Natisni to stran
sep  2011 29

10. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj:

29. september 2011 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 10. seje Občinskega sveta, ki je bila 29. septembra 2011

 

Dnevni red

Sklic 10. seje Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 29. septembra 2011

 1. Potrditev besedila zapisnika 9. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 30.6.2011.
 2. Potrditev mandata novi članici Občinskega sveta občine Jesenice.
 3. Predlog Odloka o spremembi imena javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice– HITRI POSTOPEK.
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice – HITRI POSTOPEK.
 5. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Jesenice – URADNO PREČIŠČENO BESEDILO.
 6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – HITRI POSTOPEK.
 7. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – URADNO PREČIŠČENO BESEDILO.
 8. Predlog Odloka o sofinanciranju Evropskega prvenstva v košarki 2013 - HITRI POSTOPEK.
 9. Predlog Odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – DRUGA – PONOVNA OBRAVNAVA.
 10. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Ureditvenega načrta Črna vas in o merilih za odmero komunalnega prispevka na tem območju  – DRUGAOBRAVNAVA.
 11. Predlog Pravilnika o postopku ravnanja z divjimi odlagališči v Občini Jesenice.
 12. Volitve in imenovanja:
  - Razrešitev in imenovanje drugega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
  - Predlog za imenovanje predstavnice Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park za obdobje 2011-2014
 13. Predlog za uvrstitev novega projekta v načrt razvojnih programov za obdobje  2011 – 2014 - GIS.
 14. Predlog za uvrstitev novega projekta v načrt razvojnih programov za obdobje  2011 – 2014 - GARS.
 15. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa (grajenega) javnega dobra – nepremičnine s parc. št. 193/241, 193/256, 193/263, 193/265, 193/280, 410/7 in 410/20 k.o. Hrušica.
 16. Premoženjsko pravne zadeve:
  - Predlog za dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2011 (poslovni prostori, stanovanja, zemljišča).
 17. Predlog Poročila o izvrševanju Proračuna občine Jesenice do 30.6.2011 poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev.
 18. Končno Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Proračuna občine Jesenice za leto 2010. 
 19. Poročila župana o realizaciji sklepov sprejetih na sejah Občinskega sveta – II. trimesečje - za obdobje od 11.11.2010 – 30.6.2011.
 20. Informacija o Letnem poročilu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2010.
 21. Informacija o kalkulacij cen po posameznih vozilih in delovnih strojev za vzdrževanje javnih površin.
 22. Program urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice - čistopis.
 23. Vprašanja in pobude (z odgovori na vprašanja in pobude).

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 9. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 30.6. 2011.

Točka 2. Potrditev mandata novi članici Občinskega sveta občine Jesenice.

Točka 3. Predlog Odloka o spremembi imena javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice– HITRI POSTOPEK.

Točka 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice – HITRI POSTOPEK.

Točka 5. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Jesenice – URADNO PREČIŠČENO BESEDILO.

Točka 6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – HITRI POSTOPEK.

Točka 7. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – URADNO PREČIŠČENO BESEDILO.

Točka 8. Predlog Odloka o sofinanciranju Evropskega prvenstva v košarki 2013 - HITRI POSTOPEK.

Točka 9. Predlog Odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – DRUGA – PONOVNA OBRAVNAVA.

Točka 10. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Ureditvenega načrta Črna vas in o merilih za odmero komunalnega prispevka na tem območju  – DRUGAOBRAVNAVA.

Točka 11. Predlog Pravilnika o postopku ravnanja z divjimi odlagališči v Občini Jesenice.

Točka 12. Volitve in imenovanja

Točka 13. Predlog za uvrstitev novega projekta v načrt razvojnih programov za obdobje  2011 – 2014 - GIS.

Točka 14. Predlog za uvrstitev novega projekta v načrt razvojnih programov za obdobje  2011 – 2014 - GARS.

Točka 15. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa (grajenega) javnega dobra – nepremičnine s parc. št. 193/241, 193/256, 193/263, 193/265, 193/280, 410/7 in 410/20 k.o. Hrušica.

Točka 16. Premoženjsko pravne zadeve

Točka 17. Predlog Poročila o izvrševanju Proračuna občine Jesenice do 30.6.2011 poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev.

Točka 18. Končno Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Proračuna občine Jesenice za leto 2010.

Točka 19. Poročila župana o realizaciji sklepov sprejetih na sejah Občinskega sveta – II. trimesečje - za obdobje od 11.11.2010 – 30.6.2011.

Točka 20. Informacija o Letnem poročilu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2010.

Točka 21. Informacija o kalkulacij cen po posameznih vozilih in delovnih strojev za vzdrževanje javnih površin.

Točka 22. Program urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice - čistopis.

Točka 23. Vprašanja in pobude (z odgovori na vprašanja in pobude).

Prebrano 4715 krat Nazadnje urejano na torek, 11 oktober 2011 21:45