Obvestila za javnost

V vladni pripravi je sistemski interventni zakon v povezavi z epidemijo koronacirusa in njenimi posledicami. Že znani novi vladni predlogi se bodo nanašali na nagrajevanje zaposlenih in aktiviranih v kritičnih dejavnostih v času epidemije, kot so zdravstvo, civilna zaščita, varnost in kritična infrastruktura, ter na pomoč gospodarstvu.

Župan občine Jesenice Blaž Račič je danes preko Združenja občin Slovenije na Vlado RS naslovil poziv s predlogom ukrepov, ki se navezujejo na delovanje lokalne skupnosti in ki naj jih Vlada RS upošteva oziroma vključi v interventni zakon. Pripravljavce zakona je pozval, naj upoštevajo dejstvo, da bodo številni člani ranljivih skupin, samozaposleni in samozaposleni, ki zaposlujejo druge osebe, ter mali d.o.o.-ji ostali brez prihodkov in brez virov preživetja, zato bi morali biti oproščeni plačil vseh prispevkov (za socialno, pokojninsko, zdravstveno varstvo) v času trajanja izrednih ukrepov. Med drugim je predlagal tudi naslednje ukrepe:

  • oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za samostojne podjetnike, mikro in majhna podjetja oziroma da se plačilo le-tega zagotovi iz državnega proračuna;
  • znižanje veljavne stopnje DDV za prehrambene izdelke na največ do 5 % do konca leta 2020,
  • zagotovitev nadomestila s strani državnega proračuna za čakanje na domu na področju predšolske vzgoje,
  • zagotovitev nadomestila s strani državnega proračuna za čakanje na domu na področju knjižnične dejavnosti kot zakonsko opredeljene obvezne javne službe,
  • pomoč gospodarstvu s strani države zaradi težav, ki se bodo pojavile zaradi prekinitve izvajanja investicij v občinah (uveljavljanje stroškov zaradi prekinitve del, dodatni stroški zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu itd.).

Poleg ukrepov je v svojem dopisu pozval, da je nujno nadaljevanje državnih projektov oziroma izvedbe velikih investicij tako na državni kot regionalni in lokalni ravni. Tu gre zlasti za projekte oziroma investicije na področju prometne in komunalne infrastrukture, na lokalni ravni pa tudi investicije za izobraževalno, športno in socialno infrastrukturo. »Država mora poskrbeti za t.i. "velike investicije", ker s tem zagotavlja delo podjetjem, ohranja delovna mesta ter tako pridobiva prispevke in davke za vzdržnost javnih financ, predvsem dveh največjih blagajn, za upokojence in zdravstveni sistem. Za zagon velikih investicij naj država sproži vse potrebne mehanizme za plasiranje obstoječih finančnih javnih sredstev kot tudi kreditov iz ECB in EBRD. Vlada nikakor ne sme dovoliti, da se nam ponovi gospodarska kriza iz leta 2012 in naprej, ko so bile zaradi strogih varčevalnih ukrepov ustavljene vse velike investicije, ki so po vseh ekonomskih teorijah edino gonilo razvoja v vsaki državi, ki se srečuje z gospodarsko krizo. Država mora ponuditi pomoč tistim, ki so v zadnjih letih skrbeli za gospodarsko rast«, je sklenil župan Račič.

 

V pripravi pa so tudi ukrepi lokalne skupnosti, torej ukrepi, ki jih bo Občina Jesenice sama uvedla kot pomoč pri odpravi posledic koronavirusa. O teh bo javnost obveščena predvidoma prihodnji teden.  

Na Občini Jesenice redno spremljamo stanje v zvezi s koronavirusom in hkrati uvajamo in sprejemamo vse potrebne aktivnosti, ki sledijo ukrepom in navodilom pristojnih državnih organov, Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije. Vsi ukrepi, tako lokalni kot državni, so namenjeni preprečevanju koronavirusa, s tem pa zaščiti zdravja občanov oziroma državljanov.

V nadaljevanju navajamo trenutno veljavne in znane informacije, ki jih, glede na potek dogodkov, sproti posodabljamo.

Iz Lekarne Plavž obveščajo, da od jutri, 25. 3. 2020, naprej velja spremenjen obratovalni čas lekarne. Ta bo po novem odprta vsak delavnik od 8.30 do 18.00 ure, v soboto pa od 8.00 do 12.00 ure. SPLETNA STRAN.

Obenem so svoj obratovalni čas že spremenile tudi Gorenjske lekarne. Lekarna Jesenice je odprta od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure ter ob sobotah od 8. do 18. ure. Ob nedeljah in praznikih opravlja dežurstvo od 9. do 17. ure. Spremenjene delovne čase sicer ažurno objavljajo na svoji spletni strani in jih lahko spremljate TUKAJ.

Skladno z odredbo ministra za zdravje v zvezi z obvladovanjem širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), do nadaljnjega lahko lekarne izdajo zdravilo na recept v količini, ki ustreza zdravljenju bolnika za obdobje enega meseca, ter zdravilo brez recepta v količini enega pakiranja na osebo.

1. Nov instrument: Likvidnostni kredit za mikro, mala ter srednje velika podjetja ter zadruge

 

 

Likvidnostni kredit (P7C)

Višina razpisa:

25 mio EUR

Datum objave:

27.03.2020

Finančni instrument:

likvidnostni kredit

Višina kredita:

Od 40.000 do 125.000 EUR

Namen:

odprava likvidnostnih težav na različnih področjih poslovanja

Upravičenci:

Mikro, mala in srednja podjetja (tudi zadruge in s.p.)

(morebitni dodatni pogoji bodo objavljeni v razpisu)

Okvirno število prejemnikov:

200-400

Sektorji:

Prioritetno:

- hotelirstvo,

- gostinstvo,

- turistične storitve,

- dobavne verige za avtomobilsko industrijo,

- storitve transporta

- ostala predelovalna dejavnost

Zavarovanje:

osebne menice lastnika ali direktorja

Moratorij:

4 mesece

Doba vračila:

7 mesecev

Obrestna mera:

1,75 % letno

   

 

2. Aktualni instrumenti Slovenskega podjetniškega sklada in njihove prilagoditve

 

 

Garancije za zavarovanje bančnih kreditov z znižano obrestno mero (Pl plus 2020)

Višina razpisa:

80 mio EUR

Datum objave:

20.03.2020

Finančni instrument:

garancija za zavarovanje bančnega kredita z znižano obrestno mero

Višina kredita:

do 1 mio EUR oz. do 100.000 EUR za premagovanje posledic širjenja koronavirusa

Namen:

zavarovanje bančnih kreditov za investicije (di 1 mio EUR) oz. s prilagoditvijo financiranja tudi obratnih sredstev zaradi koronavirusa (do 100.000 EUR kredita)

Upravičenci:

MSP z do 250 zaposlenimi

Okvirno število prejemnikov:

400

Sektorji:

predelovalna dejavnost oz. za premagovanje posledic širjenja koronavirusa: vse panoge

Zavarovanje:

v skladu s kreditno pogodbo

Moratorij:

2 leti

Doba vračila:

10 let

Obrestna mera:

ugodnejša od tržne

   

 

 

 

Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih (z visoko brezposelnostjo in obmejna območja) (P7R 2020)

Višina razpisa:

12,997 mio EUR (od tega 4,54 mio EUR za območja z visoko brezposelnostjo in 8,457 mio EUR za obmejna območja)

Datum objave:

27.12.2019

Finančni instrument:

mikrokredit

Višina kredita:

od 5.000 do 25.000 EUR (podjetje lahko prejme 2 x 25.000 EUR v enem letu)

Namen:

  • materialne investicije (nakup gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov)
  • nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc)
  • obratna sredstva (plače, stroški materiala, trgovskega blaga,..)

Upravičenci:

mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge sedež podjetja ali obrata na problemskem ali obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev

Okvirno število prejemnikov:

520

Sektorji:

vsi sektorji, razen izjem v skladu z razpisom

Zavarovanje:

5 menic podjetja in 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1

Moratorij:

do 6 mesecev na odplačilo glavnice kredita

Doba vračila:

1 do 5 let

Obrestna mera:

1,1 % letno

Drugo:

brez stroškov odobritve in vodenja kredita

Slovenska turistična organizacija je objavila javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020, namenjen turističnim podjetjem.

Uporabne povezave