Mandat 2014 - 2018

Občinski svet občine ima 28 članov. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Tisti član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.

1. Miha REBOLJ  SMC
2. Edina DŽAMASTAGIĆ  SMC
3. Marta SMODIŠ  SMC
4. Boštjan ŽIGON  SMC
5. Dr. Adis MEDIĆ  LMŠ
6. Mag. Almin GORINJAC  LMŠ
7. Miha REZAR  LMŠ
8. Gregor ČOP  LMŠ
9. Veronika VIDMAR  ZBJ
10. Uroš LAKIĆ  ZBJ
11. Jure KRAŠOVEC  ZBJ
12. Maja KRIŽNAR  SDS
13. Žarko ŠTRUMBL  SDS
14. Marko PLEČNIK  SDS
15. Jernej UDIR  SDS
16. Stanko SEDLAR  DeSUS
17. Dr. Borut STRAŽIŠAR  DeSUS
18. Maja RAZINGAR  NSi
19. Marko ZUPANČIČ  SLS
20. Vlado MLINAREC  LEVICA
21. Boris GRILC  LEVICA
22. Alma REKIĆ  LEVICA
23. Iztok PERGAREC  LEVICA
24. Janez MARINČIČ  SD
25. Tomaž Tom MENCINGER  SD
26. Maja OTOVIČ  SD
27. Žiga PRETNAR  SD
28. Vera PINTAR  SD

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta občine Jesenice

2. Poročilo Občinske volilne komisije občine Jesenice o izidu volitev v občinski svet in volitev župana

3. Imenovanje Mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana

4. Poročilo Mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta

5. Poročilo Mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana

6. Slovesna prisega novega župana

7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 • Prekinitev seje zaradi zasedanja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo obravnavala in dokončno oblikovala predloge za sestavo stalnih delovnih teles Občinskega sveta

8. Predlog za imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice:

 • Statutarno–pravna komisija
 • Odbor za proračun in finance
 • Odbor za družbene dejavnosti
 • Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
 • Odbor za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami

9. Zaključek konstitutivne seje – fototermin (v Kabinetu župana)

1. Volitve in imenovanja: Predlog za imenovanje novega namestnika člana Občinske volilne komisije občine Jesenice za mandatno obdobje 2018 - 2022

 • Prva generacija študentov fizioterapije
 • Sedemdeset razgibanih let
 • Srčen poklon Francu Koširju
 • Fantje iz podjetja KOV tudi na Triglavu
 • Za slovo sprejeli občinski proračun
 • Šolo bo obnavljal nov Izvajalec
 • Občina zagotovila  denar za sanacijo plazu
 • Dva matička za Petelinji zajtrk

1. Potrditev besedila zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 21.6.2018
2. Predlog Rebalansa Poračuna občine Jesenice za leto 2018 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
3. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2019 – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
6. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – nepremičnina s parc. št. 595/2 k.o. 2174 Planina in nepremičnina s parc. št. 696/1 k.o. 2178 Koroška Bela
7. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2019
8. Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2019
9. Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2019
10. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2019
11. Predlog sprememb in dopolnitev Meril in normativov za vrednotenje športnih programov v občini Jesenice
12. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019
13. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2019
14. Predlog za potrditev cene 24 – urne dežurne pogrebne službe in spremembo cene pokopališke dejavnosti v občini Jesenice
15. Volitve in imenovanja:

15.1 Prenehanje mandata članu Občinskega sveta občine Jesenice, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti ter članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
15.2 Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice

16. Poročila

16.1 Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru investicije Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice
16.2 Poročilo – Analiza stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice
16.3 Predlog Poročila št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2018
16.4 Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice za mandatno obdobje 2014 - 2018

17. Informacije, vprašanja in pobude

Jesenice, 22. junij 2018 – Na junijski seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetnice in svetniki obravnavali 16 točk dnevnega reda. Med najpomembnejšimi točkami dnevnega reda je bil predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2019 v prvi obravnavi, ki ga je Občinski svet občine Jesenice, tako kot ostale sklepe, vezane na predlog proračuna za prihodnje leto, potrdil.

 1. Potrditev besedila zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 24.5.2018
 2. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 3. Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 4. Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 5. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2019
 6. Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Jesenice
 7. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra - nepremičnini s parc. št. 1957 k.o. 2176 Blejska Dobrava in parc. št. 408/2 k.o. 2172 Hrušica
 8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2019
 9. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019
 10. Predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2019
 11. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2019 – PRVA OBRAVNAVA
 12. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018
 13. Volitve in imenovanja:
  1. Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
  2. Predlog za imenovanje novega predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
  3. Predlog za imenovanje Občinske volilne komisije občine Jesenice za mandatno obdobje 2018 - 2022
 14. Informacije, vprašanja in pobude

Občinski svet občine ima 28 članov. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Tisti član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.

1.    Potrditev besedila zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 12.4.2018
2.    Predlog za potrditev mandata novi članici Občinskega sveta občine Jesenice, predsedniku in namestnici predsednika Odbora za proračun in finance ter članici Statutarno pravne komisije
3.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
4.    Predlog Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
5.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice – UPB 1 – DRUGA OBRAVNAVA
6.    Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB 1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
7.    Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
8.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
9.    Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
10.    Predlog Sklepa o prenehanju Sklepa o merilih za določanje plač direktorjev oziroma ravnateljev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice
11.    Volitve in imenovanja:
11.1    Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice
11.2    Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske
11.3    Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Koroška Bela Jesenice
11.4    Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice
11.5    Mnenje k imenovanju ravnateljice Glasbene šole Jesenice
12.    Zaščita in reševanje v občini Jesenice:
12.1    Predlog Poročila o delu na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2017
12.2    Predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2018
13.    Poročila:
13.1    Predlog Poročila o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2017
13.2    Predlog Poročila o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2017
13.3    Predlog Poročila o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2017
13.4    Predlog Poročila o izvajanju koncesionirane dejavnosti obdelave mešanih komunalnih odpadkov za leto 2017
13.5    Informacija o postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj z mešanimi komunalnimi odpadki na Centru za ravnanje z odpadki Mala Mežakla
13.6    Poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2017
13.7    Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2017
14.    Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2017
15.    Informacija o Letnem poročilu JEKO d.o.o., Jesenice za leto 2017
16.    Informacije, vprašanja in pobude

Jesenice, 13. april 2018 – Na aprilski seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetnice in svetniki obravnavali 28 točk dnevnega reda. Osrednja točka dnevnega reda je bil Zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2017. Občinski svet je po skrajšanem postopku obravnaval dopolnitve odlokov o ustanovitvi javnih zavodov ter v prvi obravnavi predlog Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v občini Jesenice, predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice, predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne ter predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne. Svetniki so na seji sprejeli spremembo Načrta razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021, imenovali predstavnike ustanovitelja v Svet Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice ter sprejeli ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta občine Jesenice. Potrdili so še Poročilo Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice ter se seznanili s Poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru investicije v izgradnjo komunalne opreme na območju Podmežakle (Ob GORKI).

1.    Potrditev besedila zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 25.1.2018
2.    Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2017 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev
2.1    Predlog Poročila o izvedenih javnih razpisih v občini Jesenice v letu 2017
2.2    Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2017
2.3    Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2017
3.    Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018
4.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice - DRUGA OBRAVNAVA
5.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
6.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
7.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavod Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB 1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
8.    Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
9.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Jesenice – UPB 2 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
10.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – UPB 1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
11.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
12.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
13.    Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
14.    Predlog Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
15.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
16.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne – PRVA OBRAVNAVA
17.    Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne – PRVA OBRAVNAVA
18.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice – UPB 1 – PRVA OBRAVNAVA
19.    Predlog Sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021
20.    Volitve in imenovanja:
20.1    Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
20.2    Prenehanje mandata članu Občinskega sveta občine Jesenice, predsedniku Odbora za proračun in finance ter članu Statutarno pravne komisije
21.    Poročila:
21.1    Predlog Poročila Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice
21.2    Poročilo o opravljenem nadzoru investicije v izgradnjo komunalne opreme na območju Podmežakle (Ob GORKI)
21.3    Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice za mandatno obdobje 2014 – 2018
22.    Informacije, vprašanja in pobude

Jesenice, 26. 1. 2018 – Na januarski seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetnice in svetniki obravnavali 14 točk dnevnega reda. Med točkami dnevnega reda sta bili spremembi Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim ter sprememba Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Jesenice. Občinski svet je obravnaval tudi dopolnitve načrtov ravnanja z nepremičnim in s premičnim premoženjem, programe dela za leto 2018 ter se seznanil z informacijo o Poslovnem načrtu podjetja JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2018 ter s Poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru investicije: Izgradnja komunalne opreme za biološko obdelavo odpadkov. Svetniki so na seji potrdili mandat novemu članu Nadzornega odbora občine Jesenice ter potrdili prejemnike letošnjih priznanj Občine Jesenice.

1.    Potrditev besedila zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 7.12.2017

2.    Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

3.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

4.    Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2018

5.    Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018

6.    Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2018 – 1. dopolnitev načrta razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018

7.    Volitve in imenovanja: Predlog za imenovanje novega člana Nadzornega odbora občine Jesenice

8.    Predlog za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 2018

9.    Programi dela:

9.1    Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2018

9.2    Predlog soglasja k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2018 s finančnim načrtom

9.3    Program dela Nadzornega odbora občine Jesenice za leto 2018

10.    Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru investicije: Izgradnja komunalne opreme za biološko obdelavo odpadkov

11.    Informacija o Poslovnem načrtu JEKO, d.o.o. Jesenice za leto 2018

12.    Informacije, vprašanja in pobude

Jesenice, 8. 12. 2017 – Na decembrski seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetnice in svetniki obravnavali 22 točk dnevnega reda. Med najpomembnejšimi točkami dnevnega reda je bil predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2018 v drugi obravnavi, ki ga je Občinski svet občine Jesenice sprejel soglasno. Občinski svet je po sprejemu Proračuna občine Jesenice za leto 2018 potrdil tudi letne programe športa, kulture in izobraževanja ter letni program humanitarnih društev invalidskih organizacij.

 1. Potrditev besedila zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 26.10.2017
 2. Potrditev besedila zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta, ki je bila 11.10.2017
 3. Predlog za razrešitev članice Nadzornega odbora občine Jesenice
 4. Predlog za potrditev mandata novi članici Občinskega sveta občine Jesenice, namestnici predsednice Statutarno pravne komisije ter članici Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe
 5. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2018 – DRUGA OBRAVNAVA
 6. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2018
 7. Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2018
 8. Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2018
 9. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2018
 10. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018
 11. Predlog izvzema službenega stanovanja iz seznama službenih stanovanj in vključitev le-tega v seznam neprofitnih stanovanj
 12. Volitve in imenovanja:
  1. Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Jesenice
  2. Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
  3. Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
  4. Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
  5. Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Vrtec Jesenice
  6. Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice
  7. Mnenje k imenovanju ravnatelja Gimnazije Jesenice
 13. Poročila:
  1. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru investicije: Cesta Betel
  2. Predlog Poročila št. 2 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2017
  3. Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice za mandatno obdobje 2014 – 2018
 14. Informacije, vprašanja in pobude

Jesenice, 27. 10. 2017 – Na oktobrski seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetnice in svetniki obravnavali 15 točk dnevnega reda. Med najpomembnejšimi točkami dnevnega reda je bil predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2018 v prvi obravnavi, ki ga je Občinski svet občine Jesenice, tako kot ostale sklepe, vezane na predlog proračuna za prihodnje leto, potrdil. Občinski svet je podal tudi soglasje k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu ter sprejel Informacijo o Letnem poročilu javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2016.

 1. Potrditev besedila zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 21.9.2017
 2. Predlog za potrditev mandata novemu članu Občinskega sveta občine Jesenice, članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter članu Statutarno pravne komisije
 3. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice
 4. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2018
 5. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2018
 6. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018
 7. Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2018
 8. Predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2018
 9. Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
 10. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2018 – PRVA OBRAVNAVA
 11. Predlog določitve dodatnih prireditvenih prostorov na območju občine Jesenice
 12. Volitve in imenovanja:
  1. Predlog za imenovanje nove članice Nadzornega odbora občine Jesenice
  2. Prenehanje mandata članu Občinskega sveta Občine Jesenice, namestniku predsednice Statutarno pravne komisije ter članu Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe
 13. Informacija o Letnem poročilu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2016
 14. Informacije, vprašanja in pobude

1. Izvolitev predstavnikov (elektorjev) v volilna telesa za volitve članov Državnega sveta - predstavnikov lokalnih interesov.

2. Določitev kandidata 10. volilne enote za člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov.

Na septembrski seji Občinskega sveta občine Jesenice so se svetniki in svetnice seznanili s problematiko pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške Bele. Problematiko je prisotnim podrobno predstavila dr. Tina Peternel z Geološkega zavoda Slovenije, ki je opisala tako dosedanje raziskave ter tudi načrtovane ukrepe, ki naj bi zagotovili večjo varnost krajanov Koroške Bele.

Jesenice, 25. 9. 2017 – Na četrtkovi seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetnice in svetniki obravnavali 24 točk dnevnega reda. Osrednja točka dnevnega reda je bil predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice v drugi obravnavi. Občinski svet je v drugi obravnavi obravnaval še Odloka o sofinanciranju turističnih programov ter spremembo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Jesenice. Po skrajšanem postopku je Občinski svet potrdil dopolnitev odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice ter sprejel Pravila za izvolitev predstavnikov v volilna telesa za volitve člana Državnega sveta RS ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta RS. Občinski svet je na 22. redni seji obravnaval tudi premoženjsko pravne zadeve ter več točk volitev in imenovanj. Ob koncu seje je sprejel spremembo Načrta razvojnega programa za obdobje 2017 – 2020, Programa ravnanja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2018 – 2022 ter se seznanil z Analizo stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice, s Poročilom o izvrševanju proračuna občine Jesenice v prvem polletju leta 2017 ter z Informacijo o problematiki pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške Bele.

Občinski svet Občine Jesenice je na četrtkovi seji najprej razrešil članico Nadzornega odbora Edino Džamastagić in jo imenoval za novo članico Občinskega sveta občine Jesenice ter predsednico Statutarno pravne komisije.

V drugi obravnavi je Občinski svet potrdil Odlok o sofinanciranju turističnih programov v občini Jesenice, katerega namen je spodbujati razvoj turističnih programov in turistične ponudbe, namenjene obiskovalcem in turistom, urejanje in olepševanje krajev, spodbujanje društvene dejavnosti na področju turizma in pospeševanje promocije turizma za območje občine Jesenice. V drugi obravnavi je bil sprejet tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Jesenice, pri katerem se razširja krog registriranih dejavnosti po standardni klasifikaciji, da bo Vrtec Jesenice, poleg svoje glavne dejavnosti, ki je vzgoja in izobraževanje ter vzgoja in varstvo predšolskih otrok v občini Jesenice, lahko opravljal tudi različne druge dejavnosti, ki so prav tako pomembne za kvalitetno delovanje Vrtca Jesenice.

Osrednja točka dnevnega reda je bil Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice v drugi obravnavi, katrega predmet je prostorska ureditev celotnega območja občine Jesenice.

Po skrajšanem postopku je Občinski svet potrdil Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice. S predlagano dopolnitvijo Odloka Občina Jesenice prenaša v upravljanje LUJ tri parkirne prostore in poslovni prostor, v katerem bodo v okviru projekta »Večgeneracijski center Gorenjske« občanom zagotavljali prostor za neformalno druženje in skupnostno učenje v obliki tako imenovane »javne dnevne sobe«, v kateri bo poleg učilnice na voljo tudi kuhinja, prostor za družabne igre in TV kotiček.

Občinski svet je na 22. redni seji sprejel tudi Pravila za izvolitev predstavnikov v volilna telesa za volitve člana Državnega sveta RS ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta RS – predstavnika lokalnih interesov. Sprejeta Pravila bodo podlaga za za izvolitev elektorjev in določitev kandidata občine Jesenice za člana Državnega sveta.

V okviru premoženjsko pravnih zadve je Občinski svet sprejel 6. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2017 ter Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra – nepremičnini z ID znakom parcela 2174 594/5 in 594/6. Sprejet je bil tudi predlog za prenos objektov in opreme na Centralni čistilni napravi Jesenice, ki so še v lasti Občine Žirovnica na Občino Jesenice, tako da se bo sedaj lahko pristopilo k dokončni ureditvi razmerij na Centralni čistilni napravi Jesenice med Občino Jesenice in Občino Žirovnica, in sicer tako, da bo Občina Jesenice odkupila še preostali del objektov in opreme na CČN Jesenice, ki so še v lasti Občine Žirovnica, ter tako pridobila še preostali delež Občine Žirovnica na CČN Jesenice. Občinski svet je v sklopu premoženjsko pravnih zadev sprejel tudi predlog odpisa terjatev iz naslova zapadlih in neplačanih najemnin za neprofitno stanovanje.

Svetnice in svetniki so v nadaljevanju seje Marto Smodiš imenovali za predstavnico občine Jesenice v Svet zavoda Dom upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice, za predstavnike občine Jesenice v Svet javnega zavoda Zavod za šport Jesenice pa imenovali Slavko Brelih, Gorico Stevanović, Alana Babačo, Živo varl in Tanjo Karlin. Na podlagi pisne odstopne izjave svetnice Zdenke Kajdiž, je Občinski svet sprejel ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata članici Občinskega sveta,članice Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter članice Statutarno pravne komisije. Na septembrski seji je Občinski svet dal tudi soglasje k imenovanju mag. Steva Ščavničarja za direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za naslednje mandatno obdobje.

Občinski svet je na seji podprl predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020. Ministrstvo za zdravje je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 26/2017 objavilo "Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje. Z nabavo nove strojne opreme (mobilne in ročne radijske postaje), se bodo vozila na poziv dispečerske službe lahko vključila v sistem nujne medicinske pomoči, zato se je Občina Jesenice v letu 2017 prijavila na omenjeni razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nakupa te opreme. Občinski svet je sprejel tudi predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020, in sicer za potrebe oddaje vloge na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za pridobitev sredstev sofinanciranja za energetsko sanacijo ter z namenom ohranitve in varovanja avtentičnosti kulturne dediščine okolja, vključno s popotresno sanacijo objekta Ruardova graščina.

Občinski svet je v nadaljevanju seje sprejel Program ravnanja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2018 – 2022, katerega cilj je postaviti splošen okvir in osnovna izhodišča za ravnanje s stvarnim premoženjem občine.

V zadnjem delu seje sta bila svetnicam in svetnikom predstavljena Analiza stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice, ki je je sestavljena iz poročil izvajalcev socialno varstvenih storitev, projektov in programov ter izvajalcev javnih pooblastil, ki delujejo na območju občine Jesenice, ter Poročilo o izvrševanju proračuna občine Jesenice v prvem polletju leta 2017, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za prvo polletje leta 2017glede na sprejeti plan.

Skupaj s predstavnico Geološkega zavoda Slovenije je bila na koncu podana še Informacija o problematiki pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške Bele. V zaledju naselja Koroška Bela je že vrsto let mogoče opaziti spremembe, ki jih povzročajo pobočni masni premiki, le-ti pa so posledica geološke in tektonske zgradbe območja, zato bo Občina Jesenice še naprej nadaljevala z aktivno vlogo opozarjanja in sodelovanja pri spremljanju pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške Bele in izvedbi geoloških raziskav, s katerimi se bodo pridobili ustrezni podatki o potencialni ogroženosti prebivalcev Koroške Bele.