Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Oct 2021 21

Poročilo z 21. redne seje Občinskega sveta

Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 21. redni seji. Na tokratnem dnevnem redu je bilo 16 točk, med drugim sta bila v prvi obravnavi sprejeta proračuna občine Jesenice za leto 2022 in 2023 s podanimi pripombami.

Svetniki in svetnice so v prvi obravnavi najprej sprejeli predlog Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov na zemljiščih v zasebni lasti na območju občine Jesenice. Predlog Odloka omogoča dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov, s čimer se spodbuja zasebna iniciativa na področju varstva pred naravnimi nesrečami.  

Sprejeta sta bila tudi predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice in predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2022. Prva od 1. 1. 2022 znaša 0,0622 € (lani 0,0618 €), druga pa 1.024,42 € (lani 924,40 €).

Svetniki in svetnice so na seji sprejeli predlog Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2022 in za leto 2023. S predmetnima predlogoma načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občina Jesenice načrtuje pridobitev (nakup ali menjavo) nepremičnin, potrebnih za nemoteno opravljanje nalog s pristojnosti občine. Te naloge zajemajo vodenje in izvedbo investicij, zlasti s področja komunalnih dejavnosti (javna gospodarska infrastruktura). Med pomembne naloge spadajo tudi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim na področju gospodarske javne infrastrukture, in pridobivanje zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku.

Sprejeli so tudi predlog Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2022 in za leto 2023. Ta predstavlja podlago za izvedbo posameznega postopka ravnanja z nepremičnim premoženjem lokalne skupnosti, kar pomeni, da se postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem izvedejo le, če je nepremično premoženje, ki je predmet postopka, vključeno v sprejet načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto, v katerem se bo postopek izvedel.

Sprejet je bil tudi predlog Načrta pridobivanja premičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2022 in za leto 2023. Tudi ta predstavlja podlago za izvedbo določenega postopka ravnanja s premičnim premoženjem.

Svetniki in svetnice so na seji obravnavali predlog proračuna občine Jesenice za leto 2022 in predlog proračuna občine Jesenice za leto 2023 v prvi obravnavi. Predlog proračuna občine Jesenice za leto 2022 zaenkrat predvideva 20.373,892,94 € prihodkov, 25.462.855,31 € odhodkov ter zadolževanje v višini 2 milijona evrov. Med večjimi projekti, ki se bodo izvajali leta 2022, so obnova objekta Ruardova graščina, modernizacija cest, celostna prenova stavbe na Cesti maršala Tita 78/a, sofinanciranje ureditve regionalne ureditve ceste R-2, nadgradnja prometne infrastrukture KS Sava–Hrušica, gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov, investicijsko vzdrževanje Centralne čistilne naprave, rekonstrukcija in adaptacija objekta Hrušica 55/a, sanacija Vrtca Jesenice – enote Julke Pibernik, subvencioniranje javnega mestnega prometa, obnova in nadzidava telovadnice OŠ Poldeta Stražišarja,  rekonstrukcija mostov v občini Jesenice, Poslovna cona Jesenice – 3. in 4. faza (nakup zemljišč in priprava projektne dokumentacije), izgradnja vodovoda Betel–Planina pod Golico–Plavški Rovt, rušitev stavbe Hotel Pošta in sanacija zajetja Peričnik. Predlog proračuna občine Jesenice za leto 2023 zaenkrat predvideva 22.623.920,93 € prihodkov, 25.323.920,93 € odhodkov ter zadolževanje v višini 2,7 milijona evrov. Med večjimi projekti, ki se bodo izvajali leta 2023, so nekateri projekti, ki se nadaljujejo iz leta 2022, Občina Jesenice pa načrtuje tudi dodatne projekte, med drugim izgradnjo komunalne opreme OPPN Partizan, nakup zemljišč za izgradnjo nove knjižnice, postavitev avtobusne nadstrešnice z izvedbo obračališča v Javorniškem Rovtu, energetsko sanacijo pokopališkega objekta na Blejski Dobravi in druge. Predlog proračuna so svetniki in svetnice sprejeli z nekaj pripombami in predlogi, do katerih se bo občinska uprava opredelila in jih smiselno in po zmožnostih vključila v predlog proračunov v drugi obravnavi. Ta bosta obravnavana predvidoma na seji Občinskega sveta meseca decembra.

Svetniki in svetnice so na seji sprejeli predlog za spremembo cen gospodarskih javnih služb odvajanja odpadne vode, zbiranja odpadkov in oskrbe s pitno vodo. Podjetje JEKO d.o.o. vsako leto v skladu z Uredbo MEDO in sprejetim Dogovorom o potrjevanju in poračunavanju cen gospodarske javne službe pripravi elaborate za izvajanje gospodarskih javnih služb. Ti so za leto 2022 pripravljeni zaradi večjega obsega in vrednosti infrastrukture, ki povečuje del cene, ki se nanaša na javno infrastrukturo, medtem ko se del cene, ki se nanaša na storitev izvajanja gospodarskih javnih služb ne spreminja. S potrditvijo predlaganih cen se spreminja cena za odvajanje komunalnih odpadnih vod, zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in oskrbo s pitno vodo.

V sklopu volitev in imenovanj so svetniki in svetnice kot nove predstavnike Občine Jesenice v Svetu javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice imenovali Marijo Heberle Perat in Marka Plečnika. Tretjega predstavnika, za katerega Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni prejela predloga kandidata, bo ta poiskala s ponovnim pozivom in ga v sprejem Občinskemu svetu predlagala na eni od prihodnjih sej.   

Svetniki so se na koncu seznanili še s poročilom Nadzornega odbora občine Jesenice o opravljenem nadzoru sofinanciranja dejavnosti mestnega prometa in šolskih prevozov v občini Jesenice v letih 2019 in 2020, ki ga je predstavila članica Nadzornega odbora mag. Barbara Habe Sintič.

 

Gradivo, obravnavano na seji, je dosegljivo TUKAJ.  

Read 684 times Last modified on Friday, 22 October 2021 13:00

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave