Najave


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si


Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010) in tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

n a m e r o

Občina Jesenice, kot lastnica nepremičnin s parc. št. 1943/0, 1941/8, 1941/9 in 1941/10 vse k.o. 2175 – Jesenice objavlja namero, da bo s podjetjem ENOS-ENERGETIKA d.o.o., Jesenice sklenila služnostno pogodbo, in sicer pravico uporabe zgoraj navedenih zemljišč za obstoječi energetski kanal in za potrebe rednega in izrednega vzdrževanja energetskega kanala.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Številka: 478-29/2012

 

OBČINA JESENICE

Župan

TOMAŽ TOM MENCINGER


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si


Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora na naslovu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice, v skladu z 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011), objavlja namero, da bo v mesecu juniju 2012 oddala v najem poslovni prostor št. 14 v izmeri 15,96 m2 s souporabo sanitarij na naslovu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice. Občina Jesenice bo poslovni prostor št. 14 na naslovu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice oddala v najem z javnim zbiranjem ponudb.

Številka: 3528-6/2011 

OBČINA JESENICE

ŽUPAN

TOMAŽ TOM MENCINGER


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si


Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b Jesenice, v skladu z 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011), objavlja namero, da bo v mesecu juniju 2012 oddala v najem poslovni prostor št. 102 v izmeri 39,12 m2 s souporabo sanitarij na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice. Občina Jesenice bo poslovni prostor št. 102 na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice oddala v najem z javnim zbiranjem ponudb.

Številka: 3528-11/2012-1   

     

OBČINA JESENICE

ŽUPAN

TOMAŽ TOM MENCINGER

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011) Občina Jesenice objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Jesenice, kot lastnica zemljišča s parc. št. 499/3 in 501/1 k.o. Javorniški Rovt, objavlja namero, da bo za navedeni nepremičnini sklenila Menjalno prodajno pogodbo z lastnikom nepremičnin s parc. št. 360/4, 361/2, 406/9 in 406/10, vse k.o. Javorniški Rovt, ki v naravi predstavljajo poti.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

n a m e r o

Občina Jesenice, kot solastnica nepremičnine - posameznega dela št. 6 v stavbi št. 66 k.o. 2179 – Potoki (ID 5809366), Potoki 3b, 4274 Žirovnica, v deležu 3783/10000, objavlja namero, da bo s preostalimi etažnimi lastniki stanovanjske stavbe Potoki 3b, sklenila Pogodba o ureditvi razmerij in prodaji solastniških deležev na posebnem skupnem delu v etažni lastnini, na podlagi katere bo svoj solastniški delež, na posameznem delu št. 6, prodala Alemi Pridiojčić, Potoki 3b, 4274 Žirovnica.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

   OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si


Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) ter 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, kot  lastnica nepremičnine s parc. št. 2235/2 k.o. 2175 – Jesenice objavlja namero, da bo s podjetjem HORO d.o.o. sklenila Najemno pogodbo za del nepremičnine s parc. št. 2235/2 k.o. 2175 – Jesenice, in sicer za dobo 5 (petih) let z možnostjo podaljšanja.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 371-198/2011


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si


Številka: 478-54/2011

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011), Občina Jesenice  objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Jesenice bo z Železarno Jesenice d.o.o. sklenila Menjalno pogodbo, s katero bo zemljišče s parc. št. 1942/0 k.o. 2175 – Jesenice, ki je v njeni lasti, zamenjala za zemljišča s parc. št. 1941/8, 1941/9 in 1941/10 vse k.o. 2175 – Jesenice, ki so v lasti Železarne Jesenice d.o.o. .

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

ŽUPAN OBČINE JESENICE

Tomaž Tom Mencinger

 

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnih prostorov na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b Jesenice, v skladu z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011), objavlja namero, da bo v mesecu marcu 2012 oddala v najem poslovni prostor št. 106 na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice. Občina Jesenice bo poslovni prostor št. 106 na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice oddala v najem z neposredno pogodbo.

Številka: 3528-5/2012-2

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in  (Ur list RS št. 86/2010) in na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11)), župan Občine Jesenice  objavlja naslednjo:

NAMERO


Krajevna skupnost Blejska Dobrava bo, na podlagi metode neposredne pogodbe, z vsakokratnim ponudnikom, sklenila Pogodbo o uporabi poslovnega prostora v stavbi Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in  (Ur list RS št. 86/2010) in na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11)), župan Občine Jesenice  objavlja naslednjo:

NAMERO


Občina Jesenice bo, na podlagi metode neposredne pogodbe, s ŠD Rdeči orel sklenila Pogodbo o najemu telovadnice v poslovni stavbi Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in  (Ur list RS št. 86/2010) in na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11)), župan Občine Jesenice  objavlja naslednjo:

NAMERO


Krajevna skupnost Blejska Dobrava bo, na podlagi metode neposredne pogodbe, z Judo klubom Jesenice, Ulica Staneta Bokala 13, 4270 Jesenice, sklenila Pogodbo o najemu telovadnice v poslovni stavbi Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in  (Ur list RS št. 86/2010) in na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11)), župan Občine Jesenice  objavlja naslednjo:

NAMERO


Krajevna skupnost Blejska Dobrava bo, na podlagi metode neposredne pogodbe, z Mileno Lunder, Blejska Dobrava 141, 4273 Blejska Dobrava, sklenila Pogodbo o najemu telovadnice v poslovni stavbi Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.
  

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

 
N A M E R O


Občina Jesenice, kot  lastnica nepremičnine s parc. št. 435/213 k.o. 2174 – Planina, objavlja namero, da bo s pravno osebo ČOP, d.o.o., vulkanizerstvo, avtooptika, storitve in trgovina, sklenila Prodajno pogodbo za nepremičnino s parc. št. 435/213 k.o. 2174 – Planina.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

   OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger


Številka: 467-9/2001
Jesenice,  3.1.2012

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010) ter tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, kot  lastnica nepremičnin s parc. št. 7/2 in 1/4 obe k.o. Jesenice (2175), objavlja namero, da bo z družbo Elektro Gorenjska d.o.o., Ulica M. Vadnova 3a, Kranj in družbo BISOL d.o.o., Latkova vas 59a, 3312 Prebold, sklenila Pogodbo o ustanovitvi neprave stvarne služnosti na parcelah št. 7/2 in 1/4 obe k.o. Jesenice (2175), in sicer nepravo stvarno služnost izgradnje in vzdrževanja trafo postaje na delu parc. št. 1/4 k.o. Jesenice in nepravo stvarno služnost izvedbe priključnega SN električnega voda na delu parc. št. 7/2 k.o. Jesenice (2175) ter pravico dostopa v času izgradnje in vzdrževanja navedene infrastrukture, vse za potrebe izgradnje sončne fotonapetostne elektrarne MFE Intereuropa Jesenice, vse v korist:

  • Elektro Gorenjska d.o.o., Ulica M. Vadnova 3a, Kranj in
  • BISOL d.o.o., Latkova vas 59a, 3312 Prebold.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

župan občine Jesenice,
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-58/2011

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora – pisarne v objektu Hrušica 55a, v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011) objavlja namero, da bo v mesecu novembru 2011 oddala v najem poslovni prostor - pisarno v objektu Hrušica 55a, Hrušica. Za navedeni poslovni prostor bo sklenjena neposredna pogodba s Fotoklubom Jesenice, Cesta maršala Tita 12, Jesenice.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na internetni strani Občine Jesenice.

Številka: 3528-18/2011-4
Jesenice, 09.11.2011           

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER


OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270 / e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010) ter tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, kot  lastnica nepremičnin s parc. št. 1247/100 in 1247/123 k.o. Jesenice (2175), objavlja namero, da bo z družbo ENOS-Energetika d.o.o., Jesenice, sklenila Pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti na parcelah št. 1247/100 in 1247/123 k.o. Jesenice (2175), in sicer stvarno služnost parkiranja na 8  (osmih) parkirnih mestih, zgrajenih na delu nepremičnine s parc. št. 1247/100 k.o. Jesenice (2175) ter stvarno služnost hoje in vožnje z vozili brez motorja, z motornimi vozili pa le z osebnimi avtomobili, motornimi kolesi in kolesi z motorjem preko dela nepremičnin s parc. št. 1247/123 in 1247/100 k.o. Jesenice (2175) do 8 (osmih) parkirnih mest, zgrajenih na delu nepremičnine s parc. št. 1247/100 k.o. Jesenice (2175), vse za potrebe izgradnje in nemotenega obratovanja poslovnih prostorov Ljudske univerze Jesenice, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin:

  • posamezni del št. 54 v stavbi št. 3112 k.o. 2175 – Jesenice, ID znak 2175-3112-54,
  • posamezni del št. 55 v stavbi št. 3112 k.o. 2175 – Jesenice, ID znak 2175-3112-55
  • posamezni del št. 56 v stavbi št. 3112 k.o. 2175 – Jesenice, ID znak 2175-3112-56
  • posamezni del št. 52 v stavbi št. 3112 k.o. 2175 – Jesenice, ID znak 2175-3112-52
  • posamezni del št. 50 v stavbi št. 3112 k.o. 2175 – Jesenice, ID znak 2175-3112-50
  • posamezni del št. 51 v stavbi št. 3112 k.o. 2175 – Jesenice, ID znak 2175-3112-51
  • posamezni del št. 53 v stavbi št. 3112 k.o. 2175 – Jesenice, ID znak 2175-3112-53.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

župan občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-73/2010


OBČINA JESENICE

Oddelek za okolje in prostor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 298 / fax: 04 58 69 213 / e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si

Številka: 478-118/2010
Datum: 29.6.2011

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011), Občina Jesenice  objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Jesenice, kot solastnica zemljišča s parc. št. 936/6 k.o. (2175) Jesenice in lastnica zemljišča s parc. št. 938/8 k.o. (2175) Jesenice, bo s kupcem Sula Samirjem, sklenila Prodajno pogodbo za zemljišči s parc. št. 936/6 in 938/8 obe k.o. (2175) Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger


OBČINA JESENICE
Ž U P A N

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 231 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si

Številka:  352-75/2011
Datum:    28.06.2011

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Občina Jesenice objavlja:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,  objavlja  namero  o  sklenitvi  najemne  pogodbe za nepremičnino s parc. št. 1534/10, k.o. Blejska Dobrava.

Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger


OBČINA JESENICE
Ž U P A N

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 231 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si

Številka: 478-70/2010-4
Datum:    21.6.2011

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Občina Jesenice objavlja:

 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

 

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,  objavlja  namero  o  sklenitvi  prodajne  pogodbe za nepremičnini s parc. št. 493/8 in 510/3 obe k.o. Javorniški Rovt.

Za navedeni nepremičnini bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si

 

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011), župan Občine Jesenice objavlja naslednjo:

 

NAMERO

 

Občina Jesenice bo na podlagi metode neposredne pogodbe z zainteresiranimi občani sklenila Zakupno pogodbo za vrt, ki je urejen na zemljišču s parc. št. 1410, k.o. Jesenice in Zakupno pogodbo za vrt, ki je urejen na zemljišču s parc. št. 1331/0, k.o. Jesenice.

Pogodba bo sklenjena na sedežu krajevne skupnosti Sava  in sicer po  preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Tomaž Tom Mencinger

ŽUPAN

Uporabne povezave