Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

0.Sklic 7. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
1.Potrditev besedila zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 22. 6. 2023
2.Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Jesenice v prvem polletju leta 2023
3.Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2023 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
4.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5.Predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
6.Predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
7.Predlog Sklepa o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
8.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023
9.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023
10.Prenehanje mandata članu Občinskega sveta Občine Jesenice in namestniku predsednice Statutarno pravne komisije
11.Obdelava mešanih komunalnih odpadkov – predlog za pokrivanje razlike v ceni
12.Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta Občine Jesenice za mandat 2022 - 2026
13.Vprašanja in pobude

Občina Jesenice objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta.

V prostorih podjetniškega centra Kovačnica izvedeni seji Sveta regije in Razvojnega sveta gorenjske regije

Kranj, 20. september 2023 – na združeni seji Razvojnega sveta in Sveta gorenjske regije, ki sta ju vodila Matjaž Rakovec, predsednik Sveta gorenjske regije in Ivan Šmon, predsednik Razvojnega sveta gorenjske regije, sta bila prisotna tudi državna sekretarka na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, Andreja Katič, in Matjaž Ribaš, direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada.

Uporabne povezave