Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

Jun 2022 10

Drugi javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2022

Številka: 410 - 7 / 2022 - 22

Na podlagi 8. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske programe v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim (Ur. list RS, št. 51 / 2014 in sprem.), Občina Jesenice objavlja

DRUGI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROJEKTOV V LETU 2022

Predmet oz. nameni za katere se dodeljujejo sredstva:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2022. Namen oz. cilj je spodbuditi aktivno participacijo mladih, omogočiti kakovostnejše mladinsko delo in podpreti izvedbo projektov, ki jih izvajajo mladi in zajemajo tiste vsebinske aktivnosti, ki mlade usposabljajo za aktivno družbeno delovanje ter prispevajo k osebnemu razvoju ustvarjalnih posameznikov in celotnega mladinskega dela.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov, ki jih bodo izvajali mladi, stari od 15 do 29 let, in sicer od njegovega začetka do formalnega zaključka in se bodo nanašali na naslednja programska področja:

  1. neformalno učenje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
  2. aktivno državljanstvo in participacija mladih v demokratičnih procesih,
  3. socialna vključenost, večkulturnost in medkulturno učenje mladih,
  4. inovativnost in kreativnost mladih,
  5. prostovoljno mladinsko delo,
  6. zdravje, zdrav življenjski stil, aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa mladih.

Oblika, rok in način oddaje prijav

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do ponedeljka, 27. 6. 2022. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: "Drugi javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2022 - sklic 410 – 7 / 2022 - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14:30 ure.

Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija (vloga) je na voljo na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si, pod rubriko »Javna naročila, razpisi in objave«. Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo pri Barbari Toman (tel. 04 / 5869 212 ali po elektronski pošti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) in pri Mitji Blažiču – Mladinski center Jesenice (tel. 04 / 5884 680 ali po elektronski pošti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Več o razpisu v priloženih dokumentih.

Additional Info

  • Veljavno od: 10. 6. 2022
  • Veljavno do: 27. 6. 2022
Read 672 times Last modified on Friday, 16 December 2022 14:09

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave