Najave

Damjan Mladenović

Namen Izvedbenega načrta je operacionalizirati izvajanje Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2007-2013, ki vključuje tri strateške cilje:

 • ustvariti gospodarsko dinamično Gorenjsko regijo, ki bo temeljila na vrhunskem znanju, modernih industrijah in turizmu;
 • razvijati kakovostno usposobljene in ustvarjalne ljudi/kadre;
 • ohraniti poseljenost alpske krajine ter čisto naravo ter zagotoviti zdrave, visoko kakovostne življenjske pogoje in povezano ter do drugačnosti strpno socialno skupnost.

Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2013-2015 se izdela zaradi uvrstitve projektnih predlogov na indikativno listo izvedbenega načrta, z namenom kandidiranja na javnem pozivu za posredovanje vlog na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015.

Osnova za izdelavo izvedbenega načrta je Javno povabilo za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015 (Ur. l. RS., št. 104/13 z dne 13. 12. 2013) ter Povabilo k predložitvi projektnih predlogov za izdelavo izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa za obdobje 2013-2015 z dne 18. 12. 2013 (http://www.bsc-kranj.si/index.php?t=news&id=756), namenjeno gorenjskim občinam in ostalim upravičencem.

Regionalni razvojni program Gorenjske 2014–2020 (v nadaljevanju RRP Gorenjske) je temeljni programski dokument na regionalni ravni. Opredeljuje prednosti razvojne regije, določa njene razvojne prioritete ter finančno ovrednotene programe in projekte. Izdelan je v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja1, Načrtom priprave RRP Gorenjske 2014–20202 in Uredbo o regionalnih razvojnih programih3.
Pričujoča Študija v skladu z identiteto kraja je bila pripravljena v sklopu projekta Mobilni turistični inkubator, akronim projekta Motor. Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev ter lastnih sredstev projektnih partnerjev.

Za naročnika Občina Jesenice smo izdelali prometni model in prometno študijo za avtobusni in kolesarski prevoz za projekt IDAGO. Vodilni partner za projekt IDAGO je Občina Trbiž, kot projektni partnerji pa sodelujejo še Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora in PGD Planina pod Golico. Projekt IDAGO se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Projekt IDAGO se bo izvajal na območju občine Trbiž v Italiji ter občini Kranjska Gora in Jesenice v Sloveniji. Za analizirano območje so značilna redko poseljena in težje dostopna gorska območja, ki pa jih odlikuje bogata naravna in kulturna dediščina.

S projektom IDAGO se želi izboljšati povezave do težje dostopnih krajev z vzpostavitvijo alternativnega prevoza z avtobusom, povečati kvaliteto bivanja lokalnih prebivalcev tudi z vzpostavitvijo medkrajevnega in turističnega kolesarjenja ter intenzifikacijo pohodništva z ureditvijo dveh pomembnih informacijskih in izhodiščnih točk na programskem območju, in sicer večnamenskega objekta v Planini pod Golico v Sloveniji in večnamenskega objekta pri Belopeških jezerih v Italiji.

Marketinški načrt je pripravljen za promocijo rezultatov projekta Izboljšanje dostopnosti in atraktivnosti gorskih obmejnih območij, ki ga skupaj izvajajo Občina Trbiž v Italiji kot vodilni partner za projekt ter Občina Kranjska Gora, Občina Jesenice in Prostovoljno gasilsko društvo Planina pod Golico v Sloveniji kot projektni partnerji (v nadaljevanju vse vključene partnerje imenujemo projektni partnerji). Projekt se izvaja na območju navedenih občin. V projektu IDAGO imajo partnerji vloge razdeljene glede na interese, aktivnosti in finančne vire. Vloge so opredeljene v okviru delovnih paketov, pri čemer odgovorni partner za dogovorjeno aktivnost prevzema izvedbo, nadzor in odgovornost, pri tem pa z medsebojno komunikacijo, nasveti in deljenjem izkušenj sodelujejo vsi.

Projekt IDAGO se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007- 2013 in je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Dne 24.09.2012 smo, s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, dobili Soglasje o skladnosti predloga Lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice, št. 360-51/2011-DE/81. S tem soglasjem pristojno ministrstvo potrjuje, da je izdelani LEK Občine Jesenice skladen z nacionalno energetsko politiko, vsebuje vse obvezne vsebine, ki so določene v Pravilniku in je usklajen z določbami 17. Člena Energetskega zakona. Predhodno je bil LEK, s sklepom št. 287. sprejet tudi na 17. seji občinskega sveta dne 26.04.2012.  S tem soglasjem, je LEK Občine Jesenice, postal krovni dokument za načrtovanje obsega porabe in načina oskrbe z energijo, ukrepov za učinkovito rabo ter uporabo obnovljivih virov energije na območju Občine Jesenice.

Več o projektu Lokalni energetski koncept (LEK).

ZAINTERESIRANIM RAZSTAVLJAVCEM
IN PRODAJALCEM SEJEMSKEGA PROGRAMA

Občina Jesenice v sodelovanju z Zavodom za šport Jesenice, TIC Jesenice in Društvom za razvoj turizma Jesenice organizira letošnje novoletne prireditve, ki bodo potekale v zadnjem koledarskem tednu letošnjega leta. V tem času bo organiziran tudi tridnevni novoletni sejem na Trgu Toneta Čufarja, ki bo potekalod ponedeljka, 28. 12., do srede, 30. 12. 2015, od 17.00 od 20.00 ure.

Sekcija dimnikarjev pri OZS je skupaj s Slovenskim zavarovalnim združenjem (SZZ) pripravila zloženko z inforomacijami za uporabnike kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav z namenom dosegati varstvo zdravja, požarno varnost, varstvo okolja in kakovst zraka. Zloženko si lahko ogledate v priponki.

Iz vsebine številke

 • Nagovor predsednice KS Sava
 • Predstavljamo člane Sveta KS Sava v tem mandatnem obdobju
 • Letošnja dobitnika priznanj KS Sava sta Majda Gomilšek in Klemen Košir
 • Pestra zgodovina območja Hrenovica
 • Predlogi in pobude Sveta KS za boljšo prometno ureditev v KS Sava
 • Na področju KS Sava ustanovljeno novo Društvo za razvoj turizma Jesenice
 • Vabilo na prireditve ob prazniku KS

kopirano, še preveriti uporabnost za nas:

Prijave in pobude so namenjene posredovanju informacij k vsebinsko odgovornim subjektom. Za občino ne predstavljajo obvezo ali dolžnost reševanja.

Prijava nepravilnosti predstavlja zgolj informacijo in ne vlogo po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Z oddajo prijave/pobude soglašam s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti.

Občina Jesenice javno razgrinja dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta občine Jesenice.

Javna razgrnitev bo potekala od ponedeljka 31. avgusta do petka 2. oktobra 2015 v prostorih Občine Jesenice na sedežih vseh krajevnih skupnosti v občini Jesenice ter na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si, v razdelku Javne objave, povezava Javna razgrnitev OPN. Javna obravnava bo potekala v sredo 30. septembra 2015 ob 16.00. uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta občine Jesenice lahko, med javno razgrnitvijo in obravnavo le tega, vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki dajo pripombe in predloge. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. do konca javne razgrnitve.

Povezava na grafični del OPN

http://gis.iobcina.si/gisapp/?a=jesenice&URL=168f5bfb-33cf-444e-a134-72d5d2f04331

V priloženih dokumentih, si lahko ogledate :

 • Sklep o javni razgrnitvi OPN
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice
 • Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov po EUP
 • Obrazec za pripombe

Uporabne povezave