Vloge in obrazci

Če si star med 15 in 30 let in želiš vplivati na razvoj okolja, v katerem živiš, ter s svojim znanjem in izkušnjami prispevati h kakovostnejšemu življenju v okolju, si lepo povabljen k sodelovanju pri oblikovanju Strategije za mlade za obdobje 2019–2023.

Vloga št. 3: Otroci, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji in so nameščeni pri osebah, ki jih določi pristojni center za socalno delo

Vloga št. 2: Za uveljavljanje pravice do povračila prevoznih stroškov otrok, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji in so nameščeni v krizni center

Vloga št. 1: Za uveljavljanje pravice do povračila prevoznih stroškov otrok s posebnimi potrebami

Občina Jesenice je s 1. januarjem 2008 pričela z dodeljevanjem enkratne denarne pomoči za novorojenčke. Upravičenec do pomoči je eden od staršev novorojenčka pod pogojem, da sta upravičenec in otrok državljana RS in imata stalno bivališče v občini Jesenice. 

Vloge lahko upravičenci oddajo na posebnih obrazcih skupaj z dokazili.

Vloge si lahko natisnete sami s spletne strani ali pa jo dobite na Občini Jesenice v sprejemno informacijski pisarni.