Najave

Danes se je v sejni sobi Občine Jesenice sestal Občinski štab Civilne zaščite Jesenice, ki ga je župan Blaž Račič ob ponovni razglasitvi epidemije aktiviral včeraj. Člani štaba so se pogovorili o opravljenem delu v prvi polovici leta in ugotovili, da so bili takratni protokoli ustrezni, zato jih bodo lahko uporabili tudi ob trenutnem drugem valu epidemije. Seznanili so se tudi s pričakovanimi nalogami v prihodnjih dneh oziroma tednih. Ponovno sta bila vzpostavljena interventna kontakta za pomoč občanom, ki nimajo možnosti, da bi pomoč prejeli s strani družine, sosedov ali znancev, pri dobavi osnovnih življenjskih potrebščin ali zdravil. Pri dobavi bodo sodelovali prostovoljci Rdečega križa Jesenice, na pomoč pa je Občinskemu štabu CZ Jesenice ponovno priskočil tudi Integral avto d.o.o. Jesenice, ki je za potrebe štaba brezplačno posodil enega od svojih avtomobilov. Za psihosocialno pomoč občanom v stiski je ponovno prek telefona na voljo tudi Center za socialno delo Gorenjska – enota Jesenice. Občinski štab se je seznanil tudi s trenutnim stanjem v Domu dr. Franceta Bergelja Jesenice, ki je obvladljivo, ter s stanjem v jeseniškem vrtcu in šolah, kjer ni zaznati večjih posebnosti. Policija in medobčinsko redarstvo bosta v okviru svojega rednega dela še naprej spremljala stanje na terenu in upoštevanje veljavnih ukrepov, o morebitnih posebnostih pa obveščala štab civilne zaščite. Ta se je na današnji seji strinjal, da sprejem dodatnih ukrepov s strani župana in poveljnika Civilne zaščite zaenkrat še ni potreben.  

 

Občina Jesenice in Občinski štab Civilne zaščite Jesenice sta ob ponovni razglasitvi epidemije in aktivaciji štaba CZ ponovno aktivirala tudi kontaktno številko in elektronski predal za pomoč občanom pri dobavi osnovnih življenjskih potrebščin ali zdravil. Ta kontakta sta:

Telefonska številka: 031 300 292 (vsak dan med 8. in 15. uro)
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Kontakta sta namenjena občankam in občanom v stiski za zagotovitev oskrbe, ki je ne morejo prejeti preko svojih sorodnikov, sosedov ali znancev. Pri tem Občinski štab Civilne zaščite Jesenice poziva in prosi vse, da v skladu z načeli solidarnosti tudi sami pomislijo na tiste, ki so v tem času še posebej ogroženi in jim skušajo pomagati po svojih močeh.

Za informacije o novem koronavirusu je dosegljiv tudi Vladni klicni center na brezplačni telefonski številki 080 1404 (od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro).

Z današnjim dnem, 19. oktobra 2020, je Vlada RS za obdobje enega meseca ponovno razglasila epidemijo bolezni Covid 19, in sicer za obdobje enega meseca, zjutraj se je aktiviral tudi državni načrt zaščite in reševanja, ki predvideva, da se aktivirajo tudi načrti zaščite in reševanja na lokalnih nivojih.  

Danes so se zato v Kabinetu župana že sestali župan občine Jesenice Blaž Račič, poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite Jesenice Igor Arh, direktor občinske uprave dr. Gregor Hudrič in vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica Gregor Jarkovič. Preverili so aktualno stanje v občini in se pogovorili o uvedbi morebitnih dodatnih ukrepov.

Neumorni prostovoljci so danes pod okriljem Ljudske univerze Jesenice in Občinskega štaba Civilne zaščite občine Jesenice zaključili s pripravo prvega paketa zaščitnih mask, ki jih bodo danes popoldne ali jutri člani Občinskega štaba CZ občine Jesenice oziroma prostovoljnih gasilskih društev, skupaj z navodili za njihovo uporabo, razdelili občanom Jesenic.

Občinski štab civilne zaščite občine Jesenice je ob 1. marcu, dnevu civilne zaščite, v dvorani Kolpern na Stari Savi pripravil slavnostno sejo. Poveljnik Igor Arh je v uvodnem nagovoru najprej poudaril, da je ta dan ena od priložnosti, ko lahko opozorimo na celovitost in aktualnost varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. »Varnost je v današnjem sodobnem svetu za večino ljudi vrednota, ki jo jemljemo kot temeljno pravico samo po sebi. Pri tem se niti ne sprašujemo, koliko moramo in moremo k njej prispevati sami. Šele ko smo neposredno ogroženi, se zavemo njenega polnega pomena in vrednosti. V današnjem sodobnem razvoju bi pričakovali, da bomo manj odvisni od narave, pa je v resnici ravno obratno,« je med drugim dejal Igor Arh.

Občinski štab civilne zaščite je svetovni dan civilne zaščite, 1. marec, počastil s slavnostno sejo, ki se je v dvorani Kolpern odvijala 2. marca. Na seji so pogled uperili v dogodke in delo na področju civilne zaščite v minulem letu, pozornost pa namenili tudi predstavitvi ravnanja v primeru izrednih vremenskih dogodkov ter rezultatov projekta "Vsak lahko reši življenje, pomagaj tudi ti".

Potem ko je aprila na Jesenicah potekala zaključna konferenca mednarodnega projekta RECALL, v sklopu katerega so proučevali plazovito območje Potoška planina nad Koroško Belo, so aktivnosti in rezultate projekta predstavili tudi krajanom Koroške Bele. Sestanka se je udeležilo 33 ljudi, poleg njih pa sta bila prisotna tudi podžupan Jesenic Miha Rebolj in poveljnik civilne zaščite občine Jesenice Igor Arh.

O pomenu množičnega poznavanja in uporabe defibrilatorjev, za katere se uporablja tudi kratica AED (avtomatski eksterni defibrilator), se pogosto govori v različnih medijih. Nenadni zastoj srca je eden od vzrokov smrti tudi v Sloveniji. Zato je za nas pomembno, da se v primeru potrebe ne ustrašimo in da znamo pomagati. Možnost, da se bomo ravno mi znašli v neposredni bližini obolelega s srčnim zastojem ali motnjo srčnega ritma in da bo hkrati v bližini dostopen AED je sicer izredno majhna, ni pa nezanemarljiva. Ravno zato je pomembno vedeti, da je precejšnje število AED-jev že nameščenih na številnih javnih mestih po državi  in da se mreža ves čas širi. Še zlasti je pomembno, da vsaj za lokalno okolje vemo kdo vse že razpolaga s temi napravami in kje se nahajajo predvsem tisti, ki so nameščeni na javnih mestih in dostopni vsakomur. Najpomembneje od vsega pa je, da jih seveda znamo uporabljati.

Ob svetovnem dnevu civilne zaščite, ki ga vsako leto obeležujemo 1. marca, je včeraj v Kolpernu na Stari Savi potekala slavnostna seja Občinskega štaba civilne zaščite in Uprave za zaščito in reševanje Kranj. Zbrane so nagovorili jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger, poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Igor Arh in namestnik poveljnika Civilne zaščite za Gorenjsko Metod Gaber.

V snegolomu in žledolomu, ki sta Slovenijo prizadela v začetku februarja, smo se na območju občine Jesenice hujšim posledicam naravne nesreče večinoma izognili. Kljub temu pa je v gozdovih in na javnih zelenih površinah veliko podrte in polomljene vegetacije. Ta je posebej problematična v bližini ali v samih strugah vodotokov. Posebej v strmih hudourniških grapah z gozdnatim zaledjem.

 

PROBLEMATIKA LESENEGA PLAVJA

Velike količine lesenega plavja (debla, vejevje, ...) ali posamezni večji kosi (npr: izruvani panji) lahko zmanjšajo pretočnost strug vodotokov, zmanjšajo funkcionalnost varovalnih objektov v strugi ter posledično povzročijo večji obseg škode. Plavje se lahko nabira in povzroči zamašitve zlasti na naravnih zožitvah, na infrastrukturnih objektih (prepusti, mostovi oz. mostni oporniki, drugi objekti v vodotoku), na sotočjih ali na mestih, kjer se v strugo odloži plazovina zemeljskega ali snežnega plazu.

Zožitev ali zamašitev pretočnih profilov strug je močna motnja odtočnih razmer, ki pripelje do preusmeritve vodnih tokov, zajezitve strug ali ojezeritve, kar lahko povzroči erozijo in porušitve brežin in poplavni val. Nekatere zamašitve lahko povzročijo spremembo toka struge in razlivanje vode tam, kjer je sicer ni pričakovati. Nenadna sprostitev odtoka na prej zamašenih pretočnih profilih pa povzroči poplavni val, ki je lahko znatno večji od največjih pričakovanih odtokov. To je bil verjetno tudi eden od vzrokov za poplave v Železnikih leta 2007.

PREPREČEVANJE ŠKODLJIVEGA DELOVANJA VODA

Zaradi velike količine lesa v strugi in obsežnih poškodb obrežne vegetacije se močno poveča ogroženost zaradi škodljivega delovanja voda v primeru nastopa visokih vodostajev. Verjetnost visokih voda je večja predvsem ob koncu zime – ob obilnem deževju in v kombinaciji z nenadnimi otoplitvami, ki povzročijo hitro taljenje velike količine snega v povirjih. Zato je pomembno, da se v naslednjih dnevih, mesecih, iz rek, potokov in hudournikov pravočasno odstrani vse ovire pretoka, nastale zaradi velike količine lesenega plavja in podrtih dreves, ki so bila poškodovana v nedavni ujmi.

IN ČIGAVA JE PRISTOJNOST, DOLŽNOST…?

Odgovor je zapisan v Zakonu o vodah in ga povzemamo v nadaljevanju. Agencija RS za okolje (ARSO) je pristojna za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč voda 1. reda (na območju občine Jesenice je to le Sava Dolinka) ter za vzdrževanje ostalih vodnih in priobalnih zemljišč, ki so v državni lasti. Povedano drugače: ARSO vzdržuje vodotoke, ki so kot naravno vodno javno dobro evidentirani v zemljiškem katastru in zemljiški knjigi. Na terenu vzdrževanje vodotokov (kamor spada zlasti utrjevanje bregov in dna površinskih voda, skrb za pretočnost struge, odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin, košnja in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi) izvajajo koncesionarji. Na območju Občine Jesenice je to Vodnogospodarsko podjetje d.d., Kranj.

Občina Jesenice je kot lastnik oziroma upravljavec občinskih cest dolžna zagotoviti vzdrževanje teh cest in cestnih objektov. To pomeni, da je vzdrževanje vodotokov (torej tudi čiščenje in odstranjevanje plavja) na mostovih, prepustih … na občinskih cestah v pristojnosti Občine Jesenice.

Čeprav Zakon o vodah omejuje posege na priobalni pas ob vodotokih, pa so vanj vgrajeni členi (npr. 100. člen), ki dolžnost  vzdrževanja, zlasti čiščenje brežin in struge, nalagajo tudi lastnikom priobalnih zemljišč. Tako so za odstranjevanje plavja na vodnih in priobalnih zemljiščih v zasebni lasti dolžni poskrbeti lastniki ali drugi posestniki vodnih in priobalnih zemljišč.

Opozoriti velja tudi imetnike vodnih pravic (lastnike malih hidroelektrarn, ...). Le-ti zagotavljajo košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda na območju izvajanja svoje vodne pravice.

PRIPOROČILA VSEM, KI BODO ODSTRANJEVALI POSLEDICE NARAVNE NESREČE

Pri odpravljanju posledic nedavne ujme je treba v prvi vrsti opozoriti, da poskrbite za svojo varnost in varnost drugih udeležencev. Za delo morate biti ustrezno opremljeni in usposobljeni. Če delate na območju vodotokov, spremljajte hidrološka opozorila glede povišanega vodostaja. V strugah vodotokov je treba očistiti mesta, na katerih zastaja ali se nabira plavje (zagotoviti je treba prevodnost svetlih pretočnih odprtin na naravnih zožitvah, prepustih, mostovih …). Iz struge vodotoka je treba odstraniti vse podrto in polomljeno drevje, vključno z vejevjem in izruvanimi panji, ki se nahajajo v pretočnem profilu. Paziti je treba, da z odstranjevanjem drevja in panjev brežine vodotokov dodatno ne poškodujete.

Nadalje je treba opozoriti na pomen ustreznega ravnanja z ostanki drevnine in hlodovino v gozdovih in ob vodotokih. Polomljene in podrte drevnine nikakor ne odlagajte v struge niti na brežine vodotokov! Pri povečanem obsegu poseka in spravila lesa je pričakovati, da bo prišlo tudi do povečanja števila lokacij bolj ali manj začasnih deponij hlodovine, delov drevnine in sečnih ostankov (ob gozdnih cestah, poteh, ob travnikih …). Zelo je pomembno, da se te deponije (čeprav so začasne) nahajajo izven dosega poplavnih voda, kajti v nasprotnem primeru so lahko take deponije dodatni vir lesenega plavja (npr. odlaganje delov drevnine ob gozdni poti, za katero je znano, da je lahko ob visokih vodah preplavljena ni primerno). Problematika je posebej aktualna, ker so vodotoki zaradi zadnje ujme že sicer preobremenjeni z lesenim plavjem, dodatni vnos iz deponij lesa ob strugah pa lahko ob visokih vodah še poslabša stanje. Upoštevanje tega priporočila lahko bistveno zmanjša poplavno ogroženost dolvodnih območij. Pri določevanju primernosti lokacije začasnih deponij lesa se lahko posvetujete s pristojnim upravljavcem voda na območju zgornje Save (ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj), v pomoč so vam lahko lokalni poznavalci območja, zgodovinski podatki in neme priče preteklih ekstremnih dogodkov (sledovi največjega dosega visokih voda).

Omenimo naj še priporočilo za dosledno upoštevanje načela preventivnega protierozijskega ukrepanja v primeru spravila ter popravil in izdelave gozdnih vlak, zlasti tistih, ki imajo lahko neposredni vpliv na hidrološki režim vodotokov. Posebno pozornost naj se nameni ustrezni odvodnji, oblikovanju, urejanju vkopne in nasipne brežine vlake (izkopni material se ne odriva v vodotoke in grape idr.). Več o sanaciji posledic žledoloma v slovenskih gozdovih in priporočilih lastnikom gozdov pa lahko preberete na spletni strani Zavoda za gozdove: http://www.zgs.si/slo/aktualno/sporocila-za-javnost/index.html

Voda potrebuje svoj prostor. Ko iz zaledja prihrumi visoka voda, si bo svoj prostor vzela tako ali drugače. Dejstvo je, da z razmeroma malo truda lahko preprečimo veliko škodo, ki lahko nastane že skoraj ob vsakem močnejšem deževju. Zato dajmo vodi svojo pot, preden nam ona prekriža našo.

razno_JUNIJ_2011_511

Foto: Leseno plavje se nabira na zožitvi pretočnega profila vodotoka. (Sašo Oblak)

RAKULKA_-_po_ledu_2

Foto: Podrto drevje, veje zmanjšujejo pretočnost strug vodotokov. (Urban Ilc)

 

BODOVELJSKA_GR_-_po_ledu_6

Foto: Podrto drevje, veje zmanjšujejo pretočnost strug vodotokov. (Urban Ilc)

 

Begunjica_nad_Gradom_Kamen1

Foto: Podrto drevje, veje zmanjšujejo pretočnost strug vodotokov. (Urban Ilc)

Podajamo priporočila vsem, ki se ukvarjajo z odstranjevanjem posledic nedavne ujme:

- poskrbite za svojo varnost in varnost drugih udeležencev,
- za delo morate biti ustrezno opremljeni in usposobljeni,
- pri delu v območju vodotokov je treba spremljati hidrološka opozorila glede povišanega vodostaja vodotokov,
- očistiti je treba mesta, na katerih zastaja in se nabira plavje (zagotoviti je treba prevodnost svetlih pretočnih odprtin na naravnih zožitvah, prepustih in mostovih),
- odstranjenega materiala ne mečite v struge niti ne odlagajte na brežine vodotokov,
- deponije odstranjene hlodovine, delov drevnine in sečnih ostankov naj se nahajajo izven območij, ki jih vodotoki poplavljajo.

Več o tej temi lahko preberete tudi na spletnih straneh podjetja Hidrotehnik, d. d., Agencije RS za okolje in Urada RS za zaščito in reševanje, na podlagi katerih je članek pripravljen.

Občinski štab Civilne zaščite Občine Jesenice obvešča, da je pripravljen predlog Načrta zaščite in reševanja ob POTRESU in osnutek Načrta zaščite in reševanja ob POPLAVAH.

Predlog Načrta zaščite in reševanja bo od dne 3. decembra 2012 do 02. januarja 2013 na vpogled na spletni strani Občine Jesenice.

Občani lahko svoja mnenja, pripombe in predloge pisno podajo v Kabinetu župana Občine Jesenice, Cesta železarjev 6 ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Občinski štab Civilne zaščite Občine Jesenice obvešča, da je pripravljen osnutek Načrta zaščite in reševanja ob potresu. Predlog Načrta zaščite in reševanja bo od dne 21.04.2011 do 21.05.2011 na vpogled na spletni strani Občine Jesenice in v avli Občine Jesenice. Občani lahko svoja mnenja, pripombe in predloge pisno podajo na naslovu Občine Jesenice, Cesta železarjev 6 ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Povezava do dokumenta: Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu za občino Jesenice

Povezava do Civilne zaščite

civilna_zascita_logo

  • Naziv: Občinski štab Civilne zaščite
  • Naslov: Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
  • Poveljnik: Igor Arh
  • Tel.: 041 784 091
  • Epošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Uporabne povezave