Print this page

Zavodsko varstvo

Občani, ki želijo namestitev v socialno varstvenem zavodu Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, lahko pridobijo vse informacije o postopku za sprejem v dom, o dolžini čakalne dobe do namestitve v dom ter vse informacije glede plačila oskrbnine v domu pri socialni delavki doma. V domu zainteresirani občani prejmejo tudi ustrezno vlogo za sprejem v dom, ki ji ob izpolnitvi priložijo zdravniško mnenje.

V socialno varstvenih zavodih nudijo:

  • osnovno oskrbo (nastanitev, prehrano, pranje in likanje),
  • zdravstveno nego in zdravniško pomoč,
  • konzilirano specialistične storitve (fiziater, psihiater, logoped),
  • fizioterapijo,
  • delovno terapijo,
  • dejavnosti za prijetnejše preživljanje prostega časa,
  • frizerske in pedikerske storitve,
  • pomoč pri urejanju osebnih zadev in svetovanje v življenjskih stiskah,
  • storitve zunanjim uporabnikom (prehrana, kopanje, izposoja pripomočkov za nego in druge storitve po dogovoru).

Pravico do oprostitve pri plačilu socialnovarstvene storitve institucionalno varstvo občani urejajo na Centru za socialno delo. Vloga se poda na predpisanem obrazcu, ki ga dobite pri Centru za socialno delo. O višini oprostitve in prispevka upravičenca in njegovih zavezancev odloča Center za socialno delo v sodelovanju z Občino, v kateri ima prosilec stalno bivališče. Dodatne informacije lahko dobite na Centru za socialno delo Jesenice oz. na tel. št. 04 5834 644 ali 04 5894 616.