Skok na osrednjo vsebino

Mandat 2018 - 2022

0. Sklic 4. izredne seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1. Izvolitev predstavnikov (elektorjev) v volilna telesa za volitve člana Državnega sveta - predstavnika lokalnih interesov

0.Sklic 27. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Potrditev besedila zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 23. 6. 2022
2.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
3.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
4.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5.Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
6.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
7.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« - UPB2 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
8.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
9.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
10.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
11.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« - UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
12.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
13.Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2023
14.Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice
15.Predlog spremembe in dopolnitve tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Jesenice
16.Predlog Pravil za izvolitev predstavnikov v volilna telesa za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov
17.Volitve in imenovanja:
18.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občini Jesenice za leto 2022
19.Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem – Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2022
20.Predlog spremembe cen vzdrževanja javnih površin – pogodba o izvajanju del skupne rabe
21.Poročilo o izvajanju Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2019 – 2022
22.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru nad področjem proračunske porabe 20: Socialno varstvo, proračunska postavka 6650 enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti za leto 2020 in 2021
23.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 16: Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, Upravljanje in razpolaganje z zemljišči, Nakup zemljišč, proračunska postavka 8280 Pridobivanje
24.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 12, Podprogram 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije, Oskrba s toplotno energijo, revizija poteka sklepanja Koncesijske pogodbe za izvajan
25.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o pregledu upoštevanja priporočil in predlogov Nadzornega odbora Občine Jesenice iz osmih zaključenih nadzorov, opravljenih v letih 2019 ter 2020/2021 (gradivo naknadno)
26.Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice v mandatnem obdobju 2018 – 2022
27.Pobuda za uvedbo letnega pavšala za uporabo avtocestnega predora Karavanke za prebivalce občin Jesenice in Šentjakob v Rožu
28.Vprašanja in pobude

Občinski svet občine ima 28 članov. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Občinski svet občine Jesenice je na svoji 26. redni seji, dne 23.6.2022, sprejel Odlok o rebalansu proračuna občine Jesenice za leto 2022, ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke
občine za leto 2022.

Občinski svet občine Jesenice se je včeraj sestal na svoji 26. redni seji.  

0.Sklic 26. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Potrditev besedila zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 26. 5. 2022
2.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
3.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
4.Predlog Odloka o spremembi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5.Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
6.Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v občini Jesenice
7.Predlog Rebalansa proračuna Občine Jesenice za leto 2022 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
8.Volitve in imenovanja
9.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2022
10.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2022
11.Predlog odpisa terjatev iz naslova odprtih in zapadlih najemnin za neprofitno stanovanje
12.Analiza stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2021 – poročilo
13.Poročilo Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice za leto 2021
14.Informacija o izvedenih preiskavah in aktivnostih na zajetju Peričnik
15.Vprašanja in pobude

 1. Sklic 25. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
 2. Potrditev besedila zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 31. 3. 2022
 3. Potrditev besedila zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je potekala od 7. 4. 2022 do 12. 4. 2022
 4. Potrditev besedila zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 5. 5. 2022
 5. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
 6. Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2022 – Načrt pridobivanja premičnega premoženja – PRVA DOPOLNITEV
 7. Volitve in imenovanja:
 8. Predlog programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2022 s poročilom za leto 2021
 9. Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2021
 10. Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2021
 11. Letno poročilo družbe Ekogor d.o.o. za leto 2021
 12. Informacija o Letnem poročilu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2021
 13. Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice v mandatnem obdobju 2018 – 2022
 14. Vprašanja in pobude

Sklic 4. dopisne seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

1. Mnenje k imenovanju ravnatelja Gimnazije Jesenice

Sklic 4. dopisne seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

1. Mnenje k imenovanju ravnatelja Gimnazije Jesenice

0.Sklic 24. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Potrditev besedila zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 3. 2. 2022
2.Potrditev besedila zapisnika 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je potekala od 3. 3. 2022 do 7. 3.3 2022
3.Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2021 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev
4.Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021
5.Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2021
6.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
7.Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1 - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
8.Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
9.Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1 - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
10.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« - UPB1 - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
11.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
12.Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo mostu čez potok Jesenica na Žerjavcu na nepremičninah s parc. št. 527/98, 527/39, 526/14, 526/32 vse k.o. 2637 Prihodi
13.Predlog Sklepa o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
14.Predlog Stanovanjskega programa občine Jesenice za obdobje 2022 - 2027 – DRUGA OBRAVNAVA
15.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2022
16.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2022
17.Predlog soglasje k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč na domu
18.Predlog za imenovanje direktorja javnega zavoda Zavod za šport Jesenice
19.Mnenje k imenovanju direktorja Ljudske univerze Jesenice
20.Informacija o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2021
21.Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2021
22.Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2021
23.Poročilo o izvrševanju Programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2021
24.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru investicije: Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Murova
25.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru nad področjem proračunske porabe 20: izvajanje programov socialnega varstva in cene zavodskega varstva
26.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru poslovanja javnega zavoda Ljudska univerza Jesenice
27.Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2021
28.Program dela Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2022
29.Informacija o Poslovnem načrtu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2022
30.Vprašanja in pobude

Sklic 3. dopisne seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

1. Predlog za razrešitev direktorice in imenovanje vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice

0.Sklic 23. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Potrditev besedila zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 9. 12. 2021
2.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
3.Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
4.Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB 1 - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5.Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« - UPB2 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
6.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
7.Predlog Stanovanjskega programa občine Jesenice za obdobje 2022 - 2027 – PRVA OBRAVNAVA
8.Predlog odpisa terjatev iz naslova odprtih in zapadlih najemnin za neprofitno stanovanje
9.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2022
10.Volitve in imenovanja:
11.Predlog za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 2022
12.Soglasje k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2022 s finančnim načrtom
13.Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Jesenice za leto 2022
14.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Blejska Dobrava v letu 2020 in pregled investicijske ureditve vaškega jedra Blejska Dobrava
15.Problematika podražitve ogrevanja – informacija o izvedenih in načrtovanih aktivnostih ter soglasje za zagotovitev dodatnih sredstev za dodeljevanje socialne pomoči v občini Jesenice
16.Vprašanja in pobude