Javne objave

Številka:             478-56/2020
Datum:               1.3.2021

Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE, v nadaljevanju ZUP), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 63/99), 247. člena, v povezavi s 1. odstavkom 245. člena,  Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17 – v nadaljevanju ZUreP-2) ter pooblastila, št. 020-1/05, z dne 1.5.2019, v zadevi prenehanja statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti, naslednjo:

ODLOČBO

1. Nepremičnini:  parcela 425/10 v katastrski občini 2172 - Hrušica (ID 7113669) preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2. Po pravnomočnosti te odločbe se pri nepremičnini:  parcela 425/10 v katastrski občini 2172 - Hrušica (ID 7113669) vknjiži lastninska pravica na ime in v korist pravne osebe:

Občina Jesenice,
matična številka: 5874335000,
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice                                      v deležu – do celote (1/1).

3. Stroški postopka niso zaznamovani.

 

Celotna obločba v priloženem dokumentu.


E-uprava

 • Odločba št. 478-56/2020
  Odločba o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnino z ID znakom parcela 2172 425/10
  Objavljeno: 1. 3. 2021

Številka: 478-19/2019
Datum: 10.6.2019

Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljevanju ZUP), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 63/99), 247. člena, v povezavi s 1. odstavkom 245. člena,  Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17 – v nadaljevanju ZUreP-2) ter pooblastila, št. 020-1/05, z dne 1.5.2019, v zadevi prenehanja statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti, naslednjo:

ODLOČBO

1. Nepremičninam z ID znakom parcela 2172 410/9 (ID 5830916), parcela 2172 410/11 (ID 5830918), parcela 2172 410/14 (ID 5830921) in parcela 2172 410/22 (ID 6571604) preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2. Po pravnomočnosti te odločbe se pri nepremičninah  z ID znakom parcela 2172 410/9 (ID 5830916), parcela 2172 410/11 (ID 5830918), parcela 2172 410/14 (ID 5830921) in parcela 2172 410/22 (ID 6571604) vpiše izbris zaznambe javnega dobra, ki je v eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije vpisna pod ID pravice/zaznambe 14065842, z naslednjo vsebino:
»Na podlagi odločbe Občine Jesenice št. 371-76/2008-4 z dne 5.6.2009 se zaznamuje, da je nepremičnina grajeno javno dobro lokalnega pomena.«

3. Stroški postopka niso zaznamovani.

 

E-uprava:

 • Odločba št. 478-19/2019-14
  Odločba o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine z ID znakom parcela 2172 410/9 (ID 5830916), parcela 2172 410/11 (ID 5830918), parcela 2172 410/14 (ID 5830921) in parcela 2172 410/22 (ID 6571604)
  Objavljeno: 10. 6. 2019

Številka: 478-27/2015

Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, izdaja na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 80/99 in spr., v nadaljevanju ZUP), v zadevi izvzema nepremičnine iz javnega dobra, naslednje

J A V N O   N A Z N A N I L O

Z dnem 04.12.2015 se na oglasno desko Občine Jesenice, Oddelka za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, Jesenice, izobesi odločba, št. 478-27/20156, z dne 03.12.2015,  o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 422/1 k.o. 2172 – Hrušica (ID 4981329).

 

           Polona Smolej, univ. dipl. prav.
             Višji svetovalec III


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
internet: http://www.jesenice.si


Datum:  12.10.2011

Številka: 478-141/2008-2

Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (UL RS 80/99 in spr., v nadaljevanju ZUP), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93 in spremembe), 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice (Ur. list RS št. 63/99), 23. člena Zakona o graditvi objektov (UL RS 110/02 in spr., v nadaljevanju ZGO-1) ter pooblastila, št. 020-1/05, z dne 21.4.2009, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti, naslednjo:

ODLOČBO

 1. Nepremičninama s parc. št 410/7 k.o. 2172 – Hrušica in s parc. št. 410/20   k.o. 2172 – Hrušica, se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
 2. Po pravnomočnosti te odločbe se pri nepremičninah s parc. št. 410/7 k.o. 2172 – Hrušica  in s parc. št. 410/20 k.o. 2172 – Hrušica vpiše izbris zaznambe javnega dobra, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Jesenicah vpisna z naslednjo vsebino:
  »Na podlagi Odločbe Občine Jesenice št. 371-76/2008-4 z dne 5.6.2009 se zaznamuje, da je nepremičnina grajeno javno dobro lokalnega pomena.«
 3. Stroški postopka niso zaznamovani.

Obrazložitev:

Po stanju zemljiške knjige Okrajnega sodišča na Jesenicah je pri nepremičninah s parc. št.  410/7 in 410/20 k.o. 2172 – Hrušica vpisana zaznamba javnega dobra in sicer na podlagi odločbe Občine Jesenice št. 371-76/2008-4 z dne 5.6.2009 (grajeno javno dobro lokalnega pomena). Pri osnovnem pravnem položaju obeh nepremičnin pa je vknjižena lastninska pravica v korist Občine Jesenice. Predmetni nepremičnini na podlagi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu daljinske kolesarske povezave v Občini Jesenice (Ur. list RS št. 73/2006) – v nadaljevanju Odlok, predstavljajo del trase daljinske kolesarske povezave št. 910200, MMP Rateče-MMP Obrežje skozi Občino Jesenice, katere nosilec in investitor, v imenu Republike Slovenije, je Ministrstvo za promet RS, Direkcija RS za ceste.

Glede na navedeno in glede na dejansko stanje nepremičnini s parc. št. 410/7 in 410/20 k.o. 2172 - Hrušica nista v funkciji javnega dobra, za katerega sta bili ustanovljeni. Predmetni nepremičnini tako ne izpolnjujeta pogojev za obdržanje statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

 

Nepremičnini se status javnega dobra odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa izda upravni organ, ki ji je status podelil. (1. odstavek 23. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1).

Občinski svet Občine Jesenice je iz zgoraj navedenih razlogov, na svoji 10. redni seji, dne 29.9.2011 odločil (sprejem sklepa), da se nepremičninama s parc. št. 410/7 in 410/20 k.o. 2172 - Hrušica ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 80/2011, dne 11.10.2011, in je pričel veljati naslednji dan po objavi.

Na podlagi citiranega sklepa je pristojni organ občinske uprave, Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, izdal to odločbo, z vsebino, kot je razvidna iz njenega izreka. Po pravnomočnosti bo ta odločba služila kot listina za zemljiškoknjižni vpis izbrisa zaznambe javnega dobra pri nepremičninah s parc. št. 410/7 in 410/20 k.o. 2172 – Hrušica.

Stroški postopka niso zaznamovani.

PRAVNI POUK: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Jesenice. Rok za pritožbo je 15 dni od dneva preteka roka za objavo te odločbe na oglasni deski Občine Jesenice. Pritožba se vloži pisno, priporočeno po pošti ali neposredno,  ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, Jesenice. Ob vložitvi pritožbe je potrebno plačati upravno takso, po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS št. 106/10 - ZUT-UPB5), v znesku 16,81 EUR.

Matej Smukavec, univ. dipl. prav.
VIŠJI SVETOVALEC I


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
internet: http://www.jesenice.si


Datum:  12.10.2011
Številka: 478-141/2008-1

Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (UL RS 80/99 in spr., v nadaljevanju ZUP), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93 in spremembe), 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice (Ur. list RS št. 63/99), 23. člena Zakona o graditvi objektov (UL RS 110/02 in spr., v nadaljevanju ZGO-1) ter pooblastila, št. 020-1/05, z dne 21.4.2009, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti, naslednjo:

ODLOČBO

 1. Nepremičninam s parc. št 193/241, 193/256, 193/263, 193/265 in 193/280 vse k.o. 2172 - Hrušica, se ukine status javnega dobra.
 2. Po pravnomočnosti te odločbe se pri nepremičninah s parc. št. 193/241, 193/256, 193/263, 193/265 in 193/280 k.o. 2172 - Hrušica vknjiži lastninska pravica na ime in v korist pravne osebe:
  Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,
  EMŠ: 5874335000, v deležu – do celote (1/1).
 3. Stroški postopka niso zaznamovani.

Obrazložitev:

Po stanju zemljiške knjige Okrajnega sodišča na Jesenicah je pri nepremičninah s parc. št.  193/241, 193/256, 193/263, 193/265 in 193/280 k.o. 2172 - Hrušica vknjiženo javno dobro. Predmetne nepremičnine na podlagi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu daljinske kolesarske povezave v Občini Jesenice (Ur. list RS št. 73/2006) – v nadaljevanju Odlok, predstavljajo del trase daljinske kolesarske povezave št. 910200, MMP Rateče-MMP Obrežje skozi Občino Jesenice, katere nosilec in investitor, v imenu Republike Slovenije, je Ministrstvo za promet RS, Direkcija RS za ceste.

Glede na navedeno in glede na dejansko stanje nepremičnine s parc. št. 193/241, 193/256, 193/263, 193/265 in 193/280 k.o. 2172 - Hrušica niso v funkciji javnega dobra, za katerega so bile ustanovljene. Predmetne nepremičnine tako ne izpolnjujejo pogojev za obdržanje statusa javnega dobra lokalnega pomena.

Nepremičnini se status javnega dobra odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa izda upravni organ, ki ji je status podelil. (1. odstavek 23. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1).

Občinski svet Občine Jesenice je iz zgoraj navedenih razlogov, na svoji 10. redni seji, dne 29.9.2011 odločil (sprejem sklepa), da se nepremičninam s parc. št. 193/241, 193/256, 193/263, 193/265 in 193/280 vse k.o. 2172 - Hrušica ukine status javnega dobra. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 80/2011, dne 11.10.2011, in je pričel veljati naslednji dan po objavi.

Na podlagi citiranega sklepa je pristojni organ občinske uprave, Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, izdal to odločbo, z vsebino, kot je razvidna iz njenega izreka. Po pravnomočnosti bo ta odločba služila kot listina za zemljiškoknjižni vpis lastninske pravice navedenih nepremičnin na ime in v korist Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, EMŠ: 5874335000, v deležu – do celote (1/1).

Stroški postopka niso zaznamovani.

PRAVNI POUK: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Jesenice. Rok za pritožbo je 15 dni od dneva preteka roka za objavo te odločbe na oglasni deski Občine Jesenice. Pritožba se vloži pisno neposredno ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, Jesenice. Ob vložitvi pritožbe je potrebno plačati upravno takso, po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS št. 106/10 - ZUT-UPB5), v znesku 16,81 EUR.

Matej Smukavec, univ. dipl. prav.
VIŠJI SVETOVALEC I

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave