Šport in rekreacija

1. ORGANIZATOR JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE, Ledarska 4, Jesenice - upravljalec stvarnega premoženja.

2.    PREDMET:

Predmet oddaje je poslovni prostor s pare. št. 370/3 k.o. 2637 - Planina-, v stavbi st.121
Predmet najema obsega:

 • gostinski prostor 12 m2
 • shramba_2 m2
 • SKUPAJ:    14 m2

1. ORGANIZATOR JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE, Ledarska 4, Jesenice - upravljalec stvarnega premoženja.

2.    PREDMET:

Predmet oddaje je poslovni prostor s pare. št. 370/3 k.o. 2637 - Planina-, v stavbi st.121
Predmet najema obsega:

 • gostinski prostor 12 m2
 • shramba_2 m2
 • SKUPAJ:    14 m2

1. ORGANIZATOR JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE, Ledarska 4, Jesenice - upravljalec stvarnega premoženja.

2.    PREDMET:

Predmet oddaje je poslovni prostor s pare. št. 397/4 k.o. 2637 - Planina-, v stavbi št. 121.
Predmet najema obsega:

 • gostinski prostor 37,8 m2
 • shramba    9,0 m2
 • prostor    6,15 m2
 • kmečki kot    13,12 m2
 • kuhinja    5,25 m2
 • SKUPAJ:    71,325 m2

Številka: 478-40/2015

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in spr.) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in spr.) ter 20. sklepa 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20.11.2014 objavlja Zavod za šport Jesenice naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JESENICE

1. ORGANIZATOR JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE, Ledarska 4, Jesenice - upravljalec stvarnega premoženja

2. PREDMET PRODAJE JE RABLJENA PRESOSTATIČNA HALA, KI VKLJUČUJE:

 • Membransko kritino sestavljata zunanje in notranje platno bele barve. Notranje platno v širini 36m, zelene barve v višini do 4m - 1 komplet
 • Zunanje platno izdelano iz poliestrske tkanine prevlečene s PVC folijo, odporna proti UV žarkom. Minimalna teža zunanjega platna 900g/m2 in teža notranjega platna 500g/m2 - 1 komplet
 • Ohišje platna za priklop vhodnih krožnih vrat, zasilnega izhoda in industrijskega tunela -1 komplet
 • Ventilacijska enota minimalne moči ogrevanja cca 330 kW s plinskim gorilcem - 2 kom
 • Pomožna ventilacijska enota - 1 komad
 • Platno za vpih/izpih ventilacijskega sistema v balon - 1 komplet
 • Vhodna krožna vrata dimenzij 204 x 240 cm - 1 kom
 • Zasilna vrata dimenzij 135 x 200 cm - 3 kom
 • Industrijska vrata dimenzij 376 cm x 360 cm x 600 cm z vhodnimi in izhodnimi vrati dimenzij 300 cm do 270 cm višine - 1 kom
 • Notranja razsvetljava s 400 W reflektorji in kompletno instalacijo ter električno omaro s prižigališči - 1 komplet
 • Sidrni elementi za pritrjevanje membranske kritine - 1 komplet

Premičnina, ki je predmet javnega zbiranja ponudb je last Občine Jesenice in je v upravljanju Zavoda za šport Jesenice.

3. IZHODIŠČNA CENA

Izhodiščna cena za premičnino - Rabljeno presostatično halo znaša 28.500,00 EUR neto.

V izhodiščno ceno ni vključen 22% DDV, ki bremeni izbranega ponudnika oziroma kupca.

4. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:

Izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino.

5. VIŠINA VARŠČINE:

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb, so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za premičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241- 0100007593, sklic 18 75400-2001004-47804015 s pripisom »varščina za nakup PRESOSTATIČNE HALE«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15. dni od dneva odpiranja ponudb.

6. POTEK RAZPISA:

V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako » NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA ODKUP PREMIČNINE - PRESOSTATIČNE HALE« v tajništvo Zavoda za šport Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko , ter e-mail pošiljatelja.

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o presostatični hali, ki je predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javnega zbiranja ponudb, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Zavodu za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, Jesenice., vsak delovni dan, od dne objave javne ponudbe dalje. Osnutek pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.

Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti ponudbe in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Jesenice si po prejemu pravočasnih in popolnih ponudb pridržuje pravico, da, v kolikor je to potrebno, s ponudniki izvede dodatna pogajanja (z vsemi, ki so predložili pravočasne in popolne ponudbe). Kdaj se lahko izvedejo pogajanja je določeno v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ne glede na navedeno si Občina Jesenice, v primeru več najugodnejših ponudb pridržuje pravico izvesti javno dražbo in sicer s ponudniki katerih ponudbe so najugodnejše (zaprta javna dražba).

Če v postopku javnega zbiranja ponudb v roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za predmetno nepremičnino se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno razen, če Navodila ne določajo drugače.

Postopek javnega odpiranja ponudb in izbiro najugodnejšega ponudnika vodi Komisija za javno zbiranje ponudb, ki jo imenuje župan Občine Jesenice. Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.

7. ROK ZA ODDAJO PONUDB:

Rok za oddajo ponudb je petek 21. 8. 2015 do 13.00 ure.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 21. 8. 2015 po 13.00 uri ne bodo upoštevane.

Odpiranje bo javno dne 24. 8. 2015 ob 11.00 v sejni sobi Športne dvorane Podmežakla, sejna soba 1. nadstropje.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Zavodu za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, Jesenice, direktorju Zoranu Kramarju, telefon 041 652 709 ali Gabru Šornu telefon 04 5884665.

Pripravila:
Tanja Antonič univ. dipl. prav.

Zavod za šport Jesenice
Direktor Zoran Kramar

ŠPORTNA ZVEZA JESENICE
Ledarska 4, 4270 Jesenice

Datum: 08. 12. 2014

VSEM ČLANICAM ŠZ JESENICE

Zadeva: Nominacije za priznanja Športne zveze Jesenice

V letu, ki je za nami, smo se tudi v športu srečevali s precejšnjimi težavami. Zaostrene razmere, vse manj razumevanja za šport v gospodarstvu, pretirana birokracija so nam zaznamovale leto 2014. Pa vendar smo prepričani, da se v športnih društvih in klubih, ki delujejo v občini Jesenice tudi letos lahko pohvalimo z nekaterimi uspehi. Prav tako imate znotraj društev in klubov zagotovo tudi posameznike, ki za dolgoletno delo v društvu in športu na sploh zaslužijo priznanje Športne zveze Jesenice. Naša priznanja so stanovska, brez vmešavanja politike. Predlagatelji ste društva in klubi, nominacije pa potrdi Izvršni odbor Športne zveze Jesenice.

POZIVAMO DRUŠTVA, KLUBE IN ORGANIZACIJE IZ OBMOČJA OBČINE JESENICE, DA NAM POSREDUJEJO PREDLOGE ZA PRIZNANJA ŠPORTNE ZVEZE JESENICE ZA LETO 2014.

ROK ZA ODAJO NOMINACIJ JE: PETEK, 29. 12. 2014. Odpiranje kuvert s prispelimi predlogi bo Izvršni odbor ŠZ Jesenice obravnaval do 8. 1. 2015.

Nominirate (predlagate) lahko za sledeča priznanja:

A: Malo priznanje Športne zveze Jesenice

za dosežke učencev in dijakov športnikov na uradnih šolskih tekmovanjih v letu 2014, ki so ekipno ali posamezno dosegli uvrstitev do tretjega mesta na državnih šolskih tekmovanjih;

B: Veliko priznanje Športne zveze Jesenice

za dosežke mladih športnikov in športnic na uradnih državnih prvenstvih v kadetski (14–16 let) in mladinski (17–19 let) konkurenci. Komisija bo upoštevala uvrstitve od 1.-3. mesta v ekipni ali posamični konkurenci.

Priznanja A in B so namenjena šolskemu športu in športu otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni šport. Število priznanj A in B je odvisno od števila prejetih predlogov, ki so v skladu s Pravilnikom o priznanjih ŠZ Jesenice.

C: Bronaste plakete Športne zveze Jesenice:

 • športnik/športnica, ki je nastopil na Olimpijskih igrah ali je dosegel vidnejšo uvrstitev na svetovnem prvenstvu, evropskem prvenstvu in tekmah svetovnega ali evropskega pokala.
 • športniku/športnici, ki je v zadnjih petih letih dosegal konstantne uvrstitve do tretjega mesta na državnih prvenstvih (izjemoma tudi področnih), ter trenerju ali športnemu delavcu za več kot 15-letno uspešno delo v športu.

Število bronastih plaket za leto 2014 je odvisna od števila utemeljenih predlogov iz prve alineje oziroma največ 5 bronastih plaket po kriterijih iz druge alineje.

 

D: Srebrna plaketa Športne zveze Jesenice:

 • športnikom/športnicam za visoke uvrstitve na svetovnih prvenstvih, Olimpijskih igrah in skupni uvrstitvi v svetovnem pokalu, ter 2. ali 3. mesto na evropskem prvenstvu ali pokalu.
 • športnikom/športnicam in ekipam za 1. mesto na državnih prvenstvih (mladinci,člani) in trenerju ali športnemu delavcu za več kot 25-letno uspešno delo v športu.

Po kriteriju iz prve alineje se upoštevajo vsi utemeljeni predlogi; po kriteriju iz druge alineje pa se podeli največ 3 srebrne plakete.

E: Zlate plakete Športne zveze Jesenice:

 • športniku/športnici, ki so v  koledarskem letu osvajali medalje na OI, svetovnem ali evropskem prvenstvu
 • športnemu društvu (klubu), ki je v koledarskem letu praznoval pomemben jubilej – 60 let delovanja
 • športnemu delavcu, trenerju za več kot 40-letno uspešno delo v športu

Število zlatih plaket za leto 2014 pod prvo in drugo alinejo je odvisno od števila predlogov, po pogojih iz tretje alineje pa se podeli največ 2 plaketi.

F: Priznanje za življenjsko delo na področju športa

se podeljuje športniku, športnemu delavcu, trenerju, ki je s svojim delom izjemno zaznamoval športno življenje v občini Jesenice in s tem prispeval k promociji športa in občine Jesenice v širšem okolju.

Podeli se lahko največ 2 (dve) priznanji za življenjsko delo.

Predloge pošljite na naslov Športna zveza Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, v zaprti ovojnici s pripisom: PRIZNANJA 2014.

Predlog mora vsebovati:

 • podatke o predlagatelju (društvo, naslov, odgovorno osebo)
 • oznako, za katero vrsto priznanj pošiljate predlog
 • kratko obrazložitev (tudi dokazilo o doseženih  rezultatih)
 • osnovne podatke o predlaganem nagrajencu (rojstne podatke, naslov)
 • za kandidate za priznanja pod točko F obrazložitev (opis njegovega delovanja)
 • žig društva in podpis odgovorne osebe predlagatelja

Podelitev priznanj bo na javni prireditvi v februarju ali marcu 2015.

Nagrajenci bodo vabila na podelitev prejeli po pošti. Vabljeni pa bodo tudi društva in klubi ter zainteresirana javnost.

Predloge društev bo obravnaval in potrdil Izvršni odbor ŠZ Jesenice.

Poziv je v skladu s Pravilnikom o podelitvi priznanj, plaket in priznanj za življenjsko delo.

Ta poziv bo poslan vsem društvom – članicam Športne zveze Jesenice na sedeže društev, objavljen pa bo tudi na spletni strani Zavoda za šport Jesenice in v Jeseniških novicah.

Na spletni strani Zavoda za šport Jesenice si lahko ogledate tudi Pravilnik o podelitvi priznanj, plaket in priznanja za življenjsko delo.

Pravilnik lahko v pisni obliki dobite tudi na sedežu Športne zveze Jesenice po predhodnem telefonskem naročilu (041 676 554).

Športni pozdrav!

Sekretar: Branko  Jeršin                                                                                               

Predsednik: Rajko  PETERNEL l.r. 

Zavod za šport Jesenice vabi na trenerski seminar vse trenerje športnih klubov, športnike in starše, ki  bi znanje s področja športnega treniranja dopolnili. Seminar bo v telovadnici športne dvorane Podmežakla v torek, 2. 12. 2014, ob 18:00.

Dr. Mitja Bračič je eden vodilnih ekspertov za športno diagnostiko in načrtovanje ter vodenje sodobnih načinov treniranja in rehabilitacije po poškodbah vrhunskih športnikov tako v Sloveniji kot svetu. Na seminarju bo predstavil načine testiranja mladih športnikov v različnih športnih panogah z možnostjo uporabe rezultatov v načrtovanju  treningov.

Med raznimi testi bo predstavil izbor vaj za izboljšanje določenih gibalnih sposobnosti. V svoji predstavitvi se bo osredotočil na moč – hitrost – agilnost.

Vaje bo predstavil demonstrator.

Udeležba na seminarju je BREZPLAČNA!

Dodatne informacije lahko dobite na:

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora v Muzeju na prostem na Stari Savi (uradna navijaška cona EuroBasket2013) za izvedbo gostinskih storitev v času od 3.9.2013 do 9.9.2013.

Zavod za šport Jesenice razpisuje ligo v košarki v okviru športnih iger Jesenic.

Kraj igranja: Dvorana Gimnazije Jesenice

Igralni dan: Četrtek 18:00 dalje

Pričetek: Četrtek 17. januar 2013

Propozicije:

Igra se po pravilih Košarkarske zveze Slovenije. Igralni čas je 4x7 minut, predviden čas izpeljave cele tekme je 1 ura. V primeru neodločenega rezultate se igra 3-minutni podaljšek, oz. dokler se ne dobi zmagovalec. Ura se ustavlja samo ob večjih prekinitvah (v zadnji minuti tekme, ob prostih metih in ob minuti odmora). Vsaka ekipa ima na voljo 1 minuto odmora v vsaki tretjini. Igra se po širini telovadnice, tekme se bodo igrale ena za drugo, ob 17:00 uri je predviden pričetek v primeru da se na ligo prijavi 6 ali več ekip. Če bo število ekip manjše se bodo tekme pričenjale ob 18:00 uri. Spiske igralcev morajo vse ekipe posredovati do pričetka druge tekme v ligi po elektronski pošti. Spisek tekmovalcev je omejen na 15 oseb, igra se 5 : 5. Za prva tri mesta ekipe prejmejo pokale. Skupno točkovanje poteka po sistemu športnih iger Jesenic. Vsi sodelujoči morajo spoštovati načelo Fair Play-a, v primeru hujšega
prekrška, kršitve se lahko tekmovalec ali ekipa tudi izloči iz tekmovanja. Vse sklepe sprejema vodstvo tekmovanja. V tekmovanju lahko sodelujejo vsi rekreativni igralci/ke, ki niso registrirani pri košarkarski zvezi Slovenije. Glede na število nastopajočih ekip bo narejen tekmovalni sistem. Za sojenje in zapisnike bodo skrbeli predstavniki jeseniškega košarkarskega kluba.

Prijave do torka 15.1.2013

Več o razpisu v dokumentu:

http://www.zsport-jesenice.si/dox/razpis-lige-v-kosarki-2013.pdf

V teh poletnih dneh se na kopališču Ukova na Jesenicah dogaja kar nekaj stvari:

 • vsak ponedeljek ob 14:00 uri športne dejavnosti za mlade (vstopnina za mlade do 18 let ob ponedeljkih 1 €)
 • vsak četrtek ob 18:00 uri – rekreativno igranje vaterpola
 • vsak ponedeljek, sredo in petek – večerno rekreacijsko plavanje od 19:30 – 21:00 ure

To soboto ob 9:00 uri – rekreativni triatlon: http://www.zsport-jesenice.si/info.php?id=razp&x=2012019

V soboto 25.8.2012 od 15:00 ure dalje:

 • tekmovanje v skokih v vodo za pokal mesta Jesenic
 • 14. jeseniški akvatlon

Vabljeni na kopališče Ukova na Jesenice.

zsj logo
 • Vrsta organizacije: javni zavod
 • Naslov: Ledarska 4, 4270 Jesenice
 • direktor: mag. Almin Gorinjac
 • Tel.: (04) 5884 662, 040 666 933
 • Faks: (04) 5863 365
 • DŠ: SI 33564540
 • MŠ: 1638629000
 • IBAN: SI56 0700 0000 0806 451
 • spletni naslov: www.zsport-jesenice.si
 • e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Page 2 of 2