Natisni to stran
sep  2013 30

Slavnostni podpis pogodbe za izgradnjo terciarne stopnje čiščenja na centralni čistilni napravi (CČN) Jesenice

Danes je na Občini Jesenice potekal slavnostni podpis pogodbe za izgradnjo terciarne stopnje čiščenja na centralni čistilni napravi (CČN) Jesenice v okviru projekta ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU ZGORNJE SAVE IN NA OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA – 1. SKLOP. Pogodbo sta podpisala jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger in predsednik uprave podjetja Esotech d.d. Marko Škoberne.

 Izbrani izvajalec del je podjetje Esotech d.d. iz Velenja, pogodbena vrednost pa znaša 6.499.986,68 € brez DDV. Dela se bodo predvidoma začela 10 dni po podpisu pogodbe, zaključek del pa je predviden do 1. septembra 2014.

Centralna čistilna naprava na Jesenicah je bila zgrajena leta 1988. Locirana je ob izlivu potoka Javornik v reko Savo. Za čiščenje odpadnih vod, pretežno fekalnega značaja, je bil izbran preizkušen sistem mehansko - biološkega čiščenja z anaerobno stabilizacijo blata v gnilišču ter izkoriščanjem bioplina za proizvodnjo električne energije. Čistilna naprava je namenjena čiščenju odpadne vode in grezničnih gošč za občine Jesenice, Žirovnica in Kranjske Gore. Naprava je dimenzionirana za organsko obremenitev 30.000 ekvivalentov.

Obstoječa čistilna naprava Jesenice ne izpolnjuje vseh zakonskih zahtev, zato je potrebna uvedba nadaljnjih procesnih tehnik pri obratovanju čistilne naprave. Rekonstruirana čistilna naprava Jesenice bo izvedena kot enostopenjska oživitvena naprava z nadaljnjim čiščenjem odplak za končno velikost izgradnje 30.000 PE, in sicer z naslednjimi cilji čiščenja: razgradnja organskega ogljika, nitrifikacija, denitrifikacija in odstranjevanje fosforja.

Izgradnja kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode bo potekala v sklopu medobčinskega projekta ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU ZGORNJE SAVE IN NA OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA – 1. SKLOP, v katerem sodelujejo občine Radovljica, Žirovnica, Bohinj in Jesenice.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje vod; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje je 69,97:12,35.

Prebrano 3137 krat