Obvestila za javnost

Oct 2019 10

Poročilo s 7. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 10. oktober – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji  7. redni seji, na kateri so svetniki med pomembnejšimi točkami obravnavali predlog proračuna občine Jesenice za leto 2020 v prvi obravnavi, sprejeli so predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice, seznanili pa so se tudi s poročilom o opravljeni notranji reviziji gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov.

Svetniki in svetnice so najprej obravnavali predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice (ZN PCJ) v drugi obravnavi. Območje Poslovne cone Jesenice se nahaja na Jesenicah med regionalno cesto na severu in reko Savo na jugu. Na zahodu ga omejuje železniška proga Jesenice – Nova Gorica, na vzhodu pa območje Halde. Območje je v preteklosti zasedala s svojo dejavnostjo Železarna Jesenice. Upad proizvodnje po letu 1991 je povzročil krčenje proizvodnih aktivnosti, kar se je odrazilo v obsežnem območju opuščenih površin, neprimernih za nove dejavnosti. S selitvijo proizvodnje v okviru železarne na eno lokacijo pa so nastala območja opuščenih industrijskih zemljišč in objektov, ki v pretežnem delu niso v uporabi oziroma so neprimerna za novo dejavnost. Opuščena zemljišča so bila v preteklosti v uporabi in lastništvu Železarne Jesenice, zato je tudi komunalna in druga infrastruktura prilagojena tedanjim proizvodnim potrebam. ZN PCJ je bil pripravljen in leta 2002 sprejet z namenom, da se na območje privabi čim večje število novih investitorjev, z novimi programi in se jim omogoči kar najhitrejši začetek delovanja. V letu 2005 je bil ZN PCJ spremenjen in dopolnjen, v letu 2012 pa je bila sprejeta še obvezna razlaga določb 6. točke 11. člena ZN PCJ, ki je omogočila plinifikacijo območja. Zahodni del območja je bil uspešno revitaliziran. Predvsem južni in deloma vzhodni del pa vse do danes nista bila prenovljena. Občina Jesenice želi s spremembami in dopolnitvami ZN PCJ slediti potrebam razvoja območja in doseči osnovni namen veljavnega prostorskega akta ter s tem pridobiti dokument, ki bo podlaga za dokončno umestitev in ureditev komunalne in prometne infrastrukture (gospodarske javne infrastrukture) v območju, kar bo lastnike nepremičnin spodbudilo k aktivaciji prostih zemljišč, aktivnim subjektom pa omogočilo nadaljnji razvoj, v okviru danih možnosti na obstoječih lokacijah. Predmet sprememb in dopolnitev ZN PCJ so predvsem določbe, ki sedaj ne dovoljujejo želene gradbene in programske prenove obstoječih stavb, ter določbe, ki v sedaj veljavnem ZN PCJ nenatančno urejajo možnost gradnje ustrezne prometne in komunalne infrastrukture, predvsem v tistem delu območja ZN PCJ, kjer so obstoječi železarski objekti ostali v funkciji. Trenutno so ti objekti vezani na obstoječo, v nekaterih delih dotrajano ali neustrezno komunalno opremo, ki ni v javni lasti. Svetniki in svetnice so predlagani predlog odloka sprejeli.

Obravnavan in sprejet je bil tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, za katerega so sicer svetniki in svetnice sprejeli sklep, da se namesto po hitrem postopku obravnava v dveh obravnavah. Spremembe se pretežno nanašajo na postopek izbire dekana fakultete. Predlagana sprememba načina izbire dekana uvaja splošne in neposredne volitve in prenaša volilno pravico iz senata, ki je volil dekana na predlog akademskega zbora, na določeno skupino volivcev, ki jo sestavljajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki imajo na Fakulteti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, študenti in ostali delavci, ki imajo na Fakulteti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas.  

Svetniki in svetnice so sprejeli tudi predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice, katerega določbe usklajujemo z novim zakonom v športu, ki ureja dodeljevanje sredstev za programe s področja športa, predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice, katerega cilj je natančno in nedvoumno opredeliti postopek vpisa in sprejema otrok v Vrtec Jesenice ter določiti kriterije za sprejem otrok v Vrtec Jesenice, ki se uporabijo, če je število vpisanih otrok večje od števila prostih mest v vrtcu, in predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2020. Ta glede na vrednost iz leta 2019 tudi za leto 2020 ostane nespremenjena in brez vrednosti stroškov komunalnega opremljanja zemljišča znaša 903,00 EUR, uporablja pa se izključno za potrebe davka od premoženja.

Na seji sta bila sprejeta predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2020 ter predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2020. S prvim Občina Jesenice načrtuje pridobitev (nakup ali menjavo) nepremičnin, potrebnih za nemoteno opravljanje nalog s pristojnosti občine. Te naloge zajemajo vodenje in izvedbo investicij, zlasti s področja komunalnih dejavnosti (javna gospodarska infrastruktura). Med pomembne naloge spadajo tudi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim na področju gospodarske javne infrastrukture, in pridobivanje zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku. Skupna ocenjena višina odhodkov, zajetih v načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2020, je 300.793 EUR. Z drugim pa Občina Jesenice za leto 2020 načrtuje prodajo zemljišč v orientacijski vrednosti 312.239,30 € ter prodajo stanovanj in poslovnih prostorov v orientacijski vrednosti 80.000 €.

Svetniki in svetnice so na seji obravnavali predlog proračuna občine Jesenice za leto 2020 v prvi obravnavi. V trenutnem predlogu proračuna za leto 2020 so prihodki in prejemki načrtovani v višini 22.575.500,30 €, odhodki in izdatki pa v višini 23.579.557,78 €. Zaradi znižanja prihodkov občine tudi za financiranje investicijske porabe ostaja vse manj razpoložljivih lastnih sredstev, zato je za izvedbo nujnih investicijskih vlaganj in investicij, sofinanciranih z evropskimi sredstvi, v predlogu proračuna vključeno zadolževanje v višini 1.968.124,00 €. Predlog proračuna so svetniki in svetnice sprejeli z nekaj predlogi, do katerih se bo občinska uprava opredelila in jih smiselno in po zmožnostih vključila v predlog proračuna v drugi obravnavi.

V drugi obravnavi je Občinski svet sprejel tudi predlog Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2019–2023. Namen strategije je vzpostaviti dolgoročno sistemsko podporno okolje za razvoj mladinskih politik in mladinske dejavnosti v občini Jesenice ter s tem zagotoviti pogoje za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti, predvsem pa spodbuditi čim hitrejše osamosvajanje mladih in njihovo aktivno družbeno participacijo v lokalnem okolju. Osnovni cilj je oblikovati in izvajati ukrepe, ki bodo nudili oziroma zagotavljali podporno in privlačno okolje za mlade, v katerem bodo mladi prepoznali priložnost, da si lahko ustvarijo življenje in razvijejo svoje potenciale. V proces priprave strategije je bilo vključenih veliko različnih deležnikov, vključno z Mladinskim centrom Jesenice, Mladinskim svetom Jesenice in Klubom jeseniških študentov, v strategiji pa so zbrani konkretni ukrepi in aktivnosti za uresničevanje strateških smernic, ki se neposredno ali posredno dotikajo mladih v občini Jesenice. Med njimi so: spodbujanje formalnega in neformalnega izobraževanja mladih, projektno učenje za mlajše odrasle, spodbude za pridobivanje delovnih izkušenj v času formalnega izobraževanja (zagotavljanje opravljanja praks mladih v občinski upravi in javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice ter zagotavljanje študentskega dela v omenjenih javnih zavodih), zagotavljanje ustreznih pogojev za obstoj in razvoj visokošolskega izobraževanja, javni razpis za dodelitev sredstev pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice, sofinanciranje programov javnih del, podpora programom spodbujanja malega gospodarstva pri mladih, ki jih izvaja Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, podpora programom s področja karierne orientacije, ugodnosti pri zaprosilu občinskih stanovanj za mlade in mlade družine, subvencionirana cena vrtca pri mladih do 35 let, namenska stanovanja za mlade v občini Jesenice, enotni spletni portal za mlade, delovna skupina za mladinska vprašanja v občini, Jesenice, mladinski participativni proračun, sofinanciranje delovanja Mladinskega centra Jesenice in Mladinskega sveta Jesenice, sofinanciranje mladinskih projektov in programov ter programov in projektov za mlade, sofinanciranje mladinskega dela v društvih in nevladnih organizacijah, podelitev priznanj župana občine Jesenice za uspehe v času šolanja, zagotavljanje infrastrukture za mladinsko delo in mlade, program spodbujanja oziroma usposabljanja za mladinske delavce in mladinsko ulično delo. Z izvedbo predlaganih ukrepov bo Občina Jesenice skupaj z nosilci mladinske politike in ostalimi pomembnimi deležniki in strokovnjaki z mladinskega področja, ki v okviru svojega dela zaznavajo potrebe oziroma problematiko mladih, spodbujala razvoj mladinskega dela ter na ta način prispevala k uresničevanju javnega interesa na področju mladih v občini Jesenice. Povezanost mladih pa je nenazadnje tudi zagotovilo za kasnejšo povezanost med ljudmi v samem lokalnem okolju.

Nazadnje so se svetniki in svetnice seznanili še z ugotovitvami iz poročila o opravljeni notranji reviziji gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov. Slednjega je pripravila neodvisna revizijska hiša BM Veritas Revizija d. o. o., svetnikom pa sta ga predstavila mag. Matej Loncner iz podjetja BM Veritas d.o.o. ter mag Boris Jagodič, direktor Inštituta za javne službe.

Read 1409 times Last modified on Friday, 18 June 2021 11:12

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave