Najave

Damjan Mladenović

OZARA Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja, je nastalo leta 1994, predvsem iz potrebe po organiziranih izvenbolnišničnih dejavnostih za ljudi s težavami v duševnem zdravju.

Občani, ki želijo namestitev v socialno varstvenem zavodu Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, lahko pridobijo vse informacije o postopku za sprejem v dom, o dolžini čakalne dobe do namestitve v dom ter vse informacije glede plačila oskrbnine v domu pri socialni delavki doma. V domu zainteresirani občani prejmejo tudi ustrezno vlogo za sprejem v dom, ki ji ob izpolnitvi priložijo zdravniško mnenje.

zpiz_logo

 • vrsta organizacije: zavod
 • Naslov: Cesta Maršala Tita 73, 4270 Jesenice
 • Tel.: (04) 5813200
 • spletni naslov: http://www.zpiz.si
 • e-pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

logo-vid-01

 • Vrsta organizacije: zavod
 • Naslov: Planina 3, 4000 Kranj
 • Direktorica: Marija Oštir Pajestka
 • Tel.: (04) 2013930
 • Faks: (04) 2013932
 • TRR: SI56 0510 0801 0695 309
 • TRR: SI56 0510 0801 0018 831
 • e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Splet: www.zavod-vid.si

du_bergla_logo

 • Vrsta organizacije: javni zavod
 • Naslov: ul. Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice
 • Direktorica: Mojca Pavšič
 • Tel.: (04) 5834100
 • Faks: (04) 5834120
 • spletni naslov: http://www.dom-jesenice.si
 • e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Občina Jesenice na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o zdravstvenem zavarovanju pokriva stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice in za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo.

Občinska socialna pomoč je enkratna denarna pomoč, ki se upravičencem dodeli na podlagi Odloka o socialni pomoči v občini Jesenice – UPB1 (Uradni list RS št., 84/2012)v gotovini ali v funkcionalni obliki največ dvakrat letno. Odločitev o obliki občinske socialne pomoči sprejme Center za socialno delo Jesenice, Cesta železarjev 4/a, Jesenice.

SVETI KRAJEVNIH SKUPNOSTI
STANETA BOKALA
MIRKA ROGLJA-PETKA
CIRILA TAVČARJA
Tavčarjeva 3/b, 4270  JESENICE

Na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu delovanja krajevnih skupnosti, objavljajo Sveti krajevnih skupnosti

RAZPIS

za podelitev priznanj

KS Mirka Roglja-Petka, KS Cirila Tavčarja in KS Staneta Bokala

I. Priznanja  krajevnih skupnosti:

 • KS Mirka Roglja-Petka
 • KS Cirila Tavčarja
 • KS Staneta Bokala

II. Priznanja se podeljujejo krajanom:

 • Za uspešno delo, ki je pomembno prispevalo k razvoju, ugledu in sožitju v krajevnih skupnostih
 • Za vsestransko pomoč pri izvedbah planiranih aktivnosti v krajevnih skupnostih

III. Predloge za priznanje na območju krajevnih skupnosti lahko pošljejo:

 • Fizične osebe
 • Organizacije
 • Javni zavodi
 • Društva

IV. Razpis traja od dneva objave, od 20.05.2011 do 3.06.2011

 • Priznanja bodo podeljena na prireditvi v počastitev praznika vseh treh KS, dne 01.07.2011.

V. Kraj in izvedba odpiranja pobud:

 • Predloge za priznanja pošljejo predlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Krajevne skupnosti Mirka Roglja-Petka, Cirila Tavčarja, Staneta Bokala, Komisiji za podelitev priznanj, Tavčarjeva 3/b, 4270  Jesenice, do vključno 3. junija 2011. Zapečatene kuverte morajo biti označene “Ne odpiraj - priznanje KS za leto 2011.”
 • Odpiranje prispelih vlog  bo 15. junija 2011 na sedežu krajevnih skupnosti ob 17.00 uri.
 • Pisni predlog mora vsebovati točne podatke predlaganega kandidata in utemeljitev.
 • Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne vloge bo komisija zavrgla.

Predsednica KS M. Roglja-Petka: Ana Marija KOROŠEC l.r.

Predsednica KS C. Tavčarja: Ivanka ZUPANČIČ l.r.

Predsednica KS S. Bokala: Mili ILENIČ l.r.


OBČINA JESENICE
Ž U P A N

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 231 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si


Župan Občine Jesenice, na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 in 11/11)

O B J A V L J A

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V OBČINI JESENICE ZA ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO, ZAKONU O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU IN ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA TER ARHIVIH

Občinski štab Civilne zaščite Občine Jesenice obvešča, da je pripravljen osnutek Načrta zaščite in reševanja ob potresu. Predlog Načrta zaščite in reševanja bo od dne 21.04.2011 do 21.05.2011 na vpogled na spletni strani Občine Jesenice in v avli Občine Jesenice. Občani lahko svoja mnenja, pripombe in predloge pisno podajo na naslovu Občine Jesenice, Cesta železarjev 6 ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Povezava do dokumenta: Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu za občino Jesenice

Povezava do Civilne zaščite

Uporabne povezave