Skok na osrednjo vsebino

Najave

Damjan Mladenović

Dne 24.09.2012 smo, s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, dobili Soglasje o skladnosti predloga Lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice, št. 360-51/2011-DE/81. S tem soglasjem pristojno ministrstvo potrjuje, da je izdelani LEK Občine Jesenice skladen z nacionalno energetsko politiko, vsebuje vse obvezne vsebine, ki so določene v Pravilniku in je usklajen z določbami 17. Člena Energetskega zakona. Predhodno je bil LEK, s sklepom št. 287. sprejet tudi na 17. seji občinskega sveta dne 26.04.2012.  S tem soglasjem, je LEK Občine Jesenice, postal krovni dokument za načrtovanje obsega porabe in načina oskrbe z energijo, ukrepov za učinkovito rabo ter uporabo obnovljivih virov energije na območju Občine Jesenice.

Več o projektu Lokalni energetski koncept (LEK).

ZAINTERESIRANIM RAZSTAVLJAVCEM
IN PRODAJALCEM SEJEMSKEGA PROGRAMA

Občina Jesenice v sodelovanju z Zavodom za šport Jesenice, TIC Jesenice in Društvom za razvoj turizma Jesenice organizira letošnje novoletne prireditve, ki bodo potekale v zadnjem koledarskem tednu letošnjega leta. V tem času bo organiziran tudi tridnevni novoletni sejem na Trgu Toneta Čufarja, ki bo potekalod ponedeljka, 28. 12., do srede, 30. 12. 2015, od 17.00 od 20.00 ure.

Sekcija dimnikarjev pri OZS je skupaj s Slovenskim zavarovalnim združenjem (SZZ) pripravila zloženko z inforomacijami za uporabnike kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav z namenom dosegati varstvo zdravja, požarno varnost, varstvo okolja in kakovst zraka. Zloženko si lahko ogledate v priponki.

Iz vsebine številke

 • Nagovor predsednice KS Sava
 • Predstavljamo člane Sveta KS Sava v tem mandatnem obdobju
 • Letošnja dobitnika priznanj KS Sava sta Majda Gomilšek in Klemen Košir
 • Pestra zgodovina območja Hrenovica
 • Predlogi in pobude Sveta KS za boljšo prometno ureditev v KS Sava
 • Na področju KS Sava ustanovljeno novo Društvo za razvoj turizma Jesenice
 • Vabilo na prireditve ob prazniku KS

kopirano, še preveriti uporabnost za nas:

Prijave in pobude so namenjene posredovanju informacij k vsebinsko odgovornim subjektom. Za občino ne predstavljajo obvezo ali dolžnost reševanja.

Prijava nepravilnosti predstavlja zgolj informacijo in ne vlogo po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Z oddajo prijave/pobude soglašam s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti.

Občina Jesenice javno razgrinja dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta občine Jesenice.

Javna razgrnitev bo potekala od ponedeljka 31. avgusta do petka 2. oktobra 2015 v prostorih Občine Jesenice na sedežih vseh krajevnih skupnosti v občini Jesenice ter na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si, v razdelku Javne objave, povezava Javna razgrnitev OPN. Javna obravnava bo potekala v sredo 30. septembra 2015 ob 16.00. uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta občine Jesenice lahko, med javno razgrnitvijo in obravnavo le tega, vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki dajo pripombe in predloge. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. do konca javne razgrnitve.

Povezava na grafični del OPN

http://gis.iobcina.si/gisapp/?a=jesenice&URL=168f5bfb-33cf-444e-a134-72d5d2f04331

V priloženih dokumentih, si lahko ogledate :

 • Sklep o javni razgrnitvi OPN
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice
 • Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov po EUP
 • Obrazec za pripombe

Namen družabnega srečanja na vožnji z barko je bil v prvi vrsti aktivno preživljanje prostega časa na morju in ob njem, ki je povezano z zabavo, preizkušanje morskih dobrot, navezovanjem novih poznanstev in spoznavanjem lepot, zanimivosti ter običajev različnih krajev naše države - z namenom razbremenitve družine, pridobivanje novih izkušenj v različnih okoljih in situacijah, druženje, krepitev povezovanja med starostnimi generacijami in sprejemanje drugačnosti, s tem pa želimo invalidnim osebam pomagati pri vključevanju v normalno življenjsko okolje, naučiti jih samostojnega in neodvisnega življenja ter osamosvajanja od staršev, po drugi strani pa pridobivanje novih izkušenj v različnih okoljih in situacijah.

Pripravila:
Vanda Hrovatin

Več o poročilu med priloženimi dokumenti.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
P  L  A  V  Ž
Tavčarjeva 3/b, 4270 JESENICE

Na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu delovanja krajevne skupnosti, z dne 8. 12. 2014, Svet krajevne skupnosti objavlja

R  A  Z  P  I  S

za podelitev priznanj KS PLAVŽ

I. Priznanja se podeljujejo krajanom KS Plavž:

 • Za uspešno delo, ki je pomembno prispevalo k razvoju, ugledu in sožitju v krajevni skupnosti,
 • za vsestransko pomoč pri izvedbah planiranih aktivnosti v krajevni skupnosti.

II. Predloge za priznanje na območju krajevne skupnosti lahko pošljejo:

 • Fizične osebe
 • Organizacije
 • Javni zavodi
 •  Društva

Pisni predlog mora vsebovati utemeljitev ter točne podatke predlaganega kandidata.

III.

Razpis traja od 25. 5. 2015 do 8. 6. 2015

Priznanja bodo podeljena na prireditvi v počastitev praznika KS Plavž, dne 26. 6. 2015.

IV. Kraj in izvedba odpiranja prijav na razpis:

Predloge za priznanja pošljejo predlagatelji v zaprti ovojnici na naslov: Krajevna skupnost Plavž, Komisija za podelitev priznanj, Tavčarjeva 3/b, 4270  Jesenice, do vključno 8. junija 2015. Zapečatene ovojnice morajo biti označene “Ne odpiraj - priznanje KS za leto 2015”

Odpiranje prispelih vlog bo 10. junija 2015, ob 16. uri na sedežu krajevne skupnosti.

Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne vloge bo komisija zavrgla.

     Predsednica KS Plavž:
Ivanka Zupančič, l. r.

 

Uporabne povezave