Razvojni dokumenti

Predmet prodaje so:

  • posamezen del stavbe z ident. št. 2172-372-1, poslovni prostor s kletjo, shrambo v 3. in 2. etaži, v izmeri 108,87 m2, v stavbi na naslovuHrušica 5, Hrušica,
  • posamezni del stavbe z ident. št. 2172-372-5, klet v 1. etaži, v izmeri 12,85 m2, v stavbi na naslovuHrušica 5, Hrušica,
  • pripadajoče zemljišče v deležu 1/3naparc. št. 2172-6/12-0 k.o. Hrušica, k stavbi na naslovuHrušica 5, Hrušica.

Pravno podlago za sprejem Programa gospodarjenja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice dajejo torej navedene določbe ZLS, ZSPDSLS, Uredbe, pristojnost za sprejem pa občinskemu svetu Občine Jesenice daje Statut Občine Jesenice (UL RS 1/2006 in spr.), ki določa, da občinski svet kot najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine sprejema odloke in druge občinske akte5. V njem se na podlagi načel ZLS in ZSPDSLS konkretizira politika upravljanja s poslovnimi prostori občine.

Namen programa gospodarjenja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice, naj bi odražal dolgoročni razvoj občine na tem področju. Program gospodarjenja s poslovnimi prostori sam po sebi ne more razrešiti nakopičenih problemov, ki so v prvi vrsti povezani s finančnimi instrumenti. Vendar pa samo sprejeta vizija, podprta s prostorskimi dokumenti, ter rednim pritokom finančnih sredstev dolgoročno omogoča izboljšanje stanja in uporabe poslovnega fonda v občini Jesenice.