Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

najem nepremičnine z ID znakom: parcela 2178 803, v izmeri 60 m2.

Občina Jesenice objavlja naslednjo namero o sklenitvi neposredne pogodbe za telovadnice na naslovu blejska dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava.

Občina Jesenice objavlja naslednjo namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem večnamenske dvorane na naslovu Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava.

za prodajo nepremičnin:

  • z ID znakom: parcela 2175 626/8, v izmeri 35 m2; najnižja ponudbena cena je 875,00 EUR;
  • z ID znakom: parcela 2175 626/9, v izmeri 49 m2; najnižja ponudbena cena je 1.225,00 EUR;
  • z ID znakom: parcela 2175 626/10, v izmeri 19 m2; najnižja ponudbena cena je 475,00 EUR in
  • z ID znakom: parcela 2175 626/11, v izmeri 10 m2; najnižja ponudbena cena je 125,00 EUR.
  • z ID znakom: parcela 2175 626/12, z izmero 10 m2, v ocenjeni vrednosti 125,00 EUR.

za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 1504/3, v izmeri 145 m2; najnižja ponudbena cena znaša 2.900,00 EUR.

za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 393/1, v izmeri 1471 m2; najnižja ponudbena cena znaša 13.900,00 EUR.

za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 1/11, v izmeri 27 m2; najnižja ponudbena cena znaša 2.268,00 EUR.

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo nepremičnin z ID znakom parcela 2638 866/36, v izmeri 3147 m2; najnižja ponudbena cena znaša 18.882,00EUR, parcela 2638 866/37, v izmeri 1184 m2 ; najnižja ponudbena cena znaša 14.208,00 EUR.

Za najem delov nepremičnin z ID znaki: parcela 2175 1401/1, 1401/8 in 1401/9, v skupni površini cca. 1.730 m2, kot so razvidni iz priložene grafike, in za potrebe uporabe poligona za izvajanje vaj prve učne stopnje programa usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil.

Občina Jesenice objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo nepremičnine.

Občina Jesenice objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Jesenice objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE.

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine z id znakom: del stavbe 2175-388-39, v izmeri 12,5 m2; najnižja ponudbena cena znaša 6.000,00 eur.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine z id znakom: del stavbe 2175-2052-1, v izmeri 8,3 m2; najnižja ponudbena cena znaša 500,00 eur.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 2172 425/10, v izmeri 104 m2; najnižja ponudbena cena znaša 1.718,42 EUR.

za zakup dela nepremičnin (posamezen vrt) z ID znakom parcela 2172 252/4, 2172 265/4, 2172 273/1, 2172 279/1, 2172 317/2, 2172 317/4, 2172 322/2, 2172 322/9, 2172 323/9, 2172 33/6, 2172  333/1, 2172 35/7, 2172 35/12, 2172 37/6 in 2172 422/1.

za zakup dela nepremičnin (posamezen vrt) z ID znakom parcela 2175 158/3, 2175 165/1, 2175 166/1, 2175 182/1, 2175 211/1, 2175 519, 2175 522/9, 2638 866/4.  

za zakup dela nepremičnin (posamezen vrt) z ID znakom parcela 2175 1644, 1652,  1921, 1968, 1971, 1603/21, 1603/3, 1603/22, 1603/8, 1678/9, 1678/10,  1869/1, 1911/5, 2046/13, 2051/2, 2052/2, 2053/2, 2054/2, 2055/2, 2056/2, 2057/2 in 2178 416/4.

Za zakup dela nepremičnin (posamezen vrt) z ID znakom parcela 2175 1410, 2175 1331/0, 2175 1387/3 in 2637 271/1.

Številka: 478-10/2021

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo naslednjih nepremičnin:

  • nepremičnina z ID znakom: parcela 2175 902/228, v izmeri 303 m2; najnižja ponudbena cena znaša 18.180,00 EUR,
  • nepremičnina z ID znakom: parcela 2175 902/229, v izmeri 327 m2; najnižja ponudbena cena znaša 19.620,00 EUR in
  • nepremičnina z ID znakom: parcela 2175 902/230, v izmeri 304 m2; najnižja ponudbena cena znaša 18.240,00 EUR.
  • nepremičnina z ID znakom: parcela 2175 902/231, v izmeri 329 m2; najnižja ponudbena cena znaša 19.740,00 EUR,
  • nepremičnina z ID znakom: parcela 2175 902/232, v izmeri 303 m2; najnižja ponudbena cena znaša 18.180,00 EUR,

Nepremične se prodajajo skupaj in dejansko v naravi predstavljajo dvorišče - parkirišče z vrisanimi parkirnimi mesti neposredno ob poslovni stavbi na naslovu Cesta Franceta Prešerna 63 in 65, v poslovni coni FIPROM. Nepremičnine se prodajajo za namen, kot ga dejansko že imajo v naravi (parkirišče).

Rok za oddajo izjave o interesu oziroma rok za podajo ponudbe (obrazec je priloga namere) je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kot pravočasne se bodo štele vse izjave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20 - dnevnega roka od objave predmetne namere, in izjave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.  Nepravočasne izjave  se v nadaljnjem postopku ne bodo upoštevale. 

V primeru izraženega interesa več oseb bodo opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Kupnina mora biti plačana v roku 15 dni od izdaje računa, rok za plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Poleg kupnine je kupec zavezan plačati tudi stroške davka na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je mag. Vera Djurić Drozdek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

OBČINA JESENICE 
ŽUPAN
Blaž Račič

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave