Natisni to stran
dec  2012 20

23. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj: 20. december 2012 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 23. seje Občinskega sveta, ki je bila 20. decembra 2012

 

Dnevni red

Sklic 23. seje Občinskega sveta, ki bo 20. decembra 2012

 1. Potrditev besedila zapisnika 22. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 22.11.2012.
 2. Predstavitev projekta selitve Policijske postaje Jesenice (predstavitev na seji).
 3. Predlog Odloka o spremembi odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Jesenice – HITRI POSTOPEK.
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih taksah v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
 5. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2013 – DRUGA OBRAVNAVA.
 6. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2013.
 7. Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2013.
 8. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacija v občini Jesenice za leto 2013.
 9. Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2013.
 10. Predlog Meril za vrednotenje športnih programov in Meril za vrednotenje dela plače trenerjev, ki izvajajo programe namenjene športni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v občini Jesenice.
 11. Volitve in imenovanja:
  11.1 Predlog za imenovanje novega člana v Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice.
  11.2 Predlog za imenovanje člana v Svet javnega zavoda Dom upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice.
 12. Predlog za spremembo cen storitev pokopališke službe v občini Jesenice.
 13. Informacija o postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj s komunalnimi odpadki na Odlagališču Mala Mežakla.
 14. Poročila Nadzornega Odbora občine Jesenice:
  14.1 Poročilo o opravljenem nadzoru Področja proračunske porabe 12 – pridobivanje in distribucija energetskih surovin.
  14.2 Poročilo o opravljenem nadzoru Zavoda za šport Jesenice.
  14.3 Poročilo o opravljenem nadzoru investicije Večnamenski objekt Planina pod Golico.
 15. Predlog Poročila župana o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta občine Jesenice za mandatno obdobje 2010 – 2014.
 16. Vprašanja in pobude.

23. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014 , vse točke v celoti

  23_seja_OS_20121220.zip 2.67 Mb

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 22. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 22.11.2012

Točka 2. Predstavitev projekta selitve Policijske postaje Jesenice

 Predstavitev na seji Občinskega sveta.

Točka 3. Predlog Odloka o spremembi odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Jesenice – HITRI POSTOPEK

Točka 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih taksah v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK

Točka 5. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2013 – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 6. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2013

Točka 7. Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2013

Točka 8. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacija v občini Jesenice za leto 2013

Točka 9. Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2013

Točka 10. Predlog Meril za vrednotenje športnih programov in Meril za vrednotenje dela plače trenerjev, ki izvajajo programe namenjene športni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v občini Jesenice

Točka 11. Volitve in imenovanja

Točka 12. Predlog za spremembo cen storitev pokopališke službe v občini Jesenice

Točka 13. Informacija o postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj s komunalnimi odpadki na Odlagališču Mala Mežakla

Točka 14. Poročila Nadzornega Odbora občine Jesenice

Točka 15. Predlog Poročila župana o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta občine Jesenice za mandatno obdobje 2010 – 2014

 Točka 16. Vprašanja in pobudePrebrano 4330 krat Nazadnje urejano na torek, 08 januar 2013 12:25