Skok na osrednjo vsebino

Mandat 2014 - 2018

Sestava odbora za proračun in finance

# Naziv Funkcija
1 Boris GRILC Predsednik
2 Maja RAZINGAR Namestnica predsednika
3 Urška HABJAN Članica
4 Igor ARH Član
5 Dr. Adis MEDIĆ Član
6 Mag. Božena RONNER Članica
7 Edina DŽAMASTAGIĆ Članica

Zapisniki ODBORA v priloženih dokumentih

Jesenice, 31. marec – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 24. redni seji. Na dnevnem redu tokratne seje je bilo kar 30 točk.

1. Volitve in imenovanja: Predlog za imenovanje novega namestnika člana Občinske volilne komisije občine Jesenice za mandatno obdobje 2018 - 2022

1. Potrditev besedila zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 21.6.2018
2. Predlog Rebalansa Poračuna občine Jesenice za leto 2018 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
3. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2019 – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
6. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – nepremičnina s parc. št. 595/2 k.o. 2174 Planina in nepremičnina s parc. št. 696/1 k.o. 2178 Koroška Bela
7. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2019
8. Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2019
9. Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2019
10. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2019
11. Predlog sprememb in dopolnitev Meril in normativov za vrednotenje športnih programov v občini Jesenice
12. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019
13. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2019
14. Predlog za potrditev cene 24 – urne dežurne pogrebne službe in spremembo cene pokopališke dejavnosti v občini Jesenice
15. Volitve in imenovanja:

15.1 Prenehanje mandata članu Občinskega sveta občine Jesenice, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti ter članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
15.2 Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice

16. Poročila

16.1 Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru investicije Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice
16.2 Poročilo – Analiza stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice
16.3 Predlog Poročila št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2018
16.4 Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice za mandatno obdobje 2014 - 2018

17. Informacije, vprašanja in pobude

 1. Potrditev besedila zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 24.5.2018
 2. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 3. Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 4. Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 5. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2019
 6. Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Jesenice
 7. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra - nepremičnini s parc. št. 1957 k.o. 2176 Blejska Dobrava in parc. št. 408/2 k.o. 2172 Hrušica
 8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2019
 9. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019
 10. Predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2019
 11. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2019 – PRVA OBRAVNAVA
 12. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018
 13. Volitve in imenovanja:
  1. Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
  2. Predlog za imenovanje novega predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
  3. Predlog za imenovanje Občinske volilne komisije občine Jesenice za mandatno obdobje 2018 - 2022
 14. Informacije, vprašanja in pobude

1.    Potrditev besedila zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 12.4.2018
2.    Predlog za potrditev mandata novi članici Občinskega sveta občine Jesenice, predsedniku in namestnici predsednika Odbora za proračun in finance ter članici Statutarno pravne komisije
3.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
4.    Predlog Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
5.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice – UPB 1 – DRUGA OBRAVNAVA
6.    Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB 1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
7.    Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
8.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
9.    Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
10.    Predlog Sklepa o prenehanju Sklepa o merilih za določanje plač direktorjev oziroma ravnateljev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice
11.    Volitve in imenovanja:
11.1    Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice
11.2    Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske
11.3    Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Koroška Bela Jesenice
11.4    Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice
11.5    Mnenje k imenovanju ravnateljice Glasbene šole Jesenice
12.    Zaščita in reševanje v občini Jesenice:
12.1    Predlog Poročila o delu na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2017
12.2    Predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2018
13.    Poročila:
13.1    Predlog Poročila o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2017
13.2    Predlog Poročila o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2017
13.3    Predlog Poročila o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2017
13.4    Predlog Poročila o izvajanju koncesionirane dejavnosti obdelave mešanih komunalnih odpadkov za leto 2017
13.5    Informacija o postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj z mešanimi komunalnimi odpadki na Centru za ravnanje z odpadki Mala Mežakla
13.6    Poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2017
13.7    Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2017
14.    Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2017
15.    Informacija o Letnem poročilu JEKO d.o.o., Jesenice za leto 2017
16.    Informacije, vprašanja in pobude

1.    Potrditev besedila zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 25.1.2018
2.    Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2017 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev
2.1    Predlog Poročila o izvedenih javnih razpisih v občini Jesenice v letu 2017
2.2    Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2017
2.3    Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2017
3.    Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018
4.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice - DRUGA OBRAVNAVA
5.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
6.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
7.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavod Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB 1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
8.    Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
9.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Jesenice – UPB 2 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
10.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – UPB 1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
11.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
12.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
13.    Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
14.    Predlog Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
15.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
16.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne – PRVA OBRAVNAVA
17.    Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne – PRVA OBRAVNAVA
18.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice – UPB 1 – PRVA OBRAVNAVA
19.    Predlog Sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021
20.    Volitve in imenovanja:
20.1    Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
20.2    Prenehanje mandata članu Občinskega sveta občine Jesenice, predsedniku Odbora za proračun in finance ter članu Statutarno pravne komisije
21.    Poročila:
21.1    Predlog Poročila Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice
21.2    Poročilo o opravljenem nadzoru investicije v izgradnjo komunalne opreme na območju Podmežakle (Ob GORKI)
21.3    Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice za mandatno obdobje 2014 – 2018
22.    Informacije, vprašanja in pobude

1.    Potrditev besedila zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 7.12.2017

2.    Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

3.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

4.    Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2018

5.    Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018

6.    Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2018 – 1. dopolnitev načrta razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018

7.    Volitve in imenovanja: Predlog za imenovanje novega člana Nadzornega odbora občine Jesenice

8.    Predlog za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 2018

9.    Programi dela:

9.1    Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2018

9.2    Predlog soglasja k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2018 s finančnim načrtom

9.3    Program dela Nadzornega odbora občine Jesenice za leto 2018

10.    Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru investicije: Izgradnja komunalne opreme za biološko obdelavo odpadkov

11.    Informacija o Poslovnem načrtu JEKO, d.o.o. Jesenice za leto 2018

12.    Informacije, vprašanja in pobude

 1. Potrditev besedila zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 26.10.2017
 2. Potrditev besedila zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta, ki je bila 11.10.2017
 3. Predlog za razrešitev članice Nadzornega odbora občine Jesenice
 4. Predlog za potrditev mandata novi članici Občinskega sveta občine Jesenice, namestnici predsednice Statutarno pravne komisije ter članici Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe
 5. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2018 – DRUGA OBRAVNAVA
 6. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2018
 7. Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2018
 8. Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2018
 9. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2018
 10. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018
 11. Predlog izvzema službenega stanovanja iz seznama službenih stanovanj in vključitev le-tega v seznam neprofitnih stanovanj
 12. Volitve in imenovanja:
  1. Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Jesenice
  2. Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
  3. Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
  4. Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
  5. Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Vrtec Jesenice
  6. Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice
  7. Mnenje k imenovanju ravnatelja Gimnazije Jesenice
 13. Poročila:
  1. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru investicije: Cesta Betel
  2. Predlog Poročila št. 2 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2017
  3. Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice za mandatno obdobje 2014 – 2018
 14. Informacije, vprašanja in pobude
 1. Potrditev besedila zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 21.9.2017
 2. Predlog za potrditev mandata novemu članu Občinskega sveta občine Jesenice, članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter članu Statutarno pravne komisije
 3. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice
 4. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2018
 5. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2018
 6. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018
 7. Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2018
 8. Predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2018
 9. Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
 10. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2018 – PRVA OBRAVNAVA
 11. Predlog določitve dodatnih prireditvenih prostorov na območju občine Jesenice
 12. Volitve in imenovanja:
  1. Predlog za imenovanje nove članice Nadzornega odbora občine Jesenice
  2. Prenehanje mandata članu Občinskega sveta Občine Jesenice, namestniku predsednice Statutarno pravne komisije ter članu Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe
 13. Informacija o Letnem poročilu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2016
 14. Informacije, vprašanja in pobude

1. Izvolitev predstavnikov (elektorjev) v volilna telesa za volitve članov Državnega sveta - predstavnikov lokalnih interesov.

2. Določitev kandidata 10. volilne enote za člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov.

1.    Potrditev besedila zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 22.6.2017;
2.    Predlog za razrešitev članice Nadzornega odbora občine Jesenice;
3.    Predlog za potrditev mandata novi članici Občinskega sveta občine Jesenice in predsednici Statutarno pravne komisije;
4.    Predlog Odloka o sofinanciranju turističnih programov v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA;
5.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Jesenice UPB 2 – DRUGA OBRAVNAVA;
6.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA;
7.    Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice UPB 1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK;
8.    Predlog Pravil za izvolitev predstavnikov v volilna telesa za volitve člana Državnega sveta RS ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta RS;
9.    Premoženjsko pravne zadeve:;
9.1    Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - 6. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2017;
9.2    Predlog prenosa objektov in opreme na Centralni čistilni napravi Jesenice, ki so še v lasti Občine Žirovnica na Občino Jesenice;
9.3    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – nepremičnini z ID znakom parcela 2174 594/5 in 594/6;
9.4    Predlog odpisa terjatev iz naslova zapadlih in neplačanih najemnin za neprofitno stanovanje;
10    Volitve in imenovanja:;
10.1    Predlog za imenovanje predstavnika občine Jesenice v Svet zavoda Dom upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice;
10.2    Predlog za imenovanje predstavnikov občine Jesenice v Svet javnega zavoda Zavod za šport Jesenice;
10.3    Prenehanje mandata članici Občinskega sveta Občine Jesenice ter članici Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
10.4    Predlog za Soglasje k imenovanju direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske;
11    Načrt razvojnih programov:;
11.1    Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020;
11.2    Predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2017 - 2020;
12    Predlog Programa ravnanja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2018 - 2022;
13    Poročila:;
13.1    Poročilo – Analiza stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice;
13.2    Predlog Poročila o izvrševanju proračuna občine Jesenice v prvem polletju leta 2017;
14    Informacija o problematiki pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške Bele;
15    Informacije, vprašanja in pobude;
DODATNA TOČKA: Prenehanje mandata članici Statutarno pravne komisije ;

 1. Potrditev besedila zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 18.5.2017
 2. Predlog Odloka o spremembi odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v Občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju občine Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 4. Predlog Odloka o sofinanciranju turističnih programov v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
 5. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - 4. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2017
 6. Predlog dopolnitve Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2017
 7. Športni center Španov vrh – predstavitev projekta in predlog za prenos koncesije
 8. Volitve in imenovanja:
  8.1 Predlog za imenovanje predstavnika občine Jesenice v Svet zavoda Dom upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice
  8.2 Predlog za imenovanje predstavnikov občine Jesenice v Svet javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice
  8.3 Predlog za razrešitev in imenovanje nove članice v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice
  8.4 Predlog za razrešitev in imenovanje novega člana Nadzornega odbora občine Jesenice
  8.5 Prenehanje mandata članici Občinskega sveta občine Jesenice ter predsednici Statutarno pravne komisije
  8.6 Mnenje k imenovanju direktorice Ljudske univerze Jesenice
 9. Predlog za pristop Občine Jesenice h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo
 10. Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2016
 11. Informacija o Poslovnem načrtu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2017
 12. Informacije, vprašanja in pobude

1.Potrditev besedila zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 30.3.2017
2.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – DRUGA OBRAVNAVA
3.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Jesenice UPB 2 – PRVA OBRAVNAVA
4.Predlog Celostne prometne strategije občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
5.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2017
6.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2017
7.Predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2017 - 2020
8.Predlog za uveljavitev spremembe cene  obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
9.Volitve in imenovanja: Predlog za razrešitev in imenovanje novega člana Odbora za proračun in finance
10.Poročila Razvojne agencije Zgornje Gorenjske:
11.Javni mestni potniški promet v občini Jesenice:
12.Distribucija toplote na območju občine Jesenice:
13.Predlog Poročila Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice
14.Zaščita in reševanje v občini Jesenice:
15.Poročila o varnosti v občini Jesenice:
16.Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice za mandatno obdobje 2014 - 2018
17.Informacije, vprašanja in pobude

Sklic 19. seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018
+ Sklic 19. seje Občinskega sveta sklica 2014-2018
+ 1.Potrditev besedila zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 26.1.2017
+ 2.Potrditev besedila zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta, ki je potekala od 23.2.2017 do 3.3.2017
+ 3.Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2016 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije, sredstev proračunske rezerve in prerazporejanju proračunskih sredstev
+ 4.Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim – DRUGA OBRAVNAVA
+ 5.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
+ 6.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
+ 7.Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
+ 8.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – PRVA OBRAVNAVA
+ 9.Predlog Sklepa o spremembi sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice
+ 10.Predlog Celostne prometne strategije občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
+ 11.Uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in informacija o stanju projekta CERO Mala Mežakla
+ 12.Predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2017
+ 13.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2017
+ 14.Volitve in imenovanja:
+ 15.Informacije, vprašanja in pobude S

Sklic 18. seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

Page 1 of 2