Občinski svet

1. Potrditev besedila zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 24. 1. 2019
2. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2018 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev
3. Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018
4. Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2018
5. Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2019 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
7. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019
8. Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
9. Predlog za odpis terjatev iz naslova zapadlih in neplačanih najemnin za neprofitno stanovanje
10. Volitve in imenovanja:
10.1 Predlog za razrešitev in imenovanje novega predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Zavod za šport Jesenice
10.2 Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svetu zavetišča za zapuščene živali
10.3 Predlog za imenovanje članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin za mandatno obdobje 2018 – 2022
11. Informacije, vprašanja in pobude

 • Naziv častni občan Petru Papiću
 • Od jutri smuka na Španovem vrhu
 • Zgledujeta se po avstrijskih penzionih
 • Teste so ji pošiljali po elektronski pošti
 • Sejo občinskega sveta prvič vodil novi župan
 • Ekogor nima rešitve za lahko frakcijo
 • Dijaki srednje šole na praksi v Angliji
 • Dotaknile so se me zgodbe družin

Jesenice, 24. januar – Na današnji seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetniki obravnavali 17 točk dnevnega reda, med njimi je bila tudi potrditev predlogov občinskih priznanj. Naziv častnega občana je prejel Peter Papić, prejemniki plakete Občine Jesenice pa so mag. Martina Valant, Anton Justin in Andrej Černe.  

Sklic
0. Sklic 2. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1. Potrditev besedila zapisnika 1. konstitutivne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 12. 12. 2018
2. Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
3. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
5. Predlog uskladitve poteka meje občine Jesenice z mejami parcel - uskladitev meje s sosednjo občino Žirovnica
6. Predlog uskladitve poteka meje občine Jesenice z mejami parcel - uskladitev meje s sosednjo občino Kranjska Gora
7. Predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Jesenice
8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019
9. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2019
10. Volitve in imenovanja:
11. Predlog za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 2019
12. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2019
13. Predlog soglasja k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2019 s finančnim načrtom
14. Poročilo o opravljenem nadzoru projekta Pohodništvo v občini Jesenice v letu 2017 in Poročilo o delu Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2014 - 2018
15. Informacije, vprašanja in pobude
16. Dodatna točka Soglasje k spremembi Pravilnika o sistematizaciji delovnih mest Ragor

Občinski svet občine ima 28 članov. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Tisti član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.

1. Miha REBOLJ  SMC
2. Edina DŽAMASTAGIĆ  SMC
3. Marta SMODIŠ  SMC
4. Boštjan ŽIGON  SMC
5. Dr. Adis MEDIĆ  LMŠ
6. Mag. Almin GORINJAC  LMŠ
7. Miha REZAR  LMŠ
8. Gregor ČOP  LMŠ
9. Veronika VIDMAR  ZBJ
10. Uroš LAKIĆ  ZBJ
11. Jure KRAŠOVEC  ZBJ
12. Maja KRIŽNAR  SDS
13. Žarko ŠTRUMBL  SDS
14. Marko PLEČNIK  SDS
15. Jernej UDIR  SDS
16. Stanko SEDLAR  DeSUS
17. Dr. Borut STRAŽIŠAR  DeSUS
18. Maja RAZINGAR  NSi
19. Marko ZUPANČIČ  SLS
20. Vlado MLINAREC  LEVICA
21. Boris GRILC  LEVICA
22. Alma REKIĆ  LEVICA
23. Iztok PERGAREC  LEVICA
24. Janez MARINČIČ  SD
25. Tomaž Tom MENCINGER  SD
26. Maja OTOVIČ  SD
27. Žiga PRETNAR  SD
28. Vera PINTAR  SD

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta občine Jesenice

2. Poročilo Občinske volilne komisije občine Jesenice o izidu volitev v občinski svet in volitev župana

3. Imenovanje Mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana

4. Poročilo Mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta

5. Poročilo Mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana

6. Slovesna prisega novega župana

7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 • Prekinitev seje zaradi zasedanja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo obravnavala in dokončno oblikovala predloge za sestavo stalnih delovnih teles Občinskega sveta

8. Predlog za imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice:

 • Statutarno–pravna komisija
 • Odbor za proračun in finance
 • Odbor za družbene dejavnosti
 • Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
 • Odbor za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami

9. Zaključek konstitutivne seje – fototermin (v Kabinetu župana)

1. Volitve in imenovanja: Predlog za imenovanje novega namestnika člana Občinske volilne komisije občine Jesenice za mandatno obdobje 2018 - 2022

 • Prva generacija študentov fizioterapije
 • Sedemdeset razgibanih let
 • Srčen poklon Francu Koširju
 • Fantje iz podjetja KOV tudi na Triglavu
 • Za slovo sprejeli občinski proračun
 • Šolo bo obnavljal nov Izvajalec
 • Občina zagotovila  denar za sanacijo plazu
 • Dva matička za Petelinji zajtrk

1. Potrditev besedila zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 21.6.2018
2. Predlog Rebalansa Poračuna občine Jesenice za leto 2018 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
3. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2019 – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
6. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – nepremičnina s parc. št. 595/2 k.o. 2174 Planina in nepremičnina s parc. št. 696/1 k.o. 2178 Koroška Bela
7. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2019
8. Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2019
9. Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2019
10. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2019
11. Predlog sprememb in dopolnitev Meril in normativov za vrednotenje športnih programov v občini Jesenice
12. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019
13. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2019
14. Predlog za potrditev cene 24 – urne dežurne pogrebne službe in spremembo cene pokopališke dejavnosti v občini Jesenice
15. Volitve in imenovanja:

15.1 Prenehanje mandata članu Občinskega sveta občine Jesenice, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti ter članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
15.2 Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice

16. Poročila

16.1 Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru investicije Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice
16.2 Poročilo – Analiza stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice
16.3 Predlog Poročila št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2018
16.4 Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice za mandatno obdobje 2014 - 2018

17. Informacije, vprašanja in pobude

Jesenice, 22. junij 2018 – Na junijski seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetnice in svetniki obravnavali 16 točk dnevnega reda. Med najpomembnejšimi točkami dnevnega reda je bil predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2019 v prvi obravnavi, ki ga je Občinski svet občine Jesenice, tako kot ostale sklepe, vezane na predlog proračuna za prihodnje leto, potrdil.

 1. Potrditev besedila zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 24.5.2018
 2. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 3. Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 4. Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 5. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2019
 6. Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Jesenice
 7. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra - nepremičnini s parc. št. 1957 k.o. 2176 Blejska Dobrava in parc. št. 408/2 k.o. 2172 Hrušica
 8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2019
 9. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019
 10. Predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2019
 11. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2019 – PRVA OBRAVNAVA
 12. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018
 13. Volitve in imenovanja:
  1. Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
  2. Predlog za imenovanje novega predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
  3. Predlog za imenovanje Občinske volilne komisije občine Jesenice za mandatno obdobje 2018 - 2022
 14. Informacije, vprašanja in pobude

Občinski svet občine ima 28 članov. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Tisti član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.

1.    Potrditev besedila zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 12.4.2018
2.    Predlog za potrditev mandata novi članici Občinskega sveta občine Jesenice, predsedniku in namestnici predsednika Odbora za proračun in finance ter članici Statutarno pravne komisije
3.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
4.    Predlog Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
5.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice – UPB 1 – DRUGA OBRAVNAVA
6.    Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB 1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
7.    Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
8.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
9.    Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
10.    Predlog Sklepa o prenehanju Sklepa o merilih za določanje plač direktorjev oziroma ravnateljev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice
11.    Volitve in imenovanja:
11.1    Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice
11.2    Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske
11.3    Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Koroška Bela Jesenice
11.4    Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice
11.5    Mnenje k imenovanju ravnateljice Glasbene šole Jesenice
12.    Zaščita in reševanje v občini Jesenice:
12.1    Predlog Poročila o delu na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2017
12.2    Predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2018
13.    Poročila:
13.1    Predlog Poročila o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2017
13.2    Predlog Poročila o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2017
13.3    Predlog Poročila o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2017
13.4    Predlog Poročila o izvajanju koncesionirane dejavnosti obdelave mešanih komunalnih odpadkov za leto 2017
13.5    Informacija o postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj z mešanimi komunalnimi odpadki na Centru za ravnanje z odpadki Mala Mežakla
13.6    Poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2017
13.7    Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2017
14.    Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2017
15.    Informacija o Letnem poročilu JEKO d.o.o., Jesenice za leto 2017
16.    Informacije, vprašanja in pobude

Jesenice, 13. april 2018 – Na aprilski seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetnice in svetniki obravnavali 28 točk dnevnega reda. Osrednja točka dnevnega reda je bil Zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2017. Občinski svet je po skrajšanem postopku obravnaval dopolnitve odlokov o ustanovitvi javnih zavodov ter v prvi obravnavi predlog Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v občini Jesenice, predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice, predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne ter predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne. Svetniki so na seji sprejeli spremembo Načrta razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021, imenovali predstavnike ustanovitelja v Svet Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice ter sprejeli ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta občine Jesenice. Potrdili so še Poročilo Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice ter se seznanili s Poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru investicije v izgradnjo komunalne opreme na območju Podmežakle (Ob GORKI).

1.    Potrditev besedila zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 25.1.2018
2.    Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2017 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev
2.1    Predlog Poročila o izvedenih javnih razpisih v občini Jesenice v letu 2017
2.2    Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2017
2.3    Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2017
3.    Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018
4.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice - DRUGA OBRAVNAVA
5.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
6.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
7.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavod Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB 1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
8.    Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
9.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Jesenice – UPB 2 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
10.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – UPB 1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
11.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
12.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
13.    Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
14.    Predlog Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
15.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
16.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne – PRVA OBRAVNAVA
17.    Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne – PRVA OBRAVNAVA
18.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice – UPB 1 – PRVA OBRAVNAVA
19.    Predlog Sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021
20.    Volitve in imenovanja:
20.1    Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
20.2    Prenehanje mandata članu Občinskega sveta občine Jesenice, predsedniku Odbora za proračun in finance ter članu Statutarno pravne komisije
21.    Poročila:
21.1    Predlog Poročila Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice
21.2    Poročilo o opravljenem nadzoru investicije v izgradnjo komunalne opreme na območju Podmežakle (Ob GORKI)
21.3    Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice za mandatno obdobje 2014 – 2018
22.    Informacije, vprašanja in pobude

Jesenice, 26. 1. 2018 – Na januarski seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetnice in svetniki obravnavali 14 točk dnevnega reda. Med točkami dnevnega reda sta bili spremembi Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim ter sprememba Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Jesenice. Občinski svet je obravnaval tudi dopolnitve načrtov ravnanja z nepremičnim in s premičnim premoženjem, programe dela za leto 2018 ter se seznanil z informacijo o Poslovnem načrtu podjetja JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2018 ter s Poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru investicije: Izgradnja komunalne opreme za biološko obdelavo odpadkov. Svetniki so na seji potrdili mandat novemu članu Nadzornega odbora občine Jesenice ter potrdili prejemnike letošnjih priznanj Občine Jesenice.

1.    Potrditev besedila zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 7.12.2017

2.    Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

3.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

4.    Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2018

5.    Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018

6.    Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2018 – 1. dopolnitev načrta razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018

7.    Volitve in imenovanja: Predlog za imenovanje novega člana Nadzornega odbora občine Jesenice

8.    Predlog za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 2018

9.    Programi dela:

9.1    Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2018

9.2    Predlog soglasja k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2018 s finančnim načrtom

9.3    Program dela Nadzornega odbora občine Jesenice za leto 2018

10.    Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru investicije: Izgradnja komunalne opreme za biološko obdelavo odpadkov

11.    Informacija o Poslovnem načrtu JEKO, d.o.o. Jesenice za leto 2018

12.    Informacije, vprašanja in pobude

Jesenice, 8. 12. 2017 – Na decembrski seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetnice in svetniki obravnavali 22 točk dnevnega reda. Med najpomembnejšimi točkami dnevnega reda je bil predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2018 v drugi obravnavi, ki ga je Občinski svet občine Jesenice sprejel soglasno. Občinski svet je po sprejemu Proračuna občine Jesenice za leto 2018 potrdil tudi letne programe športa, kulture in izobraževanja ter letni program humanitarnih društev invalidskih organizacij.

 1. Potrditev besedila zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 26.10.2017
 2. Potrditev besedila zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta, ki je bila 11.10.2017
 3. Predlog za razrešitev članice Nadzornega odbora občine Jesenice
 4. Predlog za potrditev mandata novi članici Občinskega sveta občine Jesenice, namestnici predsednice Statutarno pravne komisije ter članici Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe
 5. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2018 – DRUGA OBRAVNAVA
 6. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2018
 7. Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2018
 8. Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2018
 9. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2018
 10. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018
 11. Predlog izvzema službenega stanovanja iz seznama službenih stanovanj in vključitev le-tega v seznam neprofitnih stanovanj
 12. Volitve in imenovanja:
  1. Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Jesenice
  2. Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
  3. Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
  4. Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
  5. Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Vrtec Jesenice
  6. Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice
  7. Mnenje k imenovanju ravnatelja Gimnazije Jesenice
 13. Poročila:
  1. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru investicije: Cesta Betel
  2. Predlog Poročila št. 2 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2017
  3. Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice za mandatno obdobje 2014 – 2018
 14. Informacije, vprašanja in pobude