Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Mar 2021 26

Poročilo s 17. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 26. marec – Občinski svet občine Jesenice se je včeraj sestal na svoji 17. redni seji. Na seji, ki je trajala kar 6 ur, so svetniki in svetnice med drugim potrdili predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2020, podali pozitivno mnenje k imenovanju dr. Karmen Arko za direktorico Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice ter soglasje k imenovanju Veronike Osredkar za direktorico Občinske knjižnice Jesenice. Potrdili so tudi začetek izvedbe participativnega proračuna Občine Jesenice v obdobju 2021–2023. Sprememba cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na seji ni bila sprejeta.

Svetniki in svetnice so na 17. redni seji najprej potrdili predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2020 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev. Iz Zaključnega računa sledi, da je Občina Jesenice v letu 2020 realizirala 19.705.277,14 € prihodkov (92,2 % načrtovanih) ter 19.948.290,10 € odhodkov (75,8 % načrtovanih). Načrtovano zadolževanje je realizirala v skupni višini 1.910.928,00 € (99,97 % načrtovanega). Na izvajanje in realizacijo proračuna občine Jesenice v letu 2020 je v veliki meri vplivala razglašena epidemija Covid-19. Vpliv je bil po eni strani pozitiven zaradi zvišane povprečnine (623,96 € namesto prvotno predvidenih 589,11 €, zaradi česar je Občina Jesenice z naslova dohodnine prejela 657.019 € več prihodka od načrtovanega), po drugi strani pa se vsi načrtovani programi in aktivnosti proračuna 2020 zaradi epidemije COVID-19 niso mogli izvesti v načrtovanem obsegu.

Sprejeli so Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020. Ta je sestavljen iz Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice, vključujoč zemljišča, stavbe, dele stavb in zemljišča s stavbo, ter Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem je predstavljal podlago za izvedbo posameznih postopkov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice v preteklem letu.

Sprejeli so tudi 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2021. Predmet slednje sta pridobitev nepremičnin oziroma zemljišč, ki v naravi predstavljajo stavbo bivšega Hotela Pošta, ter pridobitev nepremičnine na Blejski Dobravi, ki v naravi predstavlja stavbno zemljišče površine 43 m2 na parkirišču pred stavbo nekdanje pošte. 

V sklopu volitev in imenovanj so svetniki in svetnice kot novega predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice imenovali Antona Justina in kot predstavnico v Svet zavetišča za zapuščene živali Tjašo Prusnik. Podali so tudi soglasje k razrešitvi in imenovanju novega direktorja Osnovnega zdravstva Gorenjske – zaradi upokojitve dosedanjega direktorja Jožeta Veternika bo mesto direktorja za 5-letno mandatno obdobje prevzel Matjaž Žura. Podali so pozitivno mnenje k imenovanju dr. Karmen Arko za direktorico Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice ter podali soglasje k imenovanju Veronike Osredkar za direktorico Občinske knjižnice Jesenice za mandatno obdobje 5 let.

Občinski svet je potrdil tudi predlog za izvedbo participativnega proračuna Občine Jesenice v obdobju 2021–2023 – projekt »JES odločam«. Namen izvedbe projekta je vključevanje občank in občanov v procese odločanja o porabi proračunskih sredstev. Ti bodo lahko namreč predlagali želene projekte in nato o njih glasovali. Izglasovane projekte bo Občina Jesenice izvedla v proračunskih letih 2022 in 2023, za izvedbo izbranih projektov pa bo zagotovila 280.000 € za obe leti.

Svetniki in svetnice so na seji nadaljevali razpravo s pretekle seje o dopolnitvi predloga za uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov. Trenutno veljavna cena namreč ne omogoča sprotne obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, še manj pa odvoza lahke frakcije v nakopičenih balah. Predlagano povišanje v višini 0,62 € na člana gospodinjstva bi v večjem delu zagotovilo tekočo obdelavo odpadkov, v manjšem pa odvoz in zmanjševanje količin začasno skladiščene lahke frakcije v balah. Predloga povišanja cen svetniki in svetnice niso sprejeli.  

Svetniki in svetnice so se seznanili s poročilom o izvrševanju programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2020 s finančnim poročilom, ki ga je predstavila direktorica Eva Štravs Podlogar. Namestnik komandirja Policijske postaje Jesenice Admir Midžan je svetnikom in svetnicam predstavil Poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2020, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica Gregor Jarkovič pa je predstavil Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2020 ter Oceno izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2020.

Svetniki so se seznanili tudi s tremi poročili Nadzornega odbora občine Jesenice. S poročilom o opravljenem nadzoru izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toploto jih je seznanil član Nadzornega odbora Žiga Jereb, s poročilom o opravljenem nadzoru Občine Jesenice – Avtokamp Finida pa članica Nadzornega odbora mag. Rina Klinar. S poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2020 jih je seznanila predsednica Nadzornega odbora Simona Štravs, ki je predstavila tudi Program dela Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2021

Občinski svet je izdal še pozitivna mnenja o utemeljenosti pokrivanja območja občine Jesenice z radijskim programom. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je objavila razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno radiodifuzijo, predmet javnega razpisa pa sta tudi frekvenci Jesenice 98,0 MHz in Kranjska Gora 88,6 MHz. Ponudnik, ki bo svoji ponudbi priložil pozitivno mnenje pristojnega organa občine, bo na javnem razpisu dodatno točkovan. Na naslov Občinskega sveta Občine Jesenice je bilo s tem namenom posredovanih pet prošenj za izdajo pozitivnega mnenja o utemeljenosti pokrivanja območja občine s ponujenim programom, in sicer Radia Antena, Radia Kranj, Radia Center, Radia Veseljak in Radia Aktual, ki jim je Občinski svet občine Jesenice podal pozitivno mnenje.

 

Gradivo, obravnavano na seji, je dosegljivo TUKAJ.

Read 1285 times Last modified on Friday, 18 June 2021 11:20

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave