Mandat 2018 - 2022

19. redno sejo Občinskega sveta Občine Jesenice, ki bo v četrtek, 17. 6. 2021, ob 17.00 v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice

Sklicujem 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Jesenice, ki bo v četrtek, 20. 5. 2021, ob 17.00 v banketni dvorani Kolperna, Fužinska cesta 2, Jesenice

0. Sklic 17. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1. Potrditev besedila zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 4. 2. 2021
2. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2020 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev
3. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020
4. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2021
5. Volitve in imenovanja:
5.1. Predlog za imenovanje novega predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
5.2. Predlog za imenovanje predstavnice v Svet zavetišča za zapuščene živali
5.3. Soglasje k razrešitvi in imenovanju novega direktorja Osnovnega zdravstva Gorenjske
6. Predlog za izvedbo participativnega proračuna Občine Jesenice v obdobju 2021 – 2023 – projekt »JES odločam«
7. Predlog za uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov – dopolnitev (nadaljevanje razprave)
8. Poročilo o izvrševanju programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2020
9. Poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2020
10. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2020
11. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2020
12. Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toploto
13. Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru Občine Jesenice – Avtokamp Finida
14. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2020
15. Program dela Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2021
16. Vprašanja in pobude
Dodatna točka 0: Mnenje o utemeljenosti pokrivanja občine Jesenice z radisjkim programom
Dodatna točka 1: Mnenje k imenovanju direktorice Doma upokojencev dr. Franceta Berglja
Dodatna točka 2: Mnenje k imenovanju direktorice Občinske knjižnice Jesenice

0. Sklic 16. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1. Potrditev besedila zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 10. 12. 2020
2. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta Partizan – DRUGA OBRAVNAVA
3. Predlog Strategije razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2021 - 2024 – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Lokalnega programa za kulturo občine Jesenice 2021 - 2024 – DRUGA OBRAVNAVA
5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
6. Predlog Odloka o spremembah Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
7. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
8. Predlog Sklepa o mnenju Občine Jesenice k osnutkom pokrajinske zakonodaje
9. Predlog Sklepa o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
10. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2021
11. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2021
12. Predlog za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 2021
13. Volitve in imenovanja:
14. Predlog za uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
15. Soglasje k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2021 s finančnim načrtom
16. Okvirni Program dela Občinskega sveta Občine Jesenice za leto 2021
17. Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice ob nepredvidljivih okoliščinah za čas od 16. 3. 2020 do 31. 10. 2020
18. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Premoženjske bilance Občine Jesenice za leti 2018 in 2019
19. Vprašanja in pobude

Jesenice, 11. december – Občinski svet občine Jesenice se je včeraj sestal na svoji 15. redni seji, katere uvodne minute so župan in svetniki posvetili spominu na nedavno preminulega nekdanjega župana in častnega občana občine Jesenice Borisa Breganta. Občinski svet je na seji sicer obravnaval 17 točk, med njimi predlog proračuna občine Jesenice za leto 2021, ki ga je tudi soglasno sprejel.

0. Sklic 15. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1. Potrditev besedila zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 22. 10. 2020
2. Potrditev besedila zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je potekala od 11. 11. 2020 do 18. 11. 2020
3. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
4. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2021 – DRUGA OBRAVNAVA
5. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta Partizan– PRVA OBRAVNAVA
6. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
7. Predlog Sklepa o plačilu oziroma doplačilu institucionalnega varstva – nadomestnih oblik bivanja in oskrbe izven mreže javne službe
8. Predlog Strategije razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2021 - 2024 – PRVA OBRAVNAVA
9. Predlog Lokalnega programa za kulturo občine Jesenice 2021 - 2024 – PRVA OBRAVNAVA
10. Predlog Letnega programa športa v občini Jesence za leto 2021
11. Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2021
12. Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2021
13. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2021
14. Predlog za odpis terjatev iz naslova odprtih in zapadlih najemnin za neprofitno stanovanje
15. Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice za čas od 16. 3. 2020 do 30. 9. 2020
16. Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta Občine Jesenice v mandatnem obdobju 2018 - 2022
17. Vprašanja in pobude

Sklic 2. dopisne seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

1. Predlog za imenovanje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju

0. Sklic 14. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1. Potrditev besedila zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 24. 9. 2020
2. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
3. Predlog Novelacije programa urejanja in vzdrževanje otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2020 – 2024 – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti
5. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice
6. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2021
7. Predlog za dokapitalizacijo družbe BSC, poslovno podporni center, d.o.o. Kranj
8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2021
9. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2021
10. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2021 – PRVA OBRAVNAVA
11. Predlog za subvencijo omrežnine v ceni gospodarskih javnih služb odvajanja odpadne vode in oskrbe s pitno vodo za leto 2020
12. Predlog za spremembo projekta v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2020 - 2023
13. Popravek 190. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice – sprememba cene omrežnine za oskrbo s pitno vodo
14. Poročilo o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2020
15. Vprašanja in pobude

Jesenice, 24. september – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 13. redni seji. Obravnaval je 14 točk, sprejeti pa so bili vsi predlagani sklepi. Med drugim so svetniki sprejeli Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan, ki predstavlja podlago za gradnjo dveh novih stanovanjskih blokov z neprofitnimi stanovanji v bližini TVD Partizan Jesenice, ter strategijo razvoja turizma v občini Jesenice za obdobje 2020–2030.

0. Sklic 13. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1. Potrditev besedila zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 18. 6. 2020
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – DRUGA OBRAVNAVA
3. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan – DRUGA OBRAVNAVA
5. Predlog Pravilnika o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Jesenice
6. Predlog Strategije razvoja turizma v občini Jesenice 2020 - 2030 – DRUGA OBRAVNAVA
7. Predlog Novelacije programa urejanja in vzdrževanje otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2020 – 2024 – PRVA OBRAVNAVA
8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2020
9. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2020
10. Predlog za spremembo projekta v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2020 – 2023
11. Volitve in imenovanja:
11.1 Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
11.2 Predlog za imenovanje kandidata za člana Razvojnega sveta Gorenjske regije
11.3 Soglasje k imenovanju direktorice Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
12. Letno poročilo družbe Ekogor d.o.o. za leto 2019
13. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Občine Jesenice in JEKO, d.o.o., Jesenice
14. Vprašanja in pobude

0.Sklic 11. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Potrditev besedila zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 14. 5. 2020
2.Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
3.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – PRVA OBRAVNAVA
4.Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
5.Predlog Sklepa o izstopu Občine Jesenice iz Konzorcija CERO – Gorenjska
6.Predlog Odredbe o določitvi parkirnih površin v občini Jesenice, na katerih se uvede plačilo parkirnine
7.Predlog Koncepta kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
8.Predlog Strategije razvoja turizma v občini Jesenice 2020 - 2030 – PRVA OBRAVNAVA
9.Predlog dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2020
10.Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2020 – 2023
11.Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
12.Poročila:
13.Informacija o Letnem poročilu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2019
14.Informacija o Poslovnem načrtu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2020
15.Vprašanja in pobude

Jesenice, 14. maj – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 11. redni seji. Ta je zaradi trenutne epidemije COVID-19 potekala v dvorani Kolpern ob zagotovitvi zadostnih varnostnih in preventivnih pogojev.

0.Sklic 11. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Potrditev besedila zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 12. 12. 2019
2.Potrditev besedila zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je potekala od 24. 2. 2020 do 27. 2. 2020
3.Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2019 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev
4.Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019
5.Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2019
6.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
7.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v občini Jesenic – DRUGA OBRAVNAVA
8.Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
9.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
10.Predlog Odloka o spremembah Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
11.Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
12.Predlog Koncepta kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
13.Predlog dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2020
14.Predlog odpisa terjatev iz naslova odprtih in zapadlih najemnin za neprofitno stanovanje
15.Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2020 - 2023
16.Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč na domu
17.Predlog za izvedbo participativnega proračuna Občine Jesenice v obdobju 2020 – 2022 – projekt »JES odločam«
18.Volitve in imenovanja:
19.Poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2019
20.Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2019
21.Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2019
22.Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Občine Jesenice – investicija Avtobusno postajališče in obračališče Tomšičeva
23.Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Občine Jesenice – izplačila prejemkov in porabe Posebne proračunske rezerve in Splošne proračunske rezervacije v letih 2017 in 2018
24.Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2019
25.Vprašanja in pobude
26. Dodatna točka

Sklic 1. dopisne seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

1. Predlog za imenovanje vršilke dolžnosti direktorice javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice

0. Sklic 10. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1. Potrditev besedila zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 12. 12. 2019
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v občini Jesenic – PRVA OBRAVNAVA
4. Predlog za spremembo cen gospodarskih javnih služb odvajanja odpadne vode, zbiranja odpadkov in oskrbe s pitno vodo
5. Predlog za potrditev cene spominske ploščice pri raztrosu
6. Predlog spremembe cen vozovnice za mestni prevoz v občini Jesenice
7. Volitve in imenovanja:
8. Predlog za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 2020
9. Okvirni Program dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2020
10. Soglasje k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2020 s finančnim načrtom
11. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Zavoda za šport Jesenice
12. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Občine Jesenice in Zveze društev prijateljev mladine Jesenice – Otroško letovišče Pinea, Novigrad
13. Program dela Nadzornega odbora občine Jesenice za leto 2020
14. Vprašanja in pobude

1.Potrditev besedila zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 14. 11. 2019
2.Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2020 – DRUGA OBRAVNAVA
3.Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan – PRVA OBRAVNAVA
4.Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Jesenice
5.Predlog za spremembo cen gospodarskih javnih služb odvajanja odpadne vode, zbiranja odpadkov in oskrbe s pitno vodo
6.Predlog za potrditev cene 24-urne dežurne pogrebne službe in spremembo cene grobnin ter pokopaliških storitev v občini Jesenice
7.Predlog Letnega programa športa v občini Jesence za leto 2020
8.Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2020
9.Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2020
10.Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2020
11.Predlog Meril za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v občini Jesenice
12.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2020
13.Predlog izvzema službenega stanovanja iz seznama službenih stanovanj in vključitev le-tega v seznam neprofitnih stanovanj
14.Vprašanja in pobude

Dec 05

Skupaj

V matematiki je ena plus ena vedno lahko le dve, medtem ko je v družbenih (in političnih) odnosih ena in ena lahko tudi več kot dve. Verjamem, da je mogoče politiko voditi tako, da pri seštevanju posameznih elementov dobimo višji rezultat.

Skupaj smo močnejši, je znani rek, ki se ga rad spomnim pri županskem delu v Občini Jesenice. Na ta način se ustvarja tudi družbena kohezivnost, družbena dodana vrednost, ustvarja se identiteta.

Z vprašanjem Kdo sem, Jeseničan? sem že večkrat izpostavil pomen identitete v naši lokalni skupnosti. Identiteta Jesenic povzema bistvene značilnosti našega lokalnega okolja. Na ta način se ustvarja edinstvena podoba našega okolja, po kateri se razlikuje od drugih.

Bistvene značilnosti naše skupne lokalne podobe je v zadnjih sedmih stoletjih brez dvoma najbolj izrazito opredelilo železarstvo. V zadnjih dobrih sedmih desetletjih je naša skupna podoba dobila pomemben temelj tudi v najhitrejšem ekipnem športu – hokeju.

Železarstvo – jeklarstvo še vedno bistveno zaznamuje našo lokalno podobo in bojazni, da bi se to spremenilo ni, medtem ko je hokej v zadnjih letih izpostavljen večjim tveganjem. Naloga lokalne skupnosti je, da tveganja omeji, če jih že ne more povsem izničiti.

Jesenice, 14. november – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 8. redni seji. Na tokratnem dnevnem redu je bilo 13 točk, od katerih so svetniki in svetnice dve umaknili z dnevnega reda že na začetku seje. Seznanili so se tudi s poročilom o analizi stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice in podali pozitivno mnenje k imenovanju novega ravnatelja OŠ Toneta Čufarja Jesenice.