Print this page
Sep 2017 21

22. seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

Sklic 22. seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

Sklic 22. seje Občinskega sveta sklica 2014-2018

1.Potrditev besedila zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 22.6.2017

2.Predlog za razrešitev članice Nadzornega odbora občine Jesenice

3.Predlog za potrditev mandata novi članici Občinskega sveta občine Jesenice in predsednici Statutarno pravne komisije

4.Predlog Odloka o sofinanciranju turističnih programov v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

5.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Jesenice UPB 2 – DRUGA OBRAVNAVA

6.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

7.Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice UPB 1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

8.Predlog Pravil za izvolitev predstavnikov v volilna telesa za volitve člana Državnega sveta RS ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta RS

9.Premoženjsko pravne zadeve:

10.Volitve in imenovanja:

11.Načrt razvojnih programov:

12.Predlog Programa ravnanja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2018 - 2022

13.Poročila:

14.Informacija o problematiki pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške Bele

15.Informacije, vprašanja in pobude

DODATNA TOČKA: Prenehanje mandata članici Statutarno pravne komisije

Additional Info

  • Datum / Čas: 21. september 2017 / 17. uri
  • Kraj: sejna soba Občine Jesenice
Read 3301 times Last modified on Wednesday, 27 September 2017 16:28