Natisni to stran
mar  2017 31

Poročilo z 19. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice

Jesenice, 31. 3. 2017 – Na seji Občinskega sveta občine Jesenice v mesecu marcu so svetnice in svetniki obravnavali 17 točk dnevnega reda. Osrednja točka dnevnega reda je bil Zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2016. Občinski svet je v drugem branju obravnaval spremembe odlokov s področja otroških in mladinskih projektov, gospodarstva ter s področja turističnih prireditev. Po skrajšanem postopku je bil obravnavan predlog dopolnitve Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki, v prvi obravnavi pa predlog sprememb Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. Občinski svet je sprejel tudi Celostno prometno strategijo občine Jesenice v prvi obravnavi, ter  ceno za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Mala Mežakla na Jesenicah. Svetniki so na seji potrdili mandat novi predstavnici Občine Jesenice v Skupščini javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice ter za petletno mandatno obdobje imenovali novega direktorja javnega zavoda Zavod za šport Jesenice.

Z dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta je bil umaknjen predlog spremembe Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu. Občinski svet je odločil, da se obravnava te točke preloži na majsko sejo, tako da se obravnava istočasno s Poročilom o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice za leto 2016.

Občinski svet občine Jesenice je na seji obravnaval Zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2016 in se znotraj obravnave seznanil s poročilom o porabi sredstev proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev. Zaključni račun je akt občine, kjer so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Je poročilo o izvršitvi s proračunom opredeljenih ciljev in nalog občine in s tem odraz preteklega delovanja proračunskih uporabnikov. V sklopu te točke se je Občinski svet seznanil tudi s Poročilom o izvedenih javnih razpisih v občini Jesenice v letu 2016 ter s Poročilom o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016.

Na marčevski seji je v drugi obravnavi Občinski svet sprejel predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim, predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice ter predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice.

Občinski svet je po skrajšanem postopku obravnaval predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice. Dopolnitev Odloka je bila prejeta z namenom, da bo izvajalec gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov - javno komunalno podjetje JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, lahko mesečno obračunavalo tudi storitve gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ki jih v skladu s koncesijsko pogodbo opravlja koncesionar EKOGOR d.o.o. Razlog takega načina zaračunavanja je predvsem v tem, da občani oz. uporabniki storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Jesenice ne bodo prejemali dveh položnic in imeli s tem dvojne stroške za plačila. V nadaljevanju seje je bil v prvi obravnavi sprejet predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki na novo urejajo razmerje med občinami ustanoviteljicami skupne občinske uprave. Predlagano novo razmerje namreč ne temelji več na številu stalnih prebivalcev po občinah, temveč na analizi dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva v obdobju 2009-2016.

Svetnice in svetniki so v prvi obravnavi sprejeli Celostno prometno strategijo občine Jesenice. Namen celostne prometne strategije je prispevanje k razvoju urbane mobilnosti in pomoč pri vzpostavitvi trajnostnega prometnega sistema, cilj izdelave strategije pa je določitev ukrepov trajnostne mobilnosti, kot so opredeljeni v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, in sprejem akcijskega načrta za njihovo izvedbo. Na tej podlagi se bo Občina Jesenice lahko potegovala za razpoložljiva sredstva v okviru nadaljnjih razpisov evropske kohezijske politike.

Občinski svet je ponovno obravnaval predlog za uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in informacijo o stanju projekta CERO Mala Mežakla, ki ga je v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja pripravil koncesionar Ekogor d.o.o. Občinski svet občine Jesenice je po razpravi potrdil skupno ceno za mehansko in za biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov za območje občine Jesenice v višini 98,00 €/tono pripeljanih odpadkov.

Svetniki so se v nadaljevanju seje obravnavali predlog za 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2017 ter predlog za 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2017. S predlagano dopolnitvijo Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja se načrtuje nakup poslovnega prostora, s pripadajočimi tremi parkirnimi prostori v orientacijski vrednosti 98.000,00 EUR v poslovni stavbi na naslovu Delavska ulica 1, Jesenice za potrebe izvajanja dejavnosti Ljudske univerze Jesenice. S predlagano dopolnitvijo Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem pa se načrtuje prodaja dela makadamskega parkirišča med poslovnima objektoma v območju Fiprom, prodaja dveh stanovanj na podlagi vlog zainteresiranih najemnikov ter prodaja počitniškega apartmaja v Stinici na Hrvaškem, katerega je Občina Jesenice pridobila v last v letu 2016 na podlagi pogodbe o priznanju lastninske pravice.

V sklopu volitev in imenovanj so člani Občinskega sveta Simono Štravs imenovali za novo predstavnico Občine Jesenice v Skupščino Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice ter za petletno mandatno obdobje imenovali direktorija Zavoda za šport Jesenice. To funkcijo bo tudi naslednjih 5 let opravljal Almin Gorinjac, ki mandat nastopi 1. junija 2017.

Prebrano 2254 krat Nazadnje urejano na sreda, 05 april 2017 08:03

Mediji

GORENJSKA POROČILA: Svetniki potrdili zaključni račun GTV - Gorenjska televizija