Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Obveščamo vas, da bomo danes pričeli z rušenjem nadstrešnice med objektoma Cesta železarjev 8 in 8a. Gre za nadstrešnico nad nekdanjim glavnim vhodom v nekdanjo železarno s Ceste železarjev. Dostop do poslovne cone z glavne ceste bo onemogočen. Dela bodo predvidoma končana do konca naslednjega tedna. 

Skladno z določbami Zakona o urejanja prostora od ponedeljka 15. novembra 2021 do vključno ponedeljka 29. novembra 2021 javno razgrinja elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju Zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice za gradnjo samopostrežne montažne avtopralnice na zemljiščih s parc. št. 1247/262 in 1247/263 k. o. Jesenice. Med javno razgrnitvijo lahko na razgrnjen elaborata lokacijske preveritve dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno na mestu javne razgrnitve ali posreduje na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (v rubriko »zadeva« obvezno navesti ključne besede »Lokacijska preveritev 3507-1/2021«) do konca javne razgrnitve.

Župan Občine Jesenice odreja javno razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice za gradnjo samopostrežne montažne avtopralnice na zemljiščih s parc. št. 1247/262 in 1247/263 k. o. Jesenice, ki ga je izdelalo podjetje: B-PROFFILE, Podjetje za projektiranje in oblikovanje, Bernarda Perić, s.p. Rogaška Slatina (avgust 2021, dopolnjeno september 2021).

Občina Jesenice je za dopolnitev projekta Poslovna cona Jesenice - širitev: rekonstrukcija prometne infrastukture prejela 873.000 evrov sofinanciranja s strani Evropske unije in države Republike Slovenije. Celoten projekt, vreden 1.070.115,28 €, obsega obnovo Ceste Franceta Prešerna od križišča s cesto Spodnji Plavž do uvoza v območje Gradis.

Prejšnji četrtek je bil za Jesenice in za celotno našo lokalno skupnost pomemben dan. Zasadili smo prvo lopato, s čimer se je simbolično začelo težko pričakovano komunalno urejanje območja poslovne cone Jesenice. S slavnostim dogodkom smo zaznamovali enega najpomembnejših dogodkov letošnjega leta v naši občini in enega najpomembnejših dogodkov v mojem županskem mandatu. Lahko rečem, da smo na ta dogodek na Jesenicah čakali dolgo, celo predolgo.

Nekdanja železarska zemljišča, ki ležijo vzhodno od občinske stavbe, so bila po zatonu železarske dejavnosti v tem delu mesta prepuščena propadanju in zaraščanju. Po več desetletjih, ko je to območje čakalo na celovito ureditev in ponovno poslovno obuditev, se zdaj – ob začetku gradnje zelo pomembne infrastrukture – lahko veselimo.

 • Župan poprijel za lopato
 • Spominski dan
 • Konec meseca začetek izkopnih del v predoru
 • Na duhovniški poti ga vodi krstni zavetnik sveti Martin
 • Sončni nasmehi pod borovci Pinete
 • Z izposojenimi kolesi med petimi občinami
 • Potopni ekološki otoki še na petih lokacijah
 • Nepoboljšljiva perfekcionistka
 • Turisti so, a jih je manj kot lani

Jeseniški župan Blaž Račič in direktor podjetja Mapri proasfalt d.o.o. Marko Božič sta danes zasadila prvo lopato in postavila prvi robnik na začetku območja Poslovne cone Jesenice. Simbolno dejanje označuje začetek 2. faze izgradnje komunalne infrastrukture v Poslovni coni Jesenice.

Občina Jesenice v kratkem začenja z 2. fazo izgradnje komunalne infrastrukture v Poslovni coni Jesenice. Občina Jesenice in izvajalec, podjetje Mapri d. o. o., sta včeraj opravila uvedbo v delo, sama dela pa naj bi se začela predvidoma v naslednjih 14 dneh. Občina Jesenice bo v sklopu projekta prometno in komunalno opremila doslej še neurejeno degradirano industrijsko območje na južnem robu Poslovne cone Jesenice (cesta za Lidlom v smeri Javornika), projekt pa obsega izgradnjo meteorne kanalizacije, fekalne kanalizacije in cestne razsvetljave, hkrati pa tudi ureditev kolesarskih površin in površin za pešce. Občina Jesenice bo z izgradnjo funkcionalne in zanesljive infrastrukture omogočila dolgoročno rast obstoječih podjetij na lokaciji ter ustrezno dostopnost lokacije s kamioni, prihod novih investitorjev ter s tem novih delovnih mest in sanacijo ter novo rabo degradiranega območja nekdanje železarne.

Danes so se v prostorih Mestne občine Kranj na tretji letošnji seji sestali gorenjski župani. Ključna tema je bila tretja dopolnitev Dogovora za razvoj gorenjske regije z regijskimi projekti in njihovimi spremembami. Župani so obravnavali tudi začetek postopka imenovanja članov Razvojnega sveta gorenjske regije za novo programsko obdobje in potrdili spremembo članstva v Razvojnem svetu kohezijske regije Zahodna Slovenija. Seznanili so se s postopki izbora Regionalne razvojne agencije Gorenjske za obdobje 2021–2027 in financiranjem dejavnosti Gorenjske paliativne mreže.

Občina Jesenice je v začetku leta 2018 pristopila k Dogovoru za razvoj gorenjske regije, kamor se je uvrstil projekt Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture. Dne 04.04.2019 je SVRK izdal Odločitev o podpori s katero je postal projekt upravičen do prispevka v višini 349.055,71 eur in sicer:

 • podpora Evropske unije 244.338,99 eur (70%)
 • nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 104.716,72 eur (30%)

Skupna vrednost sofinanciranega dela projekta je 525.590,09 eur, poleg tega bo občina sočasno izvedla tudi obnovo vodovoda in uredila odvodnjavanje, kar bo financirala iz lastnih sredstev in prihodkov najemnin.

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu poslovna cona Jesenice je bil  javno razgrnjen na podlagi Sklepa o javni razgrnitvi  dopolnjenega osnutka Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice, št. 3500-1/2017 z dne 16. 4. 2018, ki je bil objavljen na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) ter na krajevno običajen način v časopisu Jeseniške novice, na sedežu Občine Jesenice (v nadaljevanju: Občina) 4. maja 2018 do 5. junija 2018, v poslovnem času občinske uprave in na spletnem naslovu www.jesenice.si. Javna obravnava je bila 23. maja 2018 ob 16.00. uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

Gradivo, ki je priloženo spodaj v prilogah, bo v dneh od 4. maja 2018 do 5. junija 2018 (v poslovnem času) javno razgrnjeno v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

Javna obravnava razgrnjenega dokumenta bo potekala v sredo, dne 23. maja 2018 ob 16.00. uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko, na razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice, poda pripombe in predloge vsa zainteresirana strokovna in laična javnost, kot tudi lastniki nepremičnin v obravnavanem območju. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (v rubriko »zadeva« obvezno navesti ključne besede »ZN Poslovna cona Jesenice«) do konca javne razgrnitve. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Na podlagi prvega odstavka 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanjem (Ur. list RS št. 33/2007 in spr.), v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS št. 61/2017 – ZUreP-2) in skladno s 50. členom Statuta Občine Jesenice  (Ur. list RS, št. 101/2015 in spr.) je župan Občine Jesenice sprejel

SKLEP

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice

I.

Župan Občine Jesenice z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjen osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice, ki ga je izdelal Atelje Prizma d. o. o., Jesenice (št.: PCJ 18/17, april 2018).

Dopolnjen osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice po stanju zemljiškega katastra na dan 10. 4. 2018 obsega naslednja zemljišča v k. o. Jesenice: 902/27, 902/30, 905/8, 905/9, 905/10, 910/4, 910/17, 910/18, 910/26, 919/1, 932/1, 932/2, 933, 933, 934/1, 934/2, 935, 1246, 1247/5, 1247/6, 1247/6, 1247/7, 1247/8, 1247/8, 1247/8, 1247/8, 1247/8, 1247/9, 1247/9, 1247/10, 1247/10, 1247/11, 1247/12, 1247/13, 1247/14, 1247/15, 1247/15, 1247/15, 1247/15, 1247/15, 1247/16, 1247/16, 1247/17, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/19, 1247/20, 1247/21, 1247/22, 1247/22, 1247/24, 1247/25, 1247/26, 1247/27, 1247/28, 1247/31, 1247/31, 1247/32, 1247/32, 1247/33, 1247/33, 1247/34, 1247/34, 1247/36, 1247/36, 1247/37, 1247/37, 1247/38, 1247/39, 1247/40, 1247/41, 1247/41, 1247/42, 1247/44, 1247/44, 1247/44, 1247/45, 1247/46, 1247/47, 1247/49, 1247/50, 1247/51, 1247/52, 1247/52, 1247/52, 1247/53, 1247/53, 1247/54, 1247/56, 1247/59, 1247/60, 1247/61, 1247/62, 1247/63, 1247/64, 1247/65, 1247/66, 1247/67, 1247/69, 1247/69, 1247/70, 1247/71, 1247/73, 1247/74, 1247/76, 1247/77, 1247/78, 1247/81, 1247/82, 1247/83, 1247/87, 1247/88, 1247/89, 1247/90, 1247/91, 1247/93, 1247/94, 1247/95, 1247/96, 1247/97, 1247/99, 1247/99, 1247/100, 1247/101, 1247/103, 1247/104, 1247/104, 1247/105, 1247/106, 1247/107, 1247/108, 1247/109, 1247/112, 1247/113, 1247/114, 1247/115, 1247/117, 1247/118, 1247/122, 1247/123, 1247/125, 1247/126, 1247/127, 1247/128, 1247/129, 1247/130, 1247/131, 1247/132, 1247/134, 1247/135, 1247/137, 1247/138, 1247/139, 1247/140, 1247/141, 1247/142, 1247/143, 1247/144, 1247/145, 1247/146, 1247/147, 1247/148, 1247/150, 1247/151, 1247/152, 1247/153, 1247/154, 1247/155, 1247/156, 1247/157, 1247/158, 1247/159, 1247/160, 1247/161, 1247/163, 1247/164, 1247/168, 1247/169, 1247/170, 1247/171, 1247/172, 1247/173, 1247/177, 1247/178, 1247/180, 1247/181, 1247/183, 1247/184, 1247/185, 1247/186, 1247/187, 1247/188, 1247/189, 1247/190, 1247/191, 1247/193, 1247/194, 1247/195, 1247/196, 1247/196, 1247/196, 1247/198, 1247/199, 1247/200, 1247/201, 1247/202, 1247/203, 1247/204, 1247/205, 1247/206, 1247/207, 1247/208, 1247/209, 1247/210, 1247/211, 1247/212, 1247/213, 1247/213, 1247/214, 1247/215, 1247/216, 1247/217, 1247/218, 1247/219, 1247/220, 1247/221, 1247/222, 1247/223, 1247/224, 1247/225, 1247/226, 1247/227, 1399/5, 1403/42, 1455/1, 1455/3, 1455/4, 1455/7, 1456/2, 1456/7, 1456/9, 1456/10, 1458/7, 2221/3, 2221/6, 2221/11, 2235/1 in 2632/8.

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo v dneh od 4. maja 2018 do 5. junija 2018 (v poslovnem času) javno razgrnjeno v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

Javna obravnava razgrnjenega dokumenta bo potekala v sredo, dne 23. maja 2018 ob 16.00. uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. V okviru javne razgrnitve bo dopolnjen osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice v četrtek, dne 24. maja 2018, obravnavan tudi na seji Občinskega sveta Občine Jesenice.

III.

Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko, na razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice, poda pripombe in predloge vsa zainteresirana strokovna in laična javnost, kot tudi lastniki nepremičnin v obravnavanem območju. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (v rubriko »zadeva« obvezno navesti ključne besede »ZN Poslovna cona Jesenice«) do konca javne razgrnitve. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve in javne obravnave, bo Občina Jesenice zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski Občine Jesenice in na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si).

IV.

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) ter na krajevno običajen način v časopisu Jeseniške novice.

 

Številka: 3500-1/2017                                                                                                         

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave