Natisni to stran
maj 2016 19

13. seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

Sklic 13. seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

 

Sklic 13. seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018


1. Potrditev besedila zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 31.3.2016


2. Potrditev besedila zapisnika 3. dopisne seje Občinskega sveta, ki je trajala od 18.4.2016 do 29.4.2016


3. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA


4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA


5. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice – PRVA OBRAVNAVA


6.  Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – PRVA OBRAVNAVA


7. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice – PRVA OBRAVNAVA


8. Predlog odpisa dolga iz naslova zapadlih in neplačanih najemnin za neprofitno stanovanje


9. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2016


10. Volitve in imenovanja:


10.1      Mnenje k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Jesenice
10.2      Prenehanje mandata članu Občinskega sveta občine Jesenice ter članu Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe

11. Poročila:


11.1 Predlog Poročila št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2016
11.2   Predlog Poročila o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2015 s finančnim poročilom
11.3   Predlog Poročila o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2015
11.4   Predlog Poročila o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2015
11.5   Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice za mandatno obdobje 2014 – 2018

12. Informacije, vprašanja in pobude


Dodatne informacije

  • Datum / Čas: 19. maja 2016 / 17. uri
  • Kraj: sejna soba Občine Jesenice
Prebrano 2896 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 06 junij 2016 09:23