Javni razpisi

Feb 2016 01

Javni poziv za izvedbo javnega kulturnega programa pihalnega orkestra, ki ga bo v letu 2016 sofinancirala Občina Jesenice


OBČINA JESENICE
Ž U P A N

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 231 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
internet: http://www.jesenice.si


 

Na podlagi Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 96/2002 s sprem.), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/2010), Lokalnega program za kulturo občine Jesenice 2013 – 2016 (sprejet na 20. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 20. 9. 2012), Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2016 (Ur. list RS, št. 104/2015) ter Letnega program kulture v občini Jesenice za leto 2016 (sprejet na 10. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 22. 12. 2015), objavljam naslednji

Javni poziv za izvedbo javnega kulturnega programa pihalnega orkestra, ki ga bo v letu 2016 sofinancirala Občina Jesenice

I.    Naročnik javnega poziva:

Naročnik javnega poziva je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II.   Predmet in namen javnega poziva:

Predmet poziva je sofinanciranje javnega kulturnega programa pihalnega orkestra v letu 2016, ki ga izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu Občine Jesenice, opredeljenim v Lokalnem programu za kulturo občine Jesenice 2013 – 2016.

Programski poziv je namenjen sofinanciranju javnega kulturnega programa, ki bo izveden strokovno, uspešno ter bo javno dostopen in bo zasledoval cilje kulturne politike lokalne skupnosti oz. uresničevanju naslednjih ukrepov iz Občinskega razvojnega programa občine Jesenice 2011 – 2025 (sprejet na 11. seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 27. 10. 2011):

 • kakovostni in konkurenčni kulturni ponudbi;
 • dvigu zanimanja za kulturo.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu:

Splošni pogoji

Splošni pogoji za prijavo na javni poziv za izvedbo javnega kulturnega programa pihalnega orkestra so:

 • da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, v kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to  področje,
 • da so na dan objave predmetnega javnega poziva registrirani v skladu s predhodno alineo in kontinuirano delujejo več kot 20 let kot ljubiteljsko kulturno društvo na področju kulturne dejavnosti, ki je predmet tega javnega poziva,
 • da imajo sedež v občini Jesenice,
 • da pretežno delujejo v občini Jesenice, kar dokazujejo z izjavo v vlogi in
 • da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.

Posebni pogoji:

Na javni poziv za izvedbo javnega kulturnega programa pihalnega orkestra se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • vlagatelj ima zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje dejavnosti), prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni poziv,
 • vlagatelj pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavlja vsa zahtevana poročila, v kolikor na javni poziv ne kandidirajo prvič,
 • vlagatelj ima izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa tako, kot je zahtevano v prijavi na javni poziv in 
 • vlagatelj ima urejeno evidenco o članstvu in evidenco o plačani članarini.

IV. Kriteriji ter obrazložitev načina ocenjevanja:

Kriteriji za izbor so ovrednoteni s točkami in so sestavni del tega programskega poziva, in sicer:

z.š.

Naziv merila

točke

Pojasnilo

A

KADROVSKI SKLOP

 

 

1

Številčnost (število članov)

 

Vlagatelj mora imeti urejeno evidenco članstva

 

50 članov in več

10

 

20 do 49 članov

5

 

do 19 članov

0

2

Vsaj 2/3 članov z najmanj zaključeno nižjo izobrazbo glasbene smeri

 

2/3 članov vlagatelja mora na dan objave javnega poziva izpolnjevati ta kriterij oz. merilo

 

Da

10

 

Ne

0

3

Podmladek

 

Vlagatelj mora imeti dan objave javnega poziva izkazovati zastopanost podmladka,  vsi pa morajo biti vključeni v program  izobraževanja na vsaj nižji glasbeni šoli

 

Da

10

 

Ne

0

4

Dirigent z zaključeno akademsko izobrazbo glasbene smeri

 

Vlagatelj mora imeti na dan objave javnega poziva izkazovati izpolnjevanje tega kriterija oz. merila

 

Da

10

 

Ne

0

 

A - SKUPAJ MOŽNO ŠTEVILO TOČK

40

 

 

 

 

 

B

PROGRAMSKI SKLOP

 

 

5

Obseg programa – število brezplačnih nastopov za Občino Jesenice na letni ravni

 

Vlagatelj mora v letu 2016 zagotoviti izvedbo določenega števila brezplačnih nastopov po predlogu (določenem terminskem planu) Občine Jesenice

 

20 in več

10

 

10 do 19

5

 

do 9

0

6

Število samostojnih koncertov na letni ravni

 

Vlagatelj mora v letu 2016 v občini Jesenice izvesti določeno število samostojnih koncertov

 

5 in več

10

 

1 do 4

5

 

0

0

7

Ostali nastopi (za širšo javnost in gostovanja)

 

Vlagatelj mora v letu 2016 izvesti določeno število nastopov za širšo javnost na območju občine Jesenice in gostovanj izven območja občine Jesenice

 

 

najmanj 5 nastopov za širšo javnost in najmanj 10 gostovanj

10

 

najmanj 4 nastopi za širšo javnost in najmanj 8 gostovanj

5

 

3 nastopi in manj za širšo javnost in 7  gostovanj in manj

0

8

Udeležba na tekmovanjih v zadnjih treh letih od objave javnega poziva

 

Vlagatelj mora izkazati udeležbo na tekmovanjih, ki potekajo v soorganizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in Zveze slovenskih godb

 

Da

10

 

Ne

0

9

Število vaj na leto

 

Vlagatelj mora zagotoviti izvedbo določenega števila vaj v letu 2016 v trajanju 2 šolskih ur/vajo

 

90 in več

10

 

60 do 89

5

 

do 59

0

10

Lastna produkcija

 

Vlagatelj mora zagotoviti pripravo in izvedbo krstne/krstnih izvedb/e na letni ravni

 

Najmanj 2 krstni izvedbi na letni ravni

10

 

Najmanj 1 krstno izvedbo na letni ravni

5

 

Brez krstne izvedbe na letni ravni

0

 

 

 

 

B - SKUPAJ MOŽNO ŠTEVILO TOČK

60

 

 

 

 

 

C

OPREMA

 

 

11

Glasbila - pihala, trobila in tolkala

 

Vlagatelj mora imeti na dan objave javnega poziva določeno instrumentalno opremo, ki zagotavlja kvaliteto in širok repertoar izvedbe

 

Da

10

 

Ne

0

12

Uniforme

 

Člani vlagatelja morajo biti na dan objave javnega poziva opremljeni z obleko oz. uniformo, primerno za protokolarne in druge nastope.

 

Da

10

 

Ne

0

 

C - SKUPAJ MOŽNO ŠTEVILO TOČK

20

 

 

 

 

 

 

A+B+C - SKUPAJ MOŽNO ŠTEVILO TOČK

120

 

 

Za posamezni kriterij lahko vlagatelj prejme 10 točk, 5 točk ali 0 točk. Najvišje možno število točk je 120.

Pogoji da se vlagatelj lahko uvrsti v postopek nadaljnjega ocenjevanja oz. nadaljnjo obravnavo:

Pri kadrovskem sklopu (A) kriterijev oz. meril za ocenjevanje kakovosti in izvedljivosti predlaganega programa za leto 2016 (od zaporedne točke št. 1 - 4),  je potrebno doseči minimalno 35 točk.

Pri programskem sklopu (B) kriterijev oz. meril (od zaporedne točke št. 5 - 10),  je potrebno doseči minimalno 45 točk.

Dodaten pogoj pri tem programskem sklopu za uvrstite v nadaljnje ocenjevanje oz. obravnavo je, da vlagatelj pri zaporedni točki št. 8 doseže 10 točk.

Pri sklopu – oprema godbenikov (C) kriterijev oz. meril (zaporedni točki št. 11 in 12),  je potrebno doseči vse možno število,  to je 20 točk.

V. Vrednost poziva:

Obseg sredstev, namenjenih za predmet tega programskega poziva za leto 2016 znaša 20.000,00 €, in sicer od tega:

 • v višini 16.205,69 € za programske stroške in splošne obratovalne stroške (splošne stroške delovanja, vezane na prostor in tekoče vzdrževanje ter ostale materialne stroške – elektriko, komunalo ipd.)
 • v višini 3.794,31 € za nakup oblek.

VI. Postopek dodelitve sredstev:

Izbranemu vlagatelju – izvajalcu javnega kulturnega programa po tem javnem pozivu se sredstva proračuna občine dodelijo po postopku, ki je določen z Zakonom  o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 96/2002 s sprem.) in Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/2010).

VII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do konca proračunskega leta 2016.

VIII. Razpisni rok:

Javni poziv se prične v ponedeljek, 1.2.2016 in se zaključi v sredo, 2.3.2016 (opomba: trajanje najmanj 30 dni) oziroma s porabo sredstev. Vloge bodo v okviru tega roka obravnavane po času prispetja.

IX. Oblika, rok in način oddaje vlog:

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vloge vlagateljev morajo biti popolne  in poslane po pošti kot priporočene pošiljke na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do vključno srede, 2.3.2016 (oz. do porabe sredstev). Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo:

 » Javni poziv za izvedbo javnega kulturnega programa pihalnega orkestra, ki ga bo v letu 2016 sofinancirala Občina Jesenice – NE ODPIRAJ!«

Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo vloge je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za oddajo vloge na javni poziv.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 16:30 ure.

X.  Navedba udeležencev za dajanje informacij v zvezi z javnim pozivom ter kraj, čas in osebe, pri katerih lahko zainteresirani dvignejo  dokumentacijo programskega poziva:

Dokumentacija programskega poziva je na voljo na spletnih straneh Občine Jesenice na naslovu: www.jesenice.si, pod rubriko »Javna naročila in razpisi«. Vlagatelji lahko prevzamejo  dokumentacijo programskega poziva tudi na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak delavnik od 8.00 do 12.30 ure (v sobi št. II / 7). Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na tel. 04/ 5869 310 pri Moniki Makovec.

XI. Dokumentacija programskega poziva:

Dokumentacija programskega poziva vsebuje:

 • podatke o programu, ki je predmet razpisa,
 • okvirno višino razpisanih sredstev,
 • obrazec vloge z navodili,
 • navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti upravnemu organu kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje ,
 • kriterije ter obrazložitev načina ocenjevanja ,
 • navedbo o tem kdo z upravnim aktom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta upravni akt. 

Vlagatelj mora ob prijavi programa na javni poziv predložiti naslednjo dokumentacijo:

 • v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi  podpisanimi in žigosanimi izjavami in
 • obvezne priloge in dokazila, ki so navedeni v prijavnem obrazcu.

XII.  Obravnavanje vlog

Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene. Odpiranje vlog ni javno.

V okviru programskega poziva bodo po postopku obravnavani programi upravičenih oseb, in sicer po vrstnem redu prispetja vlog do porabe sredstev. Strokovna komisija bo ocenjevala vloge po vrstnem redu njihovega prispetja. Vrstni red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga popolna.

XIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega poziva:

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega poziva. Na podlagi končnega predloga strokovne komisije direktor občinske uprave oz. od njega pooblaščen organ izda  upravni akt, s katerim odloči o izbranem izvajalcu za izvedbo javnega kulturnega programa pihalnega orkestra  ali o zavrnitvi  programa posameznega vlagatelja.

Z izbranim izvajalcem bo župan sklenil pogodbo o sofinanciranju.

 

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencingerja

Additional Info

 • Veljavno od: 01-02-2016
 • Veljavno do: 02-03-2016
Read 1982 times Last modified on Wednesday, 23 March 2016 15:19

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave