kot kanalizacije Podmežakla. Odprtje bo potekalo na dveh lokacijah, in sicer z začetkom pri Centralni čistilni napravi Jesenice ob 14.30, uro kasneje pa bo pri mostu pri Kolpernu namenu uradno predana tudi kanalizacija Podmežakla.


Zaradi varnostnih razlogov ogled Čistilne naprave v sklopu uradnega odprtja za širšo javnost ne bo mogoč, vendar pa se lahko organiziranega vodenega ogleda le-te udeležite ob 16. uri istega dne, ko vas bodo predstavniki podjetja JEKO-IN d.o.o. popeljali po objektu in vam odgovorili na vsa morebitna vprašanja.


Prisrčno vabljeni!

Občina Jesenice v četrtek, 5. novembra 2015, zaključuje prvo sezono delovanja kolesarskega sistema jeseNICE bikes. Vožnja s kolesi bo vsem zainteresiranim na voljo zopet spomladi 2016, zato vas vljudno vabimo, da izkoristite še zadnje dni delovanja in se v teh sončnih jesenskih dneh med krompirjevimi počitnicami s kolesi JeseNICE bikes zapeljete po jeseniških ulicah. Vsem dosedanjim uporabnikom se zahvaljujemo za uporabo, hkrati pa prisrčno vabimo tudi vse ostale, da se naslednjo sezono odločijo za uporabo sistema, katerega letna uporaba stane le simboličnih 10 €, s tem pomagajo zmanjšati količino škodljivih izpustov v zrak in število avtomobilov na cesti, predvsem pa naredijo nekaj zase in za svoje zdravje.

Pihalni orkester Jesenice – Kranjska Gora je nepogrešljiv člen marsikatere jeseniške proslave in otvoritve, ob njihovih koncertih pa je dvorana običajno zapolnjena do zadnjih sedežev. Člani orkestra so nastopali že na marsikateri lokaciji, seznamu le-teh pa bodo že ta konec tedna dodali še eno prav posebno – Tržnico Jesenice.

Z namenom promocije in spodbude obiska, srečanj in druženja na Tržnici Jesenice vas člani orkestra v soboto, 24. oktobra, ob 9.30 vljudno vabijo na poseben nastop, za katerega smo tudi na Občini Jesenice trdno prepričani, da obiskovalcev tržnice ne bo pustil ravnodušnih. Zato si v soboto vzemite dopoldan zase, se sprehodite med stojnicami in si oglejte lokalno ponudbo sadja, zelenjave in drugih izdelkov, prijetno pokramljajte z znancem ali dvema ter ne bodite presenečeni, ko se nekje za vami zaslišijo prijetni zvoki pihalnih glasbil, ki bodo vaše pohajkovanje po tržnici spremenila v zanimivo glasbeno doživetje.

 

Vljudno vabljeni!

Jesenice – Na javni razpis za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj gospodarstva je bilo vloženih 78 vlog, v proračunu Občine Jesenice je za ta namen zagotovljenih skoraj 70.000 €.

Občina Jesenice je konec avgusta objavila javni razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice za leto 2015. Namen odloka, za katerega je v proračunu za leto 2015 namenila 69.000 €, je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Do roka, ki se je iztekel prejšnji teden, je Občina Jesenice prejela 78 vlog, in sicer za naslednje ukrepe:

 • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj (24 vlog),
 • Spodbujanje usposabljanja in promocijskih dejavnosti (21 vlog),
 • Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest samozaposlovanja (13 vlog),
 • Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov (13 vlog),
 • Spodbujanje poslovne dejavnosti (6 vlog),
 • Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj (1 vloga),
 • za ukrep Spodbujanje mentorstva pa nismo prejeli nobene vloge.

 

Prejete vloge že pregleduje strokovna komisija. Ta bo od prijaviteljev, ki so oddali nepopolne vloge, zahtevala dopolnitve, končni rezultati javnega razpisa pa bodo znani predvidoma v drugi polovici novembra.

V okviru Festivala poezije Verzionar se je 2. oktobra 2015 na različnih lokacijah po Jesenicah razvrstilo več literarnih in literarno-glasbenih dogodkov. Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca je v okviru kulturnega dne potekalo "Srečanje s slovenskim pesnikom", kjer so učenci četrtih in petih razredov poslušali Iva Stropnika, učenci osmih razredov pa so se družili z Borisom A. Novakom, v Kolpernu smo otvorili razstavo pesniških zbirk jeseniških pesnikov "Pesniški atelje", si ogledali recital Gimnazijskega teatra Gimnazije Jesenice in se pogovarjali z Valentinom ter Magdaleno Cundrič, gimnazijci so si v predavalnici Osnovne šole Prežihovega Voranca ogledali film "Društvo mrtvih pesnikov", v Gledališču Toneta Čufarja pa 2. ponovitev igranega recitala "Železarska lirika", ki temelji na predlogi lansko leto izdane antologije jeseniških pesnikov, Mladinski center Jesenice je predvajal film "Poetic justice", v Kosovi graščini smo se družili s slovenskimi pesniki: Ivanom Dobnikom, Markom Elsnerjem Grošljem, Markom Skokom – Mezopotamskim, Andrejem Kokotom ter glasbenico Katarino Kurtjak, v Gledališču Toneta Čufarja je potekal domoznanski literarno-glasbeni večer, kjer so svoje pesmi predstavili: Valentin Cundrič, Franci Tušar, Sonja Koranter in Boštjan Soklič, za glasbeno spremljavo pa je poskrbela skupina Tantadruj. Vmesni čas med domoznanskim in osrednjim literarno-glasbenim dogodkom je v predprostoru Gledališča Toneta Čufarja zapolnil stand up komik Rok Škrlep ter občinstvo nasmejal z izvirnimi šalami. Ob 19. uri se je pričela večerna literarno-glasbena prireditev "Ars Póiēsis". Po uvodnih govorih župana Občine Jesenice, Tomaža Toma Mencingerja, in sekratarke v Direktoratu za Ustvarjalnost Ministrstva za kulturo, mag. Helene Jaklitsch, je ob glasbeni spremljavi Katarine Kurtjak sledilo interpretativno branje "Mita o Verzionarju" v izvedbi avtorja mita, Jerneja Kusterla, nato pa je plesna skupina Ritualke pod vodstvom Nadie Džamastagić plesno uprizorila poezijo iz knjige "Železarska lirika – Antologija jeseniških pesnikov". V drugem, osrednjem delu prireditve se nam je pridružila častna gostja letošnjega Festivala poezije Verzionar, to je največja slovenska pesnica, prva dama slovenske poezije, gospa Svetlana Makarovič, ki je ob glasbeni spremljavi Zlatka Kaučiča interpretirala svoje najbolj grozljive pesmi v literarno-glasbenem projektu "Horror mundi/Groza sveta". Festivalni dan se je zaključil z druženjem v predprostoru Gledališča Toneta Čufarja.

(vir: Facebook/Festival poezije Verzionar)

Jesenice, 2. oktober – Občinski svet občine Jesenice se je včeraj po trimesečnem odmoru sestal na svoji 8. redni seji. Med pomembnejšimi točkami, ki so jih svetniki obravnavali, sta bila Statut občine Jesenice in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice, svetniki pa so obravnavali tudi Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve občine Jesenice v letu 2015 in v letu 2016 za odpravo posledic naravne nesreče in se seznanili s poročilom o analizi stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice. Svetniki so potrdili tudi prenehanje mandata svetniku Matjažu Kašetu z Neodvisne liste Za boljše Jesenice.

Jesenice, 28. 9. 2015 – Danes so sklepe o razdelitvi sredstev prejeli še zadnji upravičenci javnega razpisa o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice za leto 2015. Občina Jesenice je za javni razpis zagotovila 28.487,89 €, ki bodo porabljena v celoti.

Občina Jesenice je julija objavila javni razpis o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice za leto 2015. Javni razpis, za katerega je Občina Jesenice v proračunu za leto 2015 zagotovila 28.487,89 €, predstavlja pomoč občanom za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, sredstva pa se usmerjajo preko enajstih različnih ukrepov.

Na javni razpis se je prijavilo 20 vlagateljev s 24 vlogami, in sicer za naslednje ukrepe:

 • pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo;
 • nove investicije za delo v gozdu;
 • pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, ter
 • delovanje društev in njihovih združenj.

Največ prijav (13) je bilo za prvi navedeni ukrep, pri katerem so kmetje uveljavljali tudi kar nekaj naložb v gradnjo gospodarskih poslopij s pripadajočo opremo (gradnja senika, valilnik za perutnino itd.), iz česar je razvidno, da širijo svojo dejavnost, kar je za razvoj jeseniškega kmetijstva oziroma podeželja vsekakor pozitiven znak.

Glede na pregled vlog in razdelitev sredstev s strani Komisije za izvedbo postopka javnega razpisa bodo razdeljena vsa razpoložljiva sredstva, ki jih bodo upravičenci prejeli v 30. dneh po podpisu pogodbe oziroma takrat, ko bodo izkazali vsa potrebna dokazila.

Ob mednarodnem dnevu gluhih, ki ga sicer obeležujemo jutri, je župan Tomaž Tom Mencinger danes v prostorih Kabineta župana sprejel predstavnike Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Gorenjske – AURIS Kranj. V društvo, ki ima eno od štirih podružnic tudi na Jesenicah, je vključenih 597 članov iz vseh gorenjskih občin, le z Jesenic jih je vključenih kar 168.

Predsednik društva Boris Horvat in sekretarka društva Zlata Crljenko sta predstavila delovanje društva in v pogovoru prisotnim predstavila, s kakšnimi – predvsem komunikacijskimi – težavami se soočajo gluhi in naglušni v vsakdanjem življenju, dosedanje sodelovanje z Občino Jesenice pa sta označila kot korektno in strokovno. Ker društvo letos decembra praznuje tudi 60-letnico svojega neprekinjenega delovanja, jim je župan Tomaž Tom Mencinger ob tej priložnosti tudi čestital in jim zaželel še veliko uspešnega dela pri integraciji gluhih in naglušnih v vsakdanje življenje. Zgledno delo društva in prizadevnost njihovih predstavnikov sta pohvalila tudi podžupan Miha Rebolj in vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve Petra Dečman, hkrati pa izrazila tudi spoštovanje do vseh, ki se soočajo s takšno invalidnostjo.

Mednarodni dan gluhih sicer obeležujemo že od leta 1959, ko ga je na svojem kongresu sprejela Svetovna organizacija gluhih, povsod po svetu pa ga proslavljajo na isti dan, tj. tretjo soboto v septembru. Na ta dan gluhi želijo opozoriti javnost nase, na nevidno invalidnost – gluhoto in na svoje težave, s katerimi se srečujejo v vsakodnevnem življenju. 

Uporabne povezave