Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Mar 2023 08

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za brezplačno uporabo poslovnega prostora v poslovni stavbi na naslovu Hrušica 55 A

Številka: 3520-2/2023 
Datum: 1.3.2023

Občina Jesenice na podlagi 9., 52. in 68. člena, v povezavi s 57. členom, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1), in 19. člena, v povezavi z 20. členom, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), na pobudo društva Vzgon – društva za psihološko ravnovesje, kvalitetne odnose, uspešno vzgojo in ustvarjalnost, ki deluje v javnem interesu, objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za brezplačno uporabo poslovnega prostora v poslovni stavbi z ID znakom: stavba 337, na naslovu Hrušica 55 A, 4276 Hrušica,  poslovni prostor v izmeri 10,90 m2, skupaj s pripadajočimi skupnimi prostori  in sicer za namen izvajanje aktivnosti na področju družinske politike.

Pogodbo o brezplačni uporabi je dovoljeno skleniti le z uporabnikom, ki izpolnjuje pogoje iz 68. člena ZSPDSLS-1 (z osebo javnega prava za opravljanje javnih nalog; nevladno organizacijo, ki ji je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere ji je podeljen status; s socialnim podjetjem ali nepridobitno pravno osebo (v nadaljevanju nepridobitna pravna oseba), kot je opredeljena v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki namerava poslovati kot socialno podjetje in bo začela postopek registracije v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena; mednarodno organizacijo, katere članica je Republika Slovenija in ima na njenem ozemlju svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno, za izvajanje njenih nalog). V primeru prenehanja statusa ali okoliščine, ki sta bila podlaga za sklenitev pogodbe o brezplačni uporab, ali, če se nepridobitna pravna oseba v šestih mesecih po sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi ne registrira kot socialno podjetje, ali če je socialnemu podjetju na podlagi pravnomočne odločbe prepovedano poslovanje, je uporabnik dolžan občini za uporabo nepremičnega premoženja, ki je predmet te namere, izročiti neupravičeno prejeto korist v višini določene najemnine za uporabo. Dolžnost neupravičeno prejete koristi se natančno uredi v pogodbi o brezplačni uporabi.

Uporabnik, s katerim bo sklenjena pogodba, je dolžan kriti obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del, stroške zavarovanja in druge stroške, določene v pogodbi.

Rok za oddajo izjave o interesu oziroma rok za podajo ponudbe (obrazec je priloga namere) je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kot pravočasna se šteje izjava, dostavljena na sedež Občine Jesenice do izteka 20 - dnevnega roka od objave predmetne namere, ali izjava, ki bo v navedenem roku prispela pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bo oddana na pošto s priporočeno poštno pošiljko, najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.  Nepravočasna izjava  se v nadaljnjem postopku ne bo upoštevala.

V primeru izraženega interesa več ponudnikov bodo opravljena pogajanja o pogojih pravnega posla.

Pogodba o brezplačni uporabi bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Pogodbeno razmerje se sklepa za določen čas, dobo 5 let (max 5 let), šteto od sklenitve pogodbe dalje.

Kontaktna oseba za dodatne informacije je Tamara Hribar, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Mag. Peter Bohinec

Read 441 times Last modified on Tuesday, 16 May 2023 14:02

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave