Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

jan  2023 26

Poročilo z 2. seje Občinskega sveta

Jesenice, 26. januar – Občinski svet Občine Jesenice se je danes sestal na svoji 2. redni seji.  Svetniki in svetnice so na prvi vsebinski seji novega mandata obravnavali 13 točk (s podtočkami).

Na začetku 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice so svetniki in svetnice z dnevnega reda umaknili 4 predlagane točke, in sicer predlog Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice, predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2023–2026, predlog 1. dopolnitve Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023 ter predlog 1. dopolnitve Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023. Na dnevni red so dodali novo točko, in sicer predlog za imenovanje kandidatov za predstavnike uporabnikov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.

Po potrditvi dnevnega reda je Občinski svet potrdil mandat novi članici Občinskega sveta Občine Jesenice dr. Urški Ravnik Verbič in jo hkrati imenoval tudi za namestnico predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

V nadaljevanju seje so svetniki in svetnice v prvi obravnavi potrdili predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v občini Jesenice. V občini Jesenice delujeta dve društvi upokojencev, katerih programi zajemajo oziroma se nanašajo na več različnih področij (kultura, šport oz. rekreacija, zdravstvo, socialno varstvo ipd.) in zato tudi kandidirajo na več občinskih razpisov. S predlaganim Odlokom Občina Jesenice za upokojence oziroma društva, kot njihovo organizacijsko obliko delovanja, zagotavlja samostojni pravni akt, ki celostno ureja področje sofinanciranja delovanja društev upokojencev in njihovih programov, z namenom da se podpre društva upokojencev pri aktivnostih, s katerimi izboljšujejo kvaliteto življenja in s katerimi bogatijo tudi širšo skupnost.

Potrjen je bil tudi predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice. Ta od 1. 1. 2023 znaša 0,0674 € (lani 0,0622 €).

Svetniki in svetnice so nadalje potrdili predlog sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Jesenice. Zakon o političnih strankah določa, da pristojni organ občine s sklepom o financiranju strank določi, da stranki, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Glede na število prejetih glasov so do pridobitve sredstev iz proračuna občine Jesenice upravičene naslednje politične stranke: Gibanje Svoboda, Socialni demokrati, Slovenska demokratska stranka, Državljansko gibanje Resni.ca, Nova Slovenija – Krščanski demokrati, Levica, Slovenska ljudska stranka in Demokratična stranka upokojencev Slovenije. Neodvisne liste, ki so sodelovale na lokalnih volitvah 2022, do financiranja iz proračuna občine Jesenice niso upravičene. Z omenjenimi političnimi strankami se bodo sklenile pogodbe o sofinanciranju, sredstva pa se bodo nakazovala mesečno na njihove transakcijske račune.

Svetniki in svetnice so podali tudi Soglasje k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč na domu. Za območje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica storitev od leta 2000 dalje izvaja Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice. Ta je na Občino Jesenice posredoval predlog za izdajo soglasja k ceni storitve, ki se zvišuje zaradi povečanega stroška dela (dvig vrednosti plačnih razredov, minimalne plače, nadomestila za prehrano ter materialnih stroškov). Ekonomska cena v €/uro se tako za delovne dneve zvišuje iz 21,54 € na 23,71 €, za nedelje iz 28,26 € na 31,33 € ter za praznike in dela proste dneve iz 30,50 € na 33,87 €. Zakon določa, da morajo občine iz svojih proračunov zagotavljati najmanj 50 % subvencijo k ekonomski ceni storitve. Povprečna višina subvencij občin v Sloveniji je po zadnje veljavnih podatkih za leto 2021 znašala 70,42 %, medtem ko Občina Jesenice zagotavlja 81,52-odstotno subvencijo. Cena na uro za uporabnika po novem tako znaša 4,38 € za delovne dneve (prej 3,98 €), 5,86 € za nedelje (prej 5,29 €) ter 6,36 € za praznike in dela proste dneve (prej 5,73 €). Ekonomska cena za obračun rezervacije storitve pomoč družini na domu se iz 17,23 € (80 % cene ure pomoči na domu) zvišuje na 18,97 €, od tega ta za uporabnika znaša 3,51 €/uro (prej 3,18 €), ostalo sofinancira Občina Jesenice. Nove cene storitve veljajo od februarja 2023 dalje. Po besedah predstavnikov Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice storitev trenutno koristi 140–150 uporabnikov iz območja občine Jesenice.

 

Volitve in imenovanja

Svetniki in svetnice so Borisa Grilca na podlagi njegove odstopne izjave razrešili kot člana Občinske volilne komisije Občine Jesenice za mandatno obdobje 2022–2026. Iz Sveta javnega zavoda Vrtec Jesenice so na podlagi njene odstopne izjave razrešili Evo Mlakar, vanj pa kot predstavnico Občine Jesenice imenovali Ireno Košir.

V Svet javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Srednja šola Jesenice so kot predstavnika Občine Jesenice imenovali Romana Kalana, kot kandidata za člana Razvojnega sveta gorenjske regije župana mag. Petra Bohinca, kot predstavnika Občine Jesenice v Svetu Območne enote Bled Zavoda za gozdove Slovenije mag. Vero Djurić Drozdek, v Upravni odbor Fakultete za zdravstvo Angele Boškin pa Matejo Drobič, Gorana Šepića, Ireno Kolbl in Sašo Humar. Za kandidatki za predstavnico uporabnikov v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice je Občinski svet predlagal Ireno Kolbl in Snežano Nuždić.

S tajnim glasovanjem so imenovali tudi člane Nadzornega odbora občine Jesenice za mandatno obdobje 2022-2026, in sicer Darjo Radić, Borisa Grilca, Žigo Jereba, Boštjana Omerzela, Branko Modic Šmit, Anito Drvoderić in Igorja Milosova.

 

Potrjeni prejemniki priznanj Občine Jesenice v letu 2023

Na januarski seji Občinskega sveta potrjujejo tudi predloge za podelitev priznanj občine Jesenice v aktualnem letu. Na današnji seji so tako za častnega občana potrdili opernega pevca Jako Jeraša, za prejemnike plakete Občine Jesenice pa nekdanjo ravnateljico Gimnazije Jesenice mag. Lidijo Dornig, članico Društva diabetikov Jesenice, dolgoletno prostovoljko in amaterska igralka pri Gledališču Toneta Čufarja Jesenice Milico Berlot ter člana Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska in dolgoletnega prostovoljca na področju športa Leopolda Bizalja.

 

V nadaljevanju seje so svetniki sprejeli predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2023, v katerem je za omenjeno leto predvidenih 8 rednih sej občinskega sveta, osmih rednih sejah, in sicer v januarju, marcu, aprilu, maju, juniju, septembru, oktobru in decembru, med pomembnejšimi obravnavanimi točkami pa bodo sprejem zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2022 in rebalansa proračuna Občine Jesenice za leto 2023 v prvem trimesečju leta ter sprejem proračuna Občine Jesenice za leto 2024 in Strategija za mlade v občini Jesenice za obdobje 2024–2028 v zadnjem trimesečju.

Podal je tudi soglasje k programu dela s finančnim načrtom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2023, ki ga je svetnikom in svetnicam predstavila direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Eva Štravs Podlogar. Na območju občine Jesenice so v tem letu predvidene aktivnosti v vrednosti 120 tisoč evrov, med njimi so npr. izvedba projekta Turizmu pomaga lastna glava, Pohodništvo v občini Jesenice, Ohranimo narcise, Mladi Jesenice, Sprehod po Murovi/Spomini starih Jesenic, Podjetniški krožki v osnovnih šolah, Med narcise z busom, Anima Sana, Spodbujanje podjetništva, Ustvarjalni podjetnik, Anima sana, Kuham DOMAče, Lokalna samooskrba, Hranilnica semen idr.

Nazadnje se je Občinski svet Občine Jesenice seznanil še s poročilom Delovne skupine za spremljanje stanja v CERO Mala Mežakla. Delovna skupina je bila dolžna redno spremljati dinamiko odvoza skladiščene lahke frakcije na zemljišču s parc.št. 796/81 k.o. Podmežaklja in o ugotovitvah najmanj enkrat letno poročati županu in Občinskemu svetu Občine Jesenice. Koncesionar EKOGOR d.o.o. je bil z omenjenega zemljišča do konca leta 2021 dolžan odstraniti najmanj 5.000 t nakopičene lahke frakcije, do konca 2022 dodatnih 8.000 ton in preostanek v letu 2023. Delovna skupina je na podlagi ogleda meseca decembra ugotovila, da je koncesionar z obravnavanega zemljišča fizično odstranil vso nakopičeno lahko frakcijo. Pri tem je ugotovila tudi, da je koncesionar do konca leta 2022 končnemu prevzemniku predal 9.712,40 ton nakopičene in obdelane lahke frakcije, obdelava in predaja preostanka količine pa bo izvedena v letu 2023.

 

Gradivo, obravnavano na seji, je dosegljivo TUKAJ.

Prebrano 928 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 30 januar 2023 08:59

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave