Obvestila za javnost

Iz Centra za socialno delo Gorenjska, enota Jesenice, kot pomoč občanom obveščajo o možnostih uveljavljanja njihovih pravic na centru za socialno delo:

Iz Centra za socialno delo Gorenjska, enota Jesenice, upravičence do otroškega dodatka in subvencije vrtca obveščajo:

Jesenice – Občina Jesenice je prejela uporabno dovoljenje za milijonski projekt izgradnje komunalne infrastrukture v naselju Murova.

Jesenice, 20. junij – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji  6. redni seji, ki je zadnja predvidena seja do meseca septembra. Med pomembnejšimi točkami seje sta bili informacija o možnosti širitve bolnišnične dejavnosti s prostorsko programsko preveritvijo umestitve regijske bolnišnice na območju občine Jesenice ter prva obravnava predloga Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2019–2023.

Številka: 25/2019-3

Informacija s 4. redne seje Sveta KS Blejska Dobrava

ki je bila v četrtek, 6. junija 2019, ob 19.00, v pisarni KS Blejska Dobrava.

Po pregledu in potrditvi zapisnika 3. seje Sveta KS je svet KS obravnaval še naslednje:

 • 8. 4. 2019 je bila konstitutivna seja Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice. Na podlagi sklepa je bil podan predlog nabave in namestitve košev za smeti.
 • 10. 4. 02019 so bili na obisku v vrtcu na Blejski Dobravi župan, ravnatelj šole Koroška Bela in ravnateljica Vrtca Jesenice. Opravili so ogled prostorov nad pisarno KS z namenom zagotavljanja dodatnih prostorov za potrebe vrtca.
 • 17. 4. 2019 sta se predsednik in podpredsednik sestala s krajanom Markom Ahčinom, ki je skupaj s posamezniki s Kočne pripravljal peticijo zaradi neaktivnosti na komunalnem področju na Kočni.Dogovorjeno je bilo, da se s peticijo počaka, ker se zadeve glede pločnika in kanalizacije odvijajo.
 • 6. 5. 2019 je bil skupaj s predstavniki TD Gorje, Tomažem Bregantom, opravljen ogled poti od pokopališča do Vintgarja.
 • 13. 4. 2019 je bila izvedena tudi čistilna akcija v krajevni skupnosti Blejska Dobrava. Udeležba krajanov je bila slaba, izjemen pa je bil odziv šole in vrtca. Celotnoobmočje KS je bilo očiščeno.
 • 7. in 8. 5. 2019 so se izvajala dela v Vintgarju. Štirje prostovoljci, od tega dva člana sveta KS z Blejske Dobrave so urejali ograjo in nasuli pesek, ki ga je dala Občina Jesenice, istega dne je bila urejena makadamska pot mimo vežic.
 • Na Blejski Dobravi, pri hišah št. 114 in 115 so opozorili na problem s parkiranjem. O zadevi je bil sklican sestanek in opravljen ogled, kar je razvidno iz zapisnika o ogledu. Podan je bil predlog komunalni direkciji občine za postavitev prometne signalizacije, ki je pri hiši Blejska Dobrava 109 že postavljena.

Svetnica Irena Kolbl  je pri tem opozorila, da je pešpot v Vintgar mimo hiše Blejska Dobrava 114 nekvalitetno vzdrževana, ograje se kar naprej podirajo, prav tako lesene stopnice in pot. To pot je dolžna vzdrževati občina. Obenem je opozorila na to, da kljub večkratnim prošnjam in ogledom na terenu, rumene usmerjevalne table na železniški oz. avtobusni postaji v smer Vintgar še vedno ni. Zanimalo jo je tudi, kako občina Jesenice porabi sredstva, ki jih v proračun nakaže TD Gorje za uporabnino ceste v Vintgar. Opazila je, da parkirana vozila v Vintgarju zaposlenih delavcev redarji sankcionirajo, ostalih vozil pa ne.

Na njeno pripombo, da Slovenske železnice ob železniški progi na Blejski Dobravi uničujejo plevel s prepovedanimi škropivi, ki škodujejo čebelam in tudi ljudem, na zemljiščih, ki so znotraj TNP in so kmetijske površine 1. razreda ji je predsednik odgovoril, da so škropiva ekološka in zato bolj mastna, niso pa nevarna ali prepovedana.

 • 16. 5. 2019 je predsednik govoril z županom v zvezi z odkupom zemljišča na Kočni, kjer je igrišče. Župan je obljubil sestanek na to temo skupaj s predstavnikom društva Obranca in Krajevne skupnosti.
 • 4. 6. 2019 je govoril s Katarino Haus glede sanacije zamakanja v telovadnico. Dela so naročena in bodo opravljena v času počitnic. O tem se obvesti šolo in vrtec.
 • 24. 5. 2019 so bilena Pristavi igre krajevnih skupnosti, ki so se jih udeležili štirje člani Sveta KS Blejska Dobrava.
 • Izoblikovan je bil potek aktivnosti za izvedbo praznovanja krajevnega praznika , kjer bodo podeljena tudi priznanja KS. V zvezi s tem je bila imenovana komisija za podelitev priznanj in pripravo vsega potrebnega ter pripravljen razpis za podelitev priznanj.
 • Predsednik je seznanil prisotne, da bo imenovana razpisna komisija za izbor sodelavca za KS v katero je imenovan tudi sam.
 • V zvezi z gradivom za sejo Občinskega sveta Jesenice je Svet KS Blejska Dobrava v celoti podprl aktivnosti za gradnjo bolnišnice na lokacijah na območju občine Jesenice, vključno z Blejsko Dobravo.
 • Svet KS je obravnaval vlogo krajana Viktorja Tersoglava za nakup nepremičnine z ID znakom: parcela 2176 1665/3.

 

S spoštovanjem,

Anton Hribar
predsednik Sveta
KS Blejska Dobrava

Iz družbe Ekogor obveščajo, da so včeraj na lokacijo Male Mežakle preselili napravo za okroglo baliranje. Z današnjim dnem so tako začeli z baliranjem lahke frakcije, ki se nahaja na območju Centra za ravnanje z odpadki Mala Mežakla, kar je eden od pomembnih in nujnih ukrepov za zmanjšanje emisij neprijetnega vonja. Pri tem pa opozarjajo, da je zaradi priprave materiala (rahljanje in izločanje ovojne žice iz štirikotnih bal) možno, da bodo emisije neprijetnega vonja v tem času povečane. Pri tem občane Jesenic, ki živijo v neposredni bližini, že vnaprej prosijo za razumevanje.

Včeraj sta v Kabinetu župana občine Jesenice sta župan Blaž Račič in direktor podjetja Spot Gradnje d.o.o. iz Celja Jure Herlah podpisala pogodbo o energetski sanaciji strehe in fasade na OŠ Toneta Čufarja Jesenice. Poleg njiju sta bila prisotna tudi podžupan Miha Rebolj in vodja investicije s strani izvajalca Maša Šket. Po podpisu pogodbe z novim izvajalcem je bila izvedena tudi t. i. uvedba v posel, investicija pa se bo tako nadaljevala že ob začetku šolskih počitnic. Podrobnejši terminski načrt in potek investicije bosta znana v prihodnjem tednu.

Župan občine Jesenice Blaž Račič je z današnjim dnem na mesto drugega podžupana imenoval Miho Rezarja. 31-letnik, ki je v občinskem svetu sicer novinec, je po izobrazbi diplomirani politolog, zaposlen kot projektni vodja v podjetju Hidria, sicer pa je tudi nekdanji predsednik Mladinskega sveta Jesenice. Kot podžupan bo zadolžen za področje družbenih dejavnosti, s poudarkom na mladinski dejavnosti. Ob svojem imenovanju je povedal:

»Ob imenovanju za podžupana naj najprej izrazim zahvalo županu g. Blažu Račiču, za izkazano zaupanje. Veselim se dela z občinsko upravo, občinskimi svetniki, javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami, podjetji in seveda občani, pri pripravi ukrepov, ki bodo prispevali k dvigu kakovosti bivanja in družabnih programov na Jesenicah.«

Svojo funkcijo bo opravljal nepoklicno. 

Včeraj, 4. junija, je na Bledu potekal 6. sestanek županov občin Zgornje Gorenjske v mandatu 2018–2022. Tokratni sestanek je bil usmerjen v problematiko šolstva na Zgornjem Gorenjskem. Osrednja tema je bila osredotočena na reševanje izzivov in problematike izobraževanja in športa na Gorenjskem. Ugotovljeno je bilo, da poleg splošno poznane problematike obstajajo posebnosti specifične za občine Zgornje Gorenjske.

Izzivi, za katere se iščejo rešitve, se pojavljajo na različnih področjih:

 • na področju osnovnega šolstva in vrtcev so potrebne adaptacije in dozidave, za katere občine potrebujejo sofinanciranje;
 • na področju strokovnega in srednjega izobraževanja je nujno zagotoviti nove vsebine in obnoviti Srednjo šolo na Jesenicah;
 • na področju športa predstavlja poseben izziv preživetje hokeja na Jesenicah, hokejski klub HDD Jesenice potrebuje finančno pomoč;
 • izziv predstavlja sofinanciranje programov usposabljanja na Ljudski Univerzi Jesenice;
 • problem predstavlja prekrivanje velikih mednarodnih športnih prireditev s šolskimi počitnicami.

Razprava se je nadaljevala s problematiko javnih razpisov, ki zaradi različnih omejitev, npr. časovnih, otežujejo uspešnost prijave in pridobivanja sredstev za sofinanciranje občinskih projektov s področja izobraževanja. Minister dr. Jernej Pikalo je izkazal razumevanje za izražene probleme ter obljubil pomoč pri iskanju rešitev, kar bo zahtevno tudi zaradi medresorskega usklajevanja.

Gostitelj srečanja, g. Janez Fajfar, se je v imenu županov Zgornje Gorenjske zahvalil ministru za udeležbo na sestanku koordinacije županov na Bledu ter za pripravljenost pomagati pri reševanju aktualnih problemov.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije obvešča stranke, da so se spremenile uradne ure na Gorenjskem.

 

Stranke iz občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica lahko storitve opravijo v prostorih občine Jesenice, na naslovu Cesta železarjev 6, Jesenice.

Uradne ure za stranke so vsako prvo in tretjo sredo v mesecu od 8.00 do 12.00.

Stranke lahko dobijo informacije in se predhodno naročijo po telefonu na številki 031 687 260.

 

Stranke iz občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica lahko storitve opravijo v prostorih občine Radovljica, na naslovu Gorenjska cesta 19, Radovljica.

Uradne ure za stranke so vsako drugo in četrto sredo od 8.00 do 12.00.

Stranke  lahko dobijo informacije in se predhodno naročijo po telefonu na številki 031 687 260.

 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Uporabne povezave