Novice

Ines Dvoršak

predstavnica Občine Jesenice za odnose z javnostmi
T: 04 586 92 34, E: ines.dvorsak@jesenice.si

Iz javnega komunalnega podjetja JEKO občane Jesenic obveščajo, da je zaradi obilnih padavin in taljenja snega voda motna in jo je potrebno pred uporabo v prehranske namene preventivno prekuhavati na naslednjih območjih:

  • Mejni plato, Hrušica, Podmežakla in Jesenice do vključno s Tomšičevo ulico (zaradi povišane motnosti se je dezinfekcija začasno ustavila)
  • Planina pod Golico, Prihodi in Žerjavec.

Priporočajo, da voda vre vsaj 3 minute. Ukrep velja do preklica.

 

Navodila o prekuhavanju:

V 88. letu starosti se je poslovil mag. Peter Kunc, častni občan občine Jesenice.

Na Občini Jesenice smo bili ob koncu preteklega tedna iz medijev obveščeni, da so na Občini Radovljica imenovali posebno svetovalno skupino za projekt Gorenjske regijske bolnišnice. Na Jesenicah še vedno vztajamo, da se dejavnost splošne bolnišnice ohrani na Jesenicah, zato je župan Blaž Račič včeraj radovljiškemu županu Cirilu Globočniku poslal dopis, s katerim ga obvešča, da Občina Jesenice pri svoji nameri, tj. ohraniti bolnišnično dejavnost na Jesenicah, še vedno vztraja. Poleg lokalnih deležnikov smo z dopisom, kot že velikokrat s samo namero, seznanili tudi ministrstvo za zdravje, predsednika Vlade ter vse politične stranke, ki so zastopane v Državnem svetu. Dopis objavljamo v nadaljevanju, v priponki pa tudi elaborat, v katerem utemeljujemo mnenje, da Jesenice so in morajo ostati regijsko zdravstveno središče.

V Kabinetu župana Občine Jesenice Blaža Račiča so bili do začetka epidemije koronavirusa sredini popoldnevi rezervirani za osebne razgovore z občani, v času korona razmer pa so osebne razgovore zamenjali telefonski razgovori ali razgovori preko videokonferenc. Zainteresirane občane obveščamo, da je župan še vedno na voljo vsem, ki se bodo z njim želeli pogovoriti o določeni temi. Razgovori potekajo vsako sredo, od 15. do 16. ure, potrebna pa je predhodna najava v v tajništvu Kabineta župana, in sicer na telefonski številki (04) 586 92 31 oziroma preko elektronske pošte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. V primeru, da se občani z županom želijo srečati preko videokonference, morajo sporočiti tudi svoj elektronski naslov, preko katerega jim bo poslano povabilo na videokonferenco. 

V torek, 12. januarja, je bila po ZOOM-u izpeljana 19. koordinacija županov Zgornje Gorenjske, ki je obravnavala dve ključni točki: predstavitev možnosti zakladniškega poslovanja in vključitev občin v EZR države ter informacija o pripravah na koriščenje sredstev VFO 2021 – 2027 in NG EU.

Pri prvi točki so bile županom s strani Ministrstva za finance, predstavnikov Direktorata za zakladništvo, predstavljene prednosti vključitve EZR (enotnega zakladniškega računa) občine v sistem EZR države, in sicer možnost zadolževanja občine in njenih proračunskih uporabnikov pri upravljavcu sredstev sistema EZR države, ukinitev plačevanja negativnih obresti na stanje EZR občine, saj z vključitvijo v sistem EZR države, ta strošek prevzame državni proračun, poenostavitve glede računovodskih in knjigovodskih evidenc, zmanjšanje stroškov plačilnega prometa (za transakcije med različnimi EZR-ji). Občina, kljub vključitvi v sistem EZR države, ohrani avtonomijo nad izvrševanjem občinskega proračuna.

Občina Bohinj je v EZR države vključena že od leta 2016 in je zelo zadovoljna.

Pri drugi točki, informaciji o pripravah na koriščenje sredstev VFO 2021 – 2027 in NG EU, so se župani seznanili s pripravo Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je predstavila predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Posebna pozornost v sklopu RRF je bila predstavljena v obliki reform in možnosti za sofinanciranje projektov za občine po posameznih področjih: podporno okolje za podjetja, digitalna Slovenija, trajnostni in zeleni prehod, na znanju temelječa družba ter turizem in kultura.

Februarja naj bi bila v Bruslju sprejeta Uredba o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, na podlagi katere bo Slovenija vložila v formalno potrditev na EK - Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost.

Prisotni so se strinjali, da je izmenjava informacij nujna za uspešno pripravo na ukrepe in razpise.

 

Vir: Eva Štravs Podlogar, RAGOR

 

ZAP. ŠT.

MESEC IZIDA

ODDAJA PRISPEVKOV

DATUM IZIDA

1

JANUAR

8. 1. 2021 15. 1. 2021

2

JANUAR 22. 1. 2021 29. 1. 2021

3

FEBRUAR 5. 2. 2021 12. 2. 2021

4

FEBRUAR 19. 2. 2021 26. 2. 2021

5

MAREC 5. 3. 2021 12. 3. 2021

6

MAREC 19. 3. 2021 26. 3. 2021

7

APRIL 2. 4. 2021 9. 4. 2021

8

APRIL 16. 4. 2021 23. 4. 2021

9

MAJ 30. 4. 2021 7. 5. 2021

10

MAJ 14. 5. 2021 21. 5. 2021

11

JUNIJ 28. 5. 2021 4. 6. 2021

12

JUNIJ 11. 6. 2021 18. 6. 2021

13

JULIJ 9. 7. 2021 16. 7. 2021

14

AVGUST 13. 8. 2021 20. 8. 2021

15

SEPTEMBER 27. 8. 2021 3. 9. 2021

16

SEPTEMBER 10. 9. 2021 17. 9. 2021

17

OKTOBER 24. 9. 2021 1. 10. 2021

18

OKTOBER 8. 10. 2021 15. 10. 2021

19

NOVEMBER 29. 10. 2021 5. 11. 2021
20 NOVEMBER 12. 11. 2021 19. 11. 2021
21 DECEMBER 26. 11. 2021 3. 12. 2021
22 DECEMBER 10. 12. 2021 21. 12. 2021

Občina Jesenice je konec meseca junija 2020 pričela z izgradnjo kanalizacije v naselju Lipce. Gradnja  vključuje izgradnjo črpališča, tlačnega voda, razbremenilnika in zadrževalnega bazena. Zaključek del je bil prvotno predviden za konec leta 2020, vendar je izvedba podaljšana do 31. 7. 2021. Razlogov za podaljšanje roka izvedbe je več.

Tekom izgradnje kanalizacije se je ugotovilo, da je vodovodno omrežje dotrajano in bi bilo v nadaljevanju najbolj racionalno sočasno z izgradnjo kanalizacije obnoviti tudi vodovod. Občina Jesenice je zato naročila izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vodovoda, tako da se bo v nadaljevanju del skozi naselje Lipce, od transformatorske postaje do avtobusne postaje (pri uvozu v naselje iz glavne ceste), istočasno z izgradnjo kanalizacije in ostale infrastrukture (cestna razsvetljava, elektrika, telekomunikacije) izvedla tudi obnova vodovoda. Gradnjo je dodatno upočasnilo še sočasno polaganja elektro-kabelske kanalizacije in cevi za telekomunikacijske povezave v cesto. Investitor gradnje elektro-kabelske kanalizacije je podjetje Elektro Gorenjska d.d., investitor telekomunikacijskih povezav pa podjetji Telekom Slovenije d.d. in Telemach d.o.o.

Ker za vgradnjo telekomunikacijskih povezav ni izdelana projektna dokumentacija, so potrebna dodatna sprotna usklajevanja in prilagajanja trase obstoječim možnostim. Zaradi omejenega prostora bo elektro in telekomunikacijsko omrežje moralo biti tudi na zasebnih zemljiščih in se operaterji o tem z lastniki direktno dogovarjajo. Ker pa gre kljub vsemu za vgradnjo infrastrukture, ki je namenjena krajanom, je Občina Jesenice soglašala z vgradnjo telekomunikacijskih povezav v cesto kjer je to možno, čeprav to povzroča dodatna dela.

Zaradi nejasnosti in vprašanj krajanov glede hišnih priključkov za kanalizacijo in vodovod Občina Jesenice pojasnjuje, da je v skladu z občinskimi odloki, priključek na javno infrastrukturo, ki sega od javne infrastrukture do objekta, v lasti in upravljanju lastnika objekta, kar velja tako za kanalizacijo kot vodovod. Da pa ne bi bilo potrebno ob vsakem priključevanju novih uporabnikov na javno kanalizacijo posegati v cestišče, izvajalec del ob izgradnji javne kanalizacije izvede hišni priključek izven telesa ceste, tako da ob priključevanju posegi v cesto niso več potrebni. Enako velja tudi za vodovodne priključke, s tem da pri vodovodnih priključkih dodatno opozarjamo, da bo upravljavec vodovoda, podjetje Jeko d.o.o., ob prevezavi uporabnikov na novi vodovod prestavil tudi vodomere. V skladu z občinskim Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice (Ur. l. RS št. 25/2010 s spremembami in dopolnitvami), bi namreč uporabniki javnega vodovoda morali vodomere vgraditi čim bližje zunanji meji svoje parcele  oziroma izven objekta že v roku enega leta od uveljavitve odloka. V okviru investicije bo občina oz. izvajalec gradbenih del izvedel prevezavo iz starega na novi vodovod, ostali stroški (vgradnja vodomera, morebitna menjava celotne cevi do objekta) pa bremenijo lastnika objekta.

 

Na omenjenem območju so v času trajanja del predvidene delne in popolne zapore cestišča. Izvajalec gradbenih del bo še naprej zagotavljal peš dostop do stanovanjskih objektov, in, v kolikor bo to mogoče, tudi dostop z avtomobilom. V času gradnje bo moten oz. onemogočen promet na obravnavanem območju. Zahvaljujemo se za razumevanje in upoštevanje prometne ter ostale signalizacije na gradbišču.

 

Za dodatne informacije v zvezi z izvedbo projekta lahko zainteresirani občani pokličejo tudi na tel. št. (04) 5869 222 (Andrej Babič) ali pišejo na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Nosilce gostinske dejavnosti obveščamo, da lahko oddajo vlogo za prijavo obratovanja gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času za leto 2021, kljub temu da gostinski obrati zaradi zajezitve širjenja okužbe s koronavirusom ostajajo do nadaljnjega zaprti.

Sprejemna pisarna Občine Jesenice je prav tako do nadaljnjega zaprta, zato lahko vlogo pošljete po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oziroma po elektronski pošti na naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Upravno takso v višini 18,10 € nakažite na podračun Občine Jesenice: SI56 01241-4410309196, Upr. takse iz upravnih dejanj občine, sklic za nakazilo: SI11 75400-7111002-32100021.

Najemnike poslovnih zgradb in poslovnih prostorov v lasti Občine Jesenice obveščamo, da je konec decembra 2020 stopil v veljavo Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 200/20). Upravičenci do oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin so najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti.

Obdobje nezaračunavanja najemnine ali dela najemnine je obdobje trajanja razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije oziroma obdobje, ko v skladu s sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni bilo dopustno, in traja od vključno 19. oktobra 2020 dalje.

Upravičenci (najemniki poslovnih zgradb in poslovnih prostorov v lasti Občine Jesenice) vlogo oddajo na Občino Jesenice do 30. aprila 2021. Pri tem morajo upravičenci oddati vlogo na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del pravilnika, in priložiti zahtevano dokumentacijo z izjavo iz Priloge 2, ki je prav tako sestavni del tega pravilnika.

 

Besedilo pravilnika in prilogi najdete TUKAJ.

Javnost obveščamo, da bo Zdravstveni dom Jesenice jutri opravil množično testiranje občanov Jesenic na COVID-19 s hitrimi antigenskimi testi. Testiranje bo potekalo jutri, 5. 1. 2021, od 10. do 14. ure v avli Športne dvorane Podmežakla. Testiranje je prostovoljno in brezplačno, s seboj pa morate imeti svojo kartico zdravstvenega zavarovanja. Med čakanjem v vrsti je nujno dosledno spoštovanje vseh preventivnih ukrepov, predvsem vzdrževanje zadostne razdalje in pravilna uporaba zaščitne maske.

Vse prodajalce in obiskovalce Tržnice Jesenice obveščamo, da bo tržnica v času božičnih in novoletnih praznikov odprta dva dodatna dneva, in sicer v četrtek, 24. 12., in četrtek, 31.12.

 

Tako bo Tržnica Jesenice obratovala naslednje dneve:

  • četrtek, 24. 12. 2020,
  • sobota, 26. 12. 2020,
  • četrtek, 31. 12. 2020 in
  • sobota, 02. 01. 2021.

 

Obisk tržnice je možen z upoštevanjem vseh navodil in priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja virusa COVID-19.

Dedek Mraz prihaja na Jesenice. Vse od Hrušice do Koroške Bele nas bo spremljal in pozdravljal iz njegove čarobne kočije, 29. decembra od 16. ure dalje. Sprejemal pa bo tudi vaše risbe. Če mu boste do 23. 12. 2020 narisali risbo in jo poslali po pošti na naslov Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice, ali jo oddali v nabiralnik dedka Mraza pred blagajno Gledališča Toneta Čufarja, boste dobili darilo. 

 Podlogo za risbo dobite na spletnih strani organizatorjev, jo čitljivo izpolnite z vsemi ustreznimi podatki in jo pošljite na zgoraj navedena mesta. Dedek Mraz bo obdaril do 1000 otrok v starosti do 10. leta. 

 Dedka Mraza boste lahko spremljali tudi virtualno v živo, na youtube strani Gledališča Toneta Čufarja Jesenice in na ATM TV Kranjska Gora.

 

Virtualni obisk dedka Mraza omogočajo: Občina Jesenice, Zavod za šport Jesenice, Mladinski center Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, Zveza društev prijateljev mladine Jesenice in HDD SIJ Acroni Jesenice.

Več informacij tudi na spletnih straneh www.mc-jesenice.siwww.zsport-jesenice.siwww.gledalisce-tc.siwww.zdpm-jesenice.siwww.hddjesenice.si

 

Dec 16

Božičkovo pismo

Vabimo vas, da v krogu družine in skupaj z nami preživite božični večer, 24. decembra, ob 18. uri. V Vaše domove se bo javil Božiček, ki bo odprl posebno Božičkovo pismo in nas povezal družinsko, pa tudi v skupnosti občine Jesenice. 24. decembra vabljeni na skupno druženje, v video prenosu na youtube strani Gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Povežimo se praznično, družinsko, skupaj.

Iz podjetja JEKO, d.o.o. Jesenice uporabnike na območju Planine pod Golico, Prihodov in Žerjavca obveščajo, da z današnjim dnem preklicujejo prekuhavanje pitne vode. Zahvaljujejo se za razumevanje.

Nenadno slovo nekdanjega župana in častnega občana občine Jesenice Borisa Breganta je pustilo dodatno bridek pečat že tako neprijazenmu letu. Od gospoda z veliko začetnico se še vedno poslavlja različna jeseniška javnost in vsi, ki so imeli čast sodelovati z njim. Nekaj besed slovesa smo strnili tudi v spodnji videoposnetek.

 

Spoštovani gospod župan, ostali nam boste v trajnem in najlepšem spominu.

Uporabne povezave