Občinski proračun

Jesenice, 24. september – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 13. redni seji. Obravnaval je 14 točk, sprejeti pa so bili vsi predlagani sklepi. Med drugim so svetniki sprejeli Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan, ki predstavlja podlago za gradnjo dveh novih stanovanjskih blokov z neprofitnimi stanovanji v bližini TVD Partizan Jesenice, ter strategijo razvoja turizma v občini Jesenice za obdobje 2020–2030.

0. Sklic 13. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1. Potrditev besedila zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 18. 6. 2020
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – DRUGA OBRAVNAVA
3. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan – DRUGA OBRAVNAVA
5. Predlog Pravilnika o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Jesenice
6. Predlog Strategije razvoja turizma v občini Jesenice 2020 - 2030 – DRUGA OBRAVNAVA
7. Predlog Novelacije programa urejanja in vzdrževanje otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2020 – 2024 – PRVA OBRAVNAVA
8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2020
9. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2020
10. Predlog za spremembo projekta v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2020 – 2023
11. Volitve in imenovanja:
11.1 Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
11.2 Predlog za imenovanje kandidata za člana Razvojnega sveta Gorenjske regije
11.3 Soglasje k imenovanju direktorice Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
12. Letno poročilo družbe Ekogor d.o.o. za leto 2019
13. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Občine Jesenice in JEKO, d.o.o., Jesenice
14. Vprašanja in pobude

Jesenice, 18. junij – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 12. redni seji. Obravnaval je 21 točk, sprejeti pa so bili vsi predlagani sklepi.

0.Sklic 11. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Potrditev besedila zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 14. 5. 2020
2.Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
3.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – PRVA OBRAVNAVA
4.Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
5.Predlog Sklepa o izstopu Občine Jesenice iz Konzorcija CERO – Gorenjska
6.Predlog Odredbe o določitvi parkirnih površin v občini Jesenice, na katerih se uvede plačilo parkirnine
7.Predlog Koncepta kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
8.Predlog Strategije razvoja turizma v občini Jesenice 2020 - 2030 – PRVA OBRAVNAVA
9.Predlog dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2020
10.Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2020 – 2023
11.Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
12.Poročila:
13.Informacija o Letnem poročilu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2019
14.Informacija o Poslovnem načrtu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2020
15.Vprašanja in pobude

Jesenice, 14. maj – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 11. redni seji. Ta je zaradi trenutne epidemije COVID-19 potekala v dvorani Kolpern ob zagotovitvi zadostnih varnostnih in preventivnih pogojev.

0.Sklic 11. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Potrditev besedila zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 12. 12. 2019
2.Potrditev besedila zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je potekala od 24. 2. 2020 do 27. 2. 2020
3.Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2019 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev
4.Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019
5.Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2019
6.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
7.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v občini Jesenic – DRUGA OBRAVNAVA
8.Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
9.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
10.Predlog Odloka o spremembah Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
11.Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
12.Predlog Koncepta kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
13.Predlog dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2020
14.Predlog odpisa terjatev iz naslova odprtih in zapadlih najemnin za neprofitno stanovanje
15.Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2020 - 2023
16.Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč na domu
17.Predlog za izvedbo participativnega proračuna Občine Jesenice v obdobju 2020 – 2022 – projekt »JES odločam«
18.Volitve in imenovanja:
19.Poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2019
20.Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2019
21.Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2019
22.Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Občine Jesenice – investicija Avtobusno postajališče in obračališče Tomšičeva
23.Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Občine Jesenice – izplačila prejemkov in porabe Posebne proračunske rezerve in Splošne proračunske rezervacije v letih 2017 in 2018
24.Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2019
25.Vprašanja in pobude
26. Dodatna točka

Sklic 1. dopisne seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

1. Predlog za imenovanje vršilke dolžnosti direktorice javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice

Javni poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika Občine Jesenice v Svet zavoda Triglavski narodni park.

Jesenice, 6. februar – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 10. redni seji. Med pomembnejšimi točkami dnevnega reda je bil predlog za spremembo cen gospodarskih javnih služb odvajanja odpadne vode, zbiranja odpadkov in oskrbe s pitno vodo, ki so ga svetniki potrdili. Potrdili so tudi prejemnike občinskih priznanj, in sicer mag. Rino Klinar za častno občanko ter Sonjo Ravnik, Farno kulturno društvo Koroška Bela in Aleksandra Novaka za prejemnike plakete Občine Jesenice.

0. Sklic 10. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1. Potrditev besedila zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 12. 12. 2019
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v občini Jesenic – PRVA OBRAVNAVA
4. Predlog za spremembo cen gospodarskih javnih služb odvajanja odpadne vode, zbiranja odpadkov in oskrbe s pitno vodo
5. Predlog za potrditev cene spominske ploščice pri raztrosu
6. Predlog spremembe cen vozovnice za mestni prevoz v občini Jesenice
7. Volitve in imenovanja:
8. Predlog za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 2020
9. Okvirni Program dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2020
10. Soglasje k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2020 s finančnim načrtom
11. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Zavoda za šport Jesenice
12. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Občine Jesenice in Zveze društev prijateljev mladine Jesenice – Otroško letovišče Pinea, Novigrad
13. Program dela Nadzornega odbora občine Jesenice za leto 2020
14. Vprašanja in pobude

Decembra mineva eno leto, odkar je z delom v novem mandatu pričel Občinski svet občine Jesenice, župansko mesto pa je prvič prevzel jeseniški župan Blaž Račič. V enem letu je Občina Jesenice pod vodstvom župana Blaža Račiča, katerega najožjo ekipo sestavljajo tudi podžupana Miha Rebolj in Miha Rezar ter direktor občinske uprave dr. Gregor Hudrič, izvedla številne upravne, razvojne in strokovne naloge, ki so predpisane z zakoni, odloki ali sklepi občinskega sveta oziroma so del razvojne strategije Občine Jesenice, katere cilj je izboljšanje splošne kakovosti življenja v občini Jesenice. V nadaljevanju po posameznih področjih dela predstavljamo pomembnejše aktivnosti in projekte, ki jih je Občina Jesenice izvedla v prvem letu mandata 2018–2022.

Jesenice, 13. december – Občinski svet občine Jesenice se je včeraj popoldne sestal na svoji 9. redni seji. Na tokratnem dnevnem redu je bilo 14 točk. Najpomembnejša točka je bil predlog proračuna Občine Jesenice za leto 2020, ki so ga svetniki soglasno sprejeli. Najbolj pereča točka dnevnega reda je bilo predlagano povišanje cen določenih storitev javnega komunalnega podjetja JEKO d. o. o., ki ga svetniki in svetnice niso potrdili.  

1.Potrditev besedila zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 14. 11. 2019
2.Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2020 – DRUGA OBRAVNAVA
3.Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan – PRVA OBRAVNAVA
4.Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Jesenice
5.Predlog za spremembo cen gospodarskih javnih služb odvajanja odpadne vode, zbiranja odpadkov in oskrbe s pitno vodo
6.Predlog za potrditev cene 24-urne dežurne pogrebne službe in spremembo cene grobnin ter pokopaliških storitev v občini Jesenice
7.Predlog Letnega programa športa v občini Jesence za leto 2020
8.Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2020
9.Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2020
10.Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2020
11.Predlog Meril za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v občini Jesenice
12.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2020
13.Predlog izvzema službenega stanovanja iz seznama službenih stanovanj in vključitev le-tega v seznam neprofitnih stanovanj
14.Vprašanja in pobude

Jesenice, 14. november – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 8. redni seji. Na tokratnem dnevnem redu je bilo 13 točk, od katerih so svetniki in svetnice dve umaknili z dnevnega reda že na začetku seje. Seznanili so se tudi s poročilom o analizi stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice in podali pozitivno mnenje k imenovanju novega ravnatelja OŠ Toneta Čufarja Jesenice.

1. Potrditev besedila zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 10. 10. 2019
2. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice - DRUGA OBRAVNAVA
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« - UPB 1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5. Sprememba Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v Občini Jesenic – PRVA OBRAVNAVA
7. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice
8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 7. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019
9. Volitve in imenovanja: mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice
10. Analiza stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice - poročilo
11. Poročilo št. 3 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2019
12. Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice v mandatnem obdobju 2018 - 2022
13. Vprašanja in pobude

Jesenice, 10. oktober – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji  7. redni seji, na kateri so svetniki med pomembnejšimi točkami obravnavali predlog proračuna občine Jesenice za leto 2020 v prvi obravnavi, sprejeli so predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice, seznanili pa so se tudi s poročilom o opravljeni notranji reviziji gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov.

1. Potrditev besedila zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 20. 6. 2019
2. Potrditev besedila zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 22. 7. 2019
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice - PRVA OBRAVNAVA
6. Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice
7. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2020
8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2020
9. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2020
10. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2020 – PRVA OBRAVNAVA
11. Predlog Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2019 - 2023 – DRUGA OBRAVNAVA
12. Predstavitev Poročila o opravljeni notranji reviziji gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
13. Vprašanja in pobude

Sklic 1. izredne seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

  1. Nevzdržne razmere na deponiji Mala Mežaklja
  2. Predlog za finančno pomoč HDD Jesenice