Skok na osrednjo vsebino
Natisni to stran
nov  2018 07

Proračun občine Jesenice za leto 2019

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine -ocena prihodkov.

V skladu z Zakonom o javnih financah ( v nadaljevanju ZJF)  in internimi akti občine je župan dolžan predlagati občinskemu svetu v sprejem proračun, ki ga sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Osnova za pripravo državnega in občinskih proračunov za leto 2019 je pomladanska napoved gospodarskih gibanj  Urada Republike Slovenije za makroekonomske raziskave in razvoj. Podatki iz te napovedi so bili podlaga tudi za pripravo proračuna občine Jesenice za leto 2019. Ob pripravi proračuna smo upoštevali tudi usmeritev o omejevanju stroškov tekoče porabe ob hkratnem uresničevanju nalog, ki jih občini nalaga zakonodaja ter upoštevanju pogodbeno prevzetih obveznosti.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi. Ministrstvo za finance ima na spletni strani objavljen izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave, pripravljen v oktobru 2017, ki temelji na povprečnini 558,00 € za leto 2019 in dejstvu, da občinam pripada tudi razlika med primerno porabo in izračunanimi prihodki od dohodnine iz 3. odstavka 6.člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14.člena ZFO-1.

Prihodki iz naslova dohodnine ne zadoščajo za pokrivanje stroškov, nastalih z izvajanjem nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi zakonov. Obveza Vlada Republike Slovenije, da bo  zagotovila ustrezne prihranke z uvedbo  zakonodajnih  sistemskih  sprememb, ki bodo občinam znižale stroške in tako izpolnila predpogoj za znižan znesek povprečnine, še ni izpolnjena. Povprečnina bi se morala približati dejansko izračunanim povprečnim stroškom izvajanja zakonskih nalog občin.

Zaradi znižanja prihodkov občine nam  tudi za financiranje investicijske porabe ostaja vse manj razpoložljivih lastnih sredstev. Za izvedbo nujnih investicijskih vlaganj  je  v predlogu proračuna vključeno zadolževanje v  okviru  zakonsko možne višine.

Prebrano 4081 krat