Print this page
May 2020 14

Poročilo z 11. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 14. maj – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 11. redni seji. Ta je zaradi trenutne epidemije COVID-19 potekala v dvorani Kolpern ob zagotovitvi zadostnih varnostnih in preventivnih pogojev.

Svetniki in svetnice so na začetku seje na predlog župana z dnevnega reda umaknili točko Predlog za izvedbo participativnega proračuna Občine Jesenice v obdobju 2020–2022 – projekt »JES odločam«. Ta v letošnjem letu zaradi situacije s COVID-19 in posledičnim zamikom vseh povezanih aktivnosti namreč ni več izvedljiv, zato bo izveden prihodnje leto.

Občinski svet je najprej obravnaval in sprejel Zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2019 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev. Zaključni račun je akt občine, kjer so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. V letu 2019 je Občina Jesenice v bilanci prihodkov in odhodkov realizirala 18.123.247,86 € prihodkov, kar predstavlja 88,8 % sprejetega plana, ter 17.844.100,06 € odhodkov, kar predstavlja 72,7 % sprejetega plana. Pri poslovnih bankah je realizirala 2 milijona € zadolževanja, medtem ko načrtovanega zadolževanja pri državnem proračunu ni bilo treba realizirati. Odplačala je tudi za 682.292,88 € glavnic domačega dolga po že sklenjenih kreditnih pogodbah.

Občinski svet je nato sprejel predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019 ter predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2019. Dopolnjena dokumenta predstavljata podlago za izvedbo posameznih postopkov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim oziroma premičnim premoženjem občine Jesenice v letu 2019.

V drugi obravnavi so svetniki in svetnice sprejeli tudi dva odloka s komunalnega področja, tj. predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice, in sicer z enim sprejetim amandmajem, ter predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v občini Jesenice. Odloka sledita priporočilom in ugotovitvam poročila o opravljeni notranji reviziji gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, hkrati pa odloka usklajujeta z veljavno zakonodajo.

Po skrajšanem postopku so sprejeli tudi predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice. Odlok določa vrsto in obliko zagotavljanja dejavnosti, ki so opredeljene kot občinske gospodarske javne službe v občini Jesenice. Sprememba odloka, pripravljena v skladu z Zakonom o varstvu okolja, pravilneje poimenuje obvezne občinske javne službe varstva okolja v skladu, hkrati pa gospodarski javni službi zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov predpisuje kot obvezni občinski gospodarski javni službi, medtem ko prevoz komunalnih odpadkov ni več predpisana gospodarska javna služba.

Sprejet je bil tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v občini Jesenice. S predlagano spremembo odloka se ta dopolnjuje s členom, ki z namenom varstva zunanjega videza naselij in zelenih površin prepoveduje postavljanje šotorov, bivalnikov, avtodomov ali avtomobilskih prikolic za bivanje oziroma drugo prenočevanje ali bivanje na javnih prometnih površinah, javnih zelenih površinah in na drugih zemljiščih, ki za to niso določena.

V prvi obravnavi je bil obravnavan in sprejet tudi predlog Odloka o spremembah Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice. Z dozdajšnjim odlokom so lahko denarno pomoč za izredni študij pridobile fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Jesenice in so bile zaposlene v javnem zavodu s sedežem v občini Jesenice, izobraževanje posameznika pa je moralo biti v interesu delodajalca. S spremembo odloka se črta določba, da mora imeti javni zavod sedež na območju občine Jesenice ter da mora biti izobraževanje v interesu delodajalca. Namesto slednjega morajo upravičenci po novem izkazati s potrdilom delodajalca, da je izobraževanje povezano z delom, ki ga opravlja v javnem zavodu. Cilj predlaganih sprememb odloka je razširiti krog upravičencev do prejema denarne pomoči za izredni študij in druge oblike izobraževanja in usposabljanja iz proračuna Občine Jesenice in s tem dvigniti izobrazbeno strukturo občanov občine Jesenice.

Svetniki in svetnice so sprejeli predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra za dve zemljišči na Koroški Beli in eno zemljišče na Hrušici, ki v naravi predstavljajo opuščene stare javne poti in niso več v funkciji splošne rabe, zato ne izpolnjujejo pogojev za ohranitev statusa javnega dobra. Sprejeli so tudi predlog odpisa terjatev iz naslova odprtih in zapadlih najemnin za neprofitno stanovanje. Zaradi smrti dolžnika, ki je bil najemnik občinskega stanovanja do leta 2009, in neizterljivosti dolga iz naslova najemnin je Občina Jesenice najemniku odpisala dolg v višini približno 11.500 €.

Svetniki in svetnice so sprejeli 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2020. S predlagano dopolnitvijo Občina Jesenice načrtuje prodajo enega stanovanja na Hrušici s pripadajočo drvarnico ter pripadajoče zemljišče k delu stanovanjske stavbe.

V prvi obravnavi so sprejeli tudi Predlog Koncepta kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice. Gre za idejno zasnovo dopolnitve kolesarskih in peš površin v občini Jesenice, z namenom, da se čimprej vzpostavi povezanost obstoječih in predvidenih kolesarskih in peš površin v celovito omrežje, ki bo povezalo posamezne dele občine oziroma mesta Jesenice med seboj. Občina Jesenice se bo opredelila do predlogov in pripomb iz javne razgrnitve dokumenta ter pobud in pripomb, danih med obravnavo Občinskega sveta in njegovih delovnih teles, končni predlog koncepta pa bo Občinski svet obravnaval na eni izmed prihodnjih sej.

Svetniki in svetnice so potrdili tudi Začasno odredbo o oprostitvi plačila najemnine za poslovne prostore v lasti Občine Jesenice, ki jo je 1. 4. 2020 izdal župan. Začasna odredba je bila sprejeta v sklopu ukrepov, ki jih je Občina Jesenice sprejela za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) ter za omilitev posledic razglašene epidemije in pomoč malemu gospodarstvu. Z njo so vsi najemniki poslovnih prostorov, ki imajo v najem prevzete poslovne prostore, ki so v lasti Občine Jesenice in v njih izvajajo tržno dejavnost, za katero velja Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, od 16. 3. 2020 do preklica oproščeni plačila najemnine. Začasna odredba velja tudi za društva, ki imajo za potrebe izvajanja svoje dejavnosti najete prostore, ki so v lasti Občine Jesenice. Preklicana bo ob prenehanju nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

Občinski svet je na seji sprejel predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2020–2023. Gre za projekt celostne prenove stavbe na Cesti maršala Tita 78/a, ki se nahaja ob stavbi Zdravstvenega doma Jesenice in je delno v lasti Občine Jesenice, delno pa Ministrstva za obrambo RS. Uvrstitev projekta v NRP je namreč eden od pogojev, da lahko ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo kot pristojni organ začne s postopkom brezplačnega prenosa solastnega deleža stavbe na Občino Jesenice z namenom uporabe tega premoženja v razvojne namene. Občina Jesenice, Osnovno zdravstvo Gorenjske ter Zdravstveni dom Jesenice pripravljajo razvojni investicijski projekt, katerega osnovni namen je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje v okviru Zdravstvenega doma Jesenice, ki bodo omogočili vzpostavitev in delovanje novega Centra za krepitev zdravja, Centra za duševno zdravje odraslih ter nadgradnjo prostorov za izvajanje preventivnih programov v Zdravstvenem domu Jesenice. Vsi predvideni posegi in ukrepi so razvojno naravnani in pomenijo bistven prispevek javnega zdravstva in lokalne skupnosti k javnemu zdravju občanov občine Jesenice, pa tudi širše (dejavnost novih centrov se bo izvajala tudi za območje Občine Kranjska Gora in Občine Žirovnica). Začetek investicije je predviden konec leta 2020 (pod pogojem, da Občina Jesenice pridobi solastni delež stavbe), zaključek investicije pa do konca leta 2022.

Občinski svet občine Jesenice je podal tudi soglasje k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč na domu. Za območje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica storitev od leta 2000 dalje izvaja Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja. Nazadnje je predlog soglasja k ceni storitve pomoč na domu Občinski svet občine Jesenice obravnaval in sprejel marca 2019, cene pa so stopile v veljavo z aprilom 2019. Glavni razlog za tokratni predlog povišanja cen je dvig zneska minimalne plače, ki jo prejema tretjina zaposlenih socialnih oskrbovalk, in napredovanje zaposlenih na podlagi pridobljenih letnih ocen. Ekonomska cena v €/uro se tako za delovne dneve zvišuje iz 19,97 € na 20,83 €, za nedelje iz 25,28 € na 27,47 € ter za praznike in dela proste dneve iz 26,34 € na 29,69 €. Pri tem ekonomsko ceno v večji meri sofinancira Občina Jesenice. Cena na uro za uporabnika po novem tako znaša 3,85 € za delovne dneve (prej 3,69 €), 5,14 € za nedelje (prej 4,76 €) ter 5,58 € za praznike in dela proste dneve (prej 4,97 €). Ekonomska cena za obračun rezervacije storitve pomoč družini na domu znaša 16,66 € (80 % cene ure pomoči na domu), od tega ta za uporabnika znaša 3,08 €/uro, ostalo sofinancira Občina Jesenice.

V sklopu volitev in imenovanj so člani Občinskega sveta k razrešitvi Mojce Pavšič s funkcije direktorice Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice podali pozitivno mnenje. Pavšičeva je za prekinitev pogodbe o zaposlitvi iz osebnih razlogov zaprosila sama. Prav tako so podali pozitivno mnenje k imenovanju dr. Karmen Arko za novo direktorico Doma upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice. Kot predstavnico Občine Jesenice v Svetu javnega zavoda Triglavski narodni park so člani Občinskega sveta imenovali Natašo Šalaja Razinger.

Namestnik komandirja Policijske postaje Jesenice Admir Midžan je svetnikom in svetnicam predstavil Poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2019, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica Gregor Jarkovič pa je predstavil Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2019 ter Oceno izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2019.

Svetniki so se seznanili tudi s tremi poročili Nadzornega odbora občine Jesenice. S poročilom o opravljenem nadzoru Občine Jesenice – investicija Avtobusno postajališče in obračališče Tomšičeva ter s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2019 jih je seznanila namestnica predsednice Nadzornega odbora Mirjam Noč, s poročilom o opravljenem nadzoru Občine Jesenice – izplačila prejemkov in porabe Posebne proračunske rezerve in Splošne proračunske rezervacije v letih 2017 in 2018 pa članica Nadzornega odbora mag. Rina Klinar.

Read 1010 times Last modified on Friday, 18 June 2021 11:13