Javni razpisi

Jan 2017 30

Javni poziv za izvedbo javnega kulturnega programa pihalnega orkestra, ki ga bo v letu 2017 sofinancirala Občina Jesenice

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 96/2002 s sprem.), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/2010 in 62/2016), Lokalnega programa za kulturo občine Jesenice 2017 – 2020 (sprejet na 16. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 27.10.2016), Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2017 (Ur. list RS, št. 80/2016) ter Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2017 (sprejet na 17. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 8. 12. 2016), objavljam naslednji

 

JAVNI POZIV ZA IZVEDBO JAVNEGA KULTURNEGA PROGRAMA PIHALNEGA ORKESTRA, KI GA BO V LETU 2017 SOFINANCIRALA OBČINA JESENICE

     

I.    Naročnik javnega poziva:

Naročnik javnega poziva je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II.   Predmet in namen javnega poziva:

Predmet poziva je sofinanciranje javnega kulturnega programa pihalnega orkestra v letu 2017, ki ga izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu Občine Jesenice, opredeljenim v Lokalnem programu za kulturo občine Jesenice 2017 – 2020.

Programski poziv je namenjen sofinanciranju javnega kulturnega programa, ki bo izveden strokovno, uspešno ter bo javno dostopen in bo zasledoval cilje kulturne politike lokalne skupnosti oz. uresničevanju ukrepov iz Novelacije Občinskega razvojnega programa občine Jesenice 2011 – 2025.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu:

Splošni pogoji

Splošni pogoji za prijavo na javni poziv za izvedbo javnega kulturnega programa pihalnega orkestra so:

  • da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, v kolikor prvič kandidirajo za sredstva za topodročje,
  • da so na dan objave predmetnega javnega poziva registrirani v skladu s predhodno alineo in kontinuirano delujejo več kot 20 let kot ljubiteljsko kulturno društvo na področju kulturne dejavnosti, ki je predmet tega javnega poziva,
  • da imajo sedež v občini Jesenice,
  • da pretežno delujejo v občini Jesenice, kar dokazujejo z izjavo v vlogi in
  • da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.

Več informacij v priloženi razpisni dokumentaciji.

Additional Info

  • Veljavno od: 30.1.2017
  • Veljavno do: 2.3.2017 do 14:30 ure
Read 1923 times Last modified on Tuesday, 09 May 2017 09:04

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave