Najave

Damjan Mladenović

Spremembe na področju javnih prireditev - obvestilo
V četrtek, 9 junija 2011, je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih (Ur. list RS, št. 39/2011, ZJZ-E).
 
Zakon prinaša nekaj bistvenih novosti:
 

 • določa prireditve, na katerih je obvezno vzdrževanje reda z varnostniki,
 • spremenjen je rok za vložitev vloge za izdajo dovoljenja za javno prireditev, in sicer 10 dni pred dnevom javne prireditve in ne več 7 dni pred dnevom prireditve,
 • določa kdaj je potrebno dovoljenje upravne enote za shod ali prireditev na javni cesti in sicer, če predstavljata izredno uporabo ceste. Shod ali prireditev predstavljata izredno uporabo javne ceste, če je promet na njej oviran zaradi neobičajno velikega števila udeležencev cestnega prometa, ali takšne uporabe javne ceste, da na njej udeleženci zavzemajo več prostora, kot je običajno, ali zaradi njihovega ravnanja v cestnem prometu, ki ni v skladu s cestnoprometnimi predpisi),
 • na novo je dodano poglavje, ki se nanaša na posebne določbe za prireditve na cesti. Za prireditev, ki poteka na območju dveh ali več upravnih enot in za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športu na javni cesti mora organizator vlogo za dovoljenje vložiti najmanj 30 dni pred dnevom prireditve.

 
Več informacij:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=103814

Varna hiša za ženske in otroke, žrtve nasilja je za področje Gorenjske pričela delovati v letu 2002 v organizaciji Društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja iz Kranja. Osnovna naloga varne hiše je nudenje zaščite in podpore pri zavestnem spreminjanju lastnega življenja žrtev nasilja.

Socialno varstvena storitev je namenjena polnoletni osebi s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletni težko gibalno ovirani osebi, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (zakon jih imenuje invalidne osebe).

Občina Jesenice zagotavlja storitev Pomoč na domu na podlagi Zakona o socialnem varstvu, ki jo na podlagi sklenjene pogodbe na območju občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica izvaja Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja. Storitev je namenjena upravičencem, ki živijo doma in imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti.

OZARA Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja, je nastalo leta 1994, predvsem iz potrebe po organiziranih izvenbolnišničnih dejavnostih za ljudi s težavami v duševnem zdravju.

Občani, ki želijo namestitev v socialno varstvenem zavodu Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, lahko pridobijo vse informacije o postopku za sprejem v dom, o dolžini čakalne dobe do namestitve v dom ter vse informacije glede plačila oskrbnine v domu pri socialni delavki doma. V domu zainteresirani občani prejmejo tudi ustrezno vlogo za sprejem v dom, ki ji ob izpolnitvi priložijo zdravniško mnenje.

zpiz_logo

 • vrsta organizacije: zavod
 • Naslov: Cesta Maršala Tita 73, 4270 Jesenice
 • Tel.: (04) 5813200
 • spletni naslov: http://www.zpiz.si
 • e-pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

logo-vid-01

 • Vrsta organizacije: zavod
 • Naslov: Planina 3, 4000 Kranj
 • Direktorica: Marija Oštir Pajestka
 • Tel.: (04) 2013930
 • Faks: (04) 2013932
 • TRR: SI56 0510 0801 0695 309
 • TRR: SI56 0510 0801 0018 831
 • e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Splet: www.zavod-vid.si

du_bergla_logo

 • Vrsta organizacije: javni zavod
 • Naslov: ul. Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice
 • Direktorica: Mojca Pavšič
 • Tel.: (04) 5834100
 • Faks: (04) 5834120
 • spletni naslov: http://www.dom-jesenice.si
 • e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Občina Jesenice na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o zdravstvenem zavarovanju pokriva stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice in za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo.

Občinska socialna pomoč je enkratna denarna pomoč, ki se upravičencem dodeli na podlagi Odloka o socialni pomoči v občini Jesenice – UPB1 (Uradni list RS št., 84/2012)v gotovini ali v funkcionalni obliki največ dvakrat letno. Odločitev o obliki občinske socialne pomoči sprejme Center za socialno delo Jesenice, Cesta železarjev 4/a, Jesenice.

SVETI KRAJEVNIH SKUPNOSTI
STANETA BOKALA
MIRKA ROGLJA-PETKA
CIRILA TAVČARJA
Tavčarjeva 3/b, 4270  JESENICE

Na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu delovanja krajevnih skupnosti, objavljajo Sveti krajevnih skupnosti

RAZPIS

za podelitev priznanj

KS Mirka Roglja-Petka, KS Cirila Tavčarja in KS Staneta Bokala

I. Priznanja  krajevnih skupnosti:

 • KS Mirka Roglja-Petka
 • KS Cirila Tavčarja
 • KS Staneta Bokala

II. Priznanja se podeljujejo krajanom:

 • Za uspešno delo, ki je pomembno prispevalo k razvoju, ugledu in sožitju v krajevnih skupnostih
 • Za vsestransko pomoč pri izvedbah planiranih aktivnosti v krajevnih skupnostih

III. Predloge za priznanje na območju krajevnih skupnosti lahko pošljejo:

 • Fizične osebe
 • Organizacije
 • Javni zavodi
 • Društva

IV. Razpis traja od dneva objave, od 20.05.2011 do 3.06.2011

 • Priznanja bodo podeljena na prireditvi v počastitev praznika vseh treh KS, dne 01.07.2011.

V. Kraj in izvedba odpiranja pobud:

 • Predloge za priznanja pošljejo predlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Krajevne skupnosti Mirka Roglja-Petka, Cirila Tavčarja, Staneta Bokala, Komisiji za podelitev priznanj, Tavčarjeva 3/b, 4270  Jesenice, do vključno 3. junija 2011. Zapečatene kuverte morajo biti označene “Ne odpiraj - priznanje KS za leto 2011.”
 • Odpiranje prispelih vlog  bo 15. junija 2011 na sedežu krajevnih skupnosti ob 17.00 uri.
 • Pisni predlog mora vsebovati točne podatke predlaganega kandidata in utemeljitev.
 • Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne vloge bo komisija zavrgla.

Predsednica KS M. Roglja-Petka: Ana Marija KOROŠEC l.r.

Predsednica KS C. Tavčarja: Ivanka ZUPANČIČ l.r.

Predsednica KS S. Bokala: Mili ILENIČ l.r.

Uporabne povezave