Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Jesenice, 31. marec – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 24. redni seji. Na dnevnem redu tokratne seje je bilo kar 30 točk.

S prvim aprilom se na pokopališču na Blejski Dobravi začenja druga sezona režima parkiranja, ki predvideva plačilo parkirnine za vozila, ki bodo na parkirišču parkirana več kot eno uro in pol.

Občina Jesenice skupaj s svojim energetskim managerjem, podjetjem Energomen d.o.o., pripravlja Lokalni energetski koncept (LEK) občine Jesenice za novo desetletno obdobje. LEK je krovni dokument za načrtovanje obsega porabe in načina oskrbe z energijo, ukrepov za učinkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije na območju občine, Občina Jesenice pa ga je nazadnje (za obdobje desetih let) sprejela leta 2012. Njegovi cilji so med drugim učinkovitejša raba energije na vseh področjih, povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije, zmanjšanje obremenitve okolja, spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplote in električne energije ter svetovanje, informiranje in izobraževanje občanov na področju učinkovite rabe energije.

V sklopu priprave novega dokumenta je predvidena tudi analiza obstoječe rabe energije po različnih segmentih uporabnikov, zato je Občina Jesenice v sodelovanju z energetskim managerjem pripravila kratko anketo. »S podatki, pridobljenimi v anketi, želimo izboljšati planiranje občine Jesenice na področju energije, kar je v tem času še posebej pomembno. Zato vljudno vabimo vse občane, da anketo rešijo in nam s tem omogočijo izdelavo čim bolj natančne analize. S tem bomo lahko v samem dokumentu, LEK-u, predvideli in na podlagi tega tudi v praksi omogočili čim več možnosti za znižanje stroškov energije«, je povedal župan Blaž Račič. Anketo bo možno rešiti do konca marca, sam dokument pa bo Občinski svet občine Jesenice obravnaval predvidoma na junijski seji.

 

 

Od lanskega junija na Jesenicah deluje Zavod Jederce. Sanja Hrvačanin, David Došenović in Vladimir Radić ter še nekateri drugi prostovoljci želijo z različnimi aktivnostmi in vključevanjem v projekte pomagati mladim, predvsem ciljni skupini od 15 do 19 let. Jim popestriti prosti čas, zvabiti z ulic in spodbuditi k različnemu ustvarjanju. Lani so že pripravili gozde delavnice na Pristavi, vključili so se tudi v projekt Mladi@Jesenice, ki ga izvaja Razvojna agencija Zgornje Gorenjske ob financiranju Občine Jesenice. Gre za obliko mladinskega uličnega dela, ki poteka na novo nastajajočih zbirališčih mladih. Letos v marcu so se pred Srednjo šolo Jesenice srečali z dijaki in v pogovorih izvedeli marsikaj o njihovih ciljih, željah in problemih. Pekli so jim palačinke, ponudili sadje, obenem jih povabili, da se vključijo v njihove aktivnosti. Zanimiva dogodka pripravljajo v aprilu. Najprej bosta 15. aprila v dvorani Kolpern gosta srečanja z mladimi Gojko Ajkula in Samuel Blues, to bo hkrati uvod v brezplačno video delavnico, ki bo naslednji dan, 16. aprila v prostorih Mladinskega centra Jesenice.

Medobčinsko društvo invalidov Jesenice je v Kolpernu organiziralo letni občni zbor, udeležil se ga je tudi župan Blaž Račič.

  • Praznik Jesenic
  • Slavnostni nagovor župana
  • Nageljčki za ženske
  • Jesenice so ponosne na Jerneja
  • Fasada in rdeča zvezda razburjata
  • Na zboru občanov potrdili vse zahteve
  • Muzej vodi vršilec dolžnosti direktorja
  • Kam pa boste potovali letos?

Ob 20. marcu, prazniku občine Jesenice, je najvišje občinsko priznanje, naziv častni občan, prejel Janez Pavel Komel, plaketo župana lutkovna skupina Ringo raja pri DPD Svoboda France Mencinger Javornik - Koroška Bela, priznanji za uspehe v času šolanja pa Ema Pšeničnik in Ema Ahačič.

Foto klub Nagold smo 15. januarja 1991 ustanovili ljubiteljski fotografi iz Nagolda in okolice. V Foto klubu Nagold je trenutno 18 članov - od začetnikov do izkušenih strokovnjakov.

Spoštovane občanke, spoštovani občani, dragi gosti - dobrodošli na praznovanju praznika občine Jesenice. Prijazno pozdravljam spoštovane kolege župane in podžupane, častne občane in občinske nagrajence, občinske svetnike in svetnice ter vse, ki ste s svojo prisotnostjo počastili naš praznik. Prisrčno dobrodošli.

Občina Jesenice danes slavi občinski praznik. 93 let je že minilo, kar so Jesenice pridobile mestne pravice, dotedanji trg Jesenice pa je postal mesto; s tem se je začela nova doba v zgodovini mesta in občine.

Janez Pavel Komel je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir matalurgije, pomembno zaznamoval družbeno življenje na Jesenicah. Že v času zaposlitve v železarni je prejel več priznanj za inovacijske dosežke, dejaven je bil v stanovskem društvu metalurgov, inženirjev in tehnikov. Vrsto let je vodil Krajevno skupnost
Podmežakla, po upokojitvi od leta 2004 pa je dejaven pri Društvu upokojencev Jesenice, in to pri različnih sekcijah, med drugim pohodniški, kolesarski, kegljaški ... Aktivno sodeluje v projektu Starejši za starejše kot prostovoljec. Tudi sicer je prostovoljstvu namenil neštete ure, skupaj s pokojno ženo Marjanco je bil tudi prejemnik naziva dobrotnik leta 2015.

Spoštovani občani in občanke občine Jesenice,

ob 20. marcu, prazniku Občine Jesenice, vam iskreno čestitam.

Vljudno vas vabim na osrednjo občinsko slovesnost,
ki bo potekala v nedeljo, 20. marca 2022, ob 19.30 v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah.

Na slovesnosti bodo podeljena priznanja letošnjim občinskim nagrajencem – naziv častnega občana občine Jesenice bo prejel Janez Pavel Komel,
plaketo župana lutkovna skupina Ringo raja pri DPD Svoboda France Mencinger Javornik - Koroška Bela,
priznanji za uspehe v času šolanja pa Ema Pšeničnik in Ema Ahačič.
Prisrčno vabljeni.

Župan
Blaž Račič

Občina Jesenice ob občinskem prazniku, ki ga praznuje 20. marca, skupaj z Gornjesavskim muzejem Jesenice, Mladinskim centrom Jesenice in Gledališčem Toneta Čufarja Jesenice pripravi kviz o poznavanju mesta Jesenice za jeseniške osnovne in srednje šole. Kviz se je pričel leta 2001 z namenom, da bi mladim občanom predstavili različne vsebine o zgodovini mesta Jesenice ter na ta način vzbudili pri mlajših generacijah večjo pripadnost do okolja, v katerem živimo, lani pa smo ga prvič organizirali za širšo zainteresirano javnost in ta način ohranjamo naprej.

Tako tudi letos vse, ki bi se radi preizkusili v znanju o temi letošnjega kviza, tj. voda in vodni pogoni, vljudno vabimo, da rešite kviz na objavljeni povezavi. Dostopen bo do nedelje, 20. marca 2022. Občina Jesenice bo med sodelujočimi, ki bodo pravilno odgovorili na vsa vprašanja in podali soglasje ter podatke za sodelovanje v žrebanju, izžrebala tudi prejemnike več kot 50 nagrad.

Da naloga ne bo pretežka, v priponki pod prispevkom objavljamo tudi gradivo, ki vam bo v pomoč pri reševanju kviza, hkrati pa vas vljudno vabimo tudi na predavanje na temo vode in vodnih pogonov, ki ga pripravlja Gornjesavski muzej Jesenice v sklopu priprav za kviz, in sicer v petek, 11. marca 2022, ob 16. uri v Kosovi graščini.

Organizatorja letošnjega kviza sta Občina Jesenice in Gornjesavski muzej Jesenice.

Povezava do kviza:

0.Sklic 24. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Potrditev besedila zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 3. 2. 2022
2.Potrditev besedila zapisnika 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je potekala od 3. 3. 2022 do 7. 3.3 2022
3.Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2021 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev
4.Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021
5.Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2021
6.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
7.Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1 - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
8.Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
9.Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1 - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
10.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« - UPB1 - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
11.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
12.Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo mostu čez potok Jesenica na Žerjavcu na nepremičninah s parc. št. 527/98, 527/39, 526/14, 526/32 vse k.o. 2637 Prihodi
13.Predlog Sklepa o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
14.Predlog Stanovanjskega programa občine Jesenice za obdobje 2022 - 2027 – DRUGA OBRAVNAVA
15.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2022
16.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2022
17.Predlog soglasje k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč na domu
18.Predlog za imenovanje direktorja javnega zavoda Zavod za šport Jesenice
19.Mnenje k imenovanju direktorja Ljudske univerze Jesenice
20.Informacija o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2021
21.Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2021
22.Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2021
23.Poročilo o izvrševanju Programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2021
24.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru investicije: Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Murova
25.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru nad področjem proračunske porabe 20: izvajanje programov socialnega varstva in cene zavodskega varstva
26.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru poslovanja javnega zavoda Ljudska univerza Jesenice
27.Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2021
28.Program dela Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2022
29.Informacija o Poslovnem načrtu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2022
30.Vprašanja in pobude

za zakup dela nepremičnin (posamezen vrt) z ID znakom parcela 2172 252/4, parcela 2172 265/4, parcela 2172 273/1, parcela 2172 279/1, parcela 2172 317/2, parcela 2172 317/4, parcela 2172 322/2, parcela 2172 322/9, parcela 2172 323/9, parcela 2172 33/6, parcela 2172  333/1, parcela 2172 35/7, parcela 2172 35/12, parcela 2172 37/6 in parcela 2172 422/1. 

za zakup dela nepremičnin (posamezen vrt) z ID znakom parcela 2175 1644, 1652,  1921, 1968, 1971, 1603/21, 1603/3, 1603/22, 1603/8, 1678/9, 1678/10,  1869/1, 1911/5, 2046/13, 2051/2, 2052/2, 2053/2, 2054/2, 2055/2, 2056/2, 2057/2 in 2178 416/4.

Page 1 of 3

Uporabne povezave