Novice

Stanovalce, hišnike in upravnike večstanovanjskih stavb, ki so priključene na sistem daljinskega ogrevanja in je že bila izvedena toplotna zaščita ovoja stavbe ( toplotna izolacija zunanjih sten, toplotna izolacija stropa zgornje ogrevane etaže, vgradnja energijsko učinkovitih oken ) obveščamo, da je po 14. členu Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice ( ULRS, št.50/2012 ) možno obračunsko moč zmanjšati. Smiselna vsebina 14. člena za zmanjšanje obračunske moči:

 1. Investitor ali odjemalec toplote, ki želi zmanjšati obračunsko moč in tehnično tehnološke lastnosti že priključene interne toplotne naprave, mora pridobiti od distributerja ustrezno pisno soglasje.

 2. Obračunsko moč je možno zmanjšati enkrat letno, če so izpolnjeni pogoji iz 35. člena teh Splošnih pogojev, pri čemer je vlogo za zmanjšanje potrebno vložiti do konca meseca avgusta za prihodnje obdobje. Vlogo za zmanjšanje obračunske moči se vloži na naslov distributerja toplote in se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom, ki ga potrdi pristojni organ distributerja. Tveganje za zmanjšanje obračunske moči prevzame odjemalec toplote.

Smiselna vsebina 35. člena:

1. Zmanjšanje obračunske moči je možno:

 • če se spremeni oziroma posodobi postrojenje v toplotni postaji objekta,
 • če so v ali na objektu že izvedeni ukrepi, ki zmanjšajo porabo energijeob hkratni posodobitvi postrojenja toplotne postaje.

2. Če je pri zahtevi odjemalca toplote, zaradi zmanjšanja obračunske moči potrebno zamenjati merilno napravo na odjemnem mestu, poravna stroške nabave in zamenjave merilne naprave odjemalec toplote, razen v primerih iz druge alineje prvega odstavka tega člena.

Da bo vloga uspešno rešena, je treba priložiti priloge, ki jih zahteva distributer toplote.

Osnovne priloge so:

 • soglasje solastnikov,
 • dokazilo o lastništvu in
 • projektna dokumentacija, ki vsebuje:
 • elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah za staro stanje,
 •  elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah za novo stanje

Za izdelavo obeh elaboratov sta potrebna gradbeni načrt ( tloris in prerez stavbe ) ter projekt strojnih inštalacij.

Predlog:

Da ne bo podvajanja stroškov predlagam izdelavo ENERGETSKE IZKAZNICE STAVBE, za isto ceno, ki že vsebuje:

 • elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah in
 • izkaz energijskih lastnosti stavbe.

Ne pozabimo:

Termostatski ventili naj bodo izven kurilne sezone – v poletnem času odprti, da se razbremeni vzmet, ki je vgrajena v glavi termostatskega ventila.

Dodatne informacije se lahko dobijo v Energetsko svetovalnih pisarnah mreže ENSVET ali po telefonu 04 5743 287.

 

Energetski svetovalec mreže ENSVET

Andrej Svetina

V Uradnem listu RS št.18, ki je izšel 4.3.2016, EKO SKLAD objavlja Javni poziv 37SUB-OB16 nepovratnih finančnih spodbud občanom za nove naložbe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Ukrepi se lahko začnejo izvajati po oddaji vloge.

Višina nepovratne finančne spodbude za en ukrep znaša do 20% priznanih stroškov naložbe, za hkratno izvedbo treh ali več ukrepov pa do 30%.

V času kurilne sezone se v Sloveniji pogosto srečujemo s preseganji mejnih vrednosti PM10  v zunanjem zraku, ki jih je zaradi zaščite zdravja ljudi določila EU. Trdni delci, manjši od 10 mikronov, so eno od onesnaževal, ki ogrožajo zdravje ljudi, saj vstopajo v občutljive dele dihal.

Do preseganj dnevne mejne koncentracije delcev PM10 prihaja izključno v zimskem obdobju leta. Vzrok za povišane koncentracije delcev so poleg emisij iz prometa in industrije predvsem emisije iz individualnih kurišč, svoje pa prispeva tudi meteorologija. V zimskem času prevladujejo v Sloveniji šibki vetrovi in stabilna atmosfera, kar ustvarja zelo neugodne razmere za razredčevanje emisij v zunanjem zraku.

Število gospodinjstev, ki za ogrevanje in segrevanje sanitarne vode uporabljajo les, iz leta v leto narašča, saj je postala raba lesa za ogrevanje v zadnjih letih cenovno ugodnejša od rabe fosilnih goriv. Pri tem je potrebno spomniti, da je zelo pomembno, da se redno izvajajo  pregledovanja in čiščenja malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav, odstranjevanja katranskih oblog in izvedbe protikorozijske zaščite, pregledovanje in čiščenje zračnikov ter izvajanje meritev obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (storitve, ki jih izvajajo dimnikarji).

Na večini malih kurilnih napravah je potrebno opraviti te storitve vsaj enkrat letno, pri kurilnih napravah na trdno gorivo pa potrebno pogosteje čistiti:

 • kurilne naprave na tekoča in plinasta goriva do 50 kW, ki redno obratujejo, je potrebno čistiti 1x v kurilni sezoni.
 • male kurilne naprave na biomaso z manj kot 20 % toplotnimi izgubami z  dimnimi plini je potrebno čistiti 2x v kurilni sezoni
 • kurilne naprave na trdna goriva do 50 kW, ki imajo več kot 20 % toplotnih izgub z dimnimi plini in redno obratujejo, je potrebno v primorskih občinah očistiti 3x, v vseh ostalih delih Slovenije pa 4x v presledkih najmanj dveh mesecev.
Informacije glede priprave lesa kot goriva, izbire kurilnih naprav in kurjenja ipd. je možno dobiti tako neposredno pri proizvajalcih kot tudi v strokovni literaturi, objavah na številnih spletnih straneh itd. Informacije o lastnostih lesa kot goriva, pripravi drv, kurjenje z drvmi v malih kurilnih napravah do 50 kW itd. si lahko preberete v priloženih navodilih. Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo zloženko o pravilnem kurjenju za izboljšanje kakovosti zraka in manjšo porabo drv v malih kurilnih napravah (na cenovno najbolj učinkovit način).

Več o tem v prispevku med priloženimi dokumenti in na:

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Gozdarstvo/zgorevanje_lesa.pdf

Glede na veliko ponudbo kurilnih naprav je optimalna izbira kurilne naprave najpomembnejši, najobsežnejši in najzahtevnejši del investicijskega procesa. Poleg zagotovitve ugodnih bivalnih in delovnih pogojev je treba pri učinkoviti rabi energije ter rabi obnovljivih virov energije upoštevati ekonomske in ekološke zahteve, hkrati pa je potrebno biti pozoren tudi na same lastnosti stavbe, saj dobra toplotna zaščitna ovoja stavbe omogoča izbrati kurilno napravo manjše moči.

Ker je kurilna sezona tik pred svojim vrhuncem, Občina Jesenice v sodelovanju z LEAG – Lokalno energetsko agencijo Gorenjske organizira predavanje o optimalni izbiri, nabavi, vgradnji, delovanju, vzdrževanju in razgradnji kurilnih naprav ter o primerih iz prakse. Predavanje, na katerega vljudno vabimo vse zainteresirane, bo v četrtek, 11. decembra 2014, ob 18. uri v sejni dvorani Zdravstvenega doma Jesenice (Cesta maršala Tita 78), vodil pa ga bo Andrej Svetina z ENSVET-a.

Razvoj oken je zelo hiter. Na tržišču so že okna, ki avtomatsko prezračujejo prostor. Pri sodobnih zrakotesnih oknih je prezračevanje nujno zato;

 • Da izmenjamo odpadni zrak v prostoru.
 • Da pozimi s suhim zrakom od zunaj zmanjšamo vlago v prostoru prostorih.
 • Da preprečimo tvorjenje plesni v ogalih.
 • Prezračevanje je zelo potrebno po zamenjavi oken v toplotno neizoliranih stavbah.
 • Relativna vlaga mora biti v prostorih med 45 in 75 % merjena z higrometrom.
 • Prezračevati moramo 2 – 3 krat na dan po 5 minut pri odprtem oknu na stežaj.

Pogoji za tvorjenje plesni so;

Toplotne neizolirane stene, temperatura notranje stene pod 16 stopinj Celzija, vlaga v prostoru in trosi v prostoru.

 • Vlago v prostoru povzroča; kuhanje, umivanje, tuširanje in rastline v prostorih. Ta se useda na podhlajene stene, običajno so to ogali – stikališče dveh sten.
 • Stara okna so se zaradi netesnosti pripir prezračevala samodejno. Pri vetru tako, da so celo zibale zavese.
 • Sodobna okna so popolnoma zrakotesna, zato je treba prostore pravilno zračiti – prezračevati.
 • Dolgotrajno zračenje na kip podhlaja prostor in povečuje porabo ogrevalne energije. Zato je neekonomično in se ne sme uporabljati daljši čas.
 • Najbolj učinkovito zračenje – prezračevanje je na prepih – odprta okna na stežaj, vendar je to kratkočasno 3 – 5 minut.

PREZRAČEVALNI SISTEM SODOBNIH OKEN – ZAKAJ ZRAČIMO ?

Svež zrak v prostorih je pomemben faktor zdravega bivanja. S prezračevalnim sistemom pri okno zagotovimo nadzorovan in varčni dotok svežega zraka v prostor, tudi pri zaprtih oknih.

V starih stavbah pri klasičnih lesenih oknih je bilo svežega zraka v prostoru dovolj. Zgradbe niso bile zrakotesne. Sodobne stavbe pa so zaradi učinkovite rabe energije – varčevanja vedno bolj tesne. Ta dobra stran pa ima slabost, tudi nekvaliteten zrak v prostorih pri pomanjkljivem zračenju ali brez. Izmenjava zraka skozi pripire in vlage ni več mogoča. Posledica je spremenjena klima v prostoru. To je koncentracija škodljivih plinov, vlage, CO2 ki ga izločamo pri dihanju. Onemogočena je naravna izenačitev.

Najbolj ugodni pogoji za bivanje so pri temperaturi med 18 – 22 stopinj Celzija povprečno 20,5 stopinj Celzija in pri relativni vlagi med 35 – 70 %. Previsoka vlaga je neprijetna za stanovalce. Prenizka relativna vlaga pomeni suh zrak, pospešuje nastanek lebdečega prahu v zraku in suši sluznice v človekovem organizmu. Zaznamo to kot suh zrak v prostoru.

ZRAČENJE PRI OKNU – SISTEMSKA REŠITEV

Ta sistem zračenja lokalno z oknom je prezračevalni sistem, ki nadomešča prezračevanje z odpiranjem oken. Pri tem ohranja toploto odhajajočega zraka tudi do 86 % pri 100 % izmenjavi zraka v prostoru.

Poleg naravnega prezračevanja poznamo prisilno prezračevanje; lokalno ali centralno za nizkoenergijske in pasivne hiše.

Odpadni zrak predgreva v protitoku svež vstopni zrak. V rekuperatorju toplote se predgreje vstopni zrak. Mehansko prezračevanje je sodoben način, ki je energijsko učinkoviti z rekuperacijo odpadne toplote.

Varčno lokalno prezračevanje

Centralne prezračevalne naprave običajno obratujejo neprekinjeno v vseh prostorih z enako učinkovitostjo. Zahtevajo vzdrževanje – filtriranje zraka. Z lokalnim prezračevalnim sistemom dosežemo večjo prilagodljivost, saj lahko uravnavamo vlago in vonj v vsakem prostoru posebej. Potrebe po svežem zraku so različne, časovno in lokacijsko.

Zjutraj so bolj obremenjeni sanitarni prostori, opoldne kuhinje, zvečer pa dnevni prostor in spalnice. Kadilci še posebej obremenjujejo prostore. Lokalno prezračevanje je zato tudi učinkovito.

LOKALNO PREZRAČEVANJE

Je decentraliziran sistem prezračevanja pri novih in obstoječih stavbah z rekuperacijo toplote okoli 87 % pri 100 % izmenjavi zraka v prostorih z možnostjo regulacije vlage v prostorih.

Dovod in odvod zraka pri lokalnem sistemu prezračevanja je; dovod je nad oknom 0 – 30 m3/h. Zrak kroži po prostoru in se odvaja na prosto od 0 – 300 m3/h. Dovod in odvod zraka sta opremljena s pralnimi filtri, ki preprečujejo vstop mrčesa in prahu.

 

Daljinski sistem upravlja 4 stopnje prezračevanja / prednastavljene režime /. To je normalno obratovanje ali zračenje, intenzivno zračenje, vpihovanje zunanjega zraka, izsesavanje notranjega zraka. Dovod in odvod zraka lahko ročno zapremo in s tem zatesnimo stavbo. To je varčno pri močnem vetru.

Sistem prezračevanja je lahko opremljen s senzorjem za CO2 / VOC/ hlapljive organske snovi sestavine v zraku / ali s senzorjem vlage. Ta senzor vsakič vklopi sistem ko vrednosti narastejo ali padejo. Na ta način se kvaliteta zraka uravnava avtomatsko ali pa ročno vklop – izklop.

Dovodni ventilator sesa zunanji zrak nad oknom skozi vstopno rešetko in filter za zrak, potiska ga skozi prenosnik toplote iz propilena v prostor. Kapilarni rekuperator – prenosnik toplote ima dve dolžini standardni 595 in 850 mm, tako da se prilagaja za različne širine oken PVC.

Odvodni ventilator pa sesa topel zrak pod stropom in ga skozi filter na notranji strani in prenosnika toplote potiska na prosto. Pod stropom je zrak najtoplejši in tudi najbolj onesnažen.

S tem dosežemo;

izkoristimo odpadno toploto zraka, ki je nad 20 stopinj Celzija in odvajamo izrabljen zrak iz prostora.

VGRADNJA IN UPRAVLJANJE JE ENOSTAVNO

Prezračevalni sistem lahko vgradite v večino okenskih sistemov. Zaradi svoje enostavnosti in kompaktnosti je vgradnja enostavna. Ne potrebuje ne rešetk, kanalov za dovod in odvod zraka. Edini pogoj je okenske odprtine. Sistem je enostaven za vzdrževanje in upravljanje. S svojo avtomatiko skrbi za čist zrak v prostorih.

Priključek na električno omrežje je 230 V. Poraba električne energije je zaradi ventilatorjev z visokim izkoristkom zelo majhna. Moč naprave brez rekuperacije je 35 W z rekuperacijo centralni pa je 300 W. Velja za stanovanjsko hišo 150 m2 bivalne površine. Za tako hišo potrebujemo pet prezračevalnih enot.

PREZRAČEVALNI SISTEM - SESTAVNI DEL OKNA

Prezračevalni sistem prihrani ogrevalno energijo v stanovanjskih hišah. To je lokalni sistem prezračevanja, ker delovanje lahko prilagajamo za vsak prostor. Poleg tega zagotavlja z rekuperacijo  87 % prihranka toplote.

Na voljo sta dva sistema brez rekuperacije in z rekuperacijo odpadnega zraka. Izberemo lahko sistem brez rekuperacije ali dražje z rekuperacijo.

Prezračevalni sistem je lahko vgrajen tudi v okno, ki je prirejeno za to. lahko je vgrajeno v okenski okvir ali pa v ohišje roletne omarice. Pri menjavi oken ali novogradnji lahko vgradimo PVC okno z prezračevanjem. Izvedba je kompaktna, zato je primeren za vgradnjo v hiše, vrtce, šole, javne zgradbe, hotele in domove za dijake – ostarele.

Okno PVC mora biti zato prilagojeno za prezračevalni sistem, ki je montiran nad oknom.

 • Prezračevalni okenski sistem je lahko za večji in manjši pretok zraka.

Manjši sistem je;    10, 15 in 25 m3 /h

Priključna napetost V 230 / 12 W izvedba nizka napetost

Potrebna moč        6,17,21 W

Vračanje toplote  n1 do V %

Hrup – šumnost pri dušenju 8 Db v  25  30  35   prostoru

 

Večji sistem je;               40   80  in 120

Priključna napetost V    230  230    230

Potrebna moč W            26    60      120

Vračanje toplote

n1 do V %                    89    78      70

šumnost pri dušenju

8 db v prostoru               26     31     35

V hišah, stavbah se lahko prezračuje z lokalnim sistemom, kar pomeni 20 m3/h – 30 m3/h.

Prezračevanje se lahko vklopi ali izklopi lokalno za prostor po potrebi. To je glede na potrebe, število oseb v prostoru.

Vgradnja je enostavna prav tako upravljanje. Materiali so okolju prijazni in imajo dolgo dobo trajanja. Za delovanje okenskega sistema ne potrebujemo kanalov in rešetk za dovod in odvod zraka.

Edini poseg je okenska odprtina.

ZA KONEC

Brez prezračevalnega sistema  ni prihranka ogrevalne energije. Sistem lahko deluje brez rekuperacije ali z rekuperacijo, ki prihrani veliko energije. Sveži zrak se predgreva z odpadnim zrakom.

Prezračevalni sistem v okenskem okvirju ali v roletni omarici je cenejši sistem izvedbe. Vzdrževalni stroški so nizki. Prezračevalni sistem se nenehno izboljšujejo in razvijajo. Elektronska regulacija je zelo pripomogla k kvaliteti prezračevanja.

Brezplačne informacije in nasvete dobite v Energetsko svetovalni pisarni Jesenice ENSVET, Cesta Cirila Tavčarja 3 B. V stolpnici – pritličje levi vhod, poleg Krajevne skupnosti Plavž.

Uradne ure so v torek in četrtek od 15 – 18 h. Ob vsakem času deluje avtomatski telefonski odzivnik – telefonska številka 04 / 586 39 87.

Nasveti in pisna poročila so brezplačni.

ENERGETSKA SVETOVALNA PISARNA ENSVET – JESENICE

ENERGETSKI SVETOVALEC: AVRELIJ RAVNIK

Ni jih malo, ki se na Gorenjskem belijo glave, kako najceneje ogrevati. Mnogi so se preusmerili na trdno gorivo bukova drva. Te dobavljajo podjetja pakirana v leseni embalaži po 1 m3 za ceno 65 EUR/m3 z dostavo na dom.

Priključeni na daljinsko ogrevanje na HRUŠICI in kotlovnice 1, ki uporablja za ogrevanje EL kurilno olje pa nekateri prehajajo na električno ogrevanje grelnik tople vode trgovsko ime PANTHERM. Elektrika je predragocen vir energije, ki se ne priporoča za osnovno  ogrevanje. To le samo v kombinaciji s toplotnimi črpalkami. Pri teh je pogonska električna energija racionalno izkoriščena, saj je grelno število teh visoko 3,4 za subvencijo TČ ZRAK / VODA.

Grelno število toplotne črpalke : E = Qo / Pk je razmerje med pridobljeno toploto Qo in vloženo energijo – mehanskim delom Pk. To bo po predlogu novele EZ-1 člen 331 edini dovoljeni način osnovnega ogrevanja stavb z električno energijo. Vsi ostali načini bodo prepovedani.

Uporaba električne energije za osnovno ogrevanje ni dovoljena. To je tudi zahteva EU, zato bo zakon kmalu stopil v veljavo. Vprašanje pa je kaj bo z obstoječim sistemom električnega ogrevanja, ki so v stavbah kjer ni druge možnosti.

Gradnja stavb se je v zadnjih letih zelo spremenila. Gradijo se nizkoenergijske hiše in pasivne hiše. Te so se zelo izpopolnile v zadnjih letih. Pilotni projekt pasivne hiše je razvil že leta 1991 dr. Wolfgang Feist iz Darmstadta pri Frankfurtu. Že v drugi polovici devetdesetih let je nastal standard pasivne hiše. V petnajstih letih se je gradnja teh zgradb razširila po Evropi in tudi v Sloveniji. V prvem desetletju je bilo v Nemčiji, Avstriji in Švici zgrajenih že več kot 10 000 pasivnih zgradb – hiš. Na Dunaju je zgrajeno največje naselje pasivnih hiš na svetu. Do 2010 je bilo zgrajeno 740 stanovanj, do leta 2017 pa se bo število povečalo na 1700. V njih bo bivalo 4000 – 5000 stanovalcev. Številne zgradbe se v zahodni Evropi sanirajo po pasivnih standardih. Vsem tem zgradbam pa je skupno sodobni sistem mehanskega prezračevanja. Po tujih nemških izkušnjah je pasivna hiša od 10 – 15 % dražja od nizkoenergijske hiše. Dolga obratovalna doba prezračevalne naprave v primerjavi s konvencialnimi ogrevalnimi napravami zelo zniža vzdrževalne stroške. V pasivni hiši je zrak vedno svež, za kar skrbi kontrolirano prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka. Preko prenosnika / rekuperatorja / prihaja v zgradbo svež zrak in se v proti toku ogreje s toploto izgubljenega zraka. Poleti sistem lahko hladi zgradbo, svež vstopajoči zrak od zunaj se ohladi z notranjim odpadnim. Pasivna hiša je sistem bodoče stanovanjske gradnje.

Na Jesenicah in v okolici na Hrušici se je po montaži delilnikov stroškov ogrevanja ali merilnikov toplotne energije pričelo pretirano varčevati. Vzrok za to so tudi visoke cene daljinske toplotne energije in izgube na zelo dolgi vročevodni trasi. Stanovalci blokov stolpnic so odgovorili nato s pretiranim varčevanjem s toplotno energijo. V neizoliranih stavbah se je pričela pojavljati plesen in kondenzacija vlage v ogalih zunanjih ste. Ker je temperatura zunanjih sten prenizka pod 18 stopinj Celzija.

Tudi prezračevanje – zračenje ni več pravilno. Nikjer niso več dolgo časa odprta okna na kip. Ni videti tudi prezračevanja na prepih. Vse to se izvaja zato, da bi zmanjšali porabo ogrevalne energije – ceno  na položnici. Stanovalci iščejo variante, kako ceneje ogrevati z zamenjavo ogrevalnega sistema.

NADOMESTNO OGREVANJE DALJINSKEMU – VROČEVODNEMU

Na Hrušici v blokih se posamezni stanovalci odločajo za električno ogrevanje. To je lahko z inštaliranjem norveških radiatorjev GLAMOX in z minimalnim daljinskim ogrevanjem. Pri tem je izkoristek dober 98 % odstotkov.

Še bolj posegajo v ogrevalni sistem stanovalci, ki namesto merilnika toplote na hodniku pri enocevnem sistemu vgrajujejo električni grelnik tople vode trgovsko ime TERMOPAN. Nastavitve tri stopnje najvišja 10 – 12 KW nazivne moči.

Če je kdo preveril električno inštalacijo za stanovanje moč varovalk 20 A, 25 A ali 35 A je vprašljivo. Več takih ogrevalnih naprav v bloku pomeni električno preobremenitev, gretje inštalacijskih vodnikov in v končni fazi požar v sistemu zaradi pregrevanja.

Poleg tega je pretvarjanje električne energije v nizkotemperaturno ogrevanje z vodo – centralno ogrevanje – neekonomično s slabim izkoristkom. VSEM UPORABNIKOM ODSVETUJEMO TA NAČIN OGREVANJA.

OGREVANJE Z INVERTERSKIMI KLIMATSKIMI  NAPRAVAMI

Nekateri stanovalci v večjih blokih na Plavžu Cesta Revolucije se odločajo za ta način ogrevanja. Z distributerjem daljinskega ogrevanja se dogovorijo za izločitev določenega dela ogreval / plombirana ogrevala / in vgradnjo klimatske inverterske naprave. To vgradijo nad balkonska vrata v dnevnem prostoru. Poznamo že par takih primerov.

Predlog novele energetskega zakona EZ-1, ki je bil v javni obravnavi do 26.06.2013 v členu 331 prepoveduje uporabo električne energije za osnovno ogrevanje – razen v kombinaciji s toplotno črpalko.

Zakon bo stopil v veljavo jeseni, če bo potrjen bo prepovedano osnovno električno ogrevanje na primer električni grelnik TERMOPAN in samo ogrevanje z INVERTERSKO KLIMATSKO NAPRAVO.

Odklop od centralnega ogrevanja in prehod na samo električno po novem zakonu EZ – 1 ne bo mogoč.

Zato popolni odklop ne bo mogoč od daljinskega ogrevanja v bloku – stolpnici. Stanovanje se ogreva posredno od sosedov – prevod – prehod toplote.

 • Beseda klimatizacija pomeni poleg uravnavanja temperature v prostoru še regulacijo vlažnosti, filtriranje vstopnega zraka skozi klima napravo.

Pri nakupu morate paziti na;

 • Kupujete samo hladilno klimatsko napravo ali kombinirano.
 • Sodobne naprave omogočajo; filtriranje prašnih delcev, sušenje zraka, odstranjevanje vonjav in preprečujejo tvorbo plesni.
 • Če so namenjene samo hlajenju mora biti podan količnik EER / med pridobljeno hladilno energijo in pogonsko energijo /.
 • Naprava za hlajenje in gretje INVERTERSKA pa mora imeti tudi količnik COP / razmerje med pridobljeno in vloženo pogonsko energijo.
 • Naprava razreda A s razmerjem COP 3,6 odda 3,6 KWh toplote pri porabi 1 KWh elektrike / dobitek je 2,6 KWh /.
 • Obratovanje je tiho, enostavna je uporaba, potrebno pa je vzdrževanje. Hladilni medij ni škodljiv okolju.
 • V prostoru ne sme biti več kot 6 stopinj hladneje kot zunaj in ne topleje, kot 26 stopinj Celzija.
 • Prezračevati prostor zvečer, ponoči.
 • Poraba elektrike ni tako majhna, klimatska naprava 12 KW moči s COP 3,6 porabi v 24 urah za 9 – 10 EUR elektrike mesečno 270 – 300 EUR, kar ni poceni.

Hlajenje je potrebno poleti, dni s temperaturo nad 33 stopinj Celzija je do 20 največ. Dni nad 35 stopinj Celzija pa manj kot 10.

Toplotno izolirano stavbo je treba hladiti okoli 20 dni. Ogrevati pa 180 – 200 dni na Gorenjskem. Poleti je treba južna, vzhodna in zahodna okna senčiti na zunanji strani.

Znosna notranja temperatura v prostorih je do 26 stopinj Celzija, to pa dosežete s toplotno izolirano hišo in s senčenjem.

OGREVANJE Z INVERTERSKIMI KLIMATSKIMI NAPRAVAMI

Ogrevajo se lahko prostori, če je sodobna konstrukcija naprave tudi do nizkih zunanjih temperatur minus 15 stopinj Celzija ali kakšno več. To niso toplotne črpalke imajo dve pomanjkljivosti;

 • Pri nizki zunanji temperaturi je število razmerje COP manjše s tem pa toplotna moč. Gretje je slabše poraba pogonske energije pa enaka – manjši izkoristek.
 • Največje pomanjkljivost pa je premajhen uparjevalnik, ta ima majhne razmake med lamelami. Posledica je da pričnejo lamele ob višji vlažnosti zraka pod + 4 do + 5 stopinj Celzija prej ledeneti, pojavijo se večje težave z odtaljevanjem, kot pri toplotnih črpalkah. Pri teh pogojih je energijska učinkovitost inverterskih klimatskih naprav nižja do 40 % odstotkov od TČ / toplotnih črpalk /. Gretje je zato slabše. Temperatura v prostorih ne sme biti prenizka, hitrost gibanja zraka mora biti majhna, drugače čutimo prepih. Tudi relativna vlaga mora biti med 35 % in 75 % odstotkih.

Sodobne klimatske naprave so opremljene z vrsto dodatkov; ionizator, sušilec zraka, filter za prašne delce, odstranjevalec vonjav.

OBMOČJE OGREVANJA INVERTERSKE KLIMATSKE NAPRAVE

Inverterske klimatske naprave so primerne za ogrevanje v prehodnem obdobju. Za osnovno ogrevanje brez podpore daljinskega pozimi niso primerne. Odvisno je od kvalitete naprave, klimatskih razmer - na Gorenjskem so ostre zime. / Priobalni pas pa je primeren /. So pa manj primerne pri zunanjih temperaturah pod + 4 stopinj Celzija.

TOPLOTNE ČRPALKE – OGREVANJE STANOVANJA

Na Jesenicah je en primer, ko se ogreva stanovanje in pripravlja topla sanitarna voda v stanovanjskem bloku.

Blok je bil zgrajen pred več kot petdesetimi leti. V kuhinji je omara v niši. Prostor je zaprt proti balkonu z navpičnimi rebri, podobnimi polkni. V tej niši je vgrajena toplotna črpalka – skandinavska. Usmeritev TČ je na nasprotno balkonsko steno. TČ ni hrupna ne moti stanovalca niti sosedov. Poraba električne energije je nizka, izkoristek dober.

Stanovanje je velikosti 75 m2. Toplotno je izolirana fasada v letu 2012. Preje pa so bile v stanovanju več let toplotno izolirane samo notranje stene proti zunanjemu zidu.

Vsa stanovanja v tem bloku se grejejo lokalno, prav tako to s toplotno črpalko. Rezervno gorivo je sobni kamin, ki se pa v zadnjih letih ni uporabljal. Ogrevalni stroški so veliko nižji kot pri centralnem – daljinskem ogrevanju enakega stanovanja v enakem bloku. Nazivna moč toplotne črpalke je 10 KW, po toplotni izolaciji bloka 15 cm DEMIT bi bila nazivna moč manjša. Celo leto se lahko pripravlja toplo vodo s toplotno črpalko.

Pri ogrevanju stanovanja s toplotno črpalko ZRAK / VODA mora biti dober projekt in upoštevanje vpliv na okolje – hrup in prepih. Ti dve stvari sta zelo pomembni v naselju blokov.

Najbolj ugodni so bloki, kot je referenčni, ker je zunanji del naprave usmerjen vzdolž balkona, to je v lastno steno.

ZA KONEC

Sodobne klimatske naprave so lahko reverzibilne, namenjene so hlajenju in ogrevanju prostorov, pri hlajenju odvajajo toploto iz notranjosti, pri ogrevanju pa dovajajo toploto v notranjost.

 • Drug tip so nastavljive klimatske naprave, ki obratujejo zvezno v širokem razponu moči – spreminjajo se vrtljaji v kompresorju. Klasični kompresor deluje polno in se izklaplja po potrebi. Prednost je na strani nastavljivih – doseganje želene temperature je hitrejše, energijsko so bolj varčne.
 • Tretji tip so inverterske klimatske naprave, ki združujejo oba tipa reverzibilnega in nastavljivega. Omogočajo enakomerno hlajenje in ogrevanje. Zato so tudi bolj učinkovite, varčne in tišje. Inverter prilagaja vrtljaje kompresorja glede na nastavitve in notranje pogoje. Delovanje z inverterjem porabi toliko elektrike kolikor je potrebno. Temperaturnega nihanja ni, to je značilno za reverzibilne klimatske naprave – stalno delovanje – vklop / izklop.
 • Na tržišču so klimatske naprave proizvajalcev; DAIKIN, HITACHI, MITSUBISHI, ELEKTRIC TOSHIBA in druge.

ODKLOP OD DALJINSKEGA OGREVANJA ALI SKUPNE OGREVALNE NAPRAVE

O individualnem električnem ogrevanju razmišlja veliko etažnih lastnikov v večstanovanjskih stavbah.

Električne ogrevalne naprave so cenovno ugodne in enostavne za vgradnjo. Razlogi za to so delitev po dejanski porabi toplotne energije in cena za ogrevanje.

Žal odklop od obstoječega sistema ni enostaven. Saj so v primeru odločitve ogrevanja z električno energijo dolžni poravnati delež fiksnih stroškov ( od 20 % do 40 % ) glede na svoj delež ogrevne površine.

Če pa želijo preiti na električno stensko IR ali drugo ogrevanje morajo pridobiti 100 % soglasje preostalih etažnih lastnikov. Gre namreč za odklop od skupne naprave, kar natančno ureja stvarnopravni zakonik (SPZ) iz katerega je razvidno, da se na solastnini na skupnih delih ni mogoče odpovedati.

Električno ogrevanje je sporno tudi ekološko, saj je raba primarne energije približno več kot trikrat večja kot pri ostalih energentih.

Povedano preprosto; za proizvodnjo 1 KWh električne energije je potrebno cca 3 KWh toplotne energije v termocentralah. Pri ogrevanju z električno energijo pa dobimo iz 1 KWh z izkoristkom le 0,98 KWh.

Zato svetujemo, da se izogibate samo osnovnega električnega ogrevanja, ki tudi po noveli Energetskega zakona EZ-1 ne bo več dovoljeno.

POSVETUJTE SE S STROKOVNJAKOM PRED NAKUPOM. NAPRAVE NISO ZA OSNOVNO OGREVANJE CELO OGREVALNO SEZONO, POTREBEN JE DODATEN VIR. ZATO NE SVETUJEMO ODKLOP OD OSNOVNEGA OGREVANJA.

Brezplačne informacije in nasvete dobite v Energetsko svetovalni pisarni Jesenice ENSVET, Cesta Cirila Tavčarja 3 B. V stolpnici – pritličje levi vhod, poleg Krajevne skupnosti Plavž in Lekarne Plavž. Uradne ure so v torek in četrtek od 15 – 18 h. Ob vsakem času deluje avtomatski telefonski odzivnik – telefonska številka 04 / 586 39 87.

Nasveti in pisna poročila so brezplačni.

ENERGETSKA SVETOVALNA PISARNA ENSVET – JESENICE

ENERGETSKI SVETOVALEC: AVRELIJ RAVNIK


Manj kot tri leta nas ločijo od izgradnje magistralnega plinovoda zemeljskega plina JUŽNI TOK skozi Slovenijo. Plinovod bo vstopil v Jeseniško občino in bo speljan skozi Jesenice in po Zgornje Savski Dolini do Trbiža. To je pomembnega plinskega vozlišča za Italijo, Avstrijo in Nemčijo. Plinski terminal v Severnem Jadranu bo priključen na to omrežje in bo vplinjal prekomorski plin iz plinskih nahajališč. Največje nahajališče je v emiratu v KATARJU.

V Zgornje Savski Dolini se upirajo plinovodu, ker jim bo uničil krajino. Plinovod nima široke trase. V letu dni se ne pozna ničesar več. Nanj spominjajo samo odzračevalne – varnostne cevi. Ko bodo spoznali korist najčistejšega goriva, bodo zamenjali drago tekoče gorivo s cenejšim plinskim gorivom.

OBČANOM KRANJSKOGORSKE OBČINE SPOROČAMO, DA JE ZEMELJSKI PLIN ZELO VARNO GORIVO – LAŽJE OD ZRAKA IN OKOLJU PRIJAZNO.

Po EZ / energetskem zakonu je bilo izjemoma dovoljeno osnovno ogrevanje z električno energijo. V novi pa bo prepovedano brez osnovnega ogrevanja. Predlog novele EZ-1 energetskega zakona je bil v javni obravnavi do 26.06.2013, člen 231 izpostavlja prepoved uporabe električne energije za osnovno ogrevanje, razen v povezavi s toplotnimi črpalkami.

Zato v vednost vsem v jeseniški občini, ki so se ali se pripravljajo na samo električno ogrevanje / odklop od daljinskega /, da bo to prepovedano po noveli zakona EZ-1.

Stanovanje je dobrina o kateri mnogi razmišljajo in se trudijo kako pridi do lastne strehe nad glavo. Še večja dobrina je lastna hiša, istočasno pa velika skrb in velik strošek vzdrževanja. Zato ni čudno, da slovenski pregovor pravi; »LJUBO DOMA, KDOR GA IMA !« V stari Avstriji in Jugoslaviji so železničarje selili iz kraja v kraj. Stanovali so po službenih stanovanjih in čuvajnicah. Celo življenje so se trudili za lastno streho, ker so pri upokojitvi morali zapustiti stanovanje. Ni zaman železničarski rek na Jesenicah »HAUS IST KLEIN ABER MEIN.« / Hiša je majhna, a moja. /

Stanovanje je potrebno; najeti, kupiti ali pa s trudom zgraditi hišo. Stanovanje je nepremičnina, ki ima veliko vrednost in jo je zato treba skrbno vzdrževati – obnavljati. Za to pa dobimo bore malo navodil za uporabo in upravljanje. Za vsak avtomobil, tehnični aparat nam priložijo navodila v nekaj jezikih. Za stanovanje pa so navodila precej skopa ali jih ni. Ne veljajo pa za vse, ker so stanovanja zelo različna v manjših zgradbah – stolpnicah ali enodružinskih hišah.

Sodobne ogrevalne tehnike si ne moremo predstavljati brez regulacije temperature, predtoka vode. Daleč so že časi, ko je pri starih kotlih reguliral dotok zraka temperaturni regulator /najbolj znan je bil SAMSON, zato se je to ime uporabljalo za te naprave. Pri malomarni nastavitvi te naprave so bile napake; Previsoka temperatura – verižica je preskočila ročico regulatorja. Če se je staknila verižica pa ni bilo dovolj zgorevnega zraka, zato kotel ni ogreval je tlelo v njem. Moderne regulacijske naprave, razvoj elektronike so regulacijo izpopolnile do visoke stopnje in zanesljivosti. Za regulacijo temperature v bivalnih prostorih je najbolj uporaben termostatski ventil. Ta naprava uravnava – regulira temperaturo v prostoru in jo uravnava po nastavljeni – želeni vrednosti.

PRIHRANEK OGREVALNE ENERGIJE S TERMOSTATSKIMI VENTILI JE DO 15 % ODSTOTKOV.

Slovenski pregovor ne pravi zaman, »Ni ga čez dober nasvet.« Pregovor drži v mnogih primerih vsakdanjega življenja. Najdražja je šola v naravi, če se ne upoštevajo tuje izkušnje, pač pa se dela z lastnimi napakami. Posebno to drži v tehnični praksi, kamor spadata tudi »URE« učinkovita raba energije in »OVE« obnovljivi viri energije. To vse je predmet energetskega svetovanja »ENSVET«. To je celotno področje ogrevalne tehnike, gradbene fizike, stavb – toplotna zaščita, gradbena konstrukcija, toplotni mostovi, sončna energija, fotovoltaika, toplotne črpalke. Soproizvodnja toplote in elektrike – kogeneracija. Poleg tega pa še gospodinjski stroji in aparati. Zraven so še posamezni detajli, energenti, goriva, tehnični in gorljivi plini, lesna biomasa, tekoča in plinasta goriva.

Ker mnogi občani še niso seznanjeni z brezplačnim svetovanjem, ki ga vodi »MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR DIREKTORAT ZA ENERGIJO direktor g. Julijan Fortunat univ.dipl.inž.strojništva. Za področje zgornjegorenjskih občin: Jesenice, Bled, Gorje, Bohinj, Žirovnica in Kranjska Gora.

UVOD

Pri zamenjavi oken v stavbah, stanovanjih se zaradi tesnosti več ne prezračuje skozi pripire. Zato pri nepravilnem prezračevanju nastaja pri neizoliranih in premalo ogrevanih prostorih – plesen. Zamenjava oken in balkonskih vrat v starejših in novejših stavbah je danes vsakdanji pojav. Stara okna so skozi netesne pripire prezračevale prostor. Ob močnem vetru je bilo prezračevanje še bolj intenzivno. Uporabniki stanovanj so navajeni starih bivalnih razmer in niso pripravljeni takoj na nove pogoje. Avtomatskega zračenja ni več, potrebno je pravilno zračiti in prezračevati.

Vlaga in plesen v stavbi – prostorih je nadloga, ki ne pozna letnih časov, to je pozimi in poleti. Stare stavbe so za vlago in plesen še bolj občutljive, ker niso toplotno izolirane. V jesenskem času se ohladi ozračje, s krajšim dnevom so tudi nižje zunanje temperature. To je tudi obdobje pričetka ogrevalne sezone v katerem se v bivalnih prostorih srečamo s površinsko kondenzacijo vodne pare in razvojem plesni. Predpogoj za ta pojav so gradbene napake pri izvedbi ali načrtovanju in neprimerne bivalne navade stanovalcev. Med katere sodita prevelika obremenitev z vlago ali kombinacija obojega. V članku bomo obravnavali navlaženje in razvoj plesni zaradi površinske kondenzacije, zatekanje meteorne vode ali poškodb na inštalacijah.

UVOD

Na Gorenjskem predvsem na podeželju, niso pa izvzeta tudi urbana področja, se uporablja za ogrevanje in pripravo tople vode trdna goriva lesna biomasa – drva. Ta se lahko uporablja pri centralnem ali lokalnem ogrevanju v pečeh. Ogrevalne naprave so različne, kako tudi uporabljena goriva od drv, premoga, lesnih briketov in tudi sekancev za večje ogrevne površine. Vzrok za to izbiro so visoke cene EL kurilnega olja, ki so v mesecu januarju maloprodajne 2013 že 1,050 EUR/liter. Drva bukova nažagana pa le 70 EUR/m3.

Energetski svetovalec Vam je pripravil zanimiv članek, ki zanima vse, ki načrtujejo novogradnjo ali adaptacijo ogrevanja obstoječe hiše – stanovanja. Pri izbiri ogrevalnega sistema jih zanima tudi način ogrevana. To je radiatorsko ogrevanje ali pa talno ogrevanje. Naslov članka je:

TALNO OGREVANJE IN POČUTJE STANOVALCEV

UVOD

Prispevek je namenjen vsem, ki želite izbrati ogrevalni sistem v hiši ali v stanovanju. Ogrevalni sistem morate načrtovati glede na danosti, kakšen energent lahko uporabite, koliko jih je na razpolago. V urbanih središčih je možnosti veliko, malo pa jih je na podeželju.

Tudi plinovodno omrežje zemeljskega plina je v mestih in v okolici, na podeželju pa ga ni. Edini plin, ki je lahko povsod je UNP utekočinjeni naftni plin PROPAN IN MEŠANICA PROPAN – BUTAN. Za specifična ogrevanja, kot je talno mora biti energent, ki se lahko avtomatsko regulira to pa so: električna energija, plinsko ogrevanje, izjemoma EL kurilno olje in avtomatski kotel na lesne pelete. Ostali energenti niso primerni za sistem talnega  ogrevanja.

TALNO OGREVANJE

Odločitev za talno ogrevanje je zahtevna naloga, ki je mogoča pri novogradnji ali rekonstrukciji tal v stanovanju. Pogoj je zadostna višina stropa in možnost dviga višine vrat proti stropu.

Talno ogrevanje je najstarejši poznan sistem centralnega ogrevanja prostorov. Tak način ogrevanja Hipokaust je že znan iz rimskih časov. Prenosnik toplote je bil topel zrak, oziroma dimni plini, ki so krožili po kanalih pod hišo.

Energetsko svetovalna pisarna Jesenice »ENSVET« obvešča občane, da se s 01.01.2013 selijo na novo lokacijo v stolpnici Cesta Cirila Tavčarja 3b poleg pisarne, kjer je sedež KS Mirka Roglja Petka, KS Staneta Bokala, KS Cirila Tavčarja. Od 01.01.2013 bo Energetsko svetovalna pisarna Jesenice že delovala na novem naslovu.

Telefonska številka 04 / 586 39 87 z odzivnikom in elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ostanejo nespremenjeni. Prav tako tudi uradne ure, ki so vsak torek in četrtek od 15.00 do 18.00 ure.

Vaše energetske in gradbene probleme z neodvisnimi nasveti rešimo brezplačno.

Zaključen je javni poziv - 12sub-ob12 - Eko sklada za finančne spodbude ukrepom ure in ove občanom, ostali javni pozivi ostajajo odprti

 

V Uradnem listu Republike Slovenije dne 31. 8. 2012 je bil objavljen zaključek javnega poziva  Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb - 12SUB-OB12 - zaradi porabe razpoložljivih sredstev. Zadnji rok za oddajo vlog je bil 31. 8. 2012.

Ostali javni pozivi EKO sklada, objavljeni v letošnjem letu do nadaljnjega ostajajo odprti, tako tudi javni poziv Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb - 13SUB-OB12 - .

Predmet javnega poziva 12SUB-OB12 so bile nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije:

Energetski svetovalec Vam je pripravil zanimiv članek, ki zanima vse, ki se ukvarjajo z ogrevanjem javnih stavb, večstanovanjskih in enodružinskih hiš. Naslov članka je:

Sodobna tehnologija proizvodnje toplote in električne energije

Soproizvodnja – Kogeneracija – SPTE / Soproizvodnja toplote – elektrike/

 

 

Uvod

Cene surove nafte se dvigajo v svetovnem merilu, zaradi nestabilnih razmer v Iranu, dražjega črpanja na nekaterih nahajališčih. Pa tudi zaradi polnjenja državnega proračuna. Regulator le tega so trošarine, ki se določajo vsakih 14 dni skupno s prodajno ceno naftnih derivatov; bencinov, dieselskega goriva in EL kurilnega olja.

V letu 2012 se cene le zvišujejo, znižanje je le za kak cent, vendar le pri dieselskem gorivu in EL kurilnim oljem.

Cene se ravnajo po sodčku severnoameriške nafte in severnomorske nafte BRENT, to je cena 1 sodčka /barella/ 159 litrov.

Cene se ravnajo tudi po trenutni politični situaciji v Iranu in Sudanu. Vse to pa izrabljajo naftni posredniki, ki kupujejo nafto in jo prodajajo dalje z velikim zaslužkom.

Več o prispevku si preberite v priloženih dokumentih.

Energetski svetovalec Vam je pripravil zanimiv članek, ki zanima vse stanovalce, ki potrebujejo toplo sanitarno vodo in jo pripravljajo na različne načine. Naslov prispevka je:

KAKO UČINKOVITO RABIMO TOPLO SANITARNO VODO UVOD


Topla voda je dobrina, ki ni zastonj zato jo je treba varčno uporabljati. V nerazvitem svetu je problem še pitna voda, da o topli ne govorimo, imajo jo toliko kolikor jo jim nakloni podnebje. Za pripravo sanitarne tople vode porabi povprečno gospodinjstvo okoli 10 % odstotkov vseh energetskih potreb. Zato je energijsko učinkovita poraba tople vode tako pomembna. Za pripravo tople vode uporabljamo pitno vodo, zato je tudi treba varčevati pri tej, ker naravni viri niso omejeni.

V Sloveniji je količina porabljene vode okoli 250 m3 leto. Od tega se porabi 100 m3 v gospodinjstvu za vsakodnevne potrebe. Višji je življenjski standard, več se porabi vode. Človek za življenje potrebuje 1 – 2 litra vode na dan. Vseh ostalih 140 – 200 litrov / razkošni še do 300 litrov / pa se porabi za bolj ali manj življenjsko pomembne namene.

Uporabne povezave