Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

 
N A M E R O


Občina Jesenice, kot  lastnica nepremičnine s parc. št. 435/213 k.o. 2174 – Planina, objavlja namero, da bo s pravno osebo ČOP, d.o.o., vulkanizerstvo, avtooptika, storitve in trgovina, sklenila Prodajno pogodbo za nepremičnino s parc. št. 435/213 k.o. 2174 – Planina.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

   OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger


Številka: 467-9/2001
Jesenice,  3.1.2012

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010) ter tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, kot  lastnica nepremičnin s parc. št. 7/2 in 1/4 obe k.o. Jesenice (2175), objavlja namero, da bo z družbo Elektro Gorenjska d.o.o., Ulica M. Vadnova 3a, Kranj in družbo BISOL d.o.o., Latkova vas 59a, 3312 Prebold, sklenila Pogodbo o ustanovitvi neprave stvarne služnosti na parcelah št. 7/2 in 1/4 obe k.o. Jesenice (2175), in sicer nepravo stvarno služnost izgradnje in vzdrževanja trafo postaje na delu parc. št. 1/4 k.o. Jesenice in nepravo stvarno služnost izvedbe priključnega SN električnega voda na delu parc. št. 7/2 k.o. Jesenice (2175) ter pravico dostopa v času izgradnje in vzdrževanja navedene infrastrukture, vse za potrebe izgradnje sončne fotonapetostne elektrarne MFE Intereuropa Jesenice, vse v korist:

  • Elektro Gorenjska d.o.o., Ulica M. Vadnova 3a, Kranj in
  • BISOL d.o.o., Latkova vas 59a, 3312 Prebold.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

župan občine Jesenice,
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-58/2011

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora – pisarne v objektu Hrušica 55a, v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011) objavlja namero, da bo v mesecu novembru 2011 oddala v najem poslovni prostor - pisarno v objektu Hrušica 55a, Hrušica. Za navedeni poslovni prostor bo sklenjena neposredna pogodba s Fotoklubom Jesenice, Cesta maršala Tita 12, Jesenice.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na internetni strani Občine Jesenice.

Številka: 3528-18/2011-4
Jesenice, 09.11.2011           

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER


OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270 / e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
internet: http://www.jesenice.si

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010) ter tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, kot  lastnica nepremičnin s parc. št. 1247/100 in 1247/123 k.o. Jesenice (2175), objavlja namero, da bo z družbo ENOS-Energetika d.o.o., Jesenice, sklenila Pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti na parcelah št. 1247/100 in 1247/123 k.o. Jesenice (2175), in sicer stvarno služnost parkiranja na 8  (osmih) parkirnih mestih, zgrajenih na delu nepremičnine s parc. št. 1247/100 k.o. Jesenice (2175) ter stvarno služnost hoje in vožnje z vozili brez motorja, z motornimi vozili pa le z osebnimi avtomobili, motornimi kolesi in kolesi z motorjem preko dela nepremičnin s parc. št. 1247/123 in 1247/100 k.o. Jesenice (2175) do 8 (osmih) parkirnih mest, zgrajenih na delu nepremičnine s parc. št. 1247/100 k.o. Jesenice (2175), vse za potrebe izgradnje in nemotenega obratovanja poslovnih prostorov Ljudske univerze Jesenice, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin:

  • posamezni del št. 54 v stavbi št. 3112 k.o. 2175 – Jesenice, ID znak 2175-3112-54,
  • posamezni del št. 55 v stavbi št. 3112 k.o. 2175 – Jesenice, ID znak 2175-3112-55
  • posamezni del št. 56 v stavbi št. 3112 k.o. 2175 – Jesenice, ID znak 2175-3112-56
  • posamezni del št. 52 v stavbi št. 3112 k.o. 2175 – Jesenice, ID znak 2175-3112-52
  • posamezni del št. 50 v stavbi št. 3112 k.o. 2175 – Jesenice, ID znak 2175-3112-50
  • posamezni del št. 51 v stavbi št. 3112 k.o. 2175 – Jesenice, ID znak 2175-3112-51
  • posamezni del št. 53 v stavbi št. 3112 k.o. 2175 – Jesenice, ID znak 2175-3112-53.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

župan občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-73/2010


OBČINA JESENICE

Oddelek za okolje in prostor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 298 / fax: 04 58 69 213 / e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
internet: http://www.jesenice.si

Številka: 478-118/2010
Datum: 29.6.2011

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011), Občina Jesenice  objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Jesenice, kot solastnica zemljišča s parc. št. 936/6 k.o. (2175) Jesenice in lastnica zemljišča s parc. št. 938/8 k.o. (2175) Jesenice, bo s kupcem Sula Samirjem, sklenila Prodajno pogodbo za zemljišči s parc. št. 936/6 in 938/8 obe k.o. (2175) Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger


OBČINA JESENICE
Ž U P A N

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 231 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
internet: http://www.jesenice.si

Številka:  352-75/2011
Datum:    28.06.2011

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Občina Jesenice objavlja:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,  objavlja  namero  o  sklenitvi  najemne  pogodbe za nepremičnino s parc. št. 1534/10, k.o. Blejska Dobrava.

Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger


OBČINA JESENICE
Ž U P A N

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 231 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
internet: http://www.jesenice.si

Številka: 478-70/2010-4
Datum:    21.6.2011

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Občina Jesenice objavlja:

 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

 

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,  objavlja  namero  o  sklenitvi  prodajne  pogodbe za nepremičnini s parc. št. 493/8 in 510/3 obe k.o. Javorniški Rovt.

Za navedeni nepremičnini bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
internet: http://www.jesenice.si

 

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011), župan Občine Jesenice objavlja naslednjo:

 

NAMERO

 

Občina Jesenice bo na podlagi metode neposredne pogodbe z zainteresiranimi občani sklenila Zakupno pogodbo za vrt, ki je urejen na zemljišču s parc. št. 1410, k.o. Jesenice in Zakupno pogodbo za vrt, ki je urejen na zemljišču s parc. št. 1331/0, k.o. Jesenice.

Pogodba bo sklenjena na sedežu krajevne skupnosti Sava  in sicer po  preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Tomaž Tom Mencinger

ŽUPAN

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010) in 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 84/2007 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave