Skok na osrednjo vsebino

Nadzorni odbor

Občinski svet občine ima 28 članov. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Tisti član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.

1. Miha REBOLJ  Konkretno
2. Edina DŽAMASTAGIĆ  Konkretno
3. Marta SMODIŠ  Konkretno
4. Boštjan ŽIGON  Konkretno
5. Dr. Adis MEDIĆ  LMŠ
6. Mag. Almin GORINJAC  LMŠ
7. Miha REZAR  LMŠ
8. Gregor ČOP  LMŠ
9. Veronika VIDMAR  ZBJ
10. Uroš LAKIĆ  ZBJ
11. Jure KRAŠOVEC  ZBJ
12. Maja KRIŽNAR  SDS
13. Žarko ŠTRUMBL  SDS
14. Marko PLEČNIK  SDS
15. Jernej UDIR  SDS
16. Stanko SEDLAR  DeSUS
17. Dr. Borut STRAŽIŠAR  DeSUS
18. Maja RAZINGAR  NSi
19. Marko ZUPANČIČ  SLS
20. Vlado MLINAREC  LEVICA
21. Boris GRILC  LEVICA
22. Alma REKIĆ  LEVICA
23. Iztok PERGAREC  LEVICA
24. Janez MARINČIČ  SD
25. Tomaž Tom MENCINGER  SD
26. Maja OTOVIČ  SD
27. Žiga PRETNAR  SD
28. Vera PINTAR  SD

Občinski svet občine Jesenice je na svoji 26. redni seji, dne 23.6.2022, sprejel Odlok o rebalansu proračuna občine Jesenice za leto 2022, ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke
občine za leto 2022.

Občinski svet občine Jesenice se je včeraj sestal na svoji 26. redni seji.  

0.Sklic 26. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Potrditev besedila zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 26. 5. 2022
2.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
3.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
4.Predlog Odloka o spremembi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5.Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
6.Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v občini Jesenice
7.Predlog Rebalansa proračuna Občine Jesenice za leto 2022 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
8.Volitve in imenovanja
9.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2022
10.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2022
11.Predlog odpisa terjatev iz naslova odprtih in zapadlih najemnin za neprofitno stanovanje
12.Analiza stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2021 – poročilo
13.Poročilo Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice za leto 2021
14.Informacija o izvedenih preiskavah in aktivnostih na zajetju Peričnik
15.Vprašanja in pobude

Sestava odbora za družbene dejavnosti

# Naziv Funkcija
1 Miha REZAR Predsednik
2 Vlado MLINAREC Namestnik predsednika
3 Marta SMODIŠ Članica
4 Prim. Marija MULEJ dr. med. Članica
5 Elvira GARIBOVIĆ Članica
6 Iztok PERGAREC Član
7 Marija BERGANT Članica

Zapisniki ODBORA v priloženih dokumentih

Sestava odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami

# Naziv Funkcija
1 Miha REBOLJ Predsednik
2 Maja OTOVIČ Namestnica predsednika
3 Jernej UDIR Član
4 Melisa HATIĆ Članica
5 Jana ERZAR MEDIĆ Članica
6 Branka STOJANOVIĆ Članica
7 Janez MARINČIČ Član

Zapisniki ODBORA v priloženih dokumentih

Sestava komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

# Naziv Funkcija
1 Vera PINTAR Predsednica
2 Boštjan ŽIGON Namestnik predsednice
3 Žarko ŠTRUMBL Član
4 Boris GRILC Član
5 Gregor ČOP Član
6 Stanko SEDLAR Član
7 Jure KRAŠOVEC Član

Zapisniki komisije v priloženih dokumentih

 1. Sklic 25. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
 2. Potrditev besedila zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 31. 3. 2022
 3. Potrditev besedila zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je potekala od 7. 4. 2022 do 12. 4. 2022
 4. Potrditev besedila zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 5. 5. 2022
 5. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
 6. Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2022 – Načrt pridobivanja premičnega premoženja – PRVA DOPOLNITEV
 7. Volitve in imenovanja:
 8. Predlog programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2022 s poročilom za leto 2021
 9. Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2021
 10. Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2021
 11. Letno poročilo družbe Ekogor d.o.o. za leto 2021
 12. Informacija o Letnem poročilu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2021
 13. Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice v mandatnem obdobju 2018 – 2022
 14. Vprašanja in pobude

Sklic 4. dopisne seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

1. Mnenje k imenovanju ravnatelja Gimnazije Jesenice

Sklic 4. dopisne seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

1. Mnenje k imenovanju ravnatelja Gimnazije Jesenice

0.Sklic 24. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Potrditev besedila zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 3. 2. 2022
2.Potrditev besedila zapisnika 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je potekala od 3. 3. 2022 do 7. 3.3 2022
3.Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2021 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev
4.Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021
5.Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2021
6.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
7.Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1 - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
8.Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
9.Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1 - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
10.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« - UPB1 - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
11.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
12.Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo mostu čez potok Jesenica na Žerjavcu na nepremičninah s parc. št. 527/98, 527/39, 526/14, 526/32 vse k.o. 2637 Prihodi
13.Predlog Sklepa o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
14.Predlog Stanovanjskega programa občine Jesenice za obdobje 2022 - 2027 – DRUGA OBRAVNAVA
15.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2022
16.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2022
17.Predlog soglasje k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč na domu
18.Predlog za imenovanje direktorja javnega zavoda Zavod za šport Jesenice
19.Mnenje k imenovanju direktorja Ljudske univerze Jesenice
20.Informacija o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2021
21.Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2021
22.Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2021
23.Poročilo o izvrševanju Programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2021
24.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru investicije: Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Murova
25.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru nad področjem proračunske porabe 20: izvajanje programov socialnega varstva in cene zavodskega varstva
26.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru poslovanja javnega zavoda Ljudska univerza Jesenice
27.Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2021
28.Program dela Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2022
29.Informacija o Poslovnem načrtu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2022
30.Vprašanja in pobude

Sklic 3. dopisne seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

1. Predlog za razrešitev direktorice in imenovanje vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice

0.Sklic 23. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Potrditev besedila zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 9. 12. 2021
2.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
3.Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
4.Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB 1 - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5.Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« - UPB2 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
6.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
7.Predlog Stanovanjskega programa občine Jesenice za obdobje 2022 - 2027 – PRVA OBRAVNAVA
8.Predlog odpisa terjatev iz naslova odprtih in zapadlih najemnin za neprofitno stanovanje
9.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2022
10.Volitve in imenovanja:
11.Predlog za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 2022
12.Soglasje k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2022 s finančnim načrtom
13.Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Jesenice za leto 2022
14.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Blejska Dobrava v letu 2020 in pregled investicijske ureditve vaškega jedra Blejska Dobrava
15.Problematika podražitve ogrevanja – informacija o izvedenih in načrtovanih aktivnostih ter soglasje za zagotovitev dodatnih sredstev za dodeljevanje socialne pomoči v občini Jesenice
16.Vprašanja in pobude

0.Sklic 2. izredne seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Gradivo 2.  izredne seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

0.Sklic 22. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Potrditev besedila zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 21. 10. 2021
2.Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov na zemljiščih v zasebni lasti na območju občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
3.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
4.Predlog Pravilnika o spremembi pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice
5.Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2022 – DRUGA OBRAVNAVA
6.Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2023 – DRUGA OBRAVNAVA
7.Predlog Letnega programa športa v občini Jesence za leto 2022
8.Predlog Letnega programa športa v občini Jesence za leto 2023
9.Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2022
10.Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2023
11.Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2022
12.Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2023
13.Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2022
14.Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2023
15.Volitve in imenovanja
16.Predlog potrditve lokacijske preveritve za del območja v enoti urejanja prostora JES 47 za zemljišči s parc. št. 1247/262 in 1247/263, obe k.o. 2175 Jesenice
17.Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2023 – Načrt pridobivanja premičnega premoženja – PRVA DOPOLNITEV
18.Poročilo o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2021
19.Poročilo Delovne skupine za spremljanje stanja v CERO Mala Mežakla
20.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru javnega razpisa o dodeljevanju državne pomoči »de minimis« za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2020
21.Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta Občine Jesenice v mandatnem obdobju 2018 – 2022
22.Vprašanja in pobude

Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 21. redni seji. Na tokratnem dnevnem redu je bilo 16 točk, med drugim sta bila v prvi obravnavi sprejeta proračuna občine Jesenice za leto 2022 in 2023 s podanimi pripombami.

 1. Potrditev besedila zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 23. 9. 2021
 2. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov na zemljiščih v zasebni lasti na območju občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
 3. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice
 4. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2022
 5. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2022
 6. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023
 7. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2022
 8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023
 9. Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem – Načrt pridobivanja premičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2022
 10. Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem – Načrt pridobivanja premičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023
 11. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2022 – PRVA OBRAVNAVA
 12. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2023 – PRVA OBRAVNAVA
 13. Predlog za spremembo cen gospodarskih javnih služb odvajanja odpadne vode, zbiranja odpadkov in oskrbe s pitno vodo
 14. Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
 15. Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru sofinanciranja dejavnosti mestnega prometa in šolskih prevozov v občini Jesenice v letih 2019 in 2020
 16. Vprašanja in pobude

Občinski svet občine Jesenice se je danes po trimesečnem poletnem premoru sestal na svoji 20. redni seji.  V prvi obravnavi so sprejeli predlog sprememb odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja JEKO, dopolnili načrta razpolaganja in pridobivanja, potrdili sklenitev aneksa za izvajanje koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov ob nepredvidljivih okoliščinah, potrdili nove člane svetov javnih zavodov GARS Jesenice in Zavoda za šport Jesenice. Predstavnik Geološkega zavoda Slovenije je na koncu seje predstavil tudi problematiko, aktivnosti in ugotovitve Geološkega zavoda Slovenije v zvezi z vodnim virom Peričnik.

0. Sklic 20. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1. Potrditev besedila zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 17. 6. 2021
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
3. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2021
4. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2021
5. Izvajanje koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice ob nepredvidljivih okoliščinah
6. Volitve in imenovanja:
7. Vprašanja in pobude

Page 1 of 4