Najave

Ministrstvo za okolje in prostor sporoča, da odpadki osebe, ki kažejo znake koronavirusa COVID-19, vključno z materialom za enkratno uporabo, ki ga uporablja bolna oseba in njeni negovalci (na primer rokavice, robci in maske) ter, kadar je to primerno, osebna zaščitna oprema zdravstvenega osebja (v primeru obiska bolnika, če to ni drugače urejeno), odložijo v plastično vrečko za smeti, nameščeno v prostoru. Plastično vrečko je treba tesno zapreti (zavezati, zalepiti) tako, da raztresanje vsebine odpadkov ni možno. Zaprto vrečo je treba nato odložiti v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (črna/zelena posoda) in nikakor ne v zabojnike, namenjene zbiranju ločenih frakcij odpadkov, torej ne med biološke odpadke ali embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, ki se po sistemu od vrat do vrat zbirajo pri uporabnikih. Prav tako rokavice iz lateksa ali podobnih materialov, ki se uporabljajo za nakupe ali druge namene, niso embalaža in zato ne sodijo v posodo za embalažo (rumene barve).

 

Informacija Nacionalnega inštituta za javno zdravje: SARS-CoV-2 v odpadnih vodah

Za zdaj ni dokazov o preživetju SARS-CoV-2 v odplakah. Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da se bo virus verjetno inaktiviral bistveno hitreje kot človeški enterovirusi, za katere je znan prenos preko vode (npr. adenovirus, norovirus rota virus, HAV).  Iz študij drugih koronavirusov sklepajo, da toplota, visok ali nizek pH, sončna svetloba in običajni dezinficiensi, kot je klor, vsi pospešijo propad virusa. Po do sedaj znanih podatkih je tveganje za prenos SARS-CoV-2  preko odpadnih vod nizko. Za zdaj še ni dokazov, da bi se SARS-CoV-2 prenašal preko kanalizacijskih sistemov z odpadno vodo z obdelavo ali brez. Prenos SARS-CoV-2  preko  odpadnih vod je sicer mogoč,  vendar se v dobro zasnovanih in upravljanih centraliziranih sistemih odvajanja in čiščenja odpadnih voda na vsaki stopnji čiščenja (vključno z zadrževalnim časom in razredčevanjem) potencialno tveganje za tak prenos zmanjša.

Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (v nadaljevanju Program) je pripravljen skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/2015) (v nadaljevanju Uredba). Program velja za obdobje štirih koledarskih let, od leta 2017 do leta 2020.

Program pripravi izvajalec javne službe (v nadaljevanju izvajalec) za obdobje štirih koledarskih let. S strani odgovorne osebe IJS podpisan program se pošlje občini v potrditev do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove veljavnosti.

Program, potrjen s strani odgovorne osebe izvajalca in občine, mora izvajalec predložiti ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljevanju ministrstvo) najkasneje do 31. decembra v letu pred začetkom njegove veljavnosti.

V primeru večjih sprememb v času veljavnosti programa izvajalec pripravi spremembo programa in spremenjeni program po potrditvi odgovorne osebe izvajalca, da so spremembe v skladu s predpisi, pošlje občini v potrditev.

Vodja procesa in strokovni delavci so odgovorni za posredovanje posameznih podatkov v programu in so hkrati skrbniki za izvajanje tekočih evidenc.

Izvajalec javne službe izvaja obvezno občinsko gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v občini Jesenice in v občini Žirovnica. Program je pripravljen za vsako občino posebej.

Spoštovani občani občine Jesenice!

V zadnjih letih v občini Jesenice poteka pospešena izgradnja kanalizacijskega omrežja za odvajanje odpadnih voda na čistilno napravo. Na območjih, kjer je kanalizacija zgrajena, je priključitev ali preureditev priključka na javno kanalizacijo obvezna za vse objekte. Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno napravo, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da uporabnik na svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo očisti in odstrani ali izključi iz sistema, odpadne vode pa direktno spelje v javno kanalizacijo. Priključitev objekta se opravi na podlagi pisnega soglasja izvajalca z upoštevanjem pogojev, navedenimi v soglasju.

Lastniki in uporabniki objektov, ki še niso priključeni na javno kanalizacijo, so dolžni ta priklop izvesti v roku 6 mesecev od takrat, ko je za to dana možnost in/ali od takrat, ko so bili s strani izvajalca javne službe o tem obveščeni in pozvani k izvedbi priključka.

Glede na obveznost priključitve pozivamo lastnike in uporabnike objektov, na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija, priklop pa še ni izveden, da to storijo čim prej, najkasneje pa v roku 6 mesecev oziroma do 31. marca 2017.

Za vse dodatne informacije so vam v okviru delovnega časa na voljo:

  • Občina Jesenice - 04 5869 214 (kanalizacija)
  • JEKO-IN, d.o.o., Jesenice - 04 5810 482 (soglasje, priklop,…)
  • MIR Jesenice - 04 5869 301 (inšpekcijski postopek)

S spoštovanjem!

JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Direktor, Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.

Občina Jesenice, Župan, Tomaž Tom Mencinger

Uporabne povezave