Natisni to stran
maj 2020 14

11. seja Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

Sklic 11. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

0.Sklic 11. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

1.Potrditev besedila zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 12. 12. 2019

2.Potrditev besedila zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je potekala od 24. 2. 2020 do 27. 2. 2020

3.Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2019 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev

4.Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019

5.Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2019

6.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

7.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v občini Jesenic – DRUGA OBRAVNAVA

8.Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

9.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

10.Predlog Odloka o spremembah Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

11.Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra

12.Predlog Koncepta kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

13.Predlog dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2020

14.Predlog odpisa terjatev iz naslova odprtih in zapadlih najemnin za neprofitno stanovanje

15.Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2020 - 2023

16.Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč na domu

17.Predlog za izvedbo participativnega proračuna Občine Jesenice v obdobju 2020 – 2022 – projekt »JES odločam«

18.Volitve in imenovanja:

19.Poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2019

20.Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2019

21.Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2019

22.Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Občine Jesenice – investicija Avtobusno postajališče in obračališče Tomšičeva

23.Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Občine Jesenice – izplačila prejemkov in porabe Posebne proračunske rezerve in Splošne proračunske rezervacije v letih 2017 in 2018

24.Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2019

25.Vprašanja in pobude

Dodatna točka

Dodatne informacije

  • Datum / Čas: 14. maja 2020 / 17. uri
  • Kraj: v Kolpernu (banketna dvorana), Fužinska cesta 2, Jesenice
Prebrano 2158 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 18 maj 2020 09:42

Mediji

Audio posnetek 11. seja Občinskega sveta sklica 2018 - 2022 Občina Jesenice