Mandat 2018 - 2022

0. Sklic 14. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1. Potrditev besedila zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 24. 9. 2020
2. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
3. Predlog Novelacije programa urejanja in vzdrževanje otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2020 – 2024 – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti
5. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice
6. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2021
7. Predlog za dokapitalizacijo družbe BSC, poslovno podporni center, d.o.o. Kranj
8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2021
9. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2021
10. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2021 – PRVA OBRAVNAVA
11. Predlog za subvencijo omrežnine v ceni gospodarskih javnih služb odvajanja odpadne vode in oskrbe s pitno vodo za leto 2020
12. Predlog za spremembo projekta v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2020 - 2023
13. Popravek 190. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice – sprememba cene omrežnine za oskrbo s pitno vodo
14. Poročilo o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2020
15. Vprašanja in pobude

Jesenice, 24. september – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 13. redni seji. Obravnaval je 14 točk, sprejeti pa so bili vsi predlagani sklepi. Med drugim so svetniki sprejeli Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan, ki predstavlja podlago za gradnjo dveh novih stanovanjskih blokov z neprofitnimi stanovanji v bližini TVD Partizan Jesenice, ter strategijo razvoja turizma v občini Jesenice za obdobje 2020–2030.

0. Sklic 13. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1. Potrditev besedila zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 18. 6. 2020
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – DRUGA OBRAVNAVA
3. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan – DRUGA OBRAVNAVA
5. Predlog Pravilnika o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Jesenice
6. Predlog Strategije razvoja turizma v občini Jesenice 2020 - 2030 – DRUGA OBRAVNAVA
7. Predlog Novelacije programa urejanja in vzdrževanje otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2020 – 2024 – PRVA OBRAVNAVA
8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2020
9. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2020
10. Predlog za spremembo projekta v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2020 – 2023
11. Volitve in imenovanja:
11.1 Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
11.2 Predlog za imenovanje kandidata za člana Razvojnega sveta Gorenjske regije
11.3 Soglasje k imenovanju direktorice Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
12. Letno poročilo družbe Ekogor d.o.o. za leto 2019
13. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Občine Jesenice in JEKO, d.o.o., Jesenice
14. Vprašanja in pobude

0.Sklic 11. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Potrditev besedila zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 14. 5. 2020
2.Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
3.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – PRVA OBRAVNAVA
4.Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
5.Predlog Sklepa o izstopu Občine Jesenice iz Konzorcija CERO – Gorenjska
6.Predlog Odredbe o določitvi parkirnih površin v občini Jesenice, na katerih se uvede plačilo parkirnine
7.Predlog Koncepta kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
8.Predlog Strategije razvoja turizma v občini Jesenice 2020 - 2030 – PRVA OBRAVNAVA
9.Predlog dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2020
10.Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2020 – 2023
11.Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
12.Poročila:
13.Informacija o Letnem poročilu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2019
14.Informacija o Poslovnem načrtu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2020
15.Vprašanja in pobude

Jesenice, 14. maj – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 11. redni seji. Ta je zaradi trenutne epidemije COVID-19 potekala v dvorani Kolpern ob zagotovitvi zadostnih varnostnih in preventivnih pogojev.

0.Sklic 11. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Potrditev besedila zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 12. 12. 2019
2.Potrditev besedila zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je potekala od 24. 2. 2020 do 27. 2. 2020
3.Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2019 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev
4.Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019
5.Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2019
6.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
7.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v občini Jesenic – DRUGA OBRAVNAVA
8.Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
9.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
10.Predlog Odloka o spremembah Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
11.Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
12.Predlog Koncepta kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
13.Predlog dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2020
14.Predlog odpisa terjatev iz naslova odprtih in zapadlih najemnin za neprofitno stanovanje
15.Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2020 - 2023
16.Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč na domu
17.Predlog za izvedbo participativnega proračuna Občine Jesenice v obdobju 2020 – 2022 – projekt »JES odločam«
18.Volitve in imenovanja:
19.Poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2019
20.Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2019
21.Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2019
22.Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Občine Jesenice – investicija Avtobusno postajališče in obračališče Tomšičeva
23.Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Občine Jesenice – izplačila prejemkov in porabe Posebne proračunske rezerve in Splošne proračunske rezervacije v letih 2017 in 2018
24.Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2019
25.Vprašanja in pobude
26. Dodatna točka

Sklic 1. dopisne seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

1. Predlog za imenovanje vršilke dolžnosti direktorice javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice

0. Sklic 10. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1. Potrditev besedila zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 12. 12. 2019
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v občini Jesenic – PRVA OBRAVNAVA
4. Predlog za spremembo cen gospodarskih javnih služb odvajanja odpadne vode, zbiranja odpadkov in oskrbe s pitno vodo
5. Predlog za potrditev cene spominske ploščice pri raztrosu
6. Predlog spremembe cen vozovnice za mestni prevoz v občini Jesenice
7. Volitve in imenovanja:
8. Predlog za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 2020
9. Okvirni Program dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2020
10. Soglasje k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2020 s finančnim načrtom
11. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Zavoda za šport Jesenice
12. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Občine Jesenice in Zveze društev prijateljev mladine Jesenice – Otroško letovišče Pinea, Novigrad
13. Program dela Nadzornega odbora občine Jesenice za leto 2020
14. Vprašanja in pobude

1.Potrditev besedila zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 14. 11. 2019
2.Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2020 – DRUGA OBRAVNAVA
3.Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan – PRVA OBRAVNAVA
4.Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Jesenice
5.Predlog za spremembo cen gospodarskih javnih služb odvajanja odpadne vode, zbiranja odpadkov in oskrbe s pitno vodo
6.Predlog za potrditev cene 24-urne dežurne pogrebne službe in spremembo cene grobnin ter pokopaliških storitev v občini Jesenice
7.Predlog Letnega programa športa v občini Jesence za leto 2020
8.Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2020
9.Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2020
10.Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2020
11.Predlog Meril za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v občini Jesenice
12.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2020
13.Predlog izvzema službenega stanovanja iz seznama službenih stanovanj in vključitev le-tega v seznam neprofitnih stanovanj
14.Vprašanja in pobude

V matematiki je ena plus ena vedno lahko le dve, medtem ko je v družbenih (in političnih) odnosih ena in ena lahko tudi več kot dve. Verjamem, da je mogoče politiko voditi tako, da pri seštevanju posameznih elementov dobimo višji rezultat.

Skupaj smo močnejši, je znani rek, ki se ga rad spomnim pri županskem delu v Občini Jesenice. Na ta način se ustvarja tudi družbena kohezivnost, družbena dodana vrednost, ustvarja se identiteta.

Z vprašanjem Kdo sem, Jeseničan? sem že večkrat izpostavil pomen identitete v naši lokalni skupnosti. Identiteta Jesenic povzema bistvene značilnosti našega lokalnega okolja. Na ta način se ustvarja edinstvena podoba našega okolja, po kateri se razlikuje od drugih.

Bistvene značilnosti naše skupne lokalne podobe je v zadnjih sedmih stoletjih brez dvoma najbolj izrazito opredelilo železarstvo. V zadnjih dobrih sedmih desetletjih je naša skupna podoba dobila pomemben temelj tudi v najhitrejšem ekipnem športu – hokeju.

Železarstvo – jeklarstvo še vedno bistveno zaznamuje našo lokalno podobo in bojazni, da bi se to spremenilo ni, medtem ko je hokej v zadnjih letih izpostavljen večjim tveganjem. Naloga lokalne skupnosti je, da tveganja omeji, če jih že ne more povsem izničiti.

Jesenice, 14. november – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 8. redni seji. Na tokratnem dnevnem redu je bilo 13 točk, od katerih so svetniki in svetnice dve umaknili z dnevnega reda že na začetku seje. Seznanili so se tudi s poročilom o analizi stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice in podali pozitivno mnenje k imenovanju novega ravnatelja OŠ Toneta Čufarja Jesenice.

1. Potrditev besedila zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 10. 10. 2019
2. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice - DRUGA OBRAVNAVA
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« - UPB 1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5. Sprememba Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v Občini Jesenic – PRVA OBRAVNAVA
7. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice
8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 7. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019
9. Volitve in imenovanja: mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice
10. Analiza stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice - poročilo
11. Poročilo št. 3 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2019
12. Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice v mandatnem obdobju 2018 - 2022
13. Vprašanja in pobude

Jesenice, 10. oktober – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji  7. redni seji, na kateri so svetniki med pomembnejšimi točkami obravnavali predlog proračuna občine Jesenice za leto 2020 v prvi obravnavi, sprejeli so predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice, seznanili pa so se tudi s poročilom o opravljeni notranji reviziji gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov.

1. Potrditev besedila zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 20. 6. 2019
2. Potrditev besedila zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 22. 7. 2019
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice - PRVA OBRAVNAVA
6. Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice
7. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2020
8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2020
9. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2020
10. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2020 – PRVA OBRAVNAVA
11. Predlog Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2019 - 2023 – DRUGA OBRAVNAVA
12. Predstavitev Poročila o opravljeni notranji reviziji gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
13. Vprašanja in pobude

Sklic 1. izredne seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

  1. Nevzdržne razmere na deponiji Mala Mežaklja
  2. Predlog za finančno pomoč HDD Jesenice

0.Sklic 6. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Potrditev besedila zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 23. 5. 2019
2.Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
3.Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
4.Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« - UPB2 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 6. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019
6.Predlog Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2019 - 2023 – PRVA OBRAVNAVA
7.Informacija o možnosti širitve bolnišnične dejavnosti s prostorsko programsko preveritvijo umestitve regijske bolnišnice na območju občine Jesenice
8.Informacija o Letnem poročilu JEKO d.o.o., Jesenice za leto 2018
9.Vprašanja in pobude

0. Sklic 5. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1. Potrditev besedila zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 25. 4. 2019
2. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne – DRUGA OBRAVNAVA
3. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
5. Predlog Sklepa o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – nepremičnine s parc. št. 410/9, 410/11, 410/14 in 410/22 k.o. 2172 Hrušica
6. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 5. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019
7. Predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2019 do leta 2022
8. Volitve in imenovanja:
9. Poročila:
10. Programi:
11. Vprašanja in pobude

0.Sklic 4. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Potrditev besedila zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 28. 3. 2019
2.Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2019 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
3.Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice - DRUGA OBRAVNAVA
4.Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
5.Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne – PRVA OBRAVNAVA
6.Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne – PRVA OBRAVNAVA
7.Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
8.Osnutek Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2019 do leta 2022
9.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019
10.Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2019
11.Volitve in imenovanja
12.Poročila in informacije
13.Vprašanja in pobude

  • Obnova ceste se vendarle nadaljuje
  • Pred desetimi leti je padel meteorit
  • Plišaste igrače z leda otrokom v bolnišnico
  • Čudovito jutro za odlično kavo ...
  • Tretja redna seja
  • Vodarji zaključili delo na hudourniku Bela
  • Zakaj tako boli?
  • Dan zdravja 2019